Skip to main content

Full text of "Hymni Homerici, accedentibus epigrammatis et Batrachomyomachia, Homero vulgo attributis. Ex recensione Augusti Baumeister"

See other formats
HYMNI HOMERICI 

ACCEDENTIBUS 

EPIGRAMMATIS ET BATRACHOMYOMACHIA 

HOMERO VULGO ATTRIBUTIS 
EX RECENSIONE 

AUGUSTI BAUMEISTER EDITIO STEREOTTPA MCMX 

LIPSIAE 
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI 
lipsiae: typis b. g.teubnkki PRAEFATIO. Qtii factum sit, ut inter tot tantosqne viros doctos, qui 
Homericos sese profitentur, ego potissimum accesserim ad 
recensenda haec carmina, quae si minus ipsius Homeri, 
tamen Homericae poesi et argumento et dicendi genere 
habentur proxima, paucis attinet explicare. Nam inde ab 
illo tempore, quo almam Georgiam Augustam adii, Frid. 
Guil. S chneide winum prae ceteris nactus sum mo- 
deratorem studiorum prudentissimum et in me benevolen- 
tissimum, qui et publicis exercitationibus et sermonibus 
domesticis miros quosdam (ut ilie ait) amores mihi excitavit 
Homeri, capitis ac fontis Graecarum litterarum, atque ad 
hunc iterum iterumque tractandum ut me converterem, 
auctor fuit gravissimus. Et quam disserendo tradidit disci- 
pulis monstravitque viam, qua esset in his studiis ingre- 
diendum, eam ipse exemplo praeivit doctrinaeque docu- 
menta proposuit luculentissima commentationibus duabus 
de hymnis Homericis conscriptis (altera inserta Studiis Got- 
tingensibus a. 1847 editis, altera Philologi Vol. III). Cui 
viro egregie de me merito quantum debere me sentiam 
qium coram ipso, dum in vivis erat, nunquam dissimula- 
verim, ne eos quidem qui haec lecturi sint ignorare volui. 
Sed exacto quadriennio posteaquam spatiis Academiae re- 
lictis praeparatoque itinere Graeco accessi ad loca illa cum 
ipsorum amoenitate conspicua, tum summis rebus per tri- 
ginta saecula gestis nobilitata, non immemor equidem eummi 
poetae, cujus nullus mons, nullus rivus me non admonebat, 
et Iliadem memoriter recitavi, quum agi'um Trojanum in- 
viserem Achilleumque tumulum adequitarem, et in Aegeo 
insulas circumvehens Ulixis errores ita relegi, ut non se- 
mel ad vesperam unda vento exagitata exemplar quod mann 
tenebam sale puro conspergeret: ccfi(pl 6h nvfia axsiQrj tcoq- 
qyvQSOv fisyaX' lais vriog iovGr}g. Sed dum illud solum cal- IV PRAEFATIO. 

cabam, in quo quacunque ingredimur . in nliqua historia vesU 
gium ponimus, quura praecipue raansio Athenis esset, omnis 
humanitatis quasi quadam arce bonarumque artium metro- 
poii, quid mirum, quod nihil antiquius habebam, quam ut 
vel rerum priscarum memoriam testibus incorruptissimis, 
inscriptionibus dico, repetercm, vel situm locorum nobilis- 
simorum requirei-em, vel fabulas deorum heroumque cum 
natura regionum arcte conjunctas atque ex illo solo quasi 
enatas indagarem, vel etiam ex ore plebis Grajae facundiae 
quanta possem vestigia exciperem, vel deniqiie divina artis 
antiquae nec usquam renaturae opera quotquot durarunt 
(eheu! plerumque disjecta barbaroque furore nefarie con- 
tusa) intuens admirarer atque aeterna illa qua spirant pul- 
chritudinis specie, quam ad mores formandos ingeniumque 
excolendum plurimum valere jure semper existimatum est, 
animum assidua contemplatione imbuerem? Eodem studio 
quum in Italia complures menses commoratus essem Pari- 
siosque adissem, rodux in patriam ubi ratio muneris scho- 
lastici quod susccpi ab opportunitate harum rei-um altius 
persequendarum me abduxit, in eum gyi-um, qui ad insti- 
tutionem puerilem proxime pertinet, contrahere me coactus 
resumsi prisca studia et nescio quo casu in hymnos Home- 
ricos delatus, quae antea obiter tetigeram, ea studiosius 
coepi invostigare. Paullo post insperantibus omnibus 
Schneidewinus decessit, cujus obitus praematums non so- 
lum familiaribus luctum attulit gravissimum, verum litte- 
rarum Graecarum studia clade aflfecit acerbissima. Qui 
quum dudura haec carraina perpolita in hicem editurum se 
promisisset, nominisque sui auctoritate effecisset, ut nemo 
alius ad id negotium accingeretur , spe frustratus librarius 
honestissimus imparatura ad hoc me invitavit, ut in locum 
Schneidewini succederem. Ne multa; suscepi rem plenam 
aleae, non quin alios fortasse multos esse putarem, qui in- 
structiores doctrina multiplici et ingenio ornatiores ad hoc 
essent venturi, sed qiiia sperabam hac mea qualicunque 
opera unum vel alterum ex liis (ut fit) ad rem in raelius 
provehendam posse excitari. Neque enim eam mibi surao 
arrogantiam, nt recensionera horuni carminum exhibere me 
arbitrer absolutam et in saeculum duraturam (quod peritis- PEAEFATIO. V 

siuius quisque haruin rerum judex ne ab ullo quidem ex- 
spectabit) ; sed intellexi nova quasi fundamenta jacienda 
esse, in quibus futura aliquando horum carminum recensio 
possit exstrui. Nam quod iu unoquoque antiquo auctore 
fieri debere nunc omnes coiisentiunt, ut codicibus diligenter 
excussis pretioque eurum constituto scriptura primum ad 
solam fidem et auctoritatem librorum revocetur, deinde 
conjectura emendetur, id ad hunc diem factum non est in 
his hymnis, quura neque codices satis accurate essent col- 
lati neque quo quisque loco habendus esset constaret. 
Quod ut tandem recte fieret, Schneidewinus operam impen- 
derat impigerrimam. Ipse contulerat cura diligentissima 
codicem Moscoviensem, et ab amicitia Henrici Keilii V. Cl. 
impetraverat, ut is in itinere Italico duorum librorum le- 
ctiones primus enotaret, alterius Laurentiani, alterius Am- 
brosiani. Has collationes posteaquam ex Schncidewini 
iibris comparavi per Ernestum de Leutsch, praeccptorem 
in me benevolentissimum, tum demum judicare potui, quae 
via ac ratio textus quem vocant constitucndi in his hymnia 
esset ingredienda. Sed quoniam institutum hujus editionip 
me non sinit vel omnium librorum afferre lectiones vel ean 
quam mihi informavi sententiam de scriptura codicum eli- 
genda argumentis et disserendo comprobare , spero me iia 
qui haec accuratius cupient cognoscere satisfacturum esse 
editione majori anno proximo, si deus faveat officiique ratio 
permiserit, proditura. Interea hoc tantum monitum velim 
falsam esse ac plane evertendam opinionem quae inde a 
Ruhnkenii temporibus invaluit de praestantia codicis Mosco- 
viensis. Hic enim liber etsi ex fonte puro originem traxit, 
postea in locis et sanis et corruptis ita inquinatus est inter- 
polationibus molestissimis, ut solus per se nullam fidem me- 
reatur. Summa autem auctoritas tribuenda est Lauren- 
tiano, qui menda exhibet plurima, locupletia (ut ita dicam) 
sincerae scripturae testimonia, vacuus est a correctionibus 
importuni doctoris. Nam quae ad marginem lectiones ap- 
pictae sunt, eam singularem condicionem habent, ut neque 
ex ingenio proveneriut nescio cujus grammatici neque er- 
rori (qui mirus regnat in his rebus) originem debeant, sed 
pluris aestimandae sint quam quae in continua versuum VI PRAEFATIO. 

serie leguntnr. Id quod imprirais elucet liis locis, ubi aut 
novos aut prorsus commutatos versus suppeditat, quos ego 
uno excepto loco, ubi causa gravior intercedit, praeterendos 
vulgatae et in ordinem recipiendos putavi; vide H. Apoll. 
Pyth. J47^ 344, Merc. 288, 366, 563. Idem habet uno loco 
etiam codei Moscoviensis, 11. Merc. 458, 459, ceteri nullo. 
Omnino igitur totst ratio scripturae constituendae sic defi- 
nienda est, ut expensis inter se et expletis lectionibus 
Laurentiani etMoscoviensis reperiamus quid quoque loco a 
communi horum librorum parente olim fuerit scriptum, reli- 
qui autem qui innotuerunt codices (Ambrosianus , Parisini 
tres apud Matthiam, editio princeps Florentina, quae co- 
dicis instar habenda est), quia neque iHos uUa re superant 
et multis locis correctoris manum sunt experti, in censum 
non veniant. Deinde vero in locis corru})tis et lacuuosis 
utendum est conjectura, quae quam late pateat in his car- 
minibus quibusque finibus regunda sit, difficile est dictu. 
Nam post tot viros et doctrina et ingenii acumine maxime 
insignes, qui in hoc genere elaborarunt, Henricum Ste 
phanum, Barnesium, Ruhnkenium, Ilgeniiim, Matthiam, 
Hermannum, Vossium, Frankiura, Schneidewinum — post 
horum dico operam diligentissimam etiamnunc restant tot 
loci aegroti et conclamati, ut medicinam repertum iri omni- 
bus plane desperandum sit. Omitto, quod propter dubiam 
et obscuram quae est de auctoribus et de aetate horum car- 
minum memoriam multa quae ad dialectum et ad universura 
genus dicendi pertinent, difficillime dijudicantur ; niliil dico 
de iis dubitationibus, quae nnper exstiterunt dc argumentig 
describendis et de antiquis interpolationibus majorum 
hymnorum; quae quidem orania prout apud te constitueris, 
magnum quoddam ad judicium lectionum valere necesse 
est. Ego autem quura intelligerem, quam scopuloso diffi- 
cilique in loco versarer, in hac editione usui quotidiano de- 
stinata ita moderandam duxi rationcm criticam , ut neque 
sordes omnes et menda librariorum per saecuha propagata 
stultus venerarer atqne intacta relinquerem (asterisco no- 
tati sunt ii loci, quorum medela non erat in promtu, remo- 
tique e contextu versus aperte spurii) neque ipse ingenioli 
ostentandi causa intemperata libidine conjectandi uimio PRAEFATIO. Vn 

cum contemptu grassarer adversus codices. Ac si numeium 
locorum spectes, perraro tantum, id est locis viginti sex, 
ipse periculum feci conjecturae, nec si quem locum proba- 
biliter emendavi, id magnae mihi laudi postulo tribui. Sin 
hoc effecero, ut aequis et benevolis harum rerum existima- 
toribus in aliorum emendationibus aut recipiendis aut reji- 
ciendis recto et circumspecto judicio usus esse, in meis 
parcus fuisse videar , omnia quae et in votis erant et in fa- 
cultate mea posita, consecutura me esse profiteor. 

lam ut cognoscant lectores , quae sint cujusque in his 
rebus, recensum dabo omnium locorum conjectura ut spero 
sanatorum; qui sunt numero fere ducenti et nonaginta. 
Codices ubi dico aliquam lectionem exhibere, non semper 
omnes consentientes, sed aut plurimos aut eos tantum 
de quibus interest scire, imprimis Laurentianum intelle 
ctum volo. 

I, Elg ^AnoXXcava ^riXiov. Sic Ilgenins inscripsit prio- 
rem partem totius hymni qui est in Apollinem. — 3. pa t' 
Hermannus; codd. qk y . — 18- ^it Reizius; codd. VTt. — 
19. t' ccq Matthias; codd. yaQ. — 26. Kvvd^ov Holstenius; 
codd. Kvvd^og. — ,30. t inseruit Hermannus. — 31. Aiylvrig 
Schneidewinus; codd. Aiyiva. — 32- IIstQsaiai Ruhnkenius; 
codd. T ElQsaCai,. — 33. './i-S^owj Barnesius; codidi.^AQ^oag. — 
46. Matthias versum restituit. — 59. Corruptus. — 62. (is- 
yakov KoLOio Barnesius; codd. (isydXoLO Kqovoio. — 65. ys- 
voifirjv Stephanus; codd. y' iQOifirjv. — 81. Lacunae signum 
Hermannus. — 90. yov?; Frankius ; codd. yovo). — ]04. XQ'*^- 
esov TjXiKtQoiaiv isQfiivov ego scripsi; codd. %QvGsCoi6i XI- 
voiGiv isQyfiivov. — 116. <^>/ TOTf rrjv Ilgenius; codd. Trjv 
TOTf drj. — 125. d&avdroig %£CXeaaLV Xaverius Eble; codd. 
a&avdxriaiv iSQalv. — 133. ira Matthias; codd. dno. — 152. 
Versum restituerunt Bernardus Martinus et Ilgenius; codd. 
0? TOT inavrCa asio r Idovsg. — 165. AXX dys& tXriKOi (isv 
Normannus ex Thucyd. III 104; codd. dXX dys drj Arjtco 
[isv, — 171. vTtOKQCvaad' svcpriii<a; Ruhnkenius ex Thucjd. 
m 104; codd. vnoKQCvaa&s dqp'' rjfiicov. — 173. Quod scripsi, 
Hermannus dedit; codd. roti' ndaai fistonixs&sv dQiarsvovOiv 
aoidut. — 

II. Elg AnoXXcova IIv&lov. In codicibus versus con- VIU PRAEFATIO. 

tiiiiiautur uullo spatio iuterpositu. Euhnkenius bymnos di- 
visit; iuscriiitiouem posuit llgeuius. — 6. ix^^i' Ted-vco^iua 
Baruesius; codd. e'x(oi' t£ '&vcod£a. — 30. fivijaTiJQaiv B. Mar- 
tiuus, codd. ^vtjarrjaiv. — 31. oznco; ixvcoofievog Wolfius, 
codd. onnoa avcoofievog '^ A^avida Martiuus, codd. A^av- 
Tida. — 33. Exhibui coujecturam Schneidewiui, codd. rj 
afia OoQ^avTi TQionco yevog , tj <xfi' iQev&ei. — 35- Post verba 
ov iiijv codd. adduut TQLonog y ivihnev. — Lacunas post 
34 et 35 indicaruut Hermaunus et Schueidewiuus. — 39. 
Ad-mov ego, codd. Aiy.TOv^ t Hfia&h]v t£ Matthias, codd. 
r ifua&oevTa-j 7}6 Eviijimg idem, codd. t} fiayvtjidag. — 50. 
vXyj Barnesius, codd. vkrjv. — 57. aycoaiv Baruesius, codd. 
dyrjaiv. — 6i. noXvnvgov Baruesius, codd. nolvnvQyov. — 
65. '-^AmpTOi/ Martiuus, codd. ./4|itof()roi'. — 81. 0^ re Ilgenius, 
codd. 01 di. — 94. dXk^ dnicov ego, codd. dlXd r.al oog. — 103. 
Qeicov liermannusj codd. %v(ov. — 121. E,£aTotaiv Eruestius, 
codd. KTiaTOLaiv, — I3i. iy. y.oQvcptjg Barnesius, codd. iv xo- 
Qvq)ij. — 139. Lacunam Matthias instituit. — 147''. liuuc 
versum inserui cum Scbueidewiuo ex margiue Laur. — 
148. Schueidewiuus emeudavit ex cod. Mosc. — 150. aiaxv- 
vaa Baruesius, codd. aiaxvvag. — 153. y-iJQ Barnesius, codd. 
neQ. — 159. avrap ego posui, codd. avTol. — 161- si'i] oaov 
Hermaunus, codd. rj noaaov vel naQoaov. — 177. i\ Wolfius, 
codd. og. — 186. ^coovaa Ilgeuius, codd. ^cooiai. — 205- ne- 
iQuirjg nQOXofjaiv Kuhukeuius, codd. niTQ),Gi nQOXVTyaiv. — 
212 — 219. Ordinem versuum et lacunae sigua post 218 dedi 
ex Hermanui sententia; in codd. post v. 212 sequuutur 216 
— 218, tum 213 — 215. 219 sqq. — 216. «()' 07' 0Q[i. Schuei- 
dewiuus, codd. aQa OQfi. — 224. inecpQdaaT ov8 ivoijas Mat- 
thias, codd. inecpQdaacao vorJGat. — 228. ovd sXy.ov ego, codd. 
ovd' eXvov. — 230. eneiye Kuhukeuius, codd. eyeiQS. — 232. 
'EXog t\ ecpaXov Matthias, codd. dXiGTicpavov. — 239. av%ic 
Piersouus, codd. djicplg. — 241. eKOvGa ego, codd. v/ovaa. — 
253- Ta;y icpaivsTO Schue[dewinus, codd. y.uTecpaiveTO. — 264. 
Iksv Barnesius, codd. rjy.ev. — 268- KQiaaicov Hermaunus, 
codd. KQLaaaycbv. — 278. r£Ti7/or£ ego, codd. TeTirjOTeg. — 
287. L;icuuara statuit Ilermauuus. — 290. eyyeydaaiv Ilge- 
uius, codd. iy.yeydaatv. — 301. T£Ti(iivoi Hermanuus, codd. 
lavifiivov. — 310. fieXaivav en Matthias, codd. ^oriv inl. — PRAEFATIO. IX 

313. d' post TivQ addidit Ilgenius. — 329. •un;o Matthias, codd. 
TtaQci. — 332. TtEQl Ernestius, codd. naQa. — 343. 344. i(ieX- 
Xov — tExifxivoi Piersonus, codd. e'(i£IXev — xErtfiEvog. — 344. 
a6vrov ^dd^EOv ex mavgine Laur., ceteri avrov SdnEdov. — 
351. corruptus. — 360. (J' ev 7tEq>vXax&E Schneidewinus, codd. 
Se nQocpvlaid^E. — 361. Verba extrema corrupta; fort. xa2 
ipjv lQ^vvxe d^EfiiGra. — 362. el di n Relzius, codd. 1]^ ri. — 
m. Kiq 'EQfiijv. 17. (lEGGrjfidriog md-dQi^Ev Schneide- 
winus, codd. (ieGco ri(iarL Eyy.id-dQt^Ev. — 25. Damnatus a 
Ruhnkeuio. — 37. iXf^f^ Ruhnkenius; codd. aii(id. — 38. 
TOTf KEv Hermannus; codd. tote av, — 41. avanikijoag 
Hermannus; codd. dvaTtrjhJGag. — 43- nEQi^ar] Frankius; 
codd. n£Qi]G£i. — 44. d^afiEud Barnesius; codd. '^aficval. — 
45 cc[ 6e t£ ego scripsi, codd. a^i ors vel dg 6r£. — 48. hd^OQ- 
QLvoio Piersonue; codd. 6ia qlvoIo. — 52. %eqoIv Schneide- 
winus; codd. (pEQiov. — 58. dig Ernestius; codd. ov. — 76. 
iXVL Hermannus;_ codd. lyyri. — 77- 78. ego e textu re- 
movi. — 79. 6' Evr £qqli\>£v Schneidewinus; codd. 6^ av- 
t/x' EQLtiJEV. — 84. Verba xa — JZi6()t?;i^fv Hermannus uncis 
inclusit. — 86. Corruptus. — 91- Troitiom/cjfig Ilgenius ; codd. 
noXv oivr^GELg. Lacunam iudicavit Groddeckius. — 99. 100. 
ego ejeci. — 103. axjtt?)Te5 Ilgenius ; coAd. a^iirjxEg. — en 
Schneidewinus ; codd. ig. — 111. ego ejeci. — 114. (pvGav 
Hemsterhusius ; cndd. g)v^av. — ] 16. iQi^Qvxovg Barnesius; 
codd. vno^Qvxiag. — 124- inl Barnesius; codd. ivl. — 125. 
Ta nExa^E scripsi ex Schneidewini suspicione (post ab ipso 
improbata); codd. xdfiEx' doGa vrI aGGa. — 127- xaQ(i6(pQCov 
Stephanus; codd. '/^aQf.ioq)£Qcov vel x^^Ql^" cpEQCov. — 132. rj^EL^ 
Ruhnkeuius; codd. y6EL. — 133. nEQav Barnesius; codd. ni- 
Qr]v. — 136. (pcooiig Hermannus; codd. cpcovijg. — • dyELQag 
Ilgenius; codd. dcLQag. — 141. ego ejeci. — 152. corruptus. 
— 157. 1?" Gs xay.ov xd (lixa^E J. C. Schmittius; codd. fj 0£ 
Xa§6vra fiexa^v. — 160. xdXav Ruhnkenius ; codd. ndXiv. — 
163. 6£6lGii£aL Piersonus; codd. xLxvGKeaL. — 168. dXiGroi 

Schneidewinus ex cod. Laur. : dnaGxoi. — 172. xLfirj Schnei- 
dewinus; codd. xLfirjg. — 188- Corruptus. — 211. exov Her- 
manus ; codd. kx^v. — 224. y.ivxavQOv XaGLUVxeva Schneider 
winus; codd. nEvxavQOv XaGLav^svog. — 238. ovA»; Herman- X PRAEFATIO. 

nus;codd,t;il7;5. — 239Corrnptus. — 241. 9>T/Hermannu8; codd. 
dri, — 242. iygrioeav ireov ya Hermannus ; codd. ciygi^g • EivixEov 
X£. — 248- i^nXelovg Ilgcnius ; codd. iy.itXetovg. — 266. Aaj5a>v 
Ilgenius ; codd. ^akav. — 259- bXooiai. Bothiue ; codd. oX^yocoi. — 
262.i7Matthias; codd. Kai. — 265. oi^rtHermannus; codd. ovrs. 

— 279. ocpQvg Herraannus ; codd. ocpQvGc. — 280. vTioaycov ego ; 
codd. a-KOvcov. — 288. Dedi lectionem marginalem cod. Laur. ; 
codd. in textu avxriGSLg ayiXr]Gi §ocov y.al TtcocGi ^jjXcov. — 
313. iQLdai.vov Schneidewinus; codd. iQieivsv. — 316- inde- 
dacjg ego scripsi; codd. ov/. adir.cog. — 325. evdirj ego scripsij 
codd. evijLvXirj. — 326. aO^QOOi Groddeckius ; codd. aqpO^trot. 

— (lera yQVGod^QOvov ?;c3 margo Laur. ; codd. in textu noTt 
nxvyag OvXv^noix). — 342. UvXovd Clarkius ; codd. noQOvd . 

— 343- ayaGGaG&ai Ilgenius; codd. ayuGGeG&aL. — 346. aiyxog 
Hermannus; codd. 06' iy.xbg. — 357. SianvQTiaXdiitjGev Ilge- 
nius; codd. dLcc nvQ (idX' dfjLyjGev. — 361. afioQya^e Ilgenius; 
codd. caiiaQxate. — 366- Dedi lectionem marginaleiu Laur., 
qui pro avxly.a praebet av xov vel aXXov ; textus codd. EQ{iric 
av&' ixeQco&ev d(ieL§6^evog enog y]vda. — 380. ro de x 
Hermanus; codd. To'<5e t . — 383. inLScoGoixai Barnesius; 
codd. inLdaLOiiai. — 385. nov Hermannus; codd. jror . — 
400. r]xi' Q<x 01 Hermannus; codd. rix ^^ ^V- — xayQev^ 
Doederlinus; codd. xd yQrjfiax^ — 406. avxdQ Hermannus; 
codd. avxbg. — 407. decfiaLvco Stephanus; codd. &avfialvco. — 
414. de dr] Schneidewinus; codd. ro'r£ 6i]. — 415. nvKV 
Barnesius; codd. nvQ. — 416. Lacunae signa ego appinxi. — 
418. Lacunam Hermannus indicavit. — 419. jttf()oc Martinus ; 
codd. fiiXog. — 458. (xv&ov Ruhnkenius; codd. ^vfiov. — 
459. TO d' Hermannus; codd. x6d\ — 460. y.Qaveivov Ilge- 
nius; codd. y.Qavdcov. — 472. yaQ Kaemmerer; codd. naQu. 

— 473. iyco Ge navoficpaiov Hermannus; codd. eycoye naiS 
ucpveLOv. — 478. evfioXnov Schneidewinus; codd. evfioXnei. — 
479. inLGxafjLiv)]v Barnesius; codd. iniGxafievcoc. — 482. og 
ydQ dv Schneidewinus; codd. ogxlc dv. — 486. ^iXyovaa 
Schneidewinus; codd. (p^eyyovGa. — 488. ^QvXXftoL Ruhn- 
kenius; codd. d^QvaXL^oi. — 497. eyBiv Matthias; codd. ex(ov- 

— 501. fceQog Martinus; codd. fieXog. — i;7ro ^ftpo? Schnei- 
dewinus; codd. vnb xaXbv. — 502. deide Ilgenius; codd. 
dsLGe. — 507. Ktti q fiev Matthias; codd. xal ro fjLSv — PRAEPATIO. XI 

508. i^sri MsCvov Hermannus ; codd. ag eri %al vvv. — 520. 
l'^(Jf tv Hermannus ; codd. iQdotg. — 526. r] GeSchneidewinus; 
codd. in Se. — 527. dvd-Qconcov Schneidewinus; codd. iifia 
Ttdvxcav. — 531. imnQaivovo oi'ixovg Hermannus; codd. eVtt- 
xQuivovaa &£Ovg. — 552. &QLaL Hermannus; codd. MoLQai. 

— 557. aXiyi^ev Hermannus ; codd. dXiyvvsv vel aXiyeLVSx. — 
558. dlXoxe dXXrj Schneidewinus; codd. uXXox^ in aXXri. — 
563- Margo Laur. yQ. ifjsvdovraL d' rjnsLxa Jt' dXXi^Xcov 6svi- 
ovaai. unde ego dedi doviovaat. Ejeci versum qui in textu 
codd. et in editt. adhuc legebatur: nstQcovrat 8' rjTtsira naQe^ 
o8ov rjysfiovsvsiv. — 

IV. ElgAcpQoSirriv. 9. aSsv Hermannus, codd. sva- 
dsv. — 13. aaxivag xs nai Ruhnkenius, codd. aaxiva %ai. — 
52. avvifii^s Schaeferus, codd. dvifii^s. — 63. sdava Ruhn- 
kenius, codd. sava. — 72. r\iaav Ilgenius, codd. rjsaav. — 
87- ivyvdfiTtxag ego, codd. smyvaintxag. — 103- dvdQcov 
Schneidewinus, codd. dvdQa. — 113. xs inseruit Wolfius. — 
116. ys Hermannus, codd. xs. — 132. ov ^sv ydQ xs ego, codd. 
ov yuQ xs vel ov yd^ xoi. — 136- Hunc versum concinnavit 
Ruhnkenius ex duobus, qui sunt in plerisque codd., his: 

ov acpiv ast^isXirj vvog saaofiaL. aXX siy.vta. 
st XL astKsXirj yvvrj saao^iat. t]s xai ovkl. — 
139- Matthias hunc restituit ex varia codicum depravatione. 

— 173. svTtotrixov 8s (isX. Ruhnkenius, codd. svnoti^xoto fisX. 

— 194. xot 8stog Hermannus, codd. xot xt 8eog vel xt 8sog. — 
212. 8s Wolfius, codd. rs. — 252. axofia ^siasxat Martinus, 
codd. axova'j(riasxai. — 276. y-s inseruit Barnesius. — 280. 
fttv Hermannus, codd. vtv. — 283. xco 8s Hermannus, codd. 
r^8s. — 284. cpdad^at Matthias, codd. cpaai. — 285. s%yovov 
Barnesius, codd. syyovov. — 290. ovofiatvs Hermannus, eodd. 
ovofirjvs. — 

V. Elg ^rjjxrjrQav. In codice Moscoviensi, qui solus 
habet hunc hymnum, legitur : rov avrov vfivot sig r)]v Srjfjtrj- 
rQav. — 1. d^sov Vossius. cod. ■d'sdv. — 10. 8i rs Wyt- 
tenbachius, cod. x6 xs. — 13. Kr]Cti8sL 8 o8(jirj Ttag x ovq, 
Ruhnkenius, cod. kcoSlc x'. oSfirj ndg 8 ovq. — 23. EXstai 
Ilgenius, cod. sXaiat. — 37. Lacunam indicavit Herman- 
nu8. — 46. ov8i oi oicovcov xig ix^rjx. Hermannus, cod, ovx 
oicovm xig. xrj i t?/t. — 58. Lacunam indicavit Hermannus. — XII PRAEFATIO. 

85. T<jii?7 Schneidewinus, cod. rifiyji'. — 112. <J' insernit 
Ruhnkenius. — 115. ndva Hcrmannus, cod. niXvag. — 119. 
^lV. aizivsg Fonteinius, cod. qr/Aa, xivsg. — 120. ov xoi 
Fonteinius , cod. ovri. — 122. (lev addidit Brunckius. — 
128. ^' rjQzvv. Herraannus, cod. in^qx. — 134. lyyEy. Ruhn- 
kenius, cod. inysy. — 144. (Jtdaffjtr/crorfjUi Vossius, cod. dia- 
d^tJGaini. — 162. avcoyr) Matthias, cod. avcoyei. — 179. &eor 
Vossius , cod. &eav. — 182. Cnd. y.ax ay.Qij&sv. — 207- oi 
Matthias , cod. zoi. — 211. ine^t] Vossius, cod. EveKev. — 
220. noXvaQrjzog Ruhnkenius , cod. noXvrJQarog. — 221. Ita 
Hermannus, cod. rov ye &Qerpai,o. — 227. OQeipaa&' ' ov Vos- 
sius, cod. d'Qexl^co- xou. — 228. ovre ro^iatov Vossius, cod. 
0V& vnora^vov. — 229. ouAorOjU-oio Vossius, cod. t;AoTO|uoto. 
— 336. Codex unum versum exhibet ovr' ovv airov edcov, 
ov &t]Gd(ievog. Srjiiijzi^Q. Ex conjectnra mea, quae interci- 
disse videntur, reposui. — 256. y^al ante a^Qad^. in codice 
positum delovit Vossius. — 258. vqneGzov Vossius, cod. /x?j- 
%i6zov. — 263. dcpd^izog Ruhnkenius; cod. dcpd^Lzov. — 267- 
Ad-rjvaioiai conj. Matthias , cod. iv akXrjXoiaL. — avvd'^ova 
Ilgenius, cod. awav^^^aovai. — Lacuuam indicavit Herman- 
nus. — 269- oVap Hermannus ; cod. oveiaQ. — 280. avyijg 
Ruhnkenius, cod. avzfjg. — 302. q i'[iev Wyttenbachius, 
cod. (J' tfisv. — 317. TO nsar]yv Matthias, cod. (isaarjyv (e 
correctione). — 325. naz^^Q inseruit Hermannus. — 328. ksv 
cAotro Hermannus, cod. x' id^iXoizo. — 337. vno Vossius, 
cod. dno. — 344.345. Dedi cmondationem IMatthiae; codex 
habet haec: i]8 in azXrizcov sQyoig Q^eav iiaxuQcov fir]ziaezo 
§ovXij. — 348. (le Wyttenbachius, cod. as. — 364. <J' iovaa 
Ruhnkenius, cod. 8' lovaa. — ^ll.^AiSi^g Schneidewinus, 
cod. avrog. — Quaecunque inde a v. 387 litteris minoribus 
exprimenda curavi, ea manu recentiori in codice sunt scripta, 
in ceteris vestigia primae manus nusquam prorsus evanue- 
runt. De hac re, in quam Schneidcwinus diligentiseime in- 
vcstigavit, accuratiora tradam iu editione raajori. — 402. 
vno Vossius, cod. «Tro. — 404 rtVt a i^an. Ruhnkenius, 
cod. riv' i^an. — 411. avriK Frankius, cod. avraQ. — 420. 
M?/Ao/5o(Tt? ex Pausania , cod. Mi^AojSdr/;. — Cod. SlxvQ&rj 
KaXXiy.conig. — 426- x^dxoi' r' ayavov Vossius, cod. kqoko- 
hra yavov. — 428. coaneQ kqokov corruptum. — 429. Sqs- PRAEFATIO. Xm 

noiirjv Ruhnkenius, cod. dQBTtofiivrj. -*- 442. JrjfirjTSQa Fod- 
teinius, cod. t/v iirjxiQa. — 450. Pccqiov Rubnkenius, cod. 
q1.ov. — 462. >c£v eloi,o recte Vossius; nam in codice xf %i- 
irja^a totum est a manu secunda. — 465. Totus versus ex 
cepta voce a9avdroL6Lv ab Hermanno confectus certissima 
ut videtur conjectura. In codice sequuntur deinde quinque 
versuum fragmenta ex vv. 448 — 452 rnale huc translata. — 
446. Verba ag xol vniGxr] sunt Hermanni; codex a manu 
sec. babet 8vo 8i naQ aol. — 456. §QLaifiev Rubnkenius ; cod. 
BQVG£(iev. — 465. Verba uncis inclusa supplevit Herman- 
nus. — 473. dei^e Ruhnkenius, et boc ipsum scriptum fuisse 
a manu prima suspicatur Scbneidewinus; manus secunda 
dedit elne. — 476. dQrja^oavvrjv et naaiv Rubnkenius, cod. 
XQrjafi. et xaXd. — 479. ovre xavelv Ilgenius; cod. ovx' a%ieiv. 
— dyog Rubnkenius; cod. dxog. — 481. Ojiioto)? Vossius, cod. 
oiioitov. — 490. ^AIX dy EXeva. Rubnkenius, cod. 'AXXa ds- 
Xeva. — 494. ond^eiv Vossius, cod. onats. 

VII. JLOvvaog rj Xr]CxaL, Ita codd. potiores. Vulgo 
Elg Jiovvaov. — 22. avrt? ego scripsi; codd. avxov. — 27. 
(Jva TtofvO'' onXa ego ; codd. av(inav%' onXa. — 43. vr] rjSr] 
Hermannus; codd. [ir] drjSeiv. — 55. Sis xdrcoQ corruptum; 
an Sl LKrcoQ^ — 

XII, 2. d&avdxarv Mattbias; codd. ad-avdxrjv. — 

XIII, 3. ado) Barnesius; codd. adov. — 

XIX, 9. eg)e^6(ievog ego reposui ; codd. icpsXKOfisvog. — 
12. ccQyLvosvxa Barnesius; codd. aiyLvosvxa. — 14. olog Her- 
mannus; codd. olov. — 15. ayQrjg Piersonus; codd. aKQrig. — 
16. riSv(LOv ego; codd. v^Svfiov. — 18. ist ego scripsi; codd. 
XSSL. — 22. <J' inseruit Buttmannus. — 26. Troi?? Hermannus ; 
codd. noLr\v. — 30. or' ego; codd. 6y\ — ^\.xi Hermannus; 
codd. Se. — 33. Xdds Rubnkenius; codd. d^dXe. — 38. avat- 
|o;(?a, Xlnsv Martinus; codd. uvatt,ag., Xeinsv. — 40. EQfislrjg 
Mattbias; codd. 'EQfieiag. — 45. exsQcp&sv Stepbanus; codd. 
sxsQ(p&ov. — 48. XirofiaL Barnesius; codd. Xiaao^iai. — 

XX, 1. asiaeo Frankius; codd. dsiSeo. — 

XXIV, 4. fVjitEviouffa Scbneidew.; codd. ^vfiov exovCa. — 
XX VT, 13. Hunc v. spnrium judicavit Frankius. — 
XXVIII, 10. vno ^Qifirjg Ilgenius ; codd. vtt' Ofi^QC" 
ur]g. — 12. enxvxo ego scripsi; codd. eaxsxo. — XIV PRAEFATIO. 

XXIX, 4. T/ju.toi/ Frankius; codd. rtjuffv. — Versum 11, 
qui in codd. legitur ante v. 9, transposuit Martinus. — 

XXX, 14. qj£QeGav&ioLV Ernestius; codd. TceQsaav&ioiv. 
— 15. nai^ovoaL OKalQOvci Ruhnkonius; codd. nai^ovoi fal- 
Qovai. — 

XXXI, 14. Post hunc versum lacunam esse vidit Her- 
mannus. — 16- ioTtiQtog lluhnkenius; codd. d^eOTtioiog. — 

XXXn, 1. eveLSij liothius; codd. aelSeLv. — 

XXXIII, 16. V.QLGLV ipse tentavi; codd. ocpiOLv. — 

XXXIV. VV. 1 — 9 ex Homeri bymnis affert Diodor. 
111,66; vv. 10 — 21 in cod.Moscoviensi praemissi sunt hymno 
qui est in Cererem. — 16. inivevoe Ruhnkenius ; cod. ixe- 
Xevoe. — 17. ih]d- Hermannus; cod. LXa^ . - 

Epigrammata. 1,2. Kv^i)]g iQLconLSa y.ovQrjvH^enmSy 
idemque v. 4 ^ad^eov pro '^avd^ov. — In carmine III Hero- 
doti qui fertur lectiones secutus sum. — IV, 6. novxoxi- 
vur.xov Piersonus; codd. noxvLavaKxov. — 10. g>fj(iLV aoiSiig 
Wolfius; codd. (pi^fil aOLS})v. — 12. corruptus. — 17. aXaov 
ego scripsi; codd. oXiyov. — VI, 2. ^ofS^iot; Ruhnkenius ; codd. 
^av&ov. — VIII, ]. ivaXiyKiOL corruptum. — IX, 1 et 2 metro 
vinxit Barnesius. — XIV, 6. Lectio Suidae corrupta. — 
A carmine XV lacero et corruptissimo manum abstinendam 
putavi dedique integram Herodoti qui fertur lectionem. — 
Postremo Batrachomyomachiae adjeci eam recensio- 
nem, quae a me prodiit Gottingae ante hos sex annos. Pau- 
cula quaedam ipse mutavi, v.72 xai ini pro eo quod erat xanrt, 
83 naOLv ojiicoc pro aixcpoxiQOig , 99 vSaxL pro vdaOL. 260 fiveoiv 
pro fivolv. 303 [lOvorjniQOv pro fiovoy]fieQog. Commodissime 
autem Augustus Nauckius mecum communicavit complures 
emendationes, e quibus certissimas meo judicio in versus 
recepi has: 114 ex&LOxog et SKxood^ev, ex codicibus optimis, 
quos hoc loco nescio quomodo contempseram; 132 eV ott^o/c 
pro evoTtXoL; liielg ovar' afivficov^ ubi meliores libri elg ovaxa 
juvcdv; 298 axeLQieg pro ayeLQieg. Ceteras viri doctissimi su- 
spiciones alio loco publici juris faciam. — 

Scribebam Elberfeldao ipsis Calendifi 
Martiis anni MDCCCLVIII. 

AUG. BAUMEISTEE. YMNOI OMHPIKOI, HoMF.m HyMNi- OMHPOT TMN02 EI2 AHOAA^NA. EI2 AnOAAiiNA dHAION. 

Mvrpoiiai ov8\ ka^ci^iai '^nolkavog Exdtoio, 
ov T£ d-£ol xara dco^ia ^tog tqo^eovGiv iovta' 
Ttal Qtt t ' avaiGGovGLV i7ita%Edov eqio^evolo 
Kavteg otp idQacov, ots cpaidi^a to^a tttaivEi. 
ArjtCD d ol'rj ^i^ve TtaQal zJlI tEQTtiZSQavvco, 5 

ri Qa ^LOV t E%dXa60E nal exX^loe q)ccQEtQr)v, 
xai ol an iq^d^iucov co^cov %£iQE6GLv iXovGa 
to^ov av£XQE}iaOc TtQog xiova •xatQog eolo 
naoodkov ix %qvoeov' toi^ d' Eig d^QOVov eIoev dyovoa. 
ta 6' aQa vixtaQ eScoxe 7cat)]Q dsTtal' %QvOEiG) 10 

dELXVV^Evog q)iXov vtov ' sTtELta ds daifiovEg dkkoL ■ 
Evd-a xa&i^ovOLV ' %aiQ£L di re notVLa jdrjtco, 
ovvExa to^ocpoQOv xal xaQtEQOV vtbv itLXXEv. 

Tlcog t aQ O vfiv^oa itdvtcog Evviivov iovta ; 19 XaiQE, j.iaiic(tQ co yh]toi, iTtsl rixeg ctyXad tixva, 14 

Anokkcovct X avaxta /ial"AQt£^iv ioyiaiQav, 15 

vrjv filv iv 'OQtvyir], tov dh xQavay ivl zJ}']kco, 
xEKkifiivT] TtQog fiaxQov OQOg y.al Kvv&tov oy^d^ov, 
ttyypxdxco cpoivtxog, in ^lvconoio Qsi&QOtg. 

ndvrt] yaQ tO£, Ooi^s, vo^iot ^E§Xt]arai (pS)]g, 20 

t]fiev av ijnetQOv nOQtttQocpov 7]d dva vr^aovg. 
nciGai de GKOntai xoi ddov y.at nQCooveg dyQOt 
vtp7]Xav OQicov notafioi -9' dXade nQOQiovteg, 
axxttt X slg dXa %eKXtuivat Xifiivec xe &aXdG<sris. 

1* 4 I. EI2: AnOAASJNA AHiUON. 

rj cog 6£ 7iQ(oxov Arjra tsxs, xci.Q}ia ^qozolGl^ 25 

xALvdstaa TtQog Kvvd^og oQog XQavaij ivl vi^oa, 

^rjka iv a(i(pLQVTr]\ ixdreQd^s ds xv^a xeXulvov 

i^ysL xiQ(iOvd£ hyvnvoCoLg avi^OLGLV. 

ivdsv anoQvv^Evog naGL d^vrjrotOLV dva66£Lg, 

o66ovg KQ^rrj r ivrog bx^l xal dijfiog '^&rivdv, 30 

vrj66g r AiyCvrig vav6LxksLrri r' Ev^OLa, 

Aiyal UsLQS^CaL rs xal dficpLdXr) IlsndQri^og, 

&Qr]LXL6g r' '^&^cog xal Ilrihov dxQa xdQrjva, 

&Qrji:xCr] rs £d(iog"ldr]g t' oQsa 6XL6svra, 

SxvQog xal OcaxaLa xal Avroxdvrjg OQog aCnv. 35 

"I^^Qog r' svxrLiiivrj xal Arj^vog d[iLxd-aX6s66a, 

Ai6^og r" '^ya&irj, MdxaQog sdog AlolCcovog, 

xal XCog, ^ vi^6c3v kLnaQardrr] slv dXl xstrai, 

naLnaXosLg rs MC^ag xal KaQvxov dxQa xdQrjva. 

xai KXdQog aLyh']s66a xal AC6ayir]g OQog aCnv, 40 

xai Sdfiog vdQr]Xr] Mvxdkr^g r' aCnsLvd xdQrjva, 

MCXr]r6g rs Koag rs . n6Xig MsQ^nav dvd-Qconav, 

xal KvCSog aCnsLvrj xal Kd^na^og r']V£^6s66a, 

Nd^og r' ^ds IldQog 'P)]vaid rs nsrQ)']s66a, 

r666ov sn' (odCvov6a'Ex}]^6kov Xxsro Ar^rc), 45 

sC rCg 01 yaLiav vtst ^iXoc oixCa d^s6d^at. 

al 8s ndk irQ^pLSOv xal idsCdL6av, ovdi rig srXt] 

Ooi^ov Si^a^d^aL , xal ntoriQr] nsQ iov6a 

nQCv y' 6rs 8r] q' inl ^dr^Xov i^r]6aro n6rvia Arjra 

xaC ^Lv dvsiQo[iivr] snsa nrsQ^svra nQoai]v8a' 50 

^ijX'. SL ydQ x' i&iXoLg £'8og s^ifisvaL viog ifioto, 
OoC^ov 'AnoXXcovog , d-iad^aL r' ivl nCova vr]6v, — 
aXXog 8' ovrtg asto nod-' dtpsraL, ov8i as rCasL. 
ov8' sv^av 6s i6s6^aL oto^iai, ovr svfirjXov, 
ov8s rQvyr]v otasLg^ otjr' aQ cpvrd fivQCa cpvasig. 55 

ai 8s x' 'AnoXXcovog sxasQyov vrjov sxrjad^a^ I. EI2 AnOAA5JNA AHAION. 5 

avd-QOJtot rot jiccvtss ccytviJGovo' ixccro^^as 
ivd^ttd' dy^iQO^svot , TtvtGGri de rot ccGTtsrog cciel 
* drjQOv avai, si ^oGxoig d^sol xe (?' e%Gi6tv 
XSLQog ait dk^orQirjg , insl ov rot TttaQ V7t' ovdag. 60 
"£lg cpdro' %alQS 8s ^fjlog, d^st^ousvrj 8s 7tQ06r}vda' 
Arjrot, xvdiarr] d^vyarsQ ^sydXov Koioto, 
dOTtaGir] ^sv eycoye yovrjv exdroto dvaxrog 
ds^aififjv' aivcog yaQ sriqrv^ov si^t dv0ri%r]g 
dvdQdotv' co8s 8s xev neQirt^rie66a yevoifirjv. 65 

dXXd r68e rQO^tea , yirjtoi:, eytog, ov8e 6e xevGco' 
lirjv ydQ rtva cpaolv ardsd-aXov^^jtoXlcova 
iGGeCd^at , ^iya 8e jtQvravsvGs^sv dd^avdrotGt 
xal d-vrjrocGt ^qoxoiGlv inl ^si8c3Qov aQOVQav. 
rra Q aivcjg 8ei8otxa ■xaxd q)Qeva xal xaxd d^v^ov, 70 
tt?;, oitorav tc jtQCorov L'8r] cpdog r]eXioto, 
vrJGov drt^r]Gag , snetr] XQavar]ne86g ei(it, 
TtoGGl xaxaGxQSJl^ag Sgt] dXog iv nsXdyeGGtv. 
evd-' i^ie ^ev ^eya xv^a xard xQarog dktg aisl 
xXvGGst' 6 8' dXXr]v yatav dcpi^srat, r] xev d8r] ot, 75 
revi,aG^at vr]6v re xal dXGsa 8sv8Qrjsvra ' 
novXvnodsg 8 iv i^ol d-aXd^ag cpcoxai rs ^eXatvat 
oixia notr]Govrat dxr]8ea, %r]xe'C Xaav. 
dXX ' ei' fiov rXaiiqg ye , Q-sd , ^eyav oqxov ofioGGat, 
iv%-d8e ^itv nQcorov rev^etv neQtxaXXea vr]6v, 80 

sfi^svai dv&Qioncov %Qr]Gxr]Qiov , avxaQ enetra 

* * * 

ndvrag in avd^Qcanovg , inetr] noXvcavv^iog iGrtv. 

Slg aQ ecpr]' Ar^ra 8e d^sav ^eyav oqxov ofioGGsv' 
lorca vvv rd8e Tata xal OvQavog evQvg vneQ-d^sv, 
xaX ro xaretp6fisvov Zlxvyog vdoQ , oGrs ^sytGrog 85 
OQxog 8stv6xar6g xs nsXst (laxdQSGGt dsotGtv' 
rj (itr]v Ooi^ov rfj8s &v(68r]g HGGexat aiel 6 I. EIS AnOAA.QNA AHAION. 

(ioyfiog xul rsfiEvog , riGeL ds 66 y ' i%oxa Tcdvrojv. 

AvrKQ insC ^' oiiooiv ra rsXsvrrja^v rs rov oqxov. 
^rilog ^h> ^uka %alQS ycovfj sxaroio avaxrog' 90 

Arira d' svvrjuaQ rs xal ivvsa vvxrag dsXnroLg 
adCvsGGi TCsnuQrp. %-sa\ d' saav svdo&L naGai. 
ooaaL aQiGraL saGL . ^LCovt] rs PsC^] rs 
I'j(vaC)] rs Qs^ig xal dyaGrovog 'A^cpLrQCri]. 
ukkttL t' ttd^dvaraL^ voGq^LV XsvxG)Xsvov"HQi]g' 95 

[L0VV1] d ovx STtSTtvGro j.ioyoGr6xog EiP.sCd-VLu ' 97 

y]Gro yccQ dxQOi 'OXvuTca vno xqvGsolGl vscpsGGiv. 
HQr]g (pQud^oGvvr] ksvxcaXsvov ^ ^ (ilv ^qvxs 
t^rjXoGvvi] ., ot' uq' vtov d^v^ovd rs xQarsQov rs 100 

y/jjTC3 rs^sG&uL xakXLTcXoxa^og ror' i^sXlsv. 

Ai 8' Iqiv TCQOVTCSiitpav svxrL(iEvr]g dno vr]Gov. 

dt,SflSV EiXsC^VLttV , VTCOGXO^LSVttL (JLSyttV OQflOV, 

XQVGsov. r]XsxrQOiGiv isQ^isvov, ivvsdnr^xW 

voGcpiv 8' i]vc3yov xaXssLv Xsvxcalsvov^HQrjg, 105 

(it] [liv sTCSir stcssGGlv aTCoGrQi^sisv iovGttv. 

uvraQ insL roy' dxovGs no8r]vsiiog coxsa iQLg, 

(iij Qu d-ssLV . raxscog d^ dL^vvGs ndv ro (isGr]yv. 

uvraQ insC q ' Xxavs dscov sdog , cdnvv 'Okv(inov. 

uvrCx' UQ EiXsCd-VLav dnlx (isydQOLO d-vQtt^s 110 

ixnQOxaXsGGtt(isvr] instt nrsQosvra nQOGr]vda. 

ndvra (idX'. ag insrsXXov OXv(inia dcoiiar sxovGai. 

rf] 8' uQtt &v(iov insLd-sv ivl Grrjd^sGOL cpCXoiGi' 

(ittv 8s nool rQr]QG)GL nsXsidGLV i'd-(ittd^' 6(iOitti. 

svr' inl ArjXov i^uLvs (loyoGroxog EiXsCd-vitt^ !15 

8^] rors rr]v roxog stXs , (isvoCt>r]Gsv 8s rsxsad^ai. 

a(icpl 8s cpoCvLXi (idXs mqx^^' yovva 8' iQSLGs 

XsiiicovL (ittXttxcp' (isC8r]Gs 8\ yttt' vnivsQd-sV riazo yag iv (leydQOtai Jiog vtcpsXrfyeQtxao. % 1. EI2 AnOAAiiNA AHAION. 7 

ex d' ^&oge ttqo (poaade' d^sccl d o^oXv^av ccTtaOac. 

Evd^a 6E, i]i6 Oot^e. dsal AoW vdan xaldi I20 
ayvmg xal xa^aQcog., GTtccQ^av <5' ev (paQE): l£vxc5j 
isjtta , vrjyatEG)' tceqI dh xqvOsov GtQocpov rjxav. 
ovd' ccq' ^Anokkcava xQvGccoQa ^i^aato ^rjrrjQ, 
dlkcc @E^tg VEXtaQ ts xal dii^QoaCriv sQarsivfjv 
dd^avdtoig %stkE6aLv iTt^Q^ato' %alQE ds ^lrjtd), 125 

ovvsxa toi^ocpoQOv xal xaQtsQov viov sttxtsv. 

AvtccQ ETCstdi], ^ot/Sf, xatE^Qcog dfi^Qotov sidaQ, 
ov as y' iits tt l6%ov xQvasot atQocpot aaitatQOvta, 
ovS Eti dta^d a EQvxs, kvovto ds TtstQata itdvta. 
avtixa d' d&avdtriat fistrjvda <&ot/3og 'y^jtokXcjv' 130 

E£i] (loi xtd^aQtg ts cpikr] xal xa^nvXa Td|a, 
XQriaa 8^ dvd-QCiTtotat ^tbg vrj^sQtEa^ovX^^v. 

"Slg si-jtcov sfii^aaxEV sTtl yd-ovog EVQvodsirjg 
0o0og dxEQaExo^rjg , ixatrj^oXog ' at d' aQa itdaat 
d-d^^Eov d%-dvatat' xQvaa ^' aQcc ^rjXog dnaaa 135 

rJvO-J^ci', cog ots Tfc Qiov ovQSog dvd^saiv vlrjg. 139 

Avtog d\ aQyvQorot^s dva^, ixarrj^o?.^ "AitokXov, 140 
dXXots ^iv t iitl Kvvd-ov i^^aao %afJtaX6Evtog, 
dXXots d' av viqaovg ts xal dvsQag ^Xdaxa^sg. 
TtoXXoi tot vr}oi ts xat dXasa dsvdQ^svta ' 
Ttdoat ds axoTttai ts cpiXat xal TtQcaovsg dxQOi 
vrprjXcov OQECov , Tcota^oi %•' dXads TiQOQsovtEg' 145 

dXXdav^r^Xa, Oot^s, ^dXtat iTtttEQTtsat rjtOQ, 
Evd-a TOt iXxsxitavsg 'Idovsg rjysQE&ovtat 
avrotg avv Ttaidsaot xal aidoirjg aX6%otatv. 
01 8e as 7tvyfiaxi'fj ts xal OQxr]d-^a xal dotdfj 
fivr^adfiEvot tEQTtovatv . orav ariqaavtaL dyava. 150 

Ps^Qt^ei , y.tt&OQaaa Aiog A7\xovg xs ysvi&Xriv, 136 

yr]d'06vv'r], 6xt (iiv •Q^sog stlsxo oixia 'Q-ia'd'ai 
v^aoav rjnslgov xe, cpiXriGe 8s oirjQoQt (laXXov. 8 I. EE AnOAA^NA AHAION. 

<pa£T] x' a&ccvuTovs xal aytjgcog s^usvai aiel, 
off tot' inavTittGsi\ ot' 'Idovss d&QOOi siev' 
ndvxav ydg xev idoLTO yjuQiv ^ xiQ\\)a(,TO b\ d^vfiov 
dvdgag t' siGoQoav xakXi^avovg xe yvvatxag, 
vrjdg t' axeCag r)5' amav xTrj^aTa TCoXkd. 155 

nQog 8b , To^df ^iya Q-av^a . oov xkiog ovtcot oXstTai. 
xovQat ^rjhddeg, 'Exaxrj^eXixao Q^eQdjcvai' 
«it' inel ccq jiqcoxov ^ev 'AnoXkav vfxv^GcuOLV, 
avTt,g 6' av Ai]Tca xe xaVAQTe^iv ioiiuiQav 
HVTjGdfievat. dvdQcSv xe naXaiav i]d\ yvvaixav 160 

Vjivov deidovGiv , d^i^.yovoi 8\ cpvX av^QdTCcov. 
Tcdvxcov d' dvd-QConcov cpavdg xal xge^^aXLaGxvv 
fiLfietGd-' LGaGtV cpaCr] 8i xev avxog exaoxog 
(pd^eyyeGd^' ' ovxco ocpLV xaXr] GvvdQr]Qev aoLdr]. 

^AX)! dyed-' [Xr]xoL ^ev 'ATCoXkcov 'jQxi^tdL ^vv, 165 
XaCQexe d' v(ietg ndoaL' i^eto 8e xal fiexoiCLG&e 
(iVYjOaod'', OTCTCoxe xiv XLg enL%%ovCciv dv%Qconcov 
ev^d8' aveCQr]xaL i,etvog xaXaneCQLog eXd^dv' 
d xovQUL, xCg d' v(1(ilv avr]Q TjdLGxog aoc^cov 
iv^d8e ncoketxaL, xal xia xiQneOd^e (idXLOxa; 170 

v(ietg 8' ev (idXa ndoaL vnoxQCvaGd-' evcpiqaog' 
xvcpXog dv)]Q , oixsl 8e XCa evL naLnaXoioor]. 
xov neQ xa\ (lexonLGd-ev aQLOxevoovGLv doL8aC. 
r]fietg 8' vfiixeQOv xXiog oioofiev, oGGov in aiav 
dvd^Qconcov GxQecpofieOd-a noXeLg ev vaiexacaOag' 175 

o[ 8' inl 8r] neCoovxai, enel xal ixr]xvfL0v ioxiv. 
avxaQ eyav ov A))|cj exr]^6Xov 'AnoXXavu 
vfiviav a()y tn»OTO^ov , ov i^vxofiog xixe Aijxco. n. Eis AnoAAiJNA nxeiON. 9 

/ II. 

EIS AnOAAi^NA nXGION. 

[Sl ava , nal Avxtrjv xal MrjovLrjv eQatSLvrjv 
xal MLXrjtov s%eig , evaXov tioXlv [fiegoeaGav, [180] 

dcvtos ^' «^ /IrikoLO 7teQLxXv(itrjg fisy' avaGasLS.] 

♦ * + 

ei6L ds (poQfiL^cov A)]tovg eQDtvdeog vtog 
cpoQfiLyyL ylacpvQjj TCQog IIv&co TcetQrjeadav, 5 

a^^QOta eL(iat' e%cov ted^va^ueva' toto de gjOQfiLy^ 
XQvGeov vitb TiXrjxTQOv xavaxrjv s%eL i^eQoeGffav. [l85j 
ev&ev de 7tQog"OXv^nov ano x%-ov6g, ca6te vorjfia, 
eidL ^Log XQog dcofia d^ecov fied"' b^rjyvQLV aXXav. 
avtCxa d' dd-avdtOLGL (isXeL XL&aQLg xal doLdrj' 10 

MovOuL ^ev ■9"' dyba TtdaaL d^SL^o^svaL OTti xakfi 
vfivsvaiv Qa d^scov Scoq' dfi^Qora tJ^' dvd-QCOJtcov [190] 
tXi^fioGvvag, o(?' e%ovteg vn dd-avdtOLGL d-eotGL 
^coovg' dcpQadesg xal d^^%avOL, ovde dvvavtaL 
evQSfievaL d-avdtOLO t dxog xal yijQaog dXxaQ' 15 

avtaQ eiJnXoxa^OL XaQLteg xal evcpQOveg 'SlQaL 
'Aq^ovlyi %■' "H^rj ts ^Log d-vydtrjQ t' 'AcpQodLtrj [195] 
OQ^svvt' aXXijXcov snl xuQita %SLQag s%ov6aL ' 
t^Gl (isv ovt' aiG%Qr] fistafisXnstaL ovt eXd%u<x,, 
aXXd (idXa nsydXrj ts Idstv xal sldog ayrjtrj, 20 

"AQts(iLg LOx^ccLQa bfiotQocpog 'AnoXXcovL. 
sv 8' av trjGLv"AQr]g xal ivGxonog 'AQysLcpovtrjg [200] 
Ttai^ovG' ' avtuQ 6 Oot^og 'AnoXXcov syxL%aQ{^SL, 
xaXd xal vxjjl /3tj3ag' atyXrj ds fiLV d^cpLCpasCvsL 
uaQ^iaQvyrjg ts nod(DV xal svxXcoGtOLO jjtrravoff. 25 

OL d' inLtsQnovtaL d-v(ibv (isyav slGOQOcovtsg, 
Arjtco ts xQvGonX6xa}iog xal (irjtCsta Zevg, [205] 

vla cpCXov naCtfivta (let' ad-avdtOLGL ^sotGv. 10 II. EIi: AIIOAAiiNA nT0ION. 

Ilag X ccQ 6 vnvi^ocj Tcdvzmg evv^ivov iovra; 
rii 6 ivl (JLvr]6zrJQGiv deCda y.al qnlozrjri, 30 

o:nr;rG)g ^vcsoixsvog ixLsg ^At,avC8a xovqtjv^ 
"Igxv' aa' dvzt,d-ico , 'E?MriovCdr] evtTCjia; ['210] 

rj Gj? OoQ^avra TQLonea yivog. rj^^fidQvv&ov; 

rj dfia AsvxLTtTta xal AevxLTtTtoio dduaQrL 

* * 

ns^og^ 6 d' LnnoiGLv; ov firjv 35 

* * ♦ 

rj ag ro nQarov XQriGrriQiov dv^Qa-xoiOi 

^rjrevav xard yalav s^rjg . ixarrj^oV "Anokkov; [215] 

nLeQCrjv aev JtQarov dn' OvXviitcolo xarijld-eg' 

Adx^ov r H^ttd-Crjv rs 7taQi6rL%sg ?)(5' Evi-^vag, 

xal dta IleQQaL^ovg' zdxcc d' sCg 'laaXxov ixaveg, 40 

KrjvaCov r' ini^r^g vavGLxleLrrjg EvfioCrjg. 

Gr.rig 8' inl Arjkdvra nedCa' ro roL ovx dde d-vfia [220] 

zev^aGd^ai vrjov re xal dkGea SevdQi^evza. 

evd^sv d' EvQinov dia^dg . sxazrj^oX' "AnoXkov^ 

^rjg dv' oQog i^dd^sov x^ooqov' rdxcc d' l^sg an avzov 45 

ig MvxalrjGGov iav xal TevfirjGOov XexsJtoCrjv. 

Qri^rig d' eiGacpCxavsg sdog xazasLixivov vXrj ' [225] 

ov ydQ zco Ttg ivais ^Qorav lsqtj ivl 0^/3?^. 

ov8' aQa na rors y rJGav dzuQniZol ov8e xikev^OL 

&ri^rjg dfi, neSCov nvQrjcpoQOv , dXK' exev vXrj. 50 

evQ^ev 8\ nQozi^a exieg, sxazrj^o?.' "Anokkov. 

"Oyx^rjGzov 8' iieg, noGi8rjtov dykaov dkGog' [230] 

Evd-a vso8ur]g nakog dvanvisi dx^oiisvog nsQ 

ekxav aQuara xakd' ;|jaiu-at 8' ikarrjQ ayad^og neQ 

ix SCcpQOLO ^OQav o8ov SQX^TaL' ot 8e riag filv 55 

xeCv oxscc xQoriovGiv avaxroQCrjv acpiivreg. 

si 8i xsv dQ(iar' dyaGiv iv dkGsC 8sv8Qi^svri, [235] 

"nnovg uev xofiiovGt , rd 8^ xkCvavxsg icoGiv ' 11. EH: AnOAAiJNA nT0ION. 11 

ag yccQ ta nQG3ri6& oGirj yivsd-'' ot d^h avaxTL 
sv%ovruL 5 dCcpQOv de d^sov xors ^oIqk (pvXccG0st,. 60 

[sv&sv ds TCQorsQco sxisg, sxarrjlioX' "AtcoXIoV 
Kr]q)L666v d' ccq' snsLxa ycL%ri6ao xaXhQssd-QOv, [240] 

06rs ALXaLTid^sv nQO%ssL xa^.XiQQOov vda)Q. 
rov dLa^ag , 'ExdsQys , y.al SlxaXsrjv nokvTcvQyov] 
ivd-sv ccQ ' FLg 'AXCaQrov dfpCxso TtOLi^svra. 65 

^rjg d' STcl TsXq)0v6r}g' ro&c rOL ads xcjQog anri^cuv 
rsvi,a6%aL vr]6v rs xal aX6sa dsvdQ)]Svra' [245] 

6rrjg ds [idl dy%' avr^g xaC (ilv TCQog fivd^ov ssLTCsg' 

TsXcpov6\ iv%-d8s drj cpQOvsa TCSQixakXia vribv 
dv^Qcanciv rsvi,aL %Qr]6ri^QL0v , ocrs (iol alsi 70 

ivd-dd' dyLvri6ov6L rs?.r]i66ag sxarofi^ag, 
Tj(isv 060L nsXo7c6vvr}6ov TcCsLQav s%ov6lv, [250] 

i]d o6oL EvQC37Ci]v rs xal a^icpiQvrag xard vr]6ovg. 
%Qr]66(LSV0L' roL6LV di x' iyco v7](iSQxia ^ovXr]V 
7cd6L d^s^iL^xsvoL^u %()£MV svl TcCovL vr](p. 75 

'Slg siTcav 8ii%r]xs ^s^isCXia 0o0og 'AjtoXXav 
svQia xal fidXa (laxQa dcrjvsxig' r] d' i6Ldov6a [255] 

TsX(pov6a xQadCr]v s%oXco6aro siici rs (iv&ov ' 

Ootjis dva^ sxdsQys , snog tC roL iv cpQs6l Q^r^^cs ' 
ivd^dd' insl cpQOvisig rsv^aL nsQLxaXXia vr]6v, 80 

sfiiisvai dvd^Qconoig %Qi]6rr]QL0v ^ ocrs xol aisl 
ivd-dd' dyLvr]6ov6L xsXr]i66ag sxarofjL^ag — [260] 

aXX sx roL iQico , 6v d' ivl (pQE6l ^dXXso 6r]6L, 
nr](iavisL <y' aCsl xxvnog Lnnav coxsLdcov, 
aQdofisvoC X ovQrjsg i(icov iSQcov dn6 nr]yic3v' 85 

ivd-a XLg avd^Qcjncsv ^ovXr]6sraL si60Qda6d-aL 
aQ(iaxa x svnoCrjxa xal C3xvn6de)v xxvnov inncov, [265] 
rj vr]ov xs (isyav xal xrr](Lara noXX ' ivsovxa. 
aXX sl 8r] XL nC&OLO , 6v ds xQsi66cav xal dQsCcov 
i66l , dva^ , i(i£d-sv , 6sv ds 6d-svog i6xl (iiyL6xov, 90 12 n. EI2 AnoiiuViJNA nroioN. 

Ev KgCGOri TCOLijGai vno nrvyl IlaQvrjGoto. 

ivd'' ovd^^ aQficcra xaXa dovrjosrat, ovrs roi iTCTtcov [270] 

coxvjcodav xrvTCog sGrat ivd^T]rov tcsqI ^cayiov. 

ttkk' dxsav TCQOGayoLSv 'irjTtatipvi, dcoQa 

iV&QCSTCCJv xXvra cpvXa ' ov de cpQevag a^^ptyeyr^d-as 9^ 

de^ai' teQcc xaXa TceQixrtovav dvd-QoiTcav. 

"Sls einovG^Exdrov nentd-e cpQevaq. ocpQa oi avrrj [275] 
TeXcpovGri xleog eirj enl x^ovl., ^iy]d' Exdroto. 
iv&ev de nQoreQC3 exteg., ixarrj^oX' "AnokkoV 
t^eg d' ig OXeyvcjv dvdQav noktv v^QtOrdcav, 100 

oX zftog ovx dXeyovreg enl x^ovl vaterdaOxov 
iv xaXii ^iqOOr] KrjcptOtdog iyyvd^t Xt^vijg. [280] 

ivd^ev xaQnakt^cog nQOOe^rjg nQog detQdda Q^etav ' 
Xxeo 8 ' ig KQtOijv vnb IlaQvrjOov vtcpoevra, 
xvrj^bv nQog ZecpvQOv rerQafi^evov , avraQ vneQ&ev 105 
nerQrj inixQefiarat . xoth] 6' vnoSeSQO^e ^rjooa, 
rQrjxet' ' evd-a dva^ rex^rJQaro 0ot^og'/4n6Xkav [285] 
vr]bv notr]OaO&at imqQarov eine re uvd^ov ' 

'Ev&dde drj cpQoveo rev^etv neQtxaXXea vrjbv, 
e^^evat dv&QOjnotg XQrjf^^f^^Qiov, o tr e ^ot aiel 110 

iv&dd ' dytv^OovGi reXr]eOOag exaro^^ag, 
•^fiev ooot neXon6vvr]Gov ntetQav ixovotv, [290] 

lyd oGot EvQcanrjv re xal dficptQvrag xard vrJGovg, 
XQT^Gbfievot ' rototv d' aQ' iyca vr]^eQrea ^ovXr]v 
icdOi d-e^tGrevotfiL XQ^^^ ^'^'' ^Covt vr]a. 115 

'Uig einav dte&r^xe Q-e^etXta Oot^og An6XXc3v 
evQea xai ^dXa fiaxQa dtyjvexeg' avraQ in avrotg [295] 
Xdtvov ovdov e%-r]xe TQOcpcjvtog rjd' 'Aya^iqdr^g, 
vtieg 'EQyivov . cpiXot d^avdrotOt d-eotGiv ' 
dncpl de vr]bv ivaOGav dO^eGcpctra cpvX' dvd^Qcanav 120 
^eorototv XdeoOiv., doidtfiov i^fievat aiei. 
ayxov de xQiqvr] xaXXiQQOog , ivd-a dQdxatvav [300] i n. Eis AnoAAi^NA nxeiON. 13 

xxEtvEV avai, , /Jiog vtog , anb xQaxeQoto ^tolo, 
^arQE(pEU^ ^Eyd^rjv, TEQag ayQiov, 7] xaxa ■jtoXla 

dvd-QCJTtOVg EQdEGXSV ETtl ^d^Ovi , TloXXd ^EV avTOvg, 125 

noXXd ds ^rjXa ravavjtod', insl nikE nrjfia darpotvov. 

[xaC noxE ds^aiiEvr} XQvaod^QOVOv ETQ£W£v'HQr}g [305] 

dELvov X aQyaXiov xe Tvcpdova , nfj^a ^QototGtv' 

ov nor' dQ''HQr} ErcxrE xokaGafiivr] z/tt narQl, 

Evr' aQa drj KQOvCdrjg iQixvdia yEtvar' 'Ad^rivriv 130 

ix xoQvtprjg' r} d' aiipa xolcoGaro norvia Hqt}, 

Tjds xal ayQoiiivoiGL (lEr' dd^avdroKjLV EELnE' [310] 

Kixkvri ^ev , ndvTEg xe d^Eol nd<5aC t£ ^•iaivaL., 
cog E\C dri^d^ELV ccqiel vE(pEXr}yEQira Zsvg 
nQarog, insC ^' dXo%ov noLiqGaro xidv' EidvtaV 135 
Xttl vvv voGcpiv i^Eto xixE yAavxanLV 'Ad-^vr}v, 
rj nd6LV ^axdQEGGL (lExanQinEL d^avdroL0LV' [315] 

avraQ oy' r}nEdavbg yiyovEv fiErd ndOL ^E0t6L 

natg i^bg'HcpaL6rog , QLxvbg nodag, ov rixov avrr}' 

* * * 

^Cilf avd XEQ6LV iXov6a xal sfi^aXov EVQeE novxa ' 140 

aXld i Nr}Qr}og d^vydrr^Q ©irig dQyvQonE^a 

di^aro xal ^Exd r}6L xa6Lyv^xr}6L x6fii66EV. [320] 

ag 6(pEA' dXlo ^Eot6L x<xQC^E6d-aL fiaxdQE66L. 

6%ixki6 , noLXLlofirjxa , rC vvv srL fn^6EaL dXko ; 

nag ExXr}g olog XExiELV yXavxconLd' 'A%^Y}vr}v; 145 

ovx av iya rEx6^r}v ; xal 6r} XExXr}^ivr] £^nr}g 

Y}v uq' iv dd-avdroL6LV , oli) ovQavbv evqvv exov6l. [325] 

(pQdlEO vvv. ^r} roC rL xaxbv ^r}rC6o^' 6nC6603. 147 b. 

xaX vvv fiivroL iy(o r£xvr}60(.iaL , ag xe yivr}rai 

natg i^ol, 6g xe d-£ot6L fisranQinoL dd^avdrot^LV, 

ovrE 60V ai6xvva6' tsQbv Xixog ovr' i^bv avrrjg. 150 

ovdi roL Eig evvtjv n(oXi^6o^aL , dXX' dnb 6elo 

rr^Xbd^Ev ov6a %£o16l fi£ri66o^aL d%^avdroL6LV. [330j 14 u. EIl' AnOAAi^NA nT0ION. 

Slg einova' ccjtovoocpL dsav xCe xao^ivri xtji). 
avTLx' STtSLz' iqQccro /SocoTrtg notv ia"HQi]. 
XeLQL xaruTtQrjvst d' eXa6s x&ova xa\ (paro ^vd-ov' 155 

Kexkvrs vvv juot, Fala xal OvQavog svQvg vxsQd-ev, 
Tiriivig re %-sol . roX vtco %9qvI vaLsrdovreg [335] 

TaQraQOi' dficpl ^eyav . rav ?| avdQsg rs %-soC rs ' 
avraQ vvv ^sv ndvrsg dxovGars xal dore ■nalda 
v66(pi ^Log . txrjdsv rL ^njv STtLdsvea XSLVOV 160 

aAA' oys q)SQrsQog SLrj. oaov Kqovov svQvona Zsvg. 

'iic (cQa (pC3vri6a6^ lu(46s xd-ova XSlqI TcaxsiT] ' [340] 
xivrid-}] d' doa Faia (psQs6^Log' i] d' s6Ldov6a 
rsQTCsro Oi> xard -O^i^aov' otfto yaQ rsXes^Q^aL. 
ix T()i>roi> drj sitSLra rsXs^cpoQOv sig svLavrbv 165 

ovre nor^ eig svvrjv ^Log T/Af^^f firjTLOSvrog, 
ovre nor eig ^axov noXv^ai^aXov. cog ro naQog nsQ, [345] 
[avra s(pe^o^ivrj nvxLvdg (pQat,i6xsro ^ovXdg '] 
dXX' i]y' iv vrjotGL noXvXXC6roL6L aivovOa 
riQnsro oig i^qol6l ^oanLg norvia HQrj. 170 

«AA' ors dr] vvxrsg re xal r]^iQai s^srsXsijvro 
dri) neQLreX?.o^ivov ereog xal sny]Xv&ov coQaL, [350] 

{] d' srsx' ovrs d-sotg iva?.CyxLOv ovrs fiQorot^L.. 
dsLVOv r dQyaXiov rs Tvcpdova, nfjt.ia ^Qorot6Lv. 
avrCxa rovds Xa^ov6a ^oconig n6rvia"HQr] 175 

dcoxsv sneLra (piQ0v6a xaxdi xaxov' t] 6 vnidsxro. 
rj xaxd n6X/.' SQds6xs xard xXvrd (pvX dvd^QConciv'] [355] 
6g rrjy dvrid^SLs . cpiQS6xi ^iv at6L^ov r]pLaQ. 
nQCv yi oi iov scpfjxsv dva^ sxdsQy og 'An6XXc3v 
xuQrsQ^v' f] d' 6dvvr]6iv sQsxd^o^iivr] xaXsnrjOi, 180 

xetro ^iy' d6%^aCvov6a xvXLvSofiivr] xard xcoqov. 
%s6ns6Cr] d' svoni] yevsr' d6nsrog' f] 8s xa^' i''Xr]v [360] 
nvxvd ^dX' ev&u xnl sv%(c iXC66sro. Xstns ds ^vfiov 
(poLVov dnonveCova' ' 6 d' snr]vi,aTo (Pot^og 'y^noXXav' II. EI2 AnOAA-QNA nTQlON. 15 

'MinavQ^ot vvv xvd^Ev inl id^ovl ^aTiavs^Qjj' 185 
oifdi Gvys lcaovGa xccxov drjXrj^a ^QOzotGiv 
€006ai , ot yaci]g TtokvrpoQ^ov xaQJtov edovtsg [iJ65] 

ivd^ad' dyLvrjGovGL rskrisOGag sxaro^^ag ' 
ovds xi TOfc ^dvaxov ys dvGrjXsys' ovzs Tvcposvg 
dQxsGsL ovxs XC^aLQa dvGCJVv^og , dXXd Gs 7' avxov 190 
nvGSL Fata asXaLva xal rjlsxxoQ 'VjtSQLav. 

"Slg tpdx' STtsvxofisvog ' x^v ds Gxozog oGGs xdXvx{fS.[^70] 
trjv d avTov xaxsnvG lsqov fisvog 'HsXlolo., 
i^ ov vvv Ilvd-c) mxXi]Gx6xai ' o[ ds dvaxxa 
Ilvd-Lov xaXsovGLV STtcavv^ov ., ovvsxa xstd^L 195 

avxov TtvGs TtsXoQ ^Lsvog o^sog 'HsXlolo. 

Kal ror' ap' sy vgj rjGLV s-Jtl g^QsGl 0ot^og'^7t6XXcav, [375] 
ovvsxd ^LV xQ^vij xaXXbQQOog s^aTtdcprjGs' 
^rj d' STfl TsX(povGri xsxoXofisvog , aLtl^a d' Zxavs' 
Gxii ds (idX dy% avTYig xaC ^LV TtQog ^vd^ov ssLTts' 200 

TsXcpovG' ., ovx uq' s^sXXsg s^ov voov s^aTtacpovGa 
XOQov s%ovG SQccxov TtQOQssLV xaXXCQQOOv v8oQ. [380] 
6v%-d8s 8r] xal sfJLOv xXsog sGGsxaL , ovd\ gov oliqg. 

H xal sitl qCov coGsv dva^ ixdsQyog 'AjcoXXov 
7t6XQaCr]g jtQoxofJGLV , ansxQvipsv ds Qssd-Qa, 205 

xal ^ofiov TtoLiqGax iv dXGsi dsvdQiqsvxL., 
dy%L fidXa xQr]vr]g xaXXLQQOov ' svd^a d' dvaxxL [385] 

Ttdvxsg inCxXrjGLv TeXcpovGCo sv%sx6ovxaL, 
ovvsxa TsXq^ovGrjg L6Qrjg r^G%vvs Qse^Qa. 

Kal x6xs Sr] xaxd ^v^iov icpQdt,sxo 0ot^og AitoXXov, 210 
ovGxLvag avxtQconovg OQyCovag eCGaydyoixo, 
ot ^SQaTtsvGovxat Uvd^ot svl nsxQrjsGGr] [390] 

tsQd X6 QsiflvGL xal dyysXiovGL d-s^LGtag 
OoC^ov 'AnoXXovog %QvGaoQOv , orrt xsv sfTtrj 
XQsCov ix 8dcpvr]g yvdXov vno IIaQvr]Goto. 215 

ravr' d^a OQ^aCvov iv6r]G' inl oi'voni novxca 16 II. EIZ; AnOAAiJNA nxoiON. 

vrju d-oi^v' iv d' avdQsg ioav Ttokeeg re xai ioitkoi. [395] 
KQrjteg ano KvoGov MlvoCov^ oX ga t' avaxtL 

ot fiev inl nQYii,iv xal xQ^u-o^Ta vrjl ^ekaCvri 

ig IJvXov '^na&oevta IJvXrjysvsag t' av&Qanovg '220 

STtlsov' avraQ 6 rolGL Gvvrjvtsto Oot^og 'Anokkav' 

iv novra d' inoQOvGe diaag dskcpLVL ioLxag [-iOO] 

vrjL d-o^ , xal xstto nikaQ ^sya ts dscvov ts ' 

tav d' ovtLg xata d^^ov instpQuGat' ovd' ivorjGs' 

* * ♦ 

navtod^' avaGGsCaOxs . tCvaGGs 6s v^ta dovQa. 225 

OL 8' axscov ivL vrjl xa^sCato dsL^iaCvovtsg' 

ovd' o'C y' onk' skvov xoCkrjv dva vrja uskaLvav, [405] 

ovd' sXxov katcpog vrjog xvavonQCOQOLO. 

aAA' ag ta nQcotLGta xatsGrrjGavto ^osvGlv, 

rag in?.sov' XQamvog ds Notog xatonLGdsv snsiys 230 

vria ^orpf' nQatov 8s naQrj^sCftovto MdXsLav, 

naQ 8% AaxcovC8tt yatav^Ekog t , scpakov ntokCsd^QOv, [410] 

t|0V Xal X<J^QOV tSQIpL^^QOtOV 'HfkCOLO. 

TaCvaQov . ivQ-a ts iirjka fiad-vtQLxa ^oGxstUL atsl 

'HskCoLO dvaxtog . sx^l 8' inLtsQnsa xcoqov. 235 

OL [xsv uq' svd-' s&skov vfja Gxstv r}8' dno^dvtsg 

cpQdGGaO^aL ^sya ^av^a xal 6(p&ak(ioiGLV C^sG^aL, [415] 

si ^svisL vr]6g ykacpvQrjg 8ans8oLGL nikcoQOv^ 

rj slg ol8(i' dkLOv nokvtx^vov avd-Lg oqovGsl. 

dkk' ov nr}8akCoLGiv insCdsto vrjvg svsQyrjg^ 240 

dkkd naQsx IlskonovvrjGov nCsiQav sxovoa 

ijl' oSoV nvoLrj 8s dvai, sxdsQyog 'An6k?.cov [420] 

QrjLdCcog t&vv' ' rj 8s nQi^GGovGa xiksvd^ov 

'Aq^vtjv Lxavs xal 'AQyvcpirjv iQatSLvrjv, 

xal Gqvov. 'AkcpSLOto n^Qov , xal ivxtLtov Ainv 245 

xal Ilvkov i^fiad-osvta nvkrjysviag t' dvd-Qconovg. n. Eis AnoAASiNA nreioN. 17 

^TJ di Ttagcc Kqovvovq xalXakxida xal naQO. ^Jv^rjv, [425] 

■^dh nag "HXida dtav , od^L xQarsovffiv E-Jtsioi. 

Bvts 0£Qaq STts^aHsv , dyaXXo^s'vr] ^tog oi>()Cj, 

xai 6(pLv VTisx vscpscov 'id-dxtjg r' oQog ainv :t^(pavto, 250 

dovXixLov ts ZJdiirj ts xal vXrjs66a Zdxvv&og. 

dXX ' ots drj nsloTtovvrjGov JtaQsviOffsro TtaGcv, [430] 

xal drj sTtl KQLGrjg tdy^ icpaivsto xoknog djtsiQov, 

o6ts dclx IIsXoTtovvrjGov nisLQav isQysL ' 

rjXd"' dvs^iogZs(pvQog ^isyag, a[d-Qiog, ix z/tog alatjg, 255 

Xd^Qog inatyit^Giv i^ aid^sQog, orpQa tdxLGta 

vi]vg dvvGSLS d^iovGa &aXdGGr]g dX^VQov vdaQ [435] 

d^OQQOL drj sTtSLta TtQog ^a t' rjsXLOv ts 

'inXsov' rjys^ovsvs d' dva^ ^iog vtog 'AnoXXcav' 

l^ov d' ig KQiGrjv svdsisXov, d^nsXosGGav, 260 

ig XLfisv' ' r] 8' dfidd-OLGtv ixQiuipccto TtovtonoQog vrjvg. 

^vd"' ix vrjog oqovGsv dva^ sxdsgyog 'AitoXXcov, [440] 

aGtsQL sidonsvog. usgc3 ^^atL' TOii' d' dno noXXal 

GTtLvd-aQidsg ncatcavto, GsXag 8' sig ovQavov IxsV 

ig 8' d8vtov xats8vGs (Jta tQLnoSav iQLtiucov. 265 

^vd"' ap' oys cpXoy' s^aLS nLCpavGxo^isvog td d x^Xa' 

naGav 8s KQiGrjv xdts%sv GsXag' at 8' oXoXv^av [445] 

KQLGaiciJV dXo^OL xaXXi^covoi ts d"vyatQsg 

Ooi^ov vno QLnrig ' (liya yaQ 8Eog siXsv sxaGtov. 

ivd-sv 8' avt' inl vrja vorj^' Sg aXro nstsGd^UL, 270 

dvEQL EL^o^svog ai^rja ts XQatSQa ts, 

nQod-ri^ri , %atT?;g siXv^ivog svQsag S^ovg ' [450] 

xai Gcpsag cpcavriGag snsa ntsQosvta nQ0Gr]v8a ' 

Sl ^SLVOL, tivsg iGti; nod-sv nXstd-' vyQa xsXsvd^a; 
ri TL xatd nQrj^LV , rj iia^L^iag dXdXrjGd-s, 275 

old ts XrjtGtrjQsg vnsiQ dXa, toi t' dXocavtaL 
il^vxdg naQd-iusvoL , xaxov dXXo8anoiGL cpsQOVtsg; [455] 
ticpQ'' ovtG}g r]Gd-ov tsttr^oTS, ov8' inl yatav 

nOMERI TTyMNT. 2 18 II. Eii: AnoAAiiNA nreiON. 

ixjiiiT'. ovda xa^' ojtla fisXatvrjg vtpg s&aGQ-e; 

avzr] iiEv ys dtx)] Jtslsi ccvdQcov aXcptjOracov. '280 

OTTTiorav ix Ttovzoto tiotI j(^d^ovl vrjl ^sXcdvi] 

^k&coGLV ■/.a^ara addTjxorsg, avrcxa ds ocpsag [+60] 

oCroLO yXvy.SQoto tisqI cpQSvag iiisQog atQSL. 

"Slg (pccro y.at ocpLV d-ccQOog svl (jrrjd^sGaiv sd^y]ics 
rov xal d^si(i6as}'og KQrjrcov dyog dvriov r]vdcc' 285 

!Sstv\ STCsl ov ^sv yaQ ri. xaTaQ^v^jrotOtv iotxag, 
ov ds^ag ovds (pvr]v , dXTC dd^avccroiGt d^sototv, [+65] 

ovks rs xal usya yatQS , %-so\ 8s rot ok^ta dotsv. 
xat iiOL rovr' dyoQsvaov sri^rv^ov , ocpQ' sv sidca' 
tCg drjfiog ; T(.'g yata ; rivsg ^qotol syysydaatv ; 290 

dklt] yocQ cpQOvsovrsg STtSTtksoasv ^isya katr^a. 
sig UvXov sx KQr]Tr]g, sv%-sv ysvog svxo^sd'' sivat' [470] 
vvv d' codc ^vv vt]t xar)']Xd-o^sv ovrt sxovrsg, 
[voarov LsasvoL, dU.r]v odov , dXXa xsXsv^a'] 
dXXd rtg d^avdtcov 8svq' )]yaysv ovx i&sXovrag. 295 

Tovg 8' dTca^si^oiisvog TtQoaicpr] sy.dsQyog\^n6XXcov' 
Sstvot , xol Kvcoaaov TtoXv8iv8Qsov dfKptvifisads [475] 
ro TtQiv. arccQ vvv ovx sd-' VTtorQOXOt avd-ig sasads 
sg Ts 7t6XLV SQarr]v xai Scoaara xaXd sxaarog, 
^g zs cpiXug dX6%ovg' dXX' sv^d8s Ttiova vrjov 300 

s%sr' ifiov TtoXXotat rsrtfiivot dvd-Qcmotatv. 
si^L 8' iyd) ^lLog vCog, 'ATt6XXcov 8' svxo^at sivaL' [480] 
v^iag 8' rjyayov iv&d8' vitsQ ^iya Xatt^a d-aXdaar]g, 
ovrt xaxd cpQOvscov , aXX ivd^dSs Ttiova v)]ov 
si,sr ifiov Ttdatv fidXa ripttov dvQ-QCOTtotat, AOb 

^ovXdg t' dd^avdrav si8r]asrs, rcov iotrjrt 
uisL rifi)]asad^s ^tanTtSQsg )]fiara ndvra. [485] 

«AA' dysd'\ cog dv iyco si'7tco. Ttsidsad^s rdxLatW 
iotia (isv TtQatov xdd-stov Xvaavts fiosiag. II. EIl' AnOAASiNA nT0ION. 19 

v^cc d* ^Ttecra ^iiXaivav iTi '^TCStQov iQvOaads, 310 

ix de xr^aad-' eXead-s xal ivrsa vrjog it'6rjg, 

xa\ ^coabv JioLijOar' iz\ Qriy^ivi 9'a2.do67]g' [490] 

jtvQ d' iTtixaiOvrsg . ijct r aXfptra Xsvxd d^vovrsg, 

sv%sOd-ai drj iTtsira naQiOrd^svoL TttQi ^a^ov ' 

(og fiev iyco t6 TtQcorov iv i^SQOSidil TtovzGi 315 

sidofisvog dskcplvi &orjg inl vtjog OQOvOa, 

ag i^ol svxso&at ^eXtpivta ' avraQ 6 ^cofiog [495] 

* avrog diXcpiog xal iitoTptog sOOsrat alsi. 

dsijtvrjoai T ' ccq' sTtstra Q-o-^ TtaQa vr}'i (ieXaivrj.i 

xal OTCcioat aaxaQsOOt d^sotg , oc "Olv^iTtov s%ovOiv. 320 

ttvraQ ijtrjv oiroto ^sXicpQovog i^ sqov rjO&s, 

SQxsOd^ai d"' d(i' i(iol xal crjTtaii^ov asidsiv, [500] 

siooxs ycoQ07' 'ixrjOd'ov., Xv' s%srs itiova vrjov. 

"£lg scpad"' ' oi d' ciQa rov (idXa (isv xXvov ?jd inid^ovro. 
[oria (isv TtQcarov xd%-sOav . Xvoav 8s ^osiag, 325 

lOrov d' lOrodoxrj %slaOav TtQorovotOtv vcpivrsg' 
ix ds xal avroX ^atvov iiti Qrjy^itvi ^aXdoorjg. [505] 

ix d alog ^TtstQOvds d^orjv avd vrj' iQvOavro 
vrpov iTtl Tl/afid&otg ., vtco d' sQ^ara fiaxQa rdvvOoaV 
xat ^co^ov Tcoirjoav inl Qrjy^itvt d-aXdoorjg' 330 

TtVQ d iitixaiovrsg iiti r dXcptra Xsvxd d^vovrsg 
svxovd'', agixiXsvs., 7taQiOrd[isvoi TtsQt ^afiov. [510] 
doQTCOv sTCSid'' ftAovTO &orj TcaQa vrjc (isXaivr]., 
xal ansloav (laxdQsoOi d^sotg , ot "OXv^iJCov sxovotv. 
ai'rdQ i-jcsl noOtog xal sdrjrvog i^ iQOv svro, 335 

^dv Q tfisv' rjQxs 6' aQa Ocpiv dva^^tog vibg 'Aitokkav, 
cpoQfityy' iv x^iQS^f^i'^ iX^^t^ ' iQarbv xid^aQi^av. [515] 
xaXd xat vipt ^t^dg' oi ds Qrjooovrsg enovro 
KQrjrsg TCQog Ilvd-co xat 'irinatTfiv' dstdov. 
oioi xs KQrjrcov Tcan^oveg , oloi xe MovGa 34c* 

iv orri^sOOiv ed^xs Q-ed (leXiyrjQvv dotSi^v. 

'2* 20 II. EI2: AnOAASiNA nT0ION. 

ttX(ir]TOL ds X6(pov JiQoGs^av tcooIv ^ aii>a tf' txovto [520] 

UaQvrjaov xal ;i;c5pov iTCi^Qarov. (vd-^ ap' '^y,ekkov 

oixriGSLv ■zoXkotGi rerLfisvoi. dvd^gcoTiOLGt ' 

det^f 6 aycov adxnov ^dd-fov xal nCova vipv. 345 

rav tf' coQLVsro d^v^og ivl Grri%-eG6i (pL?.ot.ai' 

toi/ xal aveLQousvog KQrjrav dyog dvrCov rjvda [525] 

Sl av , iTteLdrj rrjXe (pCkcjv xal narQCdog airjg 
i^yaysg " ovrca Ttov ra5 ac5 cpCkov iTtkero d-vacj ' 
Ttag xal vvv ^ioixfad^a ; to' ae cpQat^sad-aL dvoy^fv. 350 
* ourf xQvyrjtpoQog- rjds y' i7fi^QC4rog ovr svXu^av. 
aar aTto t' sv ^casLVxal da dvd-QCojtOLaLV OTtrjdstv. [530] 

Tovg d iTtLfiSLdi^aag %Qoaicpr] /JLog vtbg AxoXkav ' 
Ni]7tL0L dvd-QCOTtOL , dvarkri^ovsg . o'C fisksdcovag 
^ovlsad-^ dQyaXiovg rs novovg xal arsCvsa ^vfia' 355 
QrjtdLOv ijcog vfifi' iQico xal inl cpQsal ^^aa. 
ds^LrsQrj fidX^ exaarog sico^> iv %siQi ad.yaLQav. [535] 

acpdt,SLV alsl firjXa' rd d' dcpd-ova itdvra jtaQsarai., 
oaaa ifiOL x dydycjaL TtSQLxXvrd cpvX avQ-QcoTCOiv ' 
vrjov ds 7tQocpvkai%-s. didsy^d-s ds cpv?. avd-Qci7t(r)v. 360 
ivd^dd^ dysLQOfiivcov xal iarjv iO^v xs fidXLara. 
si di TL rrjvaiov SJtog saasraL . rjs n iQyov. [540] 

v^Qig ^\ r] d^sfLig iarl xarad-vrjrcov «VT^pdjrra?/, 
dXXoL sTtSL^"^ vfitv arjfidvroQsg dvdQsg saovraL., 
rciv VTt^ dvayxaCr} dsdui^aFad-' rjiiaTa ndvra. 365 

stQrjraC roL Tcdvra' av 8\ cpQsal aijaL cpvXa^aL. 

Kttl av fihv ovrc3 xatQs . ^dLog xal Arjrovg vti' [545] 
avr.ttQ iyoy xal asto xal dXkrjg fivijaoiJL aotd^^g. UI. EIS EPMHN. 21 

m. 

EI2: EPMHN. 

EQfirjv v^vei, MovOu, zJtos xal Matddog vihv. 
KvX^rjvrjg ^edsovra xal '^Qxadcrjg nolv^irikov, 
ttyyaXov dd-avdtov eQtovviov , ov tsxc Maiu, 
vv^(prj av7tl6xa{iog , ^LOg sv (piXotrjrc (liyaiGa, 
aidoh]' fiaxdQav de d^acov rjlevad-' o^tkov, 5 

avTQOv aGco vaCovGa naXCGxiOv , ev^a Kqovlcjv 
vv(ig)rj ivTtkoxdfia fitOysOxsto vvxtog d^oXya, 
o<pQa xatd yXvxvg vnvog e%OL kevx(oXsvov'HQrjv, 
Xrj'^(ov d%avdtovg ts dsovg d^vrjtovg r' dv&QioTtovg. 
dXX ' ots drj ^sydXoto z/tog voog s^etskstto, 10 

[trj d' rj6rj dsxatog ^islg ovQuva sOtrjQixto, 
eHg te cpocjg dyaysv , aQLOrjiid te sQya tstvxto '] 
xal tot' sysLvato Tcatda noXvt qotcov , aCfiv^.O}irjtrjv, 
XrjtOtrJQ', skatrjQa ^oav , rjy^toQ' ovcCqcov, 
vvxTOg OTCCJTCrjtrJQa , nvlrjdoxov . og td% a^eXXav 15 

d^cpaveeLV xXvtd eQya fist' d^avdtOLOt %-solOlv. 
[rjaog ysyovag fieOa rjfiatt eyxt^dQt^ev, 
sOTCSQLog ^ovg xXsipsv exrj^olov 'ATCoXXavog, 
tetQddt trj rcQotsQrj, trj ficv tsxs notvta Matai\ 
og xal, STCstdyj firjtQog d%' d^avdtav ^oqs yvCav, 20 
ovxetL drjQov exeLto (isvav CeQa evl XCxva, 
dXl' oy' dvat^iag i,rjteL ^6ag'An6XXavog, 
ovdov VTCSQ^aCvav vrprjQeq^eog dvtQoto. 
evd^a %sXvv evQav , sxtrjOato (ivqCov 6X(iov ' 
1] Qd ot dvte§6XrjOev ex' avXaCrjOt d^vQtjOL, 26 

^ooxofiavrj TCQOTcdQOLd^e d6}iav SQL^rjXaa TCoCrjv, 
OavXa Tcootv ^aCvovOa' ^tog d' SQLOifVLog vtog 
dd-QTjoag iysXaOOe , xal avtCxa (iv^ov eame ' 

Kgfiijg zoi nQ(6ri6ta jjiivv xsKTijvar aoibov ' 26 22 III. Eli: EPMHN. 

Evyi^oXov i]dr} ^oi fisy' 6v)]oiiiov' ovx ovotcc^g). 30 
X«iQ^ • (pvi]v SQoeGGa . %oqoCxv7CS . daiTog iraiQr], 
aOTiaGiri TtQocpavstOa' Ttod^ev rods xaXov ad-vQua, 
ttiokov oGrQaxov ^ iool^ yjAvg oqsGl ^aovOa; 
«AA' oi'GG3 g' ecg Sco^a Xa^cov ocpsXog tl ^oi ioot], 
ovd' ci7tOTL[ii]Gcj' Gv di ^6 tcqcotiGtov 6vt]0{ig. 35 

oHxOL ^ikreQov eivai. inel ^Xa^sQov ro d-vQrjcpiv' 
V] yaQ i^Tt^XvGirig TColvJitjtiovog ioGeai ix.iia 
^aovo' ' }]v de d^ccvr^g. rore xev (iccXa xalov aeidotg. 

"£lg ccq' Ecpr]' xal jjfp(?tv a^' cl(iq)OTiQr]Giv deiQag. 
atl; eioco xie dcojxcc cpsQOjv iQaxsiVov ad^vQfia. 40 

ivd'' dvaTCikr]Gag yXvcpdvo) tcoIlolo GLdr]Q0v 
aicov' i^eroQr^Gsv oQeOxaoLO %skc6vr]g. 
cog 6' OTCOT coxv votjaa did GriQVOLO TCSQrjGt] 
cxviQog .,6vrs d-a^isial i-XLGTQOtcpcoGi (liQiupaL. 
ccL ds TS divrjd-coGLV dic 6cp%-cc),\xc6v duaQvyal. 45 

cog d(L STCog xs xal SQyov ifii^dsTO xvdL(iog'EQ(irjg. 
Ttrj^s d' aQ' iv airQOLGL raucov dovaxag xa?.da0L0. 
■jcsLQiqvccg dLa vcora P.Ld^ooQivoLO isXcovr^g. 
ducpl 8\ deQucc rdvvGOe ^oog XQaTcideGGiv if]Gi. 
xal TCtjxSLg ivi&r]x' . iTcl ds t,vy6v tjQaQSV a^icpoiv, 50 

STcrd ds Gv(icpm>ovg otcov iravvooaro x^^Q^dg. 
aryraQ instdr] Tsvi,s iSQoiv iQarsLVOv dd^vQ^ia. 
TC^.T^XTQCO insLQr]TLt,s xard (liQog' t] 8' vtco xsLQog 
GasQdaXiov xovdfit, ' d-eog d' vtco xaXov dsidsv 
i^ avToGxedit]g TCSLQcaasvog, rjvxs xovQOi 55 

i]^r]TaL d-aXitjGL TcaQcccftoXa xsQTO^iiovGiv. 
cificpl ^ia Koovidt]v xai Mccidda xaXXtnidikov. 
cog nttQog coQi^sOxov iratQsir] tpLXorr^ri. 
* r]v r' avrov ysvsi]v ovo^iaxkvrov ovo(idt,av' 
d(icpL7c6kovg TS yiQttLQS xa\ dykad dojfiaTa vruqpr/g, 60 
Kttl xQiTCodag xaxcc oixov ijcrjSTavovg rs ki^r]rag. III. EIi; EPMHN. 23 

xccl tcc filv ovv ^sids , ra ds q^QSOlv dX?.K ^svotva. 
xa\ T-rjv ^sv XKr£'&i]xs cpsQcov CsQcp ivl kCxvco 
cpOQ^iyya ykacpvQYiV o d ccQa xqslSv iQttrCt,ov 
a>lTO xara GxoTCiyjv svddsog sx (isyccQOLO. 65 

OQfiatvcov dolov aCjtvv ivl cpQsolv, oia rs cpcjrsg 
g}r]X}]ral disnovOi ^sXaCvrjg vvxrog iv coqi]. 

'HsXiog ^sv sdvvs xara iQ^ovog 'Slxsavovds 
avTOloCv %■' tifJiOLGi xal aQfiaotV avrccQ ccq EQfiijg 
ntsQCt]g acpCxavs &scov oQsa (jxiosvra. 70 

sv^a O-fwv iiaxccQcov ^osg a^^Qorot avhv s%sGxov, 
^oGxo^svai ksi^avag axY]QaoCovg , iQccrstvovg. 
rav rors Matddog vtog , ivGxoTCog '^Qystcpovrrjg, 
nsvriqxovr aysh]g aTtsrccfivsro ^ovg SQt^vxovg. 
TtXavodCag d' iqlccvvs dtd ijja^ad^codsa %aQOv, 75 

f^^m' dnoGTQSJpag' doXCr^g d' ov hjd^sro rs%vr]g. 
Gavdaka d svr^ SQQttl^sv int ipa^d&otg aXCr]Gtv, 79 

acpQaGr' r]d av6r]ra diSTthxs d-av^ard SQya, 80 

Gvii^Coycov avQCxag xal ^VQGtvostdiag o^ot;?. 
rav rors Gvvdr]Gag vsod-rjXsog dyxaXov vXrjg, 
svka^scog vno noGGlv iSr]Garo Gavdaka xovcpa, 
avrotGtv 7tsrd?.oiGi , [rd xijdiuog 'AQystcp6vrr]g 
sGnaGs IItsQCr]%-sv] 6doinoQCr]v dXssCvcov, 85 

* oid r insiyofjisvog 8oXtyr]v odov ^ avronQsnrjg cog. 
rov 8s ysQcov ivorjGs di^cov dv&ovGav aXcor]v, 
Is^svov nsdCovds dt' 'Oy%r]Gr6v Xs%snoCt]v' 
rov nQorsQog nQoGscpY] MaCr]g iQixvdsog vi6g' 

Sl ysQOv, oGrs cpvrd Gxdnrstg intxa^nvXog dfiovg, 90 
)) noXvoiv^Gsig , svr' dv rdSs ndvra cpsQr]6t. 
♦ * ♦ ' 

xaC rs idcjv fir] tdcov sivai xai xcocpog dxovGag, 

avxia noirjaceg onXdg, rag Ttgoa&ev omad-sv.. 77 

rag 6 oni&sv TtQoa^sv • y.axa 8 s^maXiv avxog s^acvs. 24 III. EIi: EPMUN. 

♦ xai Oiyav ^ ots ^tj rt xara/3/,a;rT/; t6 o6v avrov. 

Toooov q)ag OvveoevE ^oav ig^&L^a xaQrjva. 
TtoXXa d' oQi] oxiosvta xal avlavag xeXadsLvovg 95 

xai TiedC dvd-eiiosvra dnl]Xaot xvdi(.iog 'Eg^ijg. 
OQcpvaLY] d' enCxovQog enavero dai^ovLi] vv^. 
t] nleCav . raya d' oQ^Qog eyCyvero 8i]^LoeQy6g' 
rrjiiog ert' 'AlfpeLOv norafiov /libg dXxiuog vtog lOJ 

f^OL^ov 'AnoXlavog /Soi»? y]7M0ev evQv^erdnovg. 
dx^rjreg d' Xxavov en' avhov vipL^eXad-Qov. 
xal kr]vovg nQonuQoi^ev aQLnQeniog leL^avog. 
evd'' inel ev ^ordvy^g inetpOQ^eL /3ot;ff iQL^vxovg^ 105 

xa\ rdg ^ev Gvvikaooev ig av?.LOv * ad-Qoag ovoag, 
larov eQenrofiivag ?/d' eQG7]evra xvneLQOV' 
Gvv 6' iq^oQeL ^vXa nolXd. nvQog d' inefiaCero rixvrjv' 
dd<pvt]g dyXaov otpv eXcov iniXexpe OLdyJQa 
aQfievov iv nakd^i]g' * dfinvvro dl Q^eQfiog dvrfii^' 110 
nokkd de xdyxava xdXa xarovdaCa ivl fio&Qa 112 

ovXa ka^av ini&r^xev inrjeravd ' kd^nero 6e (pkoh, 
rr]l6oe cpvGav tetGa nvQog fiiya daLOfiivoLO. 
og)Qa de nvQ dvixaLe (iCr] xAdtov HcpaCoroLO. 1I5 

rocpQa 6' iQL^Qv%ovg ekixag ^ovg ei?.xe dx'Qat,e 
Soidg dy%L nvQog' — dvvafiLg di ot inketo nokk'^' — 
d^cporeQag d' inl vara xa^al ^dke (pvGLOaGag' 

* iyxkCvav 6' ixvkLvde . dL alavdg re roQtjOag 

BQya d' BQyov ona^e. ra^av xQia nCova 6i]^a' 120 

anra S' dncp' 6^e?.OL6L nenaQfiiva dovQarioiOL^ 
odQxag oixov xal vara yeydofiia xal fiekav aifia 
iQyfiivov iv xokdSeOGL' rd 8' axnov xelr enl xaQTjg' 

1] 6e viov OK0nit)v 7rpoOf|3r/oaro Sia ^^sXtjvr]^ 99 

ndkXttvrog fhryaTtjQ Meyafirjdsidao dvaKxog, 100 

'EQfifjg roi nQCOTtaza nvQrjla rrvQ x avidatxs. 111 m. Eli: EPMHN. 25 

Qivovg d^ i^erdvvGoe xaxaozvg)ela stcI ji^tQr], 

ag BTi vvv xa ^axa^a TtokvxQOvcov TtecpvaGt, 125 

driQov dij ^exa xavxa xal axQixov ' avxccQ eTtetxa 

EQ^rjg xccQf^oqjQav etQvGaxo %iova SQya 

XeCc) eTtt TtXaxa^avi aal eOiiGe dddexa ^otQag 

xhjQOTtaXetg ' xaXeov de yeQag %Qooed"r]icev exaOxrj. 

evd^' ooirjg XQedav rjQdooaxo xv8i^og'EQ^ijg' 130 

od^ii) yaQ (iLV exetQe xal dd-dvaxov iteQ eovxa 

ridet' dkX' ovd ag ot eTteid^exo d^viiog dyrjvaQ, 

xai xe (id^. LfieiQOvxt . TteQav CeQrig xaxd deiQrjg. 

dXXd xd iiev xaxsd-rjxev eg avktov vipLfielad^QOv, 

drj^ov xal xQea %oXXd, ixexrpQa d' aL4>' dvdsLQe, 135 

Grj^a vc?;^ q^aQrjg' enl de ^vP.a xdyxav' dyeiQag 

ovX6jtod\ ovloxdQrjva TtvQog xaxedd^vax' dvx^fj. 

avxaQ BTtei xol Ttdvxa xaxd XQ^og ^vvoe dai^av, 

odvdaXa ^ev TtQOsrjxev eg 'AX(peLOv ^ad-vdivrjv ' 

dvd-QaxLrjv d' e^dQave. xovlv S' d^dd^vve ^elaLvav. 140 

Kvkkrivrig d aLtj; avxLg dfpixexo dta xdQrjva 142 

oQd-QLog , ovda xig ol dohxrjg odov dvxe^okrjOev 

ovxe d^eav ^axd^av ovxe d^vrjxav dvd-Qanav, 

ovde xvveg XeXdxovxo' ^Log d' eQLOvviog^EQfiijg 145 

Sox^ad-elg (leyaQOLO dta xX^^C&qov edvvsv, 

avQi] oxaQLvrj evaXiyxLog ,i^vx' ofiixXrj. 

[C&vOag d' dvxQov et,ixexo niova vrpv, 

r]xa Ttool TtQo^L^av' ov yaQ xxvnev, aOneQ stc' oudfi.j 

aoovfiavag d d^a Xixvov eitaxexo xvdLfiog EQiirjg' 150 

GTtdQyavov d^icp ' a^iOLg eiXv^avog , rivxe xexvov 

* vt^TtLOv, ev naXdfirjOL TtSQ iyvvGL Xatcpog d%"VQav, 

xstxo, x^Xvv eQaxrjv eii dQLOxeQa x^LQog ieQyav. 

firjxBQa d' ovx aQ sXrjd-s d^sdv d^sog, ei%e xe fivd^ov' icavvvxiog ■ xaXov 8s (poag inila(i7te SeXrjvrjg. 141 26 ITT. ETS EPMHN. 

TCms Gv. jcoixLko^rjra, nod^tv rddf vvxros iv Sqij 155 
SQXV' Kvaideiijv f7Ci,Ei^s7>8; vvv Gs udX' oico 
rj rdx diiriiava deG^d TtSQi nXsvQi^Oiv iyovra 
yltjrotdov vjto %£QgI diex TtQod^vQOio TteQrjGsiv, 
ij Gs xaxov rd ii£rat,6 xar dyxea cpy]k)]rsvG£iv. 
SQQS . rdkaV ^^ydXrjv Gs TtarijQ scpvrsvGs ^sQi^vav 160 
d-i>}]r0is dvd-QCOTtOiGi xal dd^avdrotGi d^soiGi. 

Ty]v tf' 'EQiirjg ^vd-OiGiv dasi^sro xsQdaXsoiGi' 
liijrsQ fu.»}, Tfc jii£ ravra dsdiGxsai, r]vrs rixvov 
vrjTtiOv , og [idXa ■jtavQa ^srd cpQsGiv ai'GvXa oids, 
raQ^aXiov , xal (irjrQog VTtaideidoixsv sviTtdg; 165 

avraQ sya ri%vr]g STti^iJGouai . r^ng aQiGrr], 
* ^ovXsvcov iiie xal Gs dia^TtsQig' ovd£ dsotGi 
vcoi iLsr' dd^avdroiGiv ddo3Qr]TOi xal dXiGroi 
avTOv r^ds fiivovrsg dvs^ousd-'. cag Gv xsXsvsig. 
^iXrsQov rjiiara ndvra ^aer' dd^avdroig oaQit^siv 170 

nXovGiov , acpvsiov ^ 7toXvXr]iOv , rj xard dafia 
dvrQCO iv r^sQosvri d^aaGGi^sv' aficpl ds rifif], 
xdyco rijg oGirjg iTti^r]Goaai , r]GTtSQ '/iTtoXXav. 
si di xe ^r] dcorjGi narrjQ i^og , tjtol iyays 
jtSiQr]Gco — dvvafiai — cpr]Xr]ricov OQ^a^og sivca. 175 
sl di 1»,' SQSvvY]Gei Ar^rovg iQtxvdiog viog, 
dXXo ri or xta ^sltfiv otofiaL avrL§oXr]GsiV. 
si^i yaQ eig Hv^ava fiiyav do^ov dvnroQi^Gcov' 
ivdsv dXig rQiitodag TisQixaXXiag r]ds Xi^t]rag 
TtoQd^iJGco xal iQvGov , dXig r' aid^cova Gidr]Qov. 180 

xal 7toXXi]V iGd-rjra' Gv d' oxl^sai, alx' id^iXr^G^a. 

''Slg Oi piiv q' inisGGi TtQog aXX^^X.ovg dyoQEVov. 
vCog r' aiyioxoLO z/tog xal Ttorvia Mala. 
'Hdrg d' r]Qiyiv£ia cpocog d-vrjrotGi cpiQOvGa 
(OQvvr' dn' 'Slxsavolo ^ad-vQQoov' apraQ AnoXXav 185 
Oy%r]Gr6v8' dcpixavs xicov. jcoXvi^Qarov dXaog III. EI2 EPMHN. 27 

ttyvov e.Qi6(paQdyov rairjoxov ' evd-a yi^vra 

* xvadakov svqs vsfiovra naQe^ odov sQxog dkarjg ' 

Tov TCQorsQog 7iQ0Gi(pri Arjrovg iQi,xvd8og viog' 

£i yiQOv 'Oy%riGrolo ^arodQons notriEvrog^ 190 

^ovg ccTto nLSQLrjg di^^fisvog svd-dd' txdva^ 
Ttdoag d^rjXsLag^ naGag xsQdsGOLV ihxrdg, 
«I dyiXrjg' 6 ds ravQog i^oGxsro (lovvog dii dXkcav 
xvdvsog' xaQOTtol ds nvvsg xaroTtLG&sv snovro 
riGGaQsg^ i^vrs cpdrsg, 6fi6q)Qovsg ' ol fisv sksiq^dsv. 195 
OL rs xvvsg o rs ravQog ' o drj ^sqI d-av(ia rirvxrai ' 
ral d E^av i]sXlolo viov xaradvofiivoLO 
ix (laXaxov XsLfiavog , aito ykvxsQoio vo^iolo. 
ravrd (loi sItie , ysQaLs nakaLysvsg , sHnov onanag 
ttviQa ratGd snl ^ovgI dLanQTqGGovra xiXsvd-ov. 200 

Tov d' o yiQCJv (ivd-OLGLV dfjLcc^opisvog nQoGisLnsv' 
cofpikog., ttQyaXiov (isv ., oG^ ocpQ^aXaolGLV IdoLro., 
navra kiysLV ' nollol yaQ odov nQ)]GGor.'Oiv odiraL^ 
rcov OL asv xaxd noV.d (is(ia6rsg, ot ds (idV sGd-kd. 
(pOLraGLV ' %aXsnov cis da^^fisvaL iGrLV exaGrov ' 205 

avraQ syco nQonav rjjxaQ ig i^ihov xaradvvra 
iGxanrov nsQi yovvov dkojrjg oivonidoLO ' 
nalda d' sdo^a . (piQLGrs , Gacpsg d' ovx oida., vorjGaL, 
oGrig o natg d(.ia ^ovgIv ivxQaLQtjGLV on^^SsL 
viqnLog . sl%s ds Qd^dov snLGrQOcpddrjv d' s^ddL^sv. 210 
ilE,onLG(o d avisQys. xdQrj d s%ov dvriov avrco. 

Orj Q o yiQcov' o ds ^aGGov odov xCs (ivdov dxovGag' 
oiovov d svosL ravvGinrsQov ^ avrixa 8' syvco 
(prjlrjrrjv ysyaLora .dLog nalda KQOviojvog. 
iGGv(iiv(og 8' >]l^sv dva^ ^Log viog 'An6XX(ov 21 fi 

sg IlvXov i^ya&irjv 8Lt,rj(LSvog stkino^ag ^ovg. 
noQ(pvQii] vs(piXr] xsxaXv(i(iivog svQiag S(iovg ' 
i'XVLtt t' £iGsv6r]Gsv'Exrj^6Xog slni rs (ivd-ov' 2S III. EIS EPMHN. 

Sl TCOTCOL, rj fieya d-av^a rod' oip&akfiotCLV OQtafiai' 
Hxvta fi€V rdda y eGxl ^oav OQd^oxQaLQaav, 220 

dkka 'xd}.LV rsTQamaL ig docpodeXov k£L(iava ' 
^ri^axa 6 ovt avdQog xdda yivsxaL ovxs yvvaLxog, 
ovxs kvxav 7to?.Lav ovx' aQxxav ovxs Xsovxav' 
ovxa XL xsvxavQov ka6Lav%sva sXnoyiUL sivaL^ 
oGxig xoia jisXaQa ^L^a tiogI xaQnaXCyiOLGLV' 225 

aivd ^av svQ^sv odoto , xd 6' aivoxsQ^ sv&sv odoto. 

"iftg sixav riL^sv dva% .dLog vtog 'JljtolkaV 
KvXkrivrig 8 a^pCxavsv OQog xaxasCfisvov vkrj, 
■zexQrjg sig xsvd^fiava ^aQ-vGxLOv , av&a xs vv[i(prj 
d^^QOoCr] sX6%svGs z/tog natSa KQOvCavog. 230 

odiii] 6 iiisQOsGGa dL ovQsog rjyad^aoLO 
xCdvaxo , %oX?.d da fjLrila ravavxoda fioGxaxo noCrjv. 
avd^a xoxs Gjtavdav xars^tjGaxo Xdlvov ovdov 
dvxQov ag riSQoav axaxt]^6Xog avxog 'A7i6X)^av. 

Tov d' ag ovv avorjGa .dLog xal Maiddog viog 235 
^aofisvov tisqI ^ovGlv sxrj^6?.ov 'An6XXava, 
GndQyav' sGa xaridvva d^vy^svx ' rjvxs TtoXXrjv 
TCQsiivav dvd-QaxLrjv ovXrj Gnodog a^tpLxaXvTtxsL, 
* ag 'EQ^rjg 'ExdsQyov idav dXiaivav aavx6v. 
iv d' oXCya GvviXaGGs xdQrj yj^^Q^^S "^^ Tt66ag xs, 240 

tpi^ Qa vs6XXovxog , TtQOxaXsvfisvog Tjdv^ov vnvov, 
syQrjGGav axs6v ys' yJXvv 8' vno ^iaGxdXr] slxs. 
yva 8' ov8' rjyvoCrjGs ^Log xal Aijxovg vCog 
vvfiiprjv x' ovQsCrjv nsQLxaXXea xal <pCXov vtbv, 
%at8 ' oXCyov . 8oXCrjg siXvfiivov svxQonCrjGL. 245 

Ttanxi^vag 8' aQa ndvxa fivxov ^sydXoLO 8ou,olo 
xQstg d8vxovg dviaya Xafiav xXrjt8a cpaacvrjv, 
vixxaQog sanXsCovg rj8 du^QOGCrjg SQaxsLvrjg ' 
noXXog 8s XQ^^^^g xs xal aQyvQog sv8ov sxslxo, 
noXXd 8\ (pOLVLx6svxa xal aQyvtpa aZ^axa vvfi<prjg, 250 m. EU: EPMTW. 29 

oia Q^scov fuxxdQov CsQol dofioi ivxog sxovStv' 
ivd" i%sl i^SQssivs (iviovg ^sydloto do^oto 
Ai^totdrjg , fiv^ot(7t TtQOOrjvda xvdtfiov Eq(17]V 

Si nat, 6g iv XCxvci xardxstcct , firjvvs (lot povg 
d^drxov' .ijtsl rd^a vat dtotGo^isd-^ ov xard xoO^lov. 255 
QtifG) ydQ 6s ?.a^d)v ig TdQraQov i^SQOSvra^ 
sig ^ocpov aivouoQOv xal d(t-^xavov ' ovds 6s (i^^ttjq 
ig (paog ovds TtarrjQ avaXvGsrat , aXK vtco yatr] 
iQQ^j^Ostg oXoolGtv sv dvdQd^iv rjys(iovsvcov. 

Tov d' 'EQ(i7jg (ivd-oiGiv d(ist^sro xsQdaksotOt' 260 
Arjrotdr] , rtva rovrov djcrjvsa (iv&ov sstnag ; 
ri ^ovg dyQavlovg dt^r](tsvog svd-dd^ Cxdvstg; 
ovx tdov , ov Jtvd-6(ir]v , ovx dXlov (ivd^ov dxovCa ' 
ovx av (ir)vv6at(i' , ovx dv (nqvvrQOv aQOt(ir]v' 
ovTi ^ocov iXarrJQt , xQaratS g)corl , soixa. 265 

ovx i(Jt6v sQyov rovro , ndQog ds (lot dXXa (is(ir]Xsv ' 
VTtvog s(ioiys (is(ir]Xs xal r](isrsQr]g ydXa (irjrQog, 
(JjtdQyavd r ' d(ig) ' S(iot6tv s%stv xal d^SQ^ta XosrQd. 
(i^ Ttg TOVTo JTV^otTO , n^dsv rods vstxog irv%%-r] ' 
xaC xsv dr] (isya d-av(ia (isr' dd-avdroi(it ysvotro. 270 
■jtaZda vsov ysyacora did ^JtQod^vQOto 7tsQrJ6at 
^ovGtv in ayQavXoiOt' ro d' ditQsnscog ayoQSvsig. 
Xd-sg ysv6(ir]v, aTcaXot ds 7t6dsg ., rQr]%sta d' vtco xd-cov. 
st ds ^sXstg , TtarQog xscpaXrjv (liyav oqxov o(WV(iat ' 
(LY] (ihv iya (ir]r' avrog v7tCo%o(iat ahtog slvat, 275 

(Liqrs Tfcv' dXXov oTCcona ^ocov xXotcov v(isrsQdcov, 
atrtvsg at ^osg siOt' ro ds xXsog olov dxovco. 

Slg aQ scpr] xal tcvxvov dico ^XscpdQCov a(iaQvO(Scov 
ocpQvg QtTcrd^sOxsv , OQC0(isvog sv^a xal svd^cc, 
(idxQ a7to6vQCt,cov , dXtov rov (ivd-ov v7to(S%cov. 280 

Tov 6 aitaXov ysXdoag iCQocjscpr] sxdsQyog 'A7c6XXcov' 

Sl 7CS7C0V, ri7CSQ07Csvrd , doXocpQadsg , r] Os (idX' oi'co 30 III. EIi: EPMHN. 

Ttokkdxig avxixoQovvxa dofiovg tv vaiSTaovtag 
evvvxov ovy^ 'iva ^ovvov in ovdsl' (pcjTa y.ad^iGOai. 
Oxsvd^ovra xaz' olxov a.TeQ il)6(poxj^ oV dyoQSVSLg. 285 
nokXovg d^ dyQavXovg dxayjiosig iirjXo^ozrjQag 
ovQSog sv ^y]60t]g. oTCoxav xQscav SQaxCt^av 
dvxag ^ovxokCoiOi xal siQonoxoig otsooiv. 
dXl' ccye., fii] TCVfiaxov xs xal vOxaxov vnvov iavorjg, 
sx ).ixvov xaxd^ai^fs ., iisXaCvrig vvxxog sxatQS. 290 

xovxo yaQ ovv xal sicsixa fisx d&avdxoig ysQag s%sig, 
dQxog (prjXrjTECJV xsxki^Osai ijfiaxa ndvxa. 

''Slg aQ^ scprj xal Ttatda Xa^drv (psQS Ooi^og ^AitoXXov. 
Ovv d^ uQa cpQaOodasvog xoxs drj xQaxvg 'AQysicp6vxr]g 
oicovov nQOS)]xsv . dsiQo^isvog ^sxd x^Q^^^' '^^ 

xkrjaova yaOxQog sQid^ov, dxdo^aXov ayyskiCOTrjv. 
ioov^isvag ds ^sx' avxov snsnTaQS' xoTo d' 'Anokkrov 
sxkvsv, ix %£tpfdi' ds ^ajiiat ^dks xvdi^ovEQuijv. 
s^sxo de nQonaQOids , xal ioov^svog nsQ o^oto, 
EQ^ijv xsQxofiscov . xaC f.iiv nQog fiijd-ov ssins ' 300 

QaQOsi, onaQyaviCora . zJiog xal Maiddog vie'' 
evQ^oco xal ensita ^ocov tcp^ifia xdQY]va, 
lovxoig oicovoiOi' Ov d' avd^' odov i]ys(iovsvOsig. 

''Sig (pdx' ' o d' ai>x' dvoQOvOe d^ocog KvX^.yjviog^EQfir^jg, 
onovdfj icov' dficpco ds na^' ovaxa jj£p(;iv icr&ci 305 

OndQyavov dficp' cofioiOiv isXaevov . slns ds fivd^ov' 

nij fis (psQSig .'ExdsQys, d^scov t,ausvsOxaxs ndvxcov; 
rj (is ^ocov svsx' cods xokovfievog oQOokoneveig; 
co nonoi, eid- dnokoixo ^ocov yevog' ov yaQ eycoye 
VfisxsQag sxletpa ^oag. ovS' dXXov oncona. 310 

atxivig eiOi /3o£g ' xo ds di] xXsog olov dxovco. 
8og dl 8Cxr]v xal ds^o naQa Zr]Vi KqovCcovl. 

AvxaQ insl xd sxaOxa diaQQ}']dy]v iQCSaivov 
EQpL-^g x' oionokog xal Ar]xovg dyXaog viog. III. Eir EPMHN. 31 

du(plg d^vfiov sx^VTSg ' (6 ^av vrj^SQtea (poivrjv 315 

ixdadaag stiI (iovolv sldt,vxo xvdi,^ov'EQ^rjv, 

avraQ o rsyvrioCv xs xal al^vXCoLGL XoyoiGiv 

"jd^sXsv s^aTiaxdv KvXX^viog ^QyvQoxo^ov') 

avraQ snsl TtoXv^TqxLg sav ■JioXv^nqiavov svqsv, 

s6<Jv(isvag dr] snsLxa did jpa^d&OLO ^dSi^s 320 

XQoad-sv , dxaQ xaxonLG&s ^tog xal Arjxovg vCog 

aiipa d' Xxovxo icdQrjva d^vadsog Ovkv^iTtoLO 

sg TtaxsQa KQOvCcova /Jiog TtsQLxaXXsa xsxva ' 

xst&i yuQ d^cpoxsQOLGi dCxrjg xaxsxsLxo tdXavxa. 

svdCr] 8' syj "OXv^nov aydvvL<pov , ad-dvatot ds 325 

d&QOOL rjysQsd^ovxo ^sxd xqvgo&qovov '^co. 

s(jxr}6av 8' 'EQ^rjg xs xal aQyvQoxoi^og ^AnoXXcov 

TtQoods ^Log yovvcov' 6 8' avsCQSxo g)aC8i^ov vtov 

Zsvg vipL^QSfisrrjg xaC ^tv TtQog ^vd-ov ssiits' 

OoL^s , TtoQ-sv tavtijv ^svosLXsa Xr]C8 ' sXavvsLg^ 330 
Ttat^a vsov ysyacoxa , cpvrjv x^^Qvxog sxovxa ; 
67tov8aiOv t68s XQW^ d-scov ^sd" o^rjyvQtv rjXd^s. 

Tov 8' avts TtQoaisLTtsv ava^ sxdsQyog 'AnoXXGiv' 
03 ndxsQ , ri xd%a ^vd-ov dxovasai ovx dXaTtaSvov, 
xsQxofisav , ag oiog syco cptXoXriLog sl^l. 335 

nat8ci Tiv' svqov x6v8s 8ianQv6i0v xsQalGxrjv 
KvX?.qvrjg sv OQSGGt, noXvv ^id %aQOv dvvGGag^ 
xsQxojxov , olov syays %-sav ovx dXXov onana., 
ov8 dv8Qcov, oTtoGOL Xr]GC(i^QoxoC sIg' sTtl yaCr]. 
xXai}jag 8' sx XsL^icovog s^idg (iovg aisx' sXavvav 340 

sGTtsQiog TtaQa d-tva noXvcpXoCG^oiO Q^aXdGGr^g, 
svd^v nvXov8' sXdav' xd 8' uq' ly^via xota TtsXaQa^ 
oid t' dydGGaGd-ai , xal ayavov 8aC[iovog SQya. 
rrJGiv (isv yuQ (iovGlv ig dGcpo8sX6v XsLuava 
dvxCa ji^iiax' sxovGa xovLg avicpatvs (liXatva' 34fi 

avxog 8' ovxog dvxxog, a(ir]x<x.vog , ovr aQa noGGlv 32 m. EI2 EPMHN. 

ovt ccQa jjf^tytv sfiaive dia xl^afia-d^ddea j^copov" 

a^A' dV.rjv nva (liJTLV sxoov dcstQi^e xeksvd^a^ 

tola "xekcoQ , cog ei' rt? aQatfjGc dQvol ^aCvoc. 

otpQa aev ovv edCcjxe dca Tpafiad-ddea ^(^QOv. 350 

Qfta adk' r/(vca ndvta dcenoeTcev iv xovCrjGcV 

avtuQ enel il^aiidd^oco fieyav CtC^ov i^eTteQrjGev., 

dcpQaOtog yivet coxa /3oc5f GtC^og rjde y.al uvtov, 

X^QOv dvd y.QateQov' tov d' itpQdaato ^QOtog dvrjQ 

eCg Ilvkov ev&vg ikcovtu ^ocov yivog evQvaetancov. 355 

avtaQ inscdri tdg y,6v iv rjGvxCr] xateeQ^s, 

xal dcuTivQTiaXdarjGev odov to ^ev ivd-a , t6 8' hf^ta. 

iv lCxvco y.utexscto aekuCvT] vvxrl iocxcog, 

uvtQCo iv rjeQoevtc xutd ^ogjoi'' ovde xev uvtov 

ucetog oi,v kdcov iGxeii;ato ' noXkd de x^Q^^^'^' 360 

avydg a^oQya^t^e dokocpQOGvvriv akeyvvcov. 

uvtog d' avtCxa ^v&ov uTtrjkeyeag ayoQSvev' 

ovx l'dov . ov Ttvd^opcrjv , ovx ukkov ^vd^ov uxovGa, 

OT^fde xs firjvvGuca . ovd^ av a^vvtQOv uQoCarjv. 

Htoc uQ ' cig sistcov xut ' dg' s^ero Oot^og 'jTtokkcav ' 365 
EQ^rjg d' avtCv.a iivd-ov iv dd-avdtocGcv iscitev., 
deC^uto tf' eCg KqovCcovu. d-sav Grj^dvtOQU ndvtcov 

Zev TtdteQ , rjtoc iyco Goc dkrjdsCrjv xutuks^o ' 
vrj^sQtrjg te ydg ecfic , xal oxfx oida il^evdsGd^uc. 
rjkd-ev ig rjfieteQOv dc^rjuevog eckCTtodag ^ovg 370 

Gi^aeQov rjekCoco veov iTtctskkofievoto' 
ovde d-ecjv ycaxaQcov dye fidQtVQug ov8\ xatontag. 
(irjvveiv 6' ixsksvsv avayxuCi]g vno nokkrig, 
nokkd 8k ,u' i^nsCkrjGs ^aketv ig TdgtuQov evQvv, 
ovvex o (lev tsQev dvd-og exet cptkoxv8sog rj^rjg. 375 

uvtdQ iyd) x^i-tog yevofirjv — td 8e t ol8e xac avTOS * — 
ovtc ^ocov ikatiJQc ^ xQatata cpcjtl , ioixcog. 
nsC^eo' xal yuQ ifieto natyjo cpCkog evxsat sivaf in. EIS EPMHN. 33 

[as ovx olxad^ iXa66a ^oas, as o^^ios si^tjv, 

ovd' vtzIq ovdov s^tjV xo 8s r' axQSxeag ayoQSva. 380 

Hshov ds }iaX' aidso^ai xal daC^ovag aXkovg, 

xat 6s gjfcAtJ xal tovtov oni^ofiat, ' oiGd^a xal avTog,] 

ag ovx ahiog si^t' iisyav d' STCcdcoGo^ai oqxov' 

ov fia xdd' d^avdxcov svxoG^rjTa TtQOd-vQaia. 

xaC 7C0V iyco rovTO) tCgc) tcots vrjXsa (paQriv., 385 

xaX XQaTSQa tcsq sovtc ' av d' otcXotsqololv aQr^ys. 

Sig tpaT inLkHt,G)v KvXXriVL0g'AQysi(p6vTYig' 
xal To GitdQyavov si%sv sn coIsvt] ovd' dns^akks. 
Zsvg 8s ^sy' i^sysXaOGsv idcov xaxo^}]dsa natda. 
sv xal sniGTa^svojg aQvsv^svov dficpl ^osGGiv. 390 

d^tpOTSQOvg d' sxslsvGsv o^ocpQova d^v^ov s%ovTag 
^rjTsvsLV, 'EQfirjv ds dLdxTOQOv rjys^ovsvsLV., 
xal dst^ai Toi/ xcoQOV sn d^Xa^CrjGj, voolo, 
oTCTCr} d' avT dnsxQvi\is ^ocov iq^d^ifLa xaQrjva. 
vsvOsv ds KQOvCd.rjg, sjcsTCsCd-STO d' dyXaog 'EQ{irjg' 395 
QYjLdCcog yccQ snsLd^s ^Log voog aiyi6%oio. 
Tco d d(i(pc} GTCSvdovTS ^Log nsQcxakksa rsxva 
sg Uvkov Ti^a^osvTa in ' 'AkcpsLOv noQov t|ov ' 
dyQovg d' ii,CxovTO xal avkiov v^pL^iska&QOv, 
rixC Qu ol TayQsv^' dTCTakksTO vvxzog iv aQj]. 400 

svd"' 'EQfirjg fisv snscTa xicov naQa kdvvov dvTQOV, 
sig (p(og s^^kavvs ^ocov icpd-L^a xdQrjva' 
ArjTotdrjg d' dndrsQd^sv idcov svorjGs ^osCag 
nsTQr] sn ^At/3aTGj, Td^a d' ^qsto xvdL^ov'EQfirjv' 

Ilcog idvvo, dokourJTa, dvo ^os dsLQOTO^rjGuL, 405 
(ods vsoyvog icov xal vrjnLog; avTaQ sycjye 
dsL^aCva xaT^niGd^s t6 Gov xQdTog' ovds tC Gs xQ^ 
(laxQov ds^sad-aL , Kvkk^vLS , Maiddog vis. 

'Slg uq' icprj, xal x^Q^^ nsQC6TQS(ps xaQTSQa dsG^d, 
* dyvoV Tal d' vno no66l xaTa x^ovog alipa (pvovro 410 

HOJTERI HVMNI. •> 34 III. EIS EPMHN. 

avxod-^v , iii^oXddrjv sGTQa^^isvuL ak?.rikr]6i^ 

* QSid re xal 7iu(5t]6iv sTt' uyoavki]Gi (iosfiOLV. 
EQ(.ia(o ^ovXfjOL xXsipLq)QOvog' uvxuq -4:i6kk(ov 
d-aviiaasv (Id^Q^Gug. 6 ds di] xQaxvg '^QysL^povxtjg 
X(OQOV v7io^kr]8r]v sGxstpaxo. tcvxv' daaQvGGcav. 415 

syxQviljaL (is^acig' A)]xovg d' sQLXvdsog vlov 
Qsia ^ul' snQr]vvsv sx)]^6Xov., ag sdsX avxog. 

Xttl XQUTSq6v JtSQ SOVXW ku(i0JV 6' S7C UQlGTSQd ^ftpog 

* * * 

7iX)]XTQa izsLQ^TL^s xttxu ^SQog ' )] 6' VTCO x^f-Qog 
GfiSQdaXsov xov((^r]Gs' ysXuGGs ds <^oL^og'An6kk(ov +20 
yr]9)]Gag^ sQux)) Ss diu (fQsvag )']kv9-' lg))] 
ifsGjisGLr]g ivoTtijg' xai ^lv yXvxvg l^sQog iJqsl 
d-vaa uxovd^ovxW kwar, 6' iQuxov xid-UQL^(ov 
Gx)] q' oys d^uQGiqGug in' uqlGxsqu MuLudog vCog 
0oL(iov 'A7c6kXcovog ' xdxa ^s kLyscag XL&uQLt,(ov 425 

y)]Qvsx' uu^o?.ddr]v. — squt)) ds oi sGtcsxo (pcov)]. — 

♦ y.QULVLOv cid^uvdxovg xs Q-sovg . xul yatuv iQefivr]v, 
cog xd 7CQ(oxa ysvovxo xal (og kdx£ ^otQav sxaGxog. 
Mi>r]^oGvv)]v ^av JtQCJTU d^stav iysQuiQSV uol8]]. 
iii]xsQu MovGdav' r] yuQ kdxs MuLddog vioV 430 
xovg 81 xaxd tcqsG^lv xs xul cjg ysydaGLV sxaGxog 
dd^uvdxovg iySQULOs Qsovg ^iog uy?.a6g viog. 

TldvT ivSTTCOV XttTU x6g^0V ., STCaksVLOV XLd^UQLt,C3V. 

x6v 8' SQog iv Gxiqd^sGGLV ayLr]Xttvog aivvxo d-vfiov., 
xaiy.LV (pcov)]Gag snea TtxsQ^svxa 7CQ0Gr]v8cc' 435 

Bov(p6vs. (i)]X(xvi(oxu . Tcovsvysvs, 8aLXog sxaiQS, 
Ttsvtrjxovxa ^ocov uvxd^ia xavxa fis^7]Xag. 
r]GvxL(og xal STtSLxu 8iaxoLvssG%-ca otco' 
vvv 6' dys yLOL x68s slxs, ^tokvxQOTts Matd^og vCs, 
rj GOL y ix ysvsx)]gxd8' dfi sGTtsxod^avfiaxd sQya. 440 III. EI2 EPMHN. 36 

rii xig ad-ccvttTOV ^€ d^vt^tav dv&QCOTtav 

dcoQov ccyavov sdaxe Kal ecpQaGs ^icSTtiv aoidriv^ 

d-av^uaoiriv yccQ xy]vdE ve^cpaxov oGGav ay.ovco^ 

r]v ov TCCOTCOXE cprj^t darj^evao ovxe xiv avdQCOv, 

ovx£ TLv' ad^avaTCov oTOXvuTtia dco^ax £](^ov6t, 445 

voGcpL Gad^sv. cprj^rjxa^ ^LOg yal MaLcidog vls. 

XLS Ti%vri^ TLg ^iovGa a^rjxaviav fis?i£dcovcov, 

xCg xQL^oc;' ciXQsxicog yaQ a^ia tqlu TtcxvTa TtccQSGxLV, 

£vcpQoGvvrjv aal sQcoxa xal tjdv^ov vitvov sliod^aL. 

xal yuQ syco MovGrjGLV 'Okv^JtLcHdsGGLV OTtrjdog, 450 

xijGL xoQOL xf ^ikovGL xa\ ayXaog oifiog aoLdrjg., 

xal ^okit)] xs&alvta xal tfiSQoeig ^Qoiiog avkc^v' 

aXV ovTta XL ^ol oods [isxa cpQsGlv «AAo ^iXrjGsv, 

ola vicov Q^aXCrig svdi^La SQya niXovxaL. 

d-av(icx^a . zJLogvLS. xccd\ cag SQaxov XLd^aQC^SLg. 455 

vvv 6 STCsl ovv oXCyog tisq sav xlvxa fi^^dsa oidag. 

L^s . Jtijtov. xal (^v&ov inaCvst itQsG^vxiQOLGL' 

vvv yccQ xoL y.Xiog sGxai iv dd^avccxoLGi d^sotGi, 

GoC X avxa aal (itjxqC' xo d' dxQSxiag dyOQSvGa' 

val nd xode xQaviCvov dxovxLOv , r] (isv iyco Gs 460 

♦ y.vdQOV iv dd-avdxoLGL xal oI^lov r^ys^iovsvGa, 

dcoGa X ay?.aa dojQa xal sg TsAog ovx aTtaxrjGa. 

Tov 8' 'EQfifjg (iv&olGlv d^isC^sxo y.sQdaXioLGLV' 
EiQaxag fi . ExdsQys. nsQicpQadig' avxaQ iyco Goi 
rixvrjg r^fisxiQrjg S7tL^Y]fisvaL ovtl fisyaCQa. 465 

GY]fLSQOv eidrjGsLg ' sd-iXa di xol r]7tiog sivaL 
8ovlrj jittl fiv&OLGi' Gv ds cpQsGl Ttdvx' sv oidag. 
TtQcoTog yaQ. ^Log vts . ftsx' d^avdxotGi ^adGGsig., 
r]vg xs xQaxsQog xs ' cpLXsl 8i Gs fir^xCsxa Zsvg 
sx JtdGrjg oGCr]g. stioqsv di xol dylad dcoQa 470 

xttL XLfidg' Gs di cpaGL 8ar]fisvaL ix ^Log oucprjg 
fiavTsCag , ExdsQys ' ^Log yaQ d^iGcpaxa ndvxa ' 

3* 36 III. EIS EPMHN. 

y.al vvv avTog iyd Ge navoyiApaiov deddrjxa. 

ool d' avtdyQStov ioti darjiisvai- . ottc fievoivag. 

d?.k eTtal ovv rot d-v^og e%L%-v£i y.iQ^aQCt,SLV. 476 

(isXnso xal y.id^dQt^B y.al dy}.aiug aleyvvs 

Ssy^evog s^ siisd^si' — Gv ds ^oi, (pO.s. xvdog OTtat^s — 

svfioXnov fistd ;(j£()(7t7^ sxcov 7.iyvcpc3vov staiQrjv. 

xakd xal sv y.atd y.oOaov STtiOta^svrjv dyoQSVStv. 

svy.rjXog fisv snscta (psQStv sig datta d^d'/.siav 480 

yal yoQOv [fiSQOSvta xal sg (piXoy.v8sa y.afiov, 

sv(pQOOvvriv vvy.tog ts y.al rifiatog. og yaQ dv aircrjv 

tsxvrj xal Gocptr] , dsdar]asvog , s^SQSsivtj, 

(pdsyyo^sv)] navtota voa yaQisvta diddGxsi, 

QSta Gvvijd^SiTjCJiV dd-VQOasv}] ^aXay.fjOtv, 485 

EQyaGtrjv d-s?.yovGa dvr]na%ov ' og ds y.sv avtr]v 

vrjtg scov to nQcStov snit,a(ps?,ag SQSsCvr], 

adxlj avtcag xsv snstta ^strpQd ts d-QV?./.Ct,oi. 

Gol d' avtdyQStov sGtt darj^svat, ottt ^svotvag. 

y.al tol iyco dcoGco tavtrjv . ^tog dy?.aE xovqs ' 490 

rj^stg d' avt' oQSog ts y.al tnno^otov nsdCoto 

^ovgI vo(iovg , 'ExdsQys , vo(isvgo(lev dyQavXotCtv. 

^vd-sv dltg ts^ovGt ^osg tavQOiGt (liystGai 

(tCydr]v %-r]?.sCag ts y.al aQGsvag ' ovds tC Gs XQ^ 

xsQdalsov nsQ sovta nEQi^a(Jtsv(3g xEyo^.coGd-ai. 495 

"Slg sCncov Sqe^'' 6 d' sds^ato ^ot^og 'Jnokkav. 
EQ^ir} d' iyyvdkt^sv sx^tv fidGtLya (pasivrjv. 
(iovxoXCag t instslXsv' sdsxto 8s Matddog vtog 
yr)d-r]Gag' xCd-aQiV ds Xa^av in dQiGtsQa %£tpo? 
Ar]tovg dyXaog vlog . dva^ ixdsQyog 'AnoXXov, 500 

nXi^xtQa instQr]tit,E xatd iisQog' t] d' vno %«()05 
[(iSQOsv y.ovd^r]Gs' d-Eog 8' vno xaXov aEiSsv. 

Evd-a ^oag (isv Enstta notl ^d%-EOv Xsifiavu 
itQunstr]v' avtolds., jdtog nsQiy.uXXia tdxva. m. EIS EPMHN. 37 

aipoQQOi TtQog "OXvfiTCOv ayavvnpov iQQKtdavro^ 505 

TSQnofisvoi (pOQybLyyi' %aQY] 8 kqu {ir^TLSta Zsvq Kal roTf Ai]zotdifig EQ(iijv TCQog fiv&ov ssLTte 513 

^sCSlk , MaLadog vCs , dLaxxoQS , ^OLXL^.o^^ra, 
fiT^ fioi a^a xXstl^ijg xC%-aQLV xal xa^Ttv^cc ro^u ' 515 

Tifiijv yccQ TcaQ Zrjvog s%SLg ina^oC^La SQya 
d^i^GSLV avd-QcaTtOLGL xara yipova ■jiovXv^orsLQav. 
aXX' si^ (lOL rXaCrjg ys d^sav (isyav oqxov ofioffCaL. 
jtdvr' av i(ia Q-v^kB xs%aQL6(iiva xa\ (pCka sq8slv. 520 

Kal rors Maiddog vtog V7toG%6(isvog xarsvsvGs, 
(LTl Tiot' aTtoxXsij/cLV , oG^Exfj^oXog ixrsdrLGraL, 
(ii]ds -Jtor' i(i7tsXdGsiv Ttvxiva do^ic)' avraQ AnoXXcav 
Arjroidrjg xarsvsvGsv in' aQd-^La xa\ gjtAori^Tt, 
(iri tLva (pCkrsQov aXkov iv dd-avdroiGiv sGsGd^ai, 525 
/ttT/Tf d^sov fi^r' dvdQa ^ibg yovov' rj Gs xsXslov 
Gv^^oXov dd-avdrcav TtOL^Go^iai tj^' dvd-Q(6jtcyv, 
TtLGtov i(ia %-v(i& xal tC(iiOV ' avraQ ijtSLta 
oX^ov xal TtXovrov dcoGa itSQLxaXXsa Qd^Sov. 
XQvGsCrjv , xQiTtsrrjXov , dxrJQiOv rj Gs cpvXd^si, 530 

ndvtag imxQaCvovG^ oi(iovg insGiv rs xal sQycav 
tcav dyad-cov , oGa (pr](il da^^isvai ix /liog o(i(prjg. 
(lavrsCrjv 8s . (psQiGts, ^iotQscpsg, r^v iQSsCvsLg, 
ovts Gs d-sG(pax6v iGxi darmsvai ovxs xiv aXXov dficpia d ig (piXotrjta Gvvriyays • v,ai q o fiev EQfiijg 507 

Ar]Tot8r]v icplXr^as Siafntegag l^iri ■ksivov, 

6r]]iaT iml y,i%aQiv (lev Ey.r^^oXco eyyvaXi^sv 

ifieQrr]v , dedacog o (5' vncoXevcov nid^dQi^ev 510 

nvzog (5' av&^ eriQrjc Gocpir^q i'Kfida6ato xexvr]v' 

GvQiyyaiv ivo%r]v 7totr]6aTO rrjf.od' aKOvarrjv. 

r] xEtpaXij vevGag, r] enl Srvyoq 0(iPqi(iov v6(oq, 519 38 III. EIS EPMHN. 

dii^avdTOV ' to yccQ oids z/tOij voog ' avrccQ eyaya 535 

itLarcoxyng xarivsvGa xal djfioGa yMQrsQov opxoi/, 

^1] nva voocpiv satCo d^scov aisiysvsrdav 

alkov y' slOsGd^ai Zrjvog ■Jiv/.tvocpQOva ^ovkiqv. 

xal (iv, xa6iyvf]rs xQvOOQQaTCt . ^iq (jls xslsvs 

d-scjcpara TCtcpavGxsLV . oGa ^qSsrca svQvoTia Zsvg. 540 

dvd^QCiincov 8 akkov dr]kiqGo^aL , dkkov 6v)J(JW, 

nokXd TtSQLrQonscov dfisydQrcov cpvk' avd^QaTtov. 

xal (.isv eiiijg o^cpijg dnovqGsraL. oGrLg dv sk%ri 

q>GJvrj xal nrsQvysGGc rskr^evrcov oicovcav ' 

ovrog sjxfjg oficpijg dnovqGsraL . ovddnarriGco. 545 

og ds xs (lailjikoyOLGL JCL&^Gag olcovolGl 

(lavrsLrjv id-dkijGL naQsx voov s^sqssCvslv 

rjfisrsQijv. vossLV ds d^scov nksov aisv sovrcov, 

<prjii\ dkirjv odov slGlv^ syco 8s xs 8(aQa 8sxoL}irjV. 

dkko 8i roL SQico , MaLTjg SQLXvSiog vie 550 

xal ziLog aiyLOxoLO . d^scov sqlovvls 8at(iov ' 

©Qial yuQ rLvsg siGl. xaGLyv}]raL ysyavtai, 

naQ^ivoL , coxsLtjGLV dyakkofisvaL nrsQvysGGL^ 

rQstg' xard 8\ xQarog nc-nakayfiivaL dkcpira ksvxd 

oixia vaLsrdovGLV vno nrvxl IlaQvr^GOLO. 555 

aavrsiijg andvsvds 8L8dGxakOL^ ijv inl ^ovGl 

natg £t' scov fiskirrjGa' narrjQ d' sixog ovx akiyi^sv. 

svTSvd^sv 8r] snsira norcaasvai dkkors dkkr], 

xr]QLa ^oGxovraL xai rs xQaivovGtv sxaGra. 

aC 8' ors (isv d-vicoGLV s8)]8vtaL (iskL xkcoQOv^ 560 

nQOcpQOvicog sd-ikovGiv dkr^d^sirjv dyoQsvsLV' 

tjv 8 anovoGcpiGd^dJGL d^scjv r]8stav s8co8r]v, 

ipsv^ovraL 8i] snsLra 8l' dkkqkcov 8oviovGai. 

rdg TOi snstra 8i8coai' Gv 8' drQSxicog sQSsivav^ 

Gqv avrov cpQiva rsQns . xal si (iQorov dv8Qa dasirjg, 565 

nokkdxL Grjg o^icprjg inaxovGsrai. alxs rvxr]GL. rV. Eli: A*P0A1THN. 39 

cavr' Fy/. Mcciddos vlI , xul dyQavXovg eXixag ^ovg^ 

iitTtovg x' K(iq)L7c6?.£ve xccl Yjficovovg xaXaeQyovg' 

[xai laQOTtotGi kiovGi xal dgyiodovGi 6v£60i 

xal xvGl xal (ii]Aot6LV . oaa TQ£(pEi evQeca xd-dtv,] 570 

TiaGi d' inl iiQO^dxoiGiv dvdGGsiv xvdi^iovEQfi^^v' 

olov 8' sig 'Ai8r]v xsx£^£0{i£vov dyy£?MV £lvai, 

o6x' ddoxog 7t£Q £G}v 8(6a£i y£Qag ovx ildxiOxov. 

OvTco Matd^og vCov dvat, iq^CXriGsv ATtokkav 
Ttavxoir] q)Ll6xr]Xi' xdQiv 8' £7tid-r]X£ KqovCcov. blb 

naGi 8' 6y£ d-vr^xotGi xal dd^avdxocGiv o^tAft. 
navQa (.ihv ovv 6vivt]Gi. x6 8' dxQixov r]TC£Q07tsv£i 
vvxxa 8i oQq)vait]v cpvXa d^vrjxcov c^vQ-QcoTtcjv. 

Kal Gv }i£v ovxco %atQ£ ., ^iog xal Maid8og vti' 
avxaQ iyd) xal G£to xal dlh]g (ivrjGOfi' doiSrjg. 580 EI2 A*POAITHN. 

MovGd (loi £vv£7t£ EQya 7tolv%QvGov 'AcpQo8ixr]g,^ 
Kv7tQi8og , r]X£ &£OtGiv inl ykvxvv ifi£QOv coqG£^ 
xcct X i8a(idGGaxo cpvka xaxad-vr^xcov dv^QcoTtcitv, 
oCcovovg x£ 8ii7t£X£ag xal d^r]Qia 7tdvxa. 

r]{l£V 6g' )J7t£LQ0g 7t0}.Xd XQicp£i 7]^' oGa Ttovxog' 5 

TtaGiv 8' £Qya (ii^Y]Xev ivGx£cpdvov Kvd^sQSir^g. 
XQiGGag 8 ov Svvaxai TCETCid^Etv cpQivag ov8' d^taxfjoai' 
xovQrjv X aiyioxoio idiog. ykavxco7ti8' Ad^iqvr^v' 
ov ydQ ot d8£v igya ^tolviQvGov 'AcpQo8ixr]g., 
akk' aQa ot 7t6l£(ioC x£ ddov xcd £Qyov"AQr]og^ 10 

vO{j,ivc(C x£ (idxai t£, xal aykad SQy' aksyvv£iv. 
TtQcoxr] xixxovag dv8Qag iTtcxd^ovCovg i8C8a^£ 
7t0ir]0at GaxCvag xs xal aQfiaxa 7tOixC?.a xakxa. 40 IV. Eli: A*POAITHN. 

1] Si TS nag&svixaQ ana^oxQoug iv ^syaQOLGtv 

ayXaa iQy' idC8a%£v inl cpQSGl dstGa iy.darjj. 16 

ovdi Ttoz' '^Qzi^ida %Qv6i]Xdy.aT0v xs?.adsLvi]V 

ddfivatai sv (pik6r)]Xi (ptlo^^SLdrjs AcpQodiTr]. 

xal yaQ rf] dds ro^a xal ovqsOl ^riQag ivaLQSiv. 

tpOQ^iLyyig rs xoqol rs dLanQvGLoC r oXoXvyal 

ttl0sd rs GxLOSvra SlxuCcjv xe ntohg dvdgav. W 

ov8\ luv aiSoCr] xovqj] ddsv sQy' '^<pQoSCrr]g, 

'iGrCr] , r/V nQojrrjv rixsro KQovog dyxvXo^^rr]g. 

norvLav, r]v s\ivavro TIoOSLddcav xal 'AnoXXav' 24 

7] 8e ^dl' ovx sd^slsv. dXld GrsQSCog dnisLneV 25 

(OfioGs ds [liyav oqxov . o 6)) rsrskso^ivog sGtlv. 

dtl^a^ivr] xscpaXrjg naxQog ^Log aCyiOxoio, 

naQ&ivog sOOsGd^aL ndvr' ij^ara, dta d^sdav. 

xrj ds narY]Q Zsvg dcoxs xaXov yi^ag dvrl yafioto, 

xaCxs ^iiGtp oi'xo3 xar' d^' et,£xo ntaQ ikovGa. 30 

nccGLV 8' iv VY]otGi d-sav xtfidoyog iGxL, 

xal naQa naGL ^QOxotGL d-sdv nQiG^SLQa xixvxxai. 

xdav ov SvvaxaL nsnL&stv cpQivag ov8' dnaxr^GaL' 

xcov 8' dXlav ovnsQ xl nscpvy^ivov sGx 'JcpQoSCxijv 

ovxs d^sav fiaxdQOJV ovxs d^vr^xav avd-Qconcov. 35 

xaC xs naQEX Zijvog voov rjyays xsQnLXSQavvov, 

oGxE ^iyLGxog r' sGrl. ^syCGxr^g r' ifi^OQS rtfirjg' 

xaC xs xov , Evxs O^fAoi , nvxLvdg cpQivag s^anacpovGa. 

Qr^lSCog GvvifiL^s xuxad^vr^x^OL yvvai^lv. 

HQrjg ixXsXa^ovGa , xaOLyvr]xii]g dkoxov xs, 40 

1] (xiya siSoc doCorr] iv dd^avaxtjGL ^si^Gi. 

xv8CGrr]v 8 uQa fiLV rixsro KQOvog ayxvXofi^qtrjg, 

iir]rr]Q xs'PsCr]' Zsvg 8' dcpQ-Lxa (iT^Ssa ECSoag 

aC8oCr]v dXoxov noir]Gaxo xi8v siSvtav. avxig S' OTtXoTnTrjv . /JouAtJ /dLOg aiyioioio, 23 lA^ EI2 A^POAITIIN. 41 

Tfj 8e xal avt'^ Zevg ykvxvv i^egov SfifiaXs Q-vfia, 46 
dvdQi xatad^vrjra uLX&^^evaL , cxpga xa%LGxa 
ar]8' avrrj ^QOtErjg svv^g aicosQy^ivri 6i'rj, 
xtti Ttot' 67t£v^a^svr} etnri ^sta naGi d^sotGiv, 
r]8v yeXoi^GaGa , q)ilofi^Sidr]g '^(pQoditrj, 
GJg Qa d^eovg Gvvs^i^e xatad^vr^t^Gi yvvai^l, 50 

xai te xatad^vrjtovg vtstg tsxov ad^avdtOiGiV, 
rog te d-edg Gvve^i^e xatad^vritolg dvQ^Qconoig. 

^Ay%iGea d' aQa ot ylvxvv i^sQOv ififiaXe ^vfim. 
og ror' sv dxQonoXoig oQsGiv noXvniddxov"I8rig 
^ovxokieGxev ^ovg , defiag dd-avdtoiGiv ioixcog. 55 

tov d^ eneita idovGa (piXofifieidrjg AcpQodCtri, 
YiQaGat, exndykog de xatd cpQevag ifieQog eiXsv. 
sg KvnQOV d' eXd-ovGa d-vadea vrjov sdvvsv' 
ig ndcpov ' evd-a 6i oi tifievog ^co fiog te &vcodrig. 
svd-' Yiy^ siGeX^ovGa %-uQag inid^rjxe cpaeivdg' 60 

evd^a di fiiv XdQiteg lovGav xal xQiGav iXaiCo 
dfi^Qota , ola d^eovg inevrjvod^ev aisv iovtag. 
sGGaiiivr} d ev ndvta nsQi XQot Sifiata xaXd, 64 

XQVG(p HOGfirjd-etGa (piXofifiSidrjg 'A(pQoditrj 65 

Gevat' inl TQoirjv nQolinovG^ evcodea KvnQov, 
vil)i fietd vecpieGGi d^ocag nQi^GGovGa xiXevd-ov. 
"Idrjv ^' Ixat-fv noXvnidaxa, firjtiQa d-rjQcaV 
^rj d' id-ug Gtad-fioto 8i' ovQSog' ot 8e fiet avtr)v 
GaCvovteg noXioC re Xvxoi xttQonoC re Xiovreg^ 70 

apxroi, naQ8dXiig rs Q^oal nQoxd8cov dxoQrjtoi 
^iGaV rj 8^ oQocoGa fLStk tpQSGl tsQnsto d-vfiov, 
xal totg iv Gt)]Q-£GGc /3aA ifisQov' ot 8' u^a navreg 
Gvv8vo xoifiriGavro xard Gxiosvtag ivavXovg. 
avrr] 8' ig xkiGCag svnoii^rovg dcpCxave' 75 ufi^Qoaia) , savcp , rd /»a oc Tsd^vcofiivov rfcv. 63 42 IV. TA^ A*POAITHN. 

ror d' evQS arad^^otot, XsXsi^^dvov oiov an kXXcot 

'yiyXiGrji' ^QCoa . d^sdv ano y.aXkoq s%ovxa. 

ot d' aua ^ovolv snovro vouovg oiara Tioirisvrag 

Tcdvrsg ' 6 ds Ora&^oiGi, XsXsLfi^ivog olog an dX?.(ot 

ncolstr' sv^a xal svd-a dianQvGiov y.Ld-aQLt,av. 80 

Grrj d' avrov TtQOTtdQOLd^s zJtog d-vydri^Q 'AcpQodiTTj^ 

naQ^ivco dd^^rrj uiysd-og xal sidog bfioCr], 

^Y] uiv raQ^}'](}£iev ev ocpd^aX^otGi vor]6ag. 

'AyiC6r]g d' oqoojv icpQa^ero %-av^aiviv rs 

sidog re fiiys^og ts y.al sl^ara oiya?.6svra. 85 

ninlov uev yaQ seOro cpaetvoreQOv nvQog avyfjg. 

ei^e d' evyva^xrdg slixag xdXvxdg re cpastvdg' 

OQ^ot 6' d^cp' aTcaXrl SeiQrj neQtxaXXieg r]Oav^ 

xaXol. XQVoetoi^ na^notxtXoL' cog de GeXy]vr] 

orr]d-eGtv dacp' dnaXotOtv iXd^nero^ d-avfia idio^ca. 90 

^Ay%tGr]v 6 sQog elXsv. ejtog di jxtv avrtov rjvda' 

XatQe. dvaoG\ r]rtg ^axdQav rdds dco^ad^' txdvsig^ 
"jQrs^ig }] Ar]rco i^s xQvoir] 'AcpQodtrr] 
f] &iutg r]vyevr]g y]e yXavxcoTitg 'A%-Y]vr]. 
Y] 7C0V ttg XaQLTCOv devQ ' T]Xvd-eg . atre d-eotOL 95 

TtdOtv sratQL^ovOt xal ad^dvarot xaXiovrat. 
r] rtg Nviicpdcov . atr' dXoea xaXd vifiovrat. 
xal 7tr]ydg jtoraficov xal nCoea noLiqevra. 99 

Gol 8' eyco iv Oxoitirj. neQLCpatvoiiiva svl xcoQcp. lOo 

^couov notr]Gco ^ pf^c Si rot [sQa xaXd 
orQr]Gtv ndoijOt' ov d' svcpQova d^vnov s%ovoa 
86g (is fisrd TqcosGGlv aQinQenf euuevat avdQcov. 
notet d' eioonCoco ^aXeQov yovov, avraQ Sfi' atnov 
dr^Qov iv ^cosiv xal OQav cpdog r]sXCoio. 105 

oXfftov sv XaoTg . xa\ yr]Qaog ov8ov fxiod-ai. rj Nvficpciv, a'i xofAof OQOg rods vaisxdovGi, 98 IV. EIS A<I>PO;i>ITHN. 43 

Tov d^ ri^sC^ex' snsixa ^tog d^vydrrjQ 'AcpQodLxri' 
AyxiOri^ xvdiGts %aiiaiysvs(ov a.v9^Q(6nciv^ 
ovzcg TOi d^sog sCfii' Tt,a dd^avdtjjGiv SiOxsig; 
aA/la xaTa&vrjtyj ts, yvvrj ds [is ysCvaTO (irjTrjQ. lio 

OtQsvg d sOTi 7CaTy]Q ovo^a ^fAirog , sItiov dxovsig, 
og Tcdorjg 0QvyCr]g svTSi%r]TOiO dvdoosi. 
yXaOGuv d' v^STSQr]v xal r]^sTSQi]v od<pa oida. 
TQCjdg yaQ ^sydQa }is TQ0q)6g TQsq)Sv' 7] ds diaTCQO 
GpiiXQr]V natd aTiTaXXs , q)CXr]g TiaQa [ir^TQog s^ovoa. 115 
(og d r/TOi ylcSoodv ys xal v[istsqi]v sv olda. 
vvv 8s a dvr]Q7Cai,s XQvGOQQaiag '^Qysi(p6vTr]g 
ix %OQOv 'AQTS[iidog xQvGr]kaxdTOv xsladsivrjg 
jcollai ds vv[i(pai xal TcaQd-svoi dk(psoC^Oiai 
TcaCtfiasv . d[i(pl 8 ofiilog aTCsCQCTog sGTscpdvcoTO' 120 
SVdsV [l' TJQTCa^S XQVOOQQaiCig '^QysKpovTtjg' 
TCokXa 8 S7C iqyaysv SQya xaTa&vrjTcov dvd^QOJTCcyv. 
7CokXr]v 8' dxkrjQov ts xal dxTiTOV, r]v 8id d-iJQsg 
C3ao(pdyoi (poiTcoGi xaTa Gxi6svTag svavXovg ' 
ov8s JCoGi ipavsiv s86xovv (pvOitpov ai'r]g ' 125 

AyiCosco 8s (is (pdoxs naQal XsxsGiv xakssO%-ai 
xovQi8Cr]v dloxov, Gol 8' dyXad xixva TsxsiO%-ai. 
avTaQ snsi8r] 8si^s xal s(pQaGsv, r^TOi oy' avTig 
ad-avaTcov (xsrd (pii?^' ansfir] XQaTvg 'AQysi(p6vTr]g' 
avraQ sy(0 o' ix6(ir]v, xQarsQr] 8s (lOi snXsr' dvdyxr]. 130 
a?.?.d Gs nQog Zr]v6g yovvdt,0[iai r]86 Toxrjov 
sod-Xav' ov [isv ydQ ts xaxol roiov^s rsxoisv' 
a8(ir]rr]v u ayayoov xal ansiQr]Tr]v (piX6Tr]rog 
naTQC TS 0(0 8si^ov xal (ir^rsQi xs8v si8vCr]., 
Golg TS xaGiyvr]roig , oX roi 6(i6d-sv ysydaOiv ' i35 

si G(piv asixsXCr] vvog sGGO(iai , r]s xal ovxC. 
ns'(iil>ai 8' dyysXov coxa (isrd OQvyag aioXoncoXovg, 
sinsiv natQC t' ifia xa] (ir]TSQi xr]do(isvr] nsQ' 44 IV. EIS A«I>POAITHN. 

oC di XE TOt xQvGov XE cchg iod^rjtd d"' v^pavtrjv 
7tE}ixlf0V(}LV' 6v de nokXa 7ud ayXaa dex^ccL anoiva. 140 
tavta 8s Tcoitjaas daCvv ya^ov C^SQOsvta, 
tLfiLOv av&QcoJtOLGL xul dd-avdtOLGL ^■solGlv. 

"iig sinovGa ^■sd yXvxvv l^sqov s^i^aks d-v^a. 
'Ay%LGYiv d' sQos silsv, snog t s(pat sx t' ovo^a^eV 

El ^ev ^vrjtrj t' iGGi, yvvi] di Gs ysCvato fii^TiflQ, 145 
'OtQsvg d' iGtl TtatrjQ ovo^a xAi^rog, (og dyoQsvsLg, 
dd^avdtOLO d' sxrjtL dLaxtoQOv ivd^dd' CxdvsLg 
EQfiic), s(irj d' dXo%og xsxXriGsaL ^fiata Jtdvta' 
ouTig ETtsLta d-scov ovts d-vrjtav dvd-QcoTtav 
ivd^dds ycs Gx^Gel, tiqIv Grj cpL^otrjtL (iLyrjvai 150 

avtCxa vvV ovd' sL' xsv EX)](36Xog avtog '^TtoXXav 
Toloi» ajr' dQyvQiov TtQotri ^iXsa Gtovosvta. 
^ovXoC(ir]v xsv sitSLta , yvvaL sixvta d^srJGL, 
Grjg svvrjg inL^dg , SvvaL do^iov "Aldog stGo. 

"iftg ELJtcov Xd^E %£?()«' (piXo(i(iSLdr]g d' 'AcpQoSCtr] 155 
EQns (istttGtQEcp&tLGa , xat' o^i^iata xaXd fiaXovGa, 
ig Xi^og svGtQOtov . od^L %sq ndQog sGxsv dvaxtL 
xXaCvr]GLV fjLaXaxrjg iGtQo^iivov ' avTaQ VTtSQ&EV 
aQxtav diQ^at sxsLto ^aQvcpd^oyycov ts Xsovtov, 
TOt»g at^TOg xatizEcpvsv iv ovqsGlv vipTqXolGLV. 160 

ot d' iTtsl ovv Xsxicav svTtOL^^tcav ini^r]Gav. 
xuGfiov (liv OL jtQ<atov dno X^^^ ~^^^ cpasLvov, 
noQTtag ts yva^intdg %^' eXLxag xdXvxdg xs xai OQfiovg. 
XvGs 8i GL ^covr]v , Cde eX^iata GLyaXoevta 
ExdvE xcil xati%-r]xsv inl ^qovov doyi^Qoi^Xov 165 

AyxtGrjg' o 6' snsLta d-s(ov C6tr]tL xal alGr] 
d^avdtr] nuQiXsxto %^sa ^QOTog , ov Gdcpa sidcag. 

H/iiog d' dip sig avXLv dnoxXCvovGt vofirjsg 
^oiJg T£ xal i(pLa ii^?.a voiiiov fS dvd-siioivxcov ' 
trj(iog clq' 'AyxCGt] fiev ijtl yXvxvv vnvov sxsvs 170 IV. EIS A*POAITHN. 45 

v^diffiov, avrrj da xQot svvvto aLfiata xaXd. 

eGGtt^svr] d' ev navta TtsQi %Q6t dta d^sdcov 

i0tiq TtttQ xliGcrj ' svjtotrjtov ds fisldd-Qov 

XVQS xdgr] ' xdXXog ds TCaQSidav aTtskafiTCSv 

tt^^QOtov, olov t' sGtlv sv6ts(pdvov KvdsQsCrjg. 175 

«I vTtvov t' dvsysiQsv, sitog t' s(pat' sx t ovo^a^sv' 

"Oq6so, ^aQdavtdi]' tC vv vriyQStov vnvov ittvsig; 
XttX (pQdGttv , st toi o^oirj sy(x)v CvddXXo^tti, stvtti, 
oirjv drj y,s to TtQcotov iv ocp&aXfiOidi vorjGag ; 

"iJig q^dd"' ' d' s^ VTtvoto ^dX' s^fittTCscag vTtdxovGsv. 180 
(og ds i'dsv dsLQT^v te xttl oiifitttcc xdl ^cpQodttrjg, 
tdQ^r]6sv ts xal oGOs naQttxXidov stQttnsv ttV.rj. 
dilf 3' tttrcig %XttCvr] ts xttkvxpato xttXd jCQoGcjjca, 
xttC (itv XiCSGo^svog insa ntsQosvttt 7CQ06r]vda ' 

AvtCxa g' (og td TCQcita, d-sd, i'dov ocpd^aXaotGiv, 185 
syvav, dfg d^sog r]Gd-tt' Gv d' 0^5 vr]^sQtsg sscTtsg. 
dXld Gs TtQog Zr]v6g yovvd^o^at ttlyio^oto, 
fir] fis ^(Bvt' d(isvr]v6v sv dvd^QCOTtOiGiv sdGrjg 
vaCsLv , dXX' sXittiQ' ' iitsl ov ^iod^dX^iiog dvr]Q 
yCyvstttt , oGts d^sttig svvdlstac dd-avdtf]Gi. 190 

T6v $' ^iisC^st' STtsita ^diog %-vydtr]Q 'A(pQo8Ctr]' 
'AyxCGr], xvdiGts xatttd-vr]tcov dvd-QcoTtcjv, 
^dQGsi, fir]di ti Gi^Gi (istd cpQSGl dsCdid^i XCr]v' 
ov ydQ toC Tt diog Ttad-isiv xax6v si, sfiid-sv ys, 
ovd' ttXXov uttxdQov' STtSir] (pCXog sGgI d-sotGi. 195 

Gol d' k'Gtai cpCXog vl6g, og iv TQcasGGtv dvd^si, 
xal Tcatdsg TtaCSsGGi dittfiTtSQsg ixysydovtai ' 
t(p ds xttl AivsCttg ovofi' sGGstai, ovvsxd ft' ttiv6v 
sG%sv dxog , svsxa ^QOtov dviQog itntsGov svvfj ' 
ayxCd-soi 8s (idXiGta Xttta&vr]tcov dvd^QCOJtcov 200 

aisl dcp' v{istiQr]g ysvsrjg sidog ts cpvrjv ts. 
r]tot (Lsv ^ttv^ov ravvff^Ssn jxr]ttita Zsvg 46 IV. EIS A*POAITIIN. 

i]Qjiaasv ov dta xaXkog , iv a^avdxotai ^srsir}^ 

xaC xs ^Log xaxa da^ia d^sotg imoLvoiosvoi. 

d^av^a Ldetv, 7tdvxsG6c xsxL^svog ad^avdxocGi, 'iOft 

XQvGsov sv xQrjxrJQog a<pv66cov vsxxaQ sQvd^QOv. 

Tqcou ds 7ts'vd-og ukaoxov s^s cpQsvag . ovds xt jjdsL. 

OTtTtrj oC (ptkov vtov av)]Q7caGs Q^sGTttg asXka ' 

xov drj sitSLxa yoaGxs dLafiTtsQsg i]fiaxa navxa. 

xaC ^LV Zsvg sksijGs., dCdov ds ot viog dnoiva, 210 

tjr^rovg dQGCnodag, xoC x' d&avdxovg cpoQsovGc. 

xovg ot dcoQOv sdcoxsv sxslv ' sinsv ds sxaGxa 

Zrjvog s<pr]fioGvvrjGL dLdxxOQog AQySLcpovxrjg, 

ojg SOL d&civaxog xal dytiQog iGa Q-solGlv. 

avxuQ snttdrj Zrjvog oy' ixXvsv dyys^Ldcov. 215 

ovxsx' snsLxa yoaGxs, ysy^dsL ds cpQsvag svdov. 

yri^oGvvog 8' LnnoiGLV dsU.onodsGGLV oxstxo. 

ag d' av Tl&covov xQvGod-Qovog iqQnaGsv Hcog. 

v^sxsQrjg ysvsfjg. snLsCxsXov ad^avdxoLGL. 

,3>] d' i'^sv alxYiGovGa xsXaLvscpsa KQOvCcova. 220 

dd^dvaxov t' sivaL xal ^costv i]}iaxa ndvxa' 

xij de Zsvg snivsvGs xal sxQi^rjvsv isXdcoQ. 

vtjnCy]. ov8' svorjGs ^sxd cpQsGl noxvia 'Hag 

yj^rjv aLxrJGaL, i,vGaC t' dno yrJQag oXolov. 

xov d' ifixoL siag (isv s%sv noXvriQaxog r^firj., 225 

'HoL xsQno^svog xQvGod-Qova riQLyevsCri. 

vats naQ^ 'Slxsavoto Qofjg snl nsCQaGL yaCrjg' 

uvxaQ insL nQCOxai noXial xaxijvvxo s&SLQat 

xaXrjg ix xscpalrjg sv)]ysvsog xs ysvsCov, 

xov d r]xoL svvrjg ^lv dnsC^sxo noxvLa Hcog. 230 

avxoi' d' avx' dxCxaXXsv ivl ^sydQOLGLV syovGa. 

gCxg) t' dii^QOGCt] xs xal ctuaxa xaXd dLdovGa. 

dX?.' oxs dt] nd^nav GxvysQOv xaxd yrJQag snsLysv^ 

ovSs XI xLvrJGai ^sXicov dvvax' ovd' avasLQUL., IV. EIS A*POAITHN. 47 

i^ds de 01 xara d^v^ov ccQiGx)] (paivsro fiov^,i]' 235 

iv d^aXafXG) nazEd-TjXE , d-vgag d inid^rpce (pasivas. 

tov d rjrot cpcovrj Qst aGTtsrog , ovdi n xixvg 

iod"'^ 0L1] Ttagog sGxev ivl yva^Tcrotot (liXsGaiv. 

ovx dv sycoyi 6s roiov iv dd-avdroiGiv sXotf.irjv 

d&dvarov r' slvat xal ^dsiv rniara Ttdvra. 240 

aAA' st [jisv TOtourog iG>v stdog rs difiag rs 

^doig., rj^itSQog rs noGtg xsxhjfiivog £/■)/?, 

ovx dv STtstrd (i^ d^og Ttvxtvdg (pgivag a(i(pixaXvnrot. 

vvv di os (isv rd%a yrJQag ofiottov d^tptxakv^st 

vr]?.stsg , To' r snstra naQtOrarat ai^d-Qcmototv, 245 

ovkofisvov , xa^iarrjQov , o rs Orvyiovot d-sot nsq. 

avraQ s(iol (liy' ovstdog iv dd-avdrotOt Q-sotOtv 

sOGsrat iqpiara ndvra dta(insQsg stvsxa Gsto^ 

oX nQtv sjiovg odQOvg xal fjtrjnag , aig nors ndvrag 

dd-avdrovg Gvvi(ii^a xaraQ^vrjrfjOi yvvat^l, 250 

rdQ^sGxov' ndvrag yaQ sixov ddavaOxs vorjfia. 

vvv ds dt] oi:cirt (lot Orofia ^^tOsrat i^ovofirjvat 

tovto (ist ad-avdtotOtv ., snst ^dla nokXov adod^rjv^ 

0%itktov , ovx ovofiaotov , ansnXdyxd^r^v ds vooto., 

natda d' vno t,ojvr] sd-i(i}]V /3porc5 svvyjdstOa. 255 

Tov (lEV , inrjv drj nQo3tov tdrj cpdog rjsktoio. 

Nv(icpai (Ltv d-QijfjovOtv OQsOxaot ^ad-vxoXnoi, 

aX tods vatstdovOtv oQog (liya ts ^dd-sov ts' 

at Q ovts %-vritolg ovr ad^avdtotGiv snovtat' 

drjQOv (isv ^(6ovGi xal d(i^Qotov sldaQ sdovot., 260 

xat ts (ist dd^avdtoiOt xaXbv %OQbv iQQcaOavto. 

trjoi ds 2Js!,lr]vot ts xal svGxonog '^Qystcpovtrjg 

(liOyovt' iv (ptXotritt (ivxa Gnsicav SQoivtcov. 

f^Gt d a(i rj iXdtat rjs dQVsg vtptxdQrjvoi 

ysivo(iivr]Otv s(pvOav inl %d-ovl ^cottavstQ^, 265 

xaXal, trjXsd-dovoat, iv ovQsGtv vTJjrjloiGtv' 48 IV. EIS A*POAITHN. 

[i0r.d6 rj^t^aroL ' rsudvr] di s xtxXTjGxovGti' 

dd-avdrcjv' rdg d' ovtl ^Qorol xslqovOi, aiS-^Qa'] 

dXX' ors x£v drj ^olqk TtaQsGrrjxT] d^avdroLO. 

a^dvErat ^hv jtQarov inl x^ovl SivdQsa xakd, 270 

(pXoLog d' d^(pL7teQL(pd-LVvd-£i . TcCnrovGL J' djt' o^ot. 

rav de -9' o^lov ^pvxy] Xsljtsl cpdog 7/fAtoto. 

aC fi£v i^ov ^Qi^ovGL TtaQa 6(piGi,v vtov ixovOaL. 

60L 8' iya^ ocpQa x£ ravta fi£rd (pQ£6l Ttdvra dteA-Q^o. 276 

ig ni^Ttrov erog avtLg £X£v6o^aL viov dyov6a. 

rbv ii\v inr]v dr] TtQCorov i!dr]g d-dlog ocpd^aXaot^L, 

yr]d-^6ELg oqocjv' ^dXa yaQ d-£0£LX£?.og £6raL' 

di,£Lg 8' avrCxa ^tv norl "Ihov r]V£VL6£66av. 280 

r]v 8i rtg EtQr]raC 6e xara%-vr]rav dv^Qconav, 

r]rLg 6ol (pCXov viov vno ^covr] ■»>£ro fn]rr]Q. 

ra 8£ 6v ^vd^Ei^d-aL ^£avr]uivog , ag 6£ xeXevcs ' 

cpd6%-aL roL Nvficprjg xaXvxcjnL^og ixyovov Eivat, 

aX r68E vaLEzdov6Lv oQog xaraELuivov vkr]. 285 

eI 8i XEV E^ECitrjg xal inEV^Eat dcpQOVL d^vfnp. 

iv cpLkorr^TL uLyrjvaL iv6r£Cpdv(p Kv&sQECr], 

TjEvg 6E xoXco6diLEVog ^aXisL xl>ok6£vrL xEQavvM. 

£i'Qr]raC roL ztu.vra' 6v 8e (pQ£6l 6rJ6L vo^6ag, 

t6XE0 117]8' OVO^aLVE . d^ECOV 8' EJtOTtC^EO flijVLV. 290 

^flg Ei7tov6' ^'l"|£ TtQog ovQavov rjvE^OEvra. 
XatQE . Q^Ea. KvTtQOLO ivxrLfiivr]g ^£8iov6a' 
6EV 8 iya dQi,du£vog u£ra^}']6ouca dkXov ig vfivov. vov fifv inrjv drj TtpwTOv slr] ■xoXv)]QCizog r/'|8')/, 274 

d^ovGiu aoi dsvQO d^sal , dsli^ovat re itaidct. V. EIS AHMHTPAN. 49 

V. 

EI2 AHMHTPAN. 

avxrjv i^ds d^vyaxQa xavv6(pvQov . ijv 'j^vdavsvg 

rjQTta^sv ., dcoxev de ^aQvxzvTCog EVQvoita Zsvg, 

voGcpLV ^rjy^rjTQog XQvGaoQOv ^ ayXaoxaQ-Jiov, 

naCipvoav xovQrjOi avv 'Sixsavov ^ad-vxokTtoig, 5 

avd-sd X aLvv^svr]v, Qoda xal xqoxov »)d' i'a xaXa 

ksi^av a^ ^akaxbv xal dyakkcdag ^d' vdxLV&ov 

vttQXLGaov ^', ov scpvas dokov xakvxaTtLdc xovQrj 

rata ^Log ^ovkfjaL xaQLt,o(isvri nokvdsxrrj, 

d^avfiaarov yavocovra , as^ag ds rs Ttdaiv Ldsa&ai 10 

dd^avdroLg rs d-sotg ^ds d^vrjrotg dvd^QcojtOLg ' 

rov xal dito QL^rjg ixarbv xciQa s^STtscpvxsi' 

xrjCodsL d' odfirj ndg t' ovQavbg svQvg vTtsQd^s 

yatd rs Jtda' syskaaas xal dk^vQbv oid^a ^akdaatjg. 

r} d' aQu d-a^c^^aaa' caQs^aro %£()(>ti' dfi' d^cpci 15 

xakbv dd-vQfia ka^stv ' ^dvs ds xd^drv evQvdyvLa 

NvaLOv dfi TtsdCov , rrj oQOvasv dva^ flokvdsyficav 

iTtTtOLg ad-avdroLaL , Kqovox) nokvcovv^og vCog. 

UQTtd^ag d dexovaav STtl xQvasoLOLV oxoLacv 

rjy' okocpvQO^EvrjV' idxrjas d' ap' oQd^La cpcjvrj, 20 

xexkofisvr] narsQa KQovidrjv vnarov xal aQLOrov 

ovds rig a&avdrav ovds Q-vr]r<av dv&Qcancsv 

rjxovasv cpavfjg . ovd' dykaoxaQitOL 'EksiaL' 

SL ^r} IlsQaaCov d^vydrrjQ drakd cpQovsovoa 

dlEV si, dvrQOV . 'Exdrrj kLTtaQOXQ^dsfivog, 25 

HskLog rs dva^ , 'TnsQCovog dykabg vtbg, 

xovQrjg xExkofiEvrjg narsQa KQOvCdrjv' 6 de voacpiv 

rjaro d^scov dndvEvd^s nokvkkCarco ivl vrja. 

dsyfisvog iSQa xakd naQa Q^vrjrojv dvd-QConav. 

HOMEBI HyMM. 4 50 V. EIZ AHMHTPAN. 

Tr]v d' aey.atp^iivr]v rjysv ^iog ivvsGLrjoc 30 

7iazQoy.a(5Cyin]Tog , noXvO)]advTaQ ■iiokvdiy^cov. 

iTCZOig dd-avaTOLGt , Kqovov 7to/.vc6vv^og viog. 

ocpQa ^lv ovv yciidv t£ xal ovQavov aOtSQoevTa 

kevGOE d^sa. xal tcovtov dyciQQOOv ixd^vosvTa. 

avydg t' ^sIlov. stl d' ijItisto [irjTiQa xsdvijv 35 

orpao^at xal cpvXa ^tav aCsLyEvsTdav' 

TOcpQa OL iX%lg id-sXys fiiyav voov axvvfiivr]g tcsq ' 

♦ ♦ * 

Y]yr]Ouv d OQicav '/COQVcpal xal fiiv&sa novTOV 
(pavrj vn d^avdTt]' T)]g d' sxXvs noTVLu ^^]Tr]Q. 
6^1! di iiLV xQadLTjv dyog sXlajJsv , d^cpl ds %aLTaLg 40 
dfi^QOOLaLg xQrjdsiLva dait^STO %fp(Jt cpC?^r]OL. 
xvdvsov ds xdXv^^a xaT d^cpoTiQcov /SaAft' a^av, 
GsvaTO d\ c)(?t' OLCOvog, STtl TQacpsQiqv ts xai vyQr]v 
fiaLO^iv)]' Trj d' ovTLg sTr]Tv^a ^v&rjoaGd-aL 
^^■eXsv ovTS d-scov ovts d-vrjTCov dvd^QCOTtcov, 45 

ovdi oC oicovav r/g iTr]TvyLog dyyskog ^ld^tv. 
svvii^LaQ [isv STCiira xaTa i%^6va Ttozvta zJrja 
GTQacpdT\ aid-onivag datdag (istcc xsqgIv ixovOcc, 
ovdi TCOT dii^QooCijg xa\ vixTaQog rjdvTtOTOco 
TtdoGaT' dxr]xsfiivr] , ovds X9^^ ^dXksTO kovTQolg. 50 
dkX* OTS dr] Ssxdrr] ot im^lv&s (paLVoklg H(6g, 
^VTSTO 01'ExdTr], oikag sv xsCqsGOlv s%ovGa, 
xaC Qa. ot dyysXiovOa sjtog cpdTO (po3vr]Oiv ts' 
IIoTVLa ^Y]iir]Tr]Q , CiQr^cpoQS, ayXaodaQS, 
Tig Q^s^ov ovQavCav r]\ ^vr]Tav dv&QCO%av 55 

r]QnaOs IlsQ0scp6vr]v , xal o6v (pCXov rjxaxs d-v^ov ; 
(pavrjg yaQ rjxovo', dTaQ ovx idov 6(pd-aXfiOLGLv, 
oGTig ir]V' ool 8' coxa Xiya vr]^sQTia ndvza 

* * 4- 

"Slg «()' icpr] ExdTr]' Tr]v d' ovx r]fisC(iETO (jLV&a V. EIS AHMHTPAN. 51 

Petrjg i^vxo^ov d^vyccrrjQ , dXX dxa Ovv avt^ 60 

^'l|', cii&OfiEvag daCdag ^Eta x^Q^^^ E%ovGa. 
'HeXiov d' ixovro, d'£(ov GxoTtov i^dh xal dvdQav, 
Grdv d' Xtcticov ^tQOTtaQotd^s , xal stQEto dta d^Edcav 

'HeXl', al8E6GaC ^is d^sag vtieq, eI' jiotE d^ gev 
rj inEL rj ^Qya xQadCrjv xal d^v^ov irjva ' 65 

xovQrjv, trjVEtExov, ylvxsQov d^dXog , EidEC xvdQrjv, 
tijg adiv)]v on dxovGa dc' aid-sQog dtQvyitoio 
aGtE ^ia^o^B^vrjg , dtaQ ovx i'dov ocpQ-aX^otGiv. 
aXka, Gv yaQ d^ TtaGav Eitl id^ova xal xatd novtov 
ai&EQog Ex dCr]g xatadEQXEat dxtCvEGGt, 70 

vrjuEQtECjg ^oi ivtGTts cpCXov tixog , eL' tcov OTtaitag, 
oGtig voGcpiv EfiEio Xa^cov aixovGav avdyxr] 
ot%Etai riE d^Ecov rj xal d-vrjtcjv dvd-QConcav. 

^'£lg (pdto' trjv d"T7tEQiovCd'r]g rjfisC^Eto ^v^^' 
'PECr^g '^iJxo^ov d^vyatsQ , zJr]^r]tEQ dvaGGa, 75 

sCdrjffstg' drj yaQ ^uiya d^o^ac i^d' iXaaCQa 
d%vv^ivr]v TtEQt ■Jtatdl tavvGcpVQa ' ovdi ttg dkXog 
attLog dd^avdtcov , sl ^r] vEcpskr^ysQita Zsvg, 
og ^iv idcox' 'AWr] d^aXsQr^v xsxXrJGd-aL dxoLtLV 
avtoxaGtyvr]tco' 6 d' vno t^ocpov rjSQOSvta 80 

aQTtd^ag LTtnotGtv dysv ^usydXa ld%ovGav. 
dXXd , d-sd , xatdnavE ^iyav yoov [ovdi rt Gs %Qr] 
ptdtlj avtcog dnXr]tov i%Etv ^oXov'] ov tot dsLxr]g 
yafi^Qog iv d^avdtotg noXvGr]^dvtcoQ 'Atdcovsvg, 
avtoxaGCyvr]tog xal o^oGnoQog' aficpt ds tLfir}, 85 

iXXa%EV , G)g td nQcota dtdrQi%a daG^og irv%d^r] ' 
totg ^stavaistdsL , tcov sXXa%s xoCQavog slvai. 

"iig sinav XnnoLGtv ixixXsto' tol d' vn optoxXrjg 
Qi^cp' ECpEQOv -O^oov aQ^ta , tavvntsQot coGt' oiavoC. 
tr]v d' d%og aivotsQOv xal xvvtSQOv 'CxEto %-v^6v. 9() 

XC36tt^ivrj dr] snsLta xsXatvEcpit KqovCcovl 

4* 52 V. EIi: AHMHTPAN. 

voGcpLO&stOa &£(ov ccyoQtjv y.al fiaxQOV "Olvfinov 

cc»%£t' fjr' avd-Q(j}7cav 7t6?uag xal nCova igya, 

sidog a(.L<x?.dvvov6a noXvv xqovov' ovds rig clvSQav 

slCOQoav ytvaGy.s ^ad^vtidvav xs yvvaixdv, < 

tiqCv y' OTS &r] KsXsoto datq}Qovog ixsxo ddua, 

og Tor' 'E/.£vGivog d^osoOijg xoiQavog i]sv. 

et,sxo d' ^yyvg odoto cpClov xsxLrjasvr] }]xoq. 

IlaQ^svCa (pQsaxL , o^sv vdQSVOvxo noXtxai, 

iv OxLTJ. avrccQ vtisq&s nscpvy.EL ^duvog sXaCrjg. l( 

yQfjl 7ca?MLysvsl ivaXCyxLog , rj xs xoxoio 

si'Qyr]xai daQav xs cpiXoorscpdvov '^cpQodCxrjg, 

oiaC xs xQocpol slol &£{ii0X07c6Xav ^aOiXrjav 

TtaCdav xca rauCuL xurcc daiiara r]yj]svra. 

rr]v ds idov KsXsoto 'EXsvOivCdao d^vyaxQsg. IC 

iQx6^£vai ^sd-' vdaQ sv^qvxov, ocpQa cpsQOLSt 

xdXTiiOL %a}.x£Ci]OL cpCka TtQog dd^ara TtccrQog, 

riooaQEg , dors %^£al , xovQiqtov dv&og ixovoai, 

KaXlidCxrj xal Kk£L0i8ixy] ^)]ixco r' iQO^OOcc 

KaXkLQ^or] %' . r] rdv %Qoy£V£Ordri] r]£v ccTtaOcoV ]] 

ovd' iyvaV %aXsno\ ds ^sol d^vrjrototv oQaG&ai. 

dyxov 6' CordiLEvaL in£a nr^QOEvra nQ00r]v6av' 

TCg n6%^£v ioo\ yQijv naXacyEviav dv^Qdnav \ 
xCnxs 6\ v6ocpL noki^og dneGrtx£g, ovds d6fio(OL 
nL?.va; sv^a yvvatxsg dvd ^iyaQa oxt^svxa 11 

xr]lCxai, dg Ov n£Q ad£. xat bnl6r£Qai yeydaOLV, 
a'C xi 0£ cpCkavxai }'](i£v £n£L T^d£ xa\ iQya. 

"Slg icpaV r] 3' ins£GOLV dfisCfisxo n6xva 9£dav 
rixva cpCX'. aLXiV£g iox£ yvvaixdv d^r]kvx£Qdc3v, 
XaCQSx ' iyd 6' vfitv avd^iqoo^aL ' ov xol aSLXfg 12 

VfjLtv siQOfiivt]Oiv dlr]%ia (xvd-riOaOd^aL. 
/Jdg ^£V i^oC y' ovoim' ioxC' x6 yaQ d-iro n6rvia firjxrjQ. 
vvv avt£ KQr]Tr]%^£v in £VQicc vcora ^aXdoorjs i V. EI2 AHMHTPAN. 53 

i]Xv9ov ovx id-sXovGa, ^Cri d' aixovaav avayxi] 

(iudQsg XrjiGtrJQEg aTti^yayov. oH ^isv sTtsira 125 

vfjt d'0'ij @0Qix6vds xaxsaxsd^ov, svd-a yvvatxsg 

i^TtSLQOv sits^rjGav aoXXssg , iqds xal avrot' 

dsiTtov d' rjQrvvovro TtaQa TtQv^viqGia viqog' 

akV s^ol ov doQTtoLO ji,sU(pQOvog 7]Qaro d-vfiog' 

Xdd-Qrj d' OQ^rjd^stGa dt' 'qnsiQOLO (isXaLvrjg, 130 

g)Svyov vnsQcpidXovg Grj^dvroQag , 6<pQa xs (ir] (is 

ditQLdrrjv TtsQdGavrsg sfirjg djtovaLaxo rLfirjg. 

ovrco 3svq' txofirjv dXaXrj^isvr] , ovdixL oida, 

^xig dr] yaf i6xl . xal OLXLVsg syysydaGLV. 

dXV v(iLV usv Ttdvrsg '0Xv(.i7tia dcofiar s^ovrsg 135 

Sotsv xovQLdiovg dvdQag , xai xsxva xsxsGd^aL, 

ag id^sXovGL xoxrjsg' s(ts d avr OLxrsiQars, xovQai, 

TtQoqjQOvsag , cpCXa rsxva , rsoig TtQog dcjiiad- Lxa^iaL 

dvsQog y]ds yvvaLXog , %va GcpCoiv sQyd^ofiaL 

TtQ^cpQcov , ola yvvaixog dcpqXixog sQya rirvxraL. 140 

xaC xsv Ttatda vsoyvov iv dyxoCvrjGiv s%ov6a 

xaXd rL%r]voC(iriv , xal dca^iara r7]Qr]Gat(it, 

xaC xs Xixog GroQi6aL(iL (iv%a d-aXd(icov svjtqxrav 

dsGTtoGvvov, xaC x' sQya didaGx^Gai^iL yvvatxag. 

Orj Qa d-sd ' rr]v d' avrCx d(isC^sro TtaQd^ivog ad^irjg, 145 
KaXXidCxr] . KsXsoto d^vyaxQav sldog dQi'6rr]' 

Mata , d^sav (isv dcoQa xal dyyv^svoC itsQ avdyxt] 
rirXa(isv dvd^Qconot ' dr] yaQ TtoXv cpiQrsQoC siGtv. 
ravxa di rofc Gacpicog vnod-r]GO(iai , r]d' 6vo(irjva 
dviQag , oIglv snsGxL itiya xgdxog sv&dds XL(jtrjg, 150 

di](iov xs 7tQov%ovGiv , Cds XQr]ds(iva 7t6Xr]og 
siQvarat ^ovXfJGt xal id-sCrjGt dCxr]Giv' 
qiisv TQntxoXi(iov 7tvxi(ir]dsog r]8s /JtoxXov 
r]ds rioXv^sCvov xal d(iv(iovog Ev(i6X7toio 
xal ^oXCjpv xal naxQog dyr]voQog r](iistiQOLo. 156 54 V. EIS AHMHTPAN. 

roji/ ndvTcov akoxot xara ddfiaza noQGaCvovaiv " 

rdaiv ovx av rCs (J^ y.atd nQaxKStov OTtconrjv 

sldog dttiirjoaGa doiiav dzovoacpiGasLSv, 

dV.d as de^ovtac ' drj yaQ d^soscxskog iaai. 

si 8s ^ikstg^ inC^SLVOv , iva TtQog dcs^ata natQog 160 

sk%a^sv xal [irjtQl ^ad-v^dva MstavsCQj] 

si'nafisv rdds ndvta dia^nsQsg , ai xi a' dvGyyrj 

yjuitSQOvd' iivau ^r}$' dXkcav da^at' SQsvvav. 

trjXvystog di ot vtog ivl fisydQa svni^xta 

o^ltCyovog xQicpstai ^ nokvsvxstog dandaiog xs. 165 

si rov y' sx&QSiljaLO , xul '^^rjg ^itQOv 1'xoito, 

QStd xs tCg as idovaa yvvaixav d-r]kvtsQdav 

^rjXdaai ' xoaa xiv xoi dno d^QsnTrjQta 8oCi}. 

'Hg scpad-' ' r] d' inivsvas xaQ^axi,' xal ds (pascvd 
nkrjadfisvac vdaxog cpiQov dyysa xvdidovaai. 170 

QCacpa 8s naxQog Xxovxo ^iyav doiiov , coxa ds ^rjXQi 
svvsnov, dg sidov xs xaX ixkvov. r} ds fidk' dxa 
ik&ovaag ixiksvs xakstv in ansiQovi (nad^a. 
at d' dax' rj ikacpoi rj noQXisg s'i'aQog aQrj 
dkkovx' dv ksi^dva xoQsaadiisvai cpQiva g)OQfii^, 176 

dg at imaypfisvai savdv nxvxccg t^SQoivxav 
rjv^av xoikrjv xax' d^ai,ix6v ' ajxgjt ds %afTat 
dfioig dtaaovxo xQOxi^ta dvd-Si b^otai. 
xix^ov d' syyvg o$ov xvdQ)]V dsov , svd^a ndQog nsQ 
xdkkinov avxaQ snstxa cpCka nQog ddiiaxa naxQog 180 
riysvvd"'' rj d' uq' omads cpCkov xsxirjfiivrj i^xoq 
axEixs xaxd xQrj&sv xsxakv^iiivr]' a^icpl ds ninkog 
xvdvsog Qadivotai dsfjg ikskC^sxo noaaCv. 
siijja ds ddfiad'' Zxovxo dioxQscpiog Ksksoto, 
fidv ds di' aid-Qvarjg, sv9-a acpCai notvta (ir]tr]Q 185 

rjaxo naQd axad-^iov xiysog nvxa noirjxoto, 
natd' vno xokna sxovaa. viov d^dkog' at $\ na^' avxriv V. EI2 AHMHTPAN. 55 

k'dQtt(iov' rj d' kq' ijt' ovdov H^r] tcogI^ xccC ^cc ^^lad^Qov 

xvQS xccQTj , TtlrjGev di d^vQug aiXaog d^aCoio. 

Trjv d' aCdcog rs oi^ag xe ids %Xoqov diog siXsV 190 

f t|f di Oi xlvGfiOiO xal idQiaaG&aL avayev. 

akX' ov ^rjurjTi^Q aQrjq^OQog dyXaodcjQog 

^d-elev idQidaGd^ai iitl xha^oto rpaeivov. 

dXX' dxiovGa e^n^vs ., xar' o^ifiara xaXd ^aXovaa, 

TtQiv y ' ore d^ oC sd^rjxev 'idfi^r] xidv' sidvta 195 

7t)]xrov sdog , xa&VTtsQd^s d' ijt' aQyvg^sov ^dXe xaag. 

evd^a xad^s^o^ivrj 7tQOxaTi(}%sro %SQGi xaXvJtrQrjv ' 

di]Qov d' d^pd^oyyog rsnrj^ivr] rjGr iitl diCpQOv., 

ovdi nv' ovt' STtsV TtQoGnrvoGsro ovrs n SQyco, 

dXX ' dysXaGrog . dnaorog iSrjrvog i^6s Ttorrjrog., 200 

rjGro, nod^a fiivv&ovGa ^ad^v^avoio d-vyarQog, 

TtQiv y' 0T£ dr] xXevr]g inv 'Id^^r] xidv' sCdvia 

TtoXXd nagaGxcanrovG' irQSijjaro norviuv ., ayvr^v., 

^eidrJGai yeXdGai re xal iXaov Gxetv d^v^ov ' 

r] d^ ot xal snsira fisd-vGrsQov svadsv oQyatg. 205 

rrj 8e dinag MsrdvstQa dCdov ^sXir]8iog oivov 

nXr]Ga6' ' r] 8' dvivsvG' ' ov yaQ d-s^irov ot s(paGxs ' 

nCvsLV olvov iQV^QOv' dvays 8' aQ' dXcpi xal v8g)q 

Sovvai fiC^aGav mdfisv yXr]xcovL rsQsCvr]. 

Y] 8\ xvxsa rsv^aGa d^sa noQSv , c>g ixiXsvs ' 210 

ds^afiivr] 8' oGCt]g sni^r] noXvnorvia ^r]co. 

rfjoi 8s (ivd^cov r^Qiev svt,G3vog MsrdvsiQa ' 

XatQS , yvvai, insl ov Gs xaxav dn' soXna roxr]cov 
sfifisvaL, dXX' dya^av' inC roi n^insi opifiaGiV aiSag 
xa\ xdQig , (oGsC niQ rs ^sfiiGronoXaiv ^aGiXr^ov. 215 

dXXd d^siov fisv 8c3Qa xal dxvvacVoC nsQ avayxr] 
rirXafisv dvd^QanoL ' inl yaQ ^vyog av^ivi xsLrai. 
vvv 8', insltxeo 8evQ0, naQiGGeraL., oGGa r ifioC nsQ. 
natSa di fiOL TQi^pe rovds , rov o^Cyovov xaX asXnrov 56 V. EI2 AHMHTPAN. 

G>7iu6av a^dvaroL . 7to)A^aQi]TO^ di ^ioi i^Tiv. 220 

£i Tov y ixd-Q£tl>aLO , xal ij^rjg ^iTQOv Xxolto., 
ri Qcc x£ rCg (j£ idovGa yvvaixav d-rjXvrsQacjv 
^rjlcoGaL' TOGtt xiv tol ano ^QfTCT^QLa (^otrjv. 

Tr]V d' avTS TiQOGisLTCSv ivOTig^avog ^t]U)]Tt}Q' 
jcal (ji», yvvai.1 iidXa xaiQF. ■O'£0( di tol iad-Xd 7r6Q0L£v.22b 
Tiatda 8i tOL JtQocpQcov v7ro8£%oi.LaL . cog ue x£X£V£Lg 
ifQirljaGd-'' oviiLV. iokrca . xaxo(pQadir]GL tL&^vr]g 
oiit' ccq' £7tr]kvOLy] 8r]Xr]G£TaL oine tOfiaLOv' 
olda yaQ dvtCto^ov ^iya (piQt£Qov ovlotofioio., 
oida d' i7tr]XvGCr]g 7tolv7tr]itovog £Gd-?.ov iQvG^ov. 230 

''Slg ttQtt (pcovr^GaGtt ^vcod^t d£%ato x6k7tco 
\£qgCv t dd^avdrr^GL' y£yr]&£L 6} cpQiva fii]tr]Q. 
Mg r] filv K£X£olo dtttcpQovog dyXaov vtov. 
^r]fio(p6covd'\ ov etLxt£v £vt,covog Metdv^iQa, 
£tQ£(p£v iv fieydQOig' 6 d' di^£ro daCiiovi iGog, 235 

ovt' ovv Gttov idcov. ov ^r]Gd^£Vog [ydXtt [xr^tQog' 
dlltt yaQ ^iitt.ttt ^iv ^lv ivGti(pttvog] ^r]iir]tr]Q 236 b. 

XQL^Gx' d[i^Q0GCr] . coG£l d-£0v ixy£yacSta. 

r]dv XttTtt7tV£C0V0tt Xttl £V x6X7tOLGLV exovOtt' 

vvxTttg df xQV7tT£Gx£ ^tvQog (iiv£L . T^vt£ daAoV. 

idd^Qtt (pCXav yovicov' rotg di iiiya d^av^' itirvxto, 240 

cog 7tQod-akr]g t£ki%^£Gx£ . d-£OtGL de dvta £cax£L. 

xttC xiv \KLV %oCr]0£V dyr]QCOv t tt%dvttt6v t£, 

£1 ^r] ttQ d(pQttdCr]GLv ivt,covog M£rdv£iQtt 

vvxt' £7tLTr]Qr]0KGtt d-xmd£og ix d-aXdfioio 

Gxiipttto' xc6xvG£v §£ Xttl ciucpco 7tkr]i,ttto fx)]Qa 245 

d^COttO' cp 7t£Q\ TtttLdl xtt] ddo&r] fxiya d-Vfia. 

xaC Q 6k0CpX>Q0flivr] £7t£a 7tt£Q6£VTtt 7tQoGrjvdtt ' 

TixVOV ^Y]flOCp6aV . i,£CvY] 0£ 7tVQl £VL Ttokkip 

xQV7tteL . ifiol $£ y6ov xttl xt^Sftt IvyQtt tCd-r]Gtv. 

'"Slg (pdt' odvQOfiivrj' trjg d' dl'£ dta y^edav. 250 V. EliJ AHMHTPAN. 57 

tij Se xo^aGccfiivrj xaXh6ri(pavog zJt^^^trjQ 

Tcatda (pCkov , tov aEknxov ivl ^sydQoiGtv stixts, 

XeiQSGo' dd^avdtfjGiv dno bo d^ijxe nedovds, 

f^avsXovGa nvQog, d-v^(p xotEiSaOa fidl' aivag, 

Xai q' dflvdLg TtQOGEELTtEV EV^COVOV MstdvECQttv' 255 

Ni^Vdsg dvd^QCOJtot . dcpQdd^ovEg our' dya^oto 
aiaav ETtEQxo^Evov TtQoyvajfiEvat ovts xaxoto ' 
xal ov yuQ dq)Qa8CriGi tEtig v^xsGtov ddGd^rjg. 
iGtco yaQ d-Ecov oQxog . dfisCXixtov Stvyog vdoQ, 
d^dvarov xiv toi xal dyyjQaov yjfiara ndvta 260 

Ttatda cpCXov jtoCrjGa xal dcpd-itov G>JtaGa tLfi^v ' 
vvv d ovx EGd'', ag xev d^dvatov xal xijQag dlv^ai' 
ti^rj d' dcpd^Ltog aisv ETtiGGEtaL, ovvsxa yovvcov 
fjfistiQcov ETti^r] xal iv dyxoCvrjGLV lavGsv 
GjQrjGLV d' aQa tovys . TtsQLTtlofiivcav ivtavrcov, 265 

natdsg 'EXevGlvCcov noksfiov xal cpvXonLV aivrjv 
aCsv '^d^rjvaCoLGL Gvvd^ovG' ^fiata ndvra. 
♦ ■ * * 

si[il ds ^rjfirjrrjQ rifidoxog , ^rs fiiyLGrov 

a&avdroLg Q-vrjrotGC r' ovaQ xal xd^Qf^c^ rirvxraL. 

akk' dys (JLOi vrjov t£ fiiyav xal ^cafiov vn avrip 270 

rsvxovrcjv ndg drjfiog vnal nokiv ainv ts tst%og., 

KaXXLXOQOv xad^vnEQd^sv . inl nQovxovtL xoXcova. 

oQyLtt d ' avtr] iycov vnod^riGOfiaL , cog dv EnsLta 

svayicog SQdovtsg ifiov voov tXdGxoLGQ-s. 

"Slg sinovGa d-Ea fiiyEd-og xal sldog dfiELtl>E, 275 

yrJQag dncoGafiivr] , nsQCt dficpC tE xdXXog drito' 
odfirj d' LfiEQOEGGa d-vrjivtcov dno ninXcov 
GxCdvato , trjXs ds cpiyyog dno XQOog dd-avatOLO 
Xdfins d-srjg , ^avd-al ds xofiaL xatEvrjvod^sv cofiovg, 
avyfjg 3' inXrjGd^r] nvxLvog dofiog, dGtSQonrjg Sg' 280 
(irj ds dLSx fisydQcov' r^g d' avtCxa yovvat' iXvvxo, 58 V. EIi; AHMHTPAN. 

di^Qov d acpd^oyyos yivsto iqovov^ ovSi xi zaidog 
avTqGuTO rrjXvyiroLO utco Sanidov aveliod-ai. 
Tovi 8\ xaGLyvrjrac (pavi]v iGaxovOav ikaivriv. 
xa^ d' «p' aji EvGxQarav XexioJv d-ogov ' rj [lev instra 285 
:tai8 uva i^qgIv iXovGa ia iyxdxd-ero xolnci ' 
rj d^ aQa nvQ aviy.at ' t] d' eGGvxo jroW anakolGi, 
^rjxig' avaGx^GovGa d^vadeog ix d-akdfioio. 
dyQoaevai di utv aiicplg iloveov aGTtaiQOVxa 
d^q)ayana^6^evai ' xov d ov aeiXCGGexo d^viiog ' 290 

XeLQoreQtti, yccQ d^ ^iv sxov rpoqpoi ?Jdf rid-rjvai. 

Al ^ev 7tavvvxi'Cci' xvdQtjv &e6v ilaGxovro. 
dec^art nakXofievat' aua 6 rjot q)acvofiivr](pcv 
evQv^cr] KeXe(p vrj^eQria ^i^d^rJGavro, 
<og inireXXe &ed^ xakXcGricpavog ^rjtirjrrjQ. 295 

avraQ oy' ft? ayogr]v xaXiGag nolvnscQova kaov 
)]v(oy' '^vxofic) ^Jr]iir]reQc xiova vrjov 
nocijGac xal (ico^ov inl nQOvxovxc xoXcjva. 
OL de fidX^ aiilf' inid-ovxo xal exXvov avdrJGavxog. 
xevxov d', ag inireXX'' 6 d' di^sro daLfiovog atGt]' 300 
avraQ inel xiXeGccv xa\ iQ(or]Gav xa^dxoio. 
^dv ^' i'^ev olxad' exaGxog' draQ ^avd^r] dr]^r]rr]Q 
ivd^a xad-e^Ofiivrj ficcxaQav ano voGcpiv andvrav. 
ULfive nod^^p uivvd-ovGa ^ccd-v^cjvoco d^vyarQog. 
aivoraxov d ivcavxbv inl x^ova novXvfioxsLQav 305 

noCr^G^ dvQ^Qcanocg xa\ xvvxarov , ovdi xc yaXa 
GniQu dviet' xQvnrsv yaQ ivGri(pavog ^r]ur]xr]Q. 
noXXd 8\ xafinvX' aQoxQa udxr]v (ioeg slXxov dQovQacg' 
noXXbv de xqc Xsvxbv ixcoGcov sfineGe yait]. 
xai vv xe ndfinav oXeGGs yivog fiegonav dv^QCjnav 310 
?.cnov vn' dgyaXirjg, yegdav t' iQcxvSia xcurjv 
fcal d^vGccov rjueQGev 'OXvfinca 8d[Max' sxovxag, 
sc firj Zsvg iv6r]0sv sa t' icpgdGGaxo ^vua. Iqiv ds 7CQ(otov iQvOonxBQov (OQGa xaXiGGai 

^Yi^Yixo' '^vao^ov , TtokvriQarov slSog £jiov6av. 315 

cag itpad"' ' rj de Ztjvl nEXaivaipic KQOvCavi 

Tteid^ato vmI to (leGrjyv disdQa^sv axa TCodsGGiv. 

iXEzo de 7troXi£d-Qov 'EXEvGivog d-vosGCrjg., 

avQfv d' iv vrj(p ^rj^^reQa xvavoTtenkov., 

xat (iLV (paviqGaG^ sjtea ■JtteQoevra TtQoGrjvda' 320 

^i^^irjreQ . xaXeei Ge narrjQ Zevg acp&tra eidcog 
iXd-efievai fiera cpvka d^eav aieiyeveracov. 
uXl' id^iy (irjd' ariXeGrov i(i6v enog ix ^tog eGra. 

"Slg (pccro hGGo^iivr]' rrjg d' ovx iTteneC^ero Q^v^iog. 
avng eneira TtarrjQ (idxaQag d^eovg aiev iovrag 325 

Jtdvrag imnQOiaXXev' (x^ioi^rjdlg de xiovreg 
xCxkrjGxov xal nokka dCdov neQixaXXia daQa, 
ti(i(xg d-\ ag xev eXotro [ler' ad-avaroiGiv iXiGd-ai' 
aXV ovrig netGai Svvaro (pQivag ride vorjfia 
^vfia xaoiiivr]g' GteQe(og d' rjvaCveto (ivd^ovg. 330 

ov (lev yccQ nor' e(paGxe d^vadeog OvXv^inoiO 
nQiv y' im^^GsG&ai, ov nQlv yrjg xccQnbv dvi^Gaiv. 
nplv tdoi 6(pd-aX(iOiGiv er]v evcamda xovQrjv. 

AvrcLQ inal ro y' axovGe fiaQvxtvnog evQvona Zevg, 
eig "EQe^og ni^itpe jiQvGOQQamv 'AQyetg^ovtrjv, 335 

n(pQ Aidrjv (laXaxoiGi naQai(pd(ievog inieGGtv 
ayvrjv IleQGe^poveiav vn6 tp(pov YfeQoevrog 
ig cpccog i^ay(xyoi fiera daC^iovag , ocpQa e (i^^rrjQ 
ocpd^aXiiotGiv idovGa (leraXX^^^eie x^Xoio. 
'EQ(irjg d' ovx dnC&rjGev , d(paQ d' vn6 xevd^aa yaCrjg 340 
iGGV(iivag xaroQovGe , Xinav edog OvXv(inoio. 
zir(t,e de tov ye dvaxra d6(iav evroG%-ev iovra, 
'^(levov iv Xe%iaGGi Gvv aidoCr] naQaxoCn, 
noXX' dexaifi(iivr] (ir]rQ6g nod-a' r] d' er' drXrjrov 
OQyiod^etGa d^eiov (laxaQav (iT^vCeto ^ovXrj. 345 60 V. EI£ AHMHTPAN. 

dyxov d' taTd^67'og TiQoaacpy] KQarvg 'jQyeLcpovrrjg' 

Aidri xvavoxcctta , xaracpd^LaivoLGtv avaGaav. 
Zsvg iis 7iar)]Q ijvaysi' dyavijv IlsQGsfpovsLav 
d^ayaystv 'EQS^sv6(pL iisrd atpsas , ocpQa i (ii^rTjQ 
ocpd-a?MOi6LV Idovaa xokov xal (iriVLog aivrjg 350 

dd-avdroLg Jiav6SLSV' stcsl ^sya fi^dsrai SQyov, 
cp9-L6aL cpvX' d^svrjvd %a^aiysvECOv dv&Qcoitav, 
aTtsQfi' vno yrjg xQvitrovaa. xaracpd-ivvd-ov6a ds tLfidg 
d^avdraV rj d' aivov sist, yoXov , ov6\ 9sol6l 
fiLGystai,. dll' djcdvsv&s d-vcodsog svdod^L VT^ov 355 

rjarai . 'EXsvatvog xQavaov nroUsQ^QOv s%ovaa. 

'^g cpdro' (iSLdrjasv de dva^ svsQav 'Aldavsvg 
ocpQvaiv., ovd' dTtLd-rjas ^Log ^aaLXrjog icpetfii^g. 
iaavfisvag d' sxsXsvas datcpQovL UsQascpovsir]' 

"Eqxso . IIsQascpovr] . TtaQa ^r]rsQa xvavonsnkov^ 360 
i']7tL0v iv arri^saaL ^ivog xal &v(i6v sxovaa, 
arjdi ri Svad^v^aLvs Xlyjv JtsQLcaaLOv dkXav. 
ov roL iv dd^avdroLaLV dsLxrjg saaofi axoLtrjg., 
avroxaaLyvrjTog TtarQog ^Log' sv^a 6' iovaa 
dsOTtoaasLg ndvrav . bitoaa ^cosl rs xal eQnsi, 365 

tLfidg ds 6xy]<JSL6d-a fisr ' dd-avdroL6L fisyCatag. 
rcav d' ddLxrj^dvrav tL6Lg s66sraL r]fiara zdvra, 
OL xsv firj d-vaCaL^L xsov fiivog Ckd^xavtaL. 
svayiag SQdovtsg, ivaL6Lfic( dcoQa rsXovvreg. 

"Slg cpdro' yr]%r]asv 8s TtsQLcpQav UsQascpovsLa. 370 
xaQnaXCyiag 8' dvoQOva' vnoxdQfiarog' avraQ oy^^Aidrjg 
QOLrjg xoxxov sdaxs cpaysiv fieXir^dia . XdQ-Qr] 
dficpC E vayLTqaag . Xva fii] fiivot r^fiara ndvra 
avd^L naQ aidoCr] /Jr]fir]rsQL xvavoninXa. 
'Cnnovg 8% nQondQoid^sv vno xQ^^^ioLaLV oxsacpLV yjb 

svrvsv d%avdrovg noXv6)]fidvraQ Atdavsvg. 
ri 8' 6%iav ini^r]. naQa 8s xQarvg 'AQysicpovrrjg V. EIS AHMHTP/JST. 61 

rp/Ca xal (id^rcya la(iciv ^Btd xsqgI cpilrjaL 
aeve diex fieyocQcov rco d' ovx axovte nereGd-rjv. 
QL^cpa de fiaxQa xekevd-a dDjvvGaV ovde ^dkaoaa 380 
ovQ'' vdcoQ Tcotafiav ovt' dyxea Ttotijevta 
iTtncov dd-avdtav ovr' dxQieg eoxe&ov oq^yjv, 
tt/lA' VTceQ avtdav ^a&vv rjeQa te^ivov iovteg. 
6t^(Ss d' dycjv, o&L ^ifivev evcstecpavog ^rjfiijtrjQ, 
vrjOLO nQondQOLd-e Q-vcodeog' rj de idovGa 385 

r]L^ , -qvte [laLvdg OQog xdta ddsxLOV vkrj. 
neQGeq)6vri d' bteqio ♦ * * ♦ ♦ 

firjtQog erjg v.az * * *. ♦ ♦ ♦ 

dkto&hiv ******* 

rfjSf * * * * * * * ♦ 390 

»♦* * * ♦♦ * t 

♦ +*♦♦*♦♦♦ 

rixVOV , fJLY] Qd tL fi * * * * * 

^QCOfirjg' i^avd * * * * * * 

ag [jLev ydQ xe viovG ♦ ♦ ♦ + ♦ jjg^ 

xal TCaQ ifJLol xal TCatQL ■AaXaive^pii Kqoviovi 

vaLBtaoig TtavteGOL tstifitvrj d^uvdtoict. 

ei d STrdoco , ndkLV avtLg iovG vnd ksv^sol yairjg 

oixT^GSLg COQCOV tQLtatOV flSQOg slg hlUVXOV, 

tdg ds dva naQ ' ifloC XS Xal aHoig aO-avdxOLGLV. 400 

ounots d' dv&sGL yaf svcodscLv slaQivotci 
navtodanolg d-dlXsL, to-O'' vno ^ocpov rjSQosvrog 

avrig dvsi (liya d^avfia d^sotg %-vrixoig r' dvd^QconoLg. 

♦ ♦ * 

xal rCvL g' i^andrrjGs doAo) xQarsQog noXvSsy^CJv; 

Trjv S' av ITeQGecpovr} neQLxaXlrjg dvrCov rjvda' 405 
ToiyaQ iyca gol , firjxsQ , sqco vTjiisQTsa ndvra ' 
evri fioL EQfirjg rjXd'' iQLOvvLog dyyekog caxvg 
«ag narsQog KQOvCdao xal dXXcov ovQavimvcov, 62 V. EI2 AHMHTPAN. 

ik^siv £§ Egi^Evg, 'iva fi' ocpd-alfiotfftv idov0u 

Aj^^atg a^avttxoiGi pAou y.al arjVLOg aivijg, 410 

avTtx' syav dvoQOvo' vnb yaQiiaxog' avxaQ 6 kd&Q)] 

f^^aki yiOL QOtrig xoxxov . ^sXitjdi idcodtjv. 

axovoav ds /3tV/ a£ nQOGrjvdyxaGOs TtdGaG^ac. 

tog di u' dvaQ7idh,ag KQOVidsco 7ivxiV))v did ^ijxtv 

SxsTO, TCaxQog iaoio, cpiQOJV vno xsv&sa yacrjg^ 415 

i^sQio) . xal Ttdvxa dii%o^ai , rag iQSStvsig. 

rjijLStg ^sv ^dla TtaGai dv' CasQxbv Xsiiicova, 

Asvxi-JiTty] ^aivco xs xal 'HXixxQr] xaVldvxtr], 

xal MsUxri 'lccxrj xs'Po8sia xs KaXXiQor] Tf, 

Mr]X6^oGig xs Tv^r] xs xal 'SlxvQoy] xaXvxcoTCig, 420 

XQvGr]Lg t' IdvsiQd x' 'JxdGxtj x' 'Ad^r]xr] xs, 

xaVPodoTTi] nXovxco xs xal tasQosGGa KaXvipa, 

xal 27tu| OvQavCr] xs FaXai^avQr] x' sQaxsivr], 

7tait,0(isv r]d' dvd-sa dQijtoasv ysiQsGo' sQOSvxa, 425 

^tyda xQoxov x' dyavbv xal dyaXXCdag r]8' vdxivQov, 

xal Qodiag xdXvxag xal XsCQia. d-avaa CdiG&ai, 

* VCiQXLGGOV %•'., OV SCpvG', COGTtSQ XQOXOV , SVQSta x^<^^- 

avraQ iyco 8QSTc6^r]v TtSQL xdQ^axL' yata 8 svsQd^s 
XCOQr]Gsv' xfi 8' sx&oq' dvai, xQaxsQog noXv8iypLCOv. 430 
/3)} 8s cpiQCOv VTtb yatav iv aQfiaGL xQ^^^ColGl 
jtoXX' dsxat,o^ivy]v' i^6r]Ga 8' ccq' OQ&La cpcovf]. 
xnvxd XOL dxvv^iv)] %sq dX)]Q^sa Tcdvx ayoQSvco. 

"£lg xoxs asv nQOTtav r]^aQ b^6cfQova &v[ibv ix^vauL 
■jioXXd fidX' dXXr]Xcov xQa8Cr]v xal d^v^bv taLVOv 435 

d^cpaya7tat,6yiSvuL' dy^icov 8' aTtSTtavsxo 9-v^6g. 
yr]d-oGvvag 8' iSixovxo TtaQ' dXX^Xav s8l86v xs. 
t^Glv 8' iyyv&sv r]Xd'' Exdxr] XL7taQoxQr]8s[ivog' 
TtoXXd S' uq' dn(payd7ir]GS xoQrjv /dr]^r]xsQog ccyvqV Ilakkdg r' iyQe^dyt] nal AQxe^iig ioyJaiQa, 424 V. EI2 AHMHTPAN. 63 

ix 70V Ot TtQOTtO^Og Xul OTCKCOV sTtXst' avciOGu. 440 

Tttlg 8\ fi£t' ayyFlov rjxe ^aQvntvnog evQvoxa. Zsvg 

Peirjv i^vxofiov , ^rjfii^tsQa xvavoTtSTtlov 

d^Sfi,svat fista cpvXa d^scov , VTtddsxto ds tL^iag 

dcoGSfisv, ag xsv sXoito ^et' ad^avdtocGL d^solOt. 

vsvGs ds ot xovQYjv stsog TtSQLtsXXo^svoto 445 

t^v tQttcctTjv ^sv (lOiQav VTto t,6cpov risQosvta, 

rdg ds dva naQa ^tjTQl xal dXloLg ad-avdtOLGtv. 

«g scpat'' 01)5' djtLd^rjGs d-sd ^Log dyyshdcov. 

iGGv^svcjg d' r]Lt,s xar' OvXv^Ttoto xaQ^vcjv, 

sCg d' aQa 'PdQLOv ii,s, cpsQsG^LOV ovd^aQ aQOVQyjg 450 

TO TtQlv, aTaQ tots y' ovtt cpsQsG^LOv , dXXd sxrjXov 

SLGtrixsL 7tavdq)vlkov' sxsvds d' aQa xqZ Xsvxov 

(irjdsGL zfi^(ir]tQog xaXhGcpvQOv ' avtaQ sitstra 

(isXXsv dcpaQ tavaoLGi xo^irJGSLv aGta%vsGGLV, 

^Qog as^ofisvoLO , Ttsda d' aQa TtCovsg oy^iot 455 

^QLGsfisv aGtaxvoJv . td d' sv slXsdavoLGL SsdsGd^ai. 

svd"' STts^rj TtQcatiGtov drt' aCd^SQog dtQvystoto' 

aGnaGtcog d' i'8ov dXlrikag ^ xs%dQr]vto di d-vfia. 

tfiv 8 c^8s TtQOGssLTts 'Psrj XL7taQoxQrj8s(ivog ' 

^svQO tsxog, xaXssL Gs ^aQvxTvitog svQvona 'Lsvg 460 
sl&s'(tsvaL (isTa cpvXa dscov , v7ts8sxT0 8s TL^idg 
dwatnsv, Sg hbv sloio fist dd-avdtotGi ^sotGi. 
vsiJas Ss aot kovqtiP srsog nSQitsXXoasvOLO 
rijv TQiTdtrjv fisv (ioiqccv vtco ^dcpov i^SQOSVta, 
[tdg 8s 8vo TtaQa GoC ts xal dXXoLg] d&avdtOiGiv. 465 
ag toi vTtsGtr] sGsGd^aL ' sa 8 STtsvsvGs xdQr]ti. 
alX' l'&i, Tsyivov ifiov , xal Ttstd^so, ^r]8s ti XCrjv 
dtijxh iisvsatvs xsXatvscpsl KQOvCavi. 
atrpa Ss v,ttQTtOV ds^s cpSQSG^tOV avQ-QConOiGi. 

".Qff (cpaT. ov8' d7tCd-r]G£v svGtscpavog ^r](ir]tr]Q' 470 
aiijfix 8h xaQjtov dvijxsv aQOVQdcov SQi^coXcrv. 64 V. E12 AHMHTPAN. 

TcaCa de (pvkkoKSCv ze xal avd^tGiv evQsta jj^&gjv 
e^QiG^ ' 7] 8a XLOvGa d^euLGtoTtokoig ^aGLktvOiv 
det^E . TQLTtzoXsua re ^LOxket xe nkri^Citna, 
EvfioXnov re fiCr] Kekea -&■' rjyi^toQL XacSv, 475 

dQYja^oGvvrjv d'' CeQcov . xal enecpQadev oQyLu zccOlv, 
Gefiva^ zd z' ovnag eGzl naQe^ifnv, ovze nv&eGd^aL, 
ovz axeeiv' (leya yccQ zl %-eav dyog iGidveL av6rj[v. 
oA/3tog, og zdd' onconev enLx&ovCcov dvd-Qconcjv' 480 

og d' dzekrjg CeQcov , og z' d^^OQog. ovno&' OfioCcog 
aiGav exsL cpd^C^evog neQ vno t,6(pco evQcoevzL. 

AvzaQ ineLdrj ndvd'' vned-qxazo 8ta ^edcov. 
^dv q' t^ev Ovkvfinovde d-ecov ^ed-' ofii^yvQLV dkkcov. 
evd-a de vaLezdovGL naQal ^ll zeQnLxeQavva 485 

GefivaC z aidotaCxe' fiey' oX^Log , ov ziv' ixetvaL 
nQOcpQOveag cpCkcovzaL enLX^ovCcov dv&Qconov. 
ttl^a de ot nefinovGLv ecpsGzLOV ig ^iya da^a 
nkovzov . og dvQ^QcanoLg dcpevog &vr)zotGL dCdaGiv. 

'AXX' dy' 'EkevGtvog d-voeGGrig dijiiov exovGac. 490 
xal ndQOv aficpLQvzrjv "AvzQcavd ze nezoi^evza, 
nozvia , dyXaodcoQ '. d^QrjcpoQe . ^rjot dvaGGa, 
avz*i, xai xovQi] neQLxakkrjg IlsQGecpoveLa, 
nQOcpQoveg dvz' ad^g ^Cotov d^vfirjQe' ondt,eLV. 
avzttQ iyco xal Geto xal dkXrig ^v^Go^' doLdrjg. 495 TQintokifKO T£. noXv^slva x . im xoig ds ^ionkei 477 VI. EI2 A*POAITHN. 65 

EIS A*POAITHN. 

AidoC^]v xQv6o0Tsq)avov xaXrjv ^Aq^QoSCtriv 
aaofiaL , 7].7idar]g Kvjiqov XQrjde^va l^Xoy%Bv 
eivakCr]g, d&i [it,v Zsg^vQOv yisvog vyQov aEvrog 
^vsixev xard xv^a noXvcpXoCG^oio d-aXdoGrjg 
dq)Q(p evi ^alaxa ' xr]v de iQvad^nvxeg 'SlQai 5 

da^avr' doTcaGCcog , TteQi d' d^^Qoxa etfiara eGGaV 
XQarl d STc' ad-avdxcj Gre(pdvr]v evrvxrov e&r]xav 
xaXrjv, %QvGeCr]v' iv de xQr^rotGc Xo^olGiv 
dvd-e^' OQeixciXxov xQVGoto xe xi^r^evrog' 
deLQTJ d' d^g)' ditaXrj xal Gxrjd-eGiv dQyvcpeoLGiv 10 

OQ^oiGi XQvGeoLGiv ixoG^sov , oiGC JteQ avral 
'^Qai xoG[ieCG%r]v XQvGa^nvxeg , onnor' ioLtv 
ig xf>Qov l^eQoevra %eav xal da^ara narQog. 
avraQ ineLdr] ndvra neQl xQOl xog^ov ed-rjxav, 
r]yov ig ad^avdrovg' ol d' r]Gndt,ovro idovrsg 15 

XSQGC x' iSs^iocovro xal ^QrjGavro sxaGrog 
sivaL xovQLdCr]v dXoxov xal olxad' dysG^aL, 
sldog d^av^d^ovreg loGrecpdvov Kvd^eQeCr^g. 

XatQ' sXixopXecpaQe., yXvxv^eCXLxe' ^og 8' iv dycSvi 
vCxr]v rads cpSQeG&aL , i^r]v d' svrvvov doidi]v. 20 

avraQ iya xaX Gsto xal dXXrjg ^vi^Gofi' doidrjg. ITOMEni riYMNI, b"6 VII. AIONTSOS H AHSTAI. 

VII. 
AIONTSOS H .VH2TAI. 

l4(i(pl ^icovvGov . I^fusXrjg igixvShg vCov. 
j[tv?;(Jouat , cog icpcivrj Ttaga d^Li>' akog drQvysroio 
ccxrfj £xl 7CQ0^?S]rt vsrjvir] clvdQi soixcog. 
TtQcod'!]^)]' xalal ds TiSQLOOciovro sd^cLQai 
xvdvsca, cpaQog ds tisqI Orc^aQOtg s^sv auoig 5 

zoQcpvQSOV' rcc^a d' avdQsg sijooikuov ajio vrjog 
h]i,Oral TtQoyivovro d^ocog sTtl oivoza :i6vrov. 
TvQGr]voC' Tovg d' rjys xaxog uoQog' oC ds Cdovng 
vsvoav ig dXkrjXovg, rdxa d' ix^oQOV aJilia d' skovrsg 
sioav szl OcpsriQrjg vr]6g xsxaQrjuivoL r]roQ. 10 

vCov yuQ iiiv scpavro StorQscpicav ^aGLkijcoi 
SLvaL. xal dsOuotg sQ^sXov dstv aQya?.ioiOL. 
rov 6 ovx iOxccvs dsO^d. kvyoL 6' dx6 rr^loOs ntnrov 
XSLQCov rjds Jtodcov ' 6 8s uscdLdcov sxd%-r]ro 
oy.uaOL xvavioLOL' xv^SQvy]rr]g ds voy]Oag 15 

avrCxa oig srdQOLOLV sxiy.Ksro (pc6vr]0sv rs ' 

jdaLiioviOL, rCva rovds d^sov dsO^svsd" iXovrsg, 
xaoTfQov; ovds cpiQScv dvvarccC ^lv vr]vg svsQyr]g. 
rj yaQ Zsvg ods y iorlv rj dQyvQoro^og 'A:t6kkcov 
r]s UoosLddcov ' ijtsl ov d^vrjrotOL ^QorotOiv 20 

s'LxsXog . ciXXd %-sotg. oC^OXvuxia dcouar sx^vOlv. 
a?.X' dysr\ avrLg dcpco^sv i:t' )]:xsCqolo ^sXaCvrjg 
avrCxa ' (irjd iitl x^f^Q^^a CdXXsrs , (Lr] rt ^jjoAoO^fis 
OQOr] aQyaXiovg t' dviuovg xal XaCXccna ■xoXXr]v. 

'Slg cpdro' r6v d' dQ^og OrvysQco r]vC:tc(7ts iivd-a' 25 
daLuovc', ovQOv opa. dua 6' lOrCov sXxso vr]og 
Ovu Ttdvd'' o:tXa Xa^coV 68s 8' aur' dvdQSOOt usX^Osi. 
iXnoixaL, rj ACyvnrov acpC^srac rj oys Kvkqov 
rj ig TTtsQ^oQFOvg ij sxaOriQco' ig 8s rsXsvrhv VIT. AI0NT20Z; H AHSTAI. 67 

fx Ttor' iget avxov xs q)CXovg xal xr^^aTa navxa 30 

ovq xe xaGLyvi^xovs . insl ijfitv ifi^aXs daC^av. 

'Xig sCtccov [oxov xs xal iGxCov sXxsxo vrjos. 
^^nvsvOsv d' avsfiog y,sGov CoxCov' a^Kpl d' aQ onka 
xaxxdvvGav ' xdj^a ds GcpLV scpaCvsxo d^av^axd SQya. 
oivog (isv 7iQG)XiGxa Q-otjv avd vrja lislaivav 36 

riSvnoxog xsXaQvi,' svcodrig^ coqvvxo 3' od^rj 
dfiPQoaCrj ' vavxag ds xdcpog Xd^s ndvxag idovxag. 
avxCyca d' djiQoraxov TtaQa iGxCov s^sxavvGQ^rj 
dfiTtsXog ^v&a xal sv&a , xaxsxQrjfivavxo ds noXXol 
^otQvsg' dficp' iGxbv ds {islag stXCGGsxo xiGGog, 40 

dvd^sGi xrjXsd-dcov . %aQCsig 3 inl xaQitog oqcoqsi' 
jtdvxsi, ds GxaXfiol Gxscpdvovg i%ov ' ot 8s idovxsg^ 
vrj ^dr] xox' snsixa xv^sQv^xrjv ixsXsvov 
yfj TCsXdaV 6 d' aQa Gcpi Xscav ysvsx' svdod-t vrjbg 
dstvbg in' dxQordxrjg, fisya d' s^Qa%sv^ iv 6' d^a fisGGt] 45 
aQxxov STtoCrjGsv XaGcavxsva , G^fiaxa cpaCvcov ' 
dv 6' sGxrj fisfiavta' Xiav d' inl GsXfiaxog dxQOv 
dsivbv VTtodQa idcov ' ot d sig nQVfivrjv icpo^rj&sv, 
dficpl xv^sQvi]xrjv 3s GaocpQova d^vfibv ^^ovxa 
sGxav aQ' ixTtXrjysvxsg' 6 3 i^anCvrjg inoQOvGag 50 

dQxbv fA', ot 3s d^vQa^s xaxbv fioQov i^aXvovxsg 
Ttdvxsg Oficog Ttrj^rjGav, insX L'3oVj sCg dXa ^tav, 
SsXcptvsg 3' iysvovxo' xvPsQvijxrjv 3' iXsrjGag 
sG^sd-s xaC fiiv sd^rjxs navoX^iov sini xs fivQ^ov ' 

®dQGSL, dtsxdrcoQ, xa ifico xsxaQcGfisvs ^vuco' 56 
sifil 3' iyco zttovvGog iQC^QOfiog ., ov rsxs firjxrjQ 
Ka3fir]lg ZJsfiiXrj ^ibg iv cptXoxrjxt fitystGa. 

XaiQS , xixog ^sfisXrjg svcont3og ' ov3i nrj Hoxt 
oslo ys Xrjd-Ofisvov yXvxsQrjv xoGfirJGai dot3riv. 68 ATII. EI2 APEA, IX. EIS APTEMIN. 

vin. 

EI2 APEA. 

y^Qsg VTCSQfisvira. ^QiGuQ^azs ^ ;ijpr(Jfo;r>)A7;§, 
6^^QL(i6&vii6 . cpsQaGxc , TtolLGGos^ xa?.xoxoQv6ta. 
xaQzeQOXStQ^ aijboyrjrs^ doQvG&evsg^ sQxog '0?.vfinov, 
Nixrjg svTCoXsfioto TtccrsQ , GvvaQCoys &suiOrog. 
avrL^iOLGi rvQavvs . dixaiorarc3V aye gjoroSi', 5 

rjvoQsrjg GxrjTtrovxs . TCVQuvysa xvxkov skiGGcav 
ai%-SQog STtraTCOQOig svl rscQeGiv. sv&a Ge icakoi 
i^arpleyssg rQirdrrjg vtcsq avrvyog aisv syovGi' 
x/.vd-i , ^QOrav STCiXOVQS^ dorr]Q sv&aQGsog rj^rjg. 
TCQrjv xaraGrCX^cav Gskag vipo^sv ig fiiorrjra 10 

r]asriQr)v xa\ xaQrog aQrjiov . Sg xs dvvaiur]v 
GsvaG%-ai xaxorrjra 7tiXQt]v dic Sfioto xaQiqvov. 
xal rpvx^^g d7Carr]X6v v7Coyvdfixl>ai cpQsGlv 0Qfir]V, 
Q^vfiov r' av fiivog o^v xanGxifisv . og fi SQid^tjGi 
cpvkoTCiSog XQveQY]g sjci^aivifisv' aXXd Gv d^doGog 15 
dog, fidxuQ , siQY]vr]g xs (livscv iv d%r]yiOGi d^sGfiotg 
dvGfisvscav jtQOCpvyovttt ixod-ov xrJQdg re ^iaCovg. IX. 

EI2 APTEMIN. 

"AQrsfiiv vfivsi, MovGa. xaGiyv^rrjv ExdroiOy 
naQd^ivov ioxiaiQav , ofi6rQog}ov 'ATCoXlavog. 
■^■9-' LTCTCovg aQGaGa ^ad-vGxoCvoio MiXr]rog 
QLUcpa did UfivQvrjg nayxQvGsov aQfia diGJXsi 
sg K?MQOv dfncsXoeGGav . Z^' aQyvQ^to^og 'AtcoXXov 
i]Grai fiifivdt,GiV sxarr]^6Xov ioxiaiQav. 

Kal Gv fisv ovta ^arpf d-sal •9"' dfia naGai aoidij 
avraQ iyco Gs itQcora xal ix Gidsv doxofi asCdsiV, 
Gsv 6' syco dQ^dfisvog fisra^rjGOfiai dXXov sg vfivov. X. EI2 A*POA. XI. EIi; A0HN. XII. EI2 HPAN. 69 

X. 

EIS Af>POAITHN 

KvTiQoyEvrj Kvd-SQetav asiOo^at,, ^rs ^Qoroiai 
^£iki%a daQa didaOiv, icp [(isQxa ds TtQoOaTtcj 
aisl ^SLdidsL xal stp' C^sqtov (psQSL ai/Oog. 

XatQs , ^su, Z!aka(itvog svxri^svYjg ^sdsovoa 
xal TcaGrjs Kvtcqov' dog d' [(isQosOOav doid^v. 5 

avraQ syco xal oslo xal dkXrjg (ivi]00(i' dotdrjg. XI. 

EI2 A0HNAN. 

IlaXkdd' 'A^rjvacrjv SQvOiTcrokiv dQ%0(i' ccscdsiv, 
dsivrjv , rj Ovv"Aqyii (isXsc TCols^irjLa sQya 
TCSQd^o^isvac rs Tc6k7]cg dvriq rs 7tr6ks(LOc rs, 
xai r sQQvGaro Xaov iovra rs vcog6(isv6v rs 

XacQS, ^sd. dog 8' tt(i(ic rv%y\v sv3ac(iovi7)v rs. 5 Xll. 
EI2 HPAN. Hqtjv ascdco xQvood^QOVOV , r/V rs'xs 'Psir], 
d^avdrav ^aoilscav , imsiQO%ov sldog s%ovGav, 
Zrjvog SQcydovjtOLO xaOLyv^rrjv dXox6v rs, 
xvdQrjv, rjv ndvrsg (idxaQsg xazd (iaxQ6v"OAv(i7tov 
a^6(isvoi rcovGcv 6(iag jdcl rsQitcxsQuvva. 70 Xm. Eli: AHMHTP. Xn^ EIS MHTEPA ©EiJN etc. 

XIII. 

EIS AHMHTPAN. 

^^(irjTQ^ i^xofiov, oeiivijv d^sov, ccQxofi' dsLdeiv, 
avrrjv xal xovgrjv ^ TteQixaklia QeQGecpovetav. 

XaiQe , d-ea, xal trjvde ada tcoXlV aQxe d' doLdijg. XIV. 
EI2 MHTEPA ©EiiN. 

MrjraQa ^ol ndvrav re d-eav Tidvrav r' dvd^Qaitcov 
vfiveL. MovGa XCyeLa. ^JLog d^vydrrjQ ^eydkoLO. 
ri xQordXcov rvTidvav r' iaxi]. Gvv re ^QOfiog avXav 
evadev, rjde Xvxav xXayyij %aQo-xav re Xeovrav. 
ovQed r Yi%rievra xal vXijevreg evavXoL. 5 

Kai Gv ^ev ovra x^^Q^ d-eal d-' d^a naGai doidfj. XV. 
EI2 HPAKAEA .VEONTO0TMON. 

HQaxXea, zfLogvCov. deCoo^aL. dv ^ey' aQLOrov 
yeCvar' eitLX^ovCav &)']^r]g evL xaXXLXoQOLGLV 
AXx^rivYi fiLx^etOa xeXaLvecpeC KQOvCavL' 
6g nQlv fiev xard yalav ad^eoq^arov i^de Q-dXaoGav 
TcXat^o^evog TCO^zfJGLV vn EvQva&iiog dvaxrog 5 

TCoXXd ^ev avTog eQs^ev drda&aXa . ■jcoXXd d' dverXj]' 
vvv d )']dy] xard xaXbv edog vicpoevrog OXvfiJtov 
vaCeL reQTCo^evog xal e^eL xaXXCacpvQOv H(ir]v. 

XatQe. dva^ , ^Log vie' dCdov d' aQerrjv re xal oX^ov. XVI EIS A2KAHn. XVU. EIS AIOSK. XVIII. EI2 EPM. 71 

XVI. 

EI2 ASKAHniON. 

IrjrrJQa voGav 'AGxXrjJiiov ccQxo(i aeCdsiv^ 
vtov ^A-jioXXcovog , xov iysivato dta KoQOvlg 
/JaxCco iv 7isdC(p, xovqi] OXsyvov /3o:(>i.A^og, 
XaQ^a ^sy' dvd^QCOTCOLGL, xaxav &sXxTrJQ' odvvdav. 
Kttl 6v iisv ovra XDcIqs, dva^ ' lCtOfiai ds G aotdrj. 5 XVII. 
Eli; A102K0TP0T2. KaGtoQa xal IJoXvdsvxs ' dsCGso , MovGa lCysia. 
TvvdaQCdag , ot Zrjvog OXv^tiCov i^sysvovto ' 
tovg vnb Tavystov xoQvcprjg tsxs notvia Arjdr] 
kdd^Qrj vjtod^rjd-SLGa xsXaLvscpsl KQOvCavL. 

XaCQSts, TvvdaQCdaL, ta%sav ijiL^YitoQsgZnnav. 5 XVIII. 
EIS EPMHN. 'EQfi^^v dsCda KvXXriVLOv , 'AQysLg)6vrrjv, 
KvXX^vrjg fisdsovra xal '^QxadCrjg noXv^rjXov, 
dyyskov d&avdrav iQLOvvLOV , ov rsxs Mata, 
"ArXavrog d-vydrrjQ , ztLog iv cpLXorrjrL uLystGa, 
aidoCri ' ^axd^av ds d-sdv dXisLvsv ofiLXov, 5 

dvtQa vaLstdovGa naXLGxCa ' svd^a KQOvCav 
vv{iq)rj ivnXoxd^a (iLGysGxsto vvxtog d^ioXya, 
svts xatd yXvxvg vnvog sxol XsvxaXsvov"HQr]V' 
Xdvd^avs d' dd^avdtovg ts d-sovg d^vrjtovg t' dvd-Qanovg. 72 XIX. EIS nANA. 

Kal av iiev ovra XdiQs , ^Log xal Mcaddog vti' 10 
<5sv 8' sya ccqIcc^svos ^STafi/jaofiat akXov ig vfivov. XIX. 

EI2 nANA. ^A^cpC jtiot 'EQ^Eiao (pCXov yovov evvsTts , Movoa. 
aCyizodrjv ^ dcxiQata, (ptXoxQOzov, o6t' dvd jiCar} 
dsvdQi]SVT' d^vdig g^ona xoQoij&sGt vviKpaig, 
aLTS xar' aiyCkfjiog TtiTQyjg gtsC^ovOl xaQrjva 
IJdv' avaxsxXo^svac, voyiLOv d^sov , dyXai&siQov, 5 

uvx^y]svd'\ 6g TtdvTa X6g)0v vitposvTa kiXoyxs 
xal xoQvcpdg OQiav xaX nsTQi^svTa xiXsv^a. 
tpoua d' svQ-a xal svd^a did QaTcrjta Ttvxvd. 
dXXoTS ^sv QsCd^QoiGLV s(ps^6^svog aaXaxotGLV, 

UXXOTS d' aV ZSTQT]GlV iv ■^Xl^dTOLGt dLOLXVSL, 10 

axQOTdTTjv xoQvcprjv ar]X6Gxo7tov siGava^aCvav. 
TtoXXdxL d' aQyLv6svTa dtidQa^sv ovQsa ^axQd, 
itoXXdxL d' iv xvTjfiotGL dLrjXaGs d'rJQag svaCQav, 
o^ia dsQxo^svog' t6ts d' sGTtsQog sxXaysv oiog 
dyQrjg i^avLCJV , dovdxav vito iiovGav a&VQav 15 

t]dv}iov' ovx dv t6v ys TtaQadQdftOL iv (isXisGGLV 
oQVLg, ^'t' saQog noXvav^iog iv TtsTdXoiGL 
d^Qrjvov iTtLTtQOxiovGa lsl asXCyrjQVV aoLdi]V. 
Gvv di GcpLV t6ts Nv^cpUL oQsGTLadsg XtyvfioXnoL 
(poiTCoGaL Ttvxvd TtoGGlv inl XQrjvrj fisXavvdQa 20 

jxi?.7tovTaL' xoQV(prjv dl nsQiGTivsL ovQsog rjxa' 
daC^av d' iv&a xal svd^a xoQcov, t6te 8' ig ^ioov sQncov 
nvxvd noGiv diinsL, Xatcpog d' inl vcoTa dacpotvov XVIII. X((iq\ 'Egur] ;i;ofptdc5rcf . 3iaxT0QE, 8mT0Q idcov. 12 XIX. EIS nANA. 73 

Xvyxos ^X£i"i XbyvQfjGLV dyaXXo^svog (pQsva ^oXnalg, 

iv ^aXaxa Xst^covc, ro-O^t xQoxog tJ^' vdxivd-og 25 

evcodrjg Q^aXid^cov xaTa^LGysrat dxQixa Ttocr]. 

v^vsvOlv ds dsovg fidxaQag xal ^axoov "OXv^nov' 

olov •9'' 'EQfisirjv sqlovvlov e^oxov dXkcov 

ivvBnov , ag oy ' dna6L d-EOlg -O-oog dyy eXog f (?Tt, 

xaC p' or' ig '/^Qxadtrjv noXvnCdaxa . firjrsQa (irjXcov, 30 

i^Cxsr', sv&a rs ol rsfisvog KvXXrjvCov iGrCv. 

Evd"' oys xal d^sog cov ^acpaQorQLxa fiijX ivofisvsv 

dvdQL ndQa d-vrjra' Xdd-s yaQ nod^og vyQog insXd^av 

vvficprj ivTtXoxdfic) /iQvonog cptXorrirL (ity^vaL' 

ix d' iriXso6s yd^iov d^aXsQov , rsxs d' sv (isydQOLGiv 35 

'EQfisCr] cpCXov vlov , dcpaQ rsQarconov LdsGd^at^ 

aCyLnodrjv , dLxsQcora, noXvxQorov, rjdvysXcora' 

cpsvys d' dvaL%a(Ja, XCnsv d' aQa natda ri&^vrj' 

dstOs yaQ , ag l'3sv 'oiptv dfisCXLXOv , i^vyivstov. 

rbv d alil>' EQfisCrjg iQLOvvLog slg x^Q^ Q^rjxs 40 

ds^dfisvog, x(>(tQEV dh voco nsQtcoOta daC^cov. 

QC^cpa d' ig dd^avdrav sdQag xCe natda xaXvxpag 

dEQiiaCtv iv nvxLVOtcjiv oqeGxcjolo Xaycoov' 

naQ d\ Zrjvl xdd-LtfS xal dXXotg dd^avdrotGtv, 

dst^E dl xovQOv Eov ' ndvrsg d' aQa d-vytov srsQcp^^sv 45 

a&dvarot^ nsQCaXXa d' 6 Bdxxsiog /JLOVvGog. 

Tldva di ^lv xaXisOxov , oxl cpQiva ndCLV srsQilJS. 

Kal 6v fisv ovrco %«?()£ , dva^ , XCrofiaL ds 6 aoLdij ' 
avr aQ iyco xal Gsto xal dXXrjg ^ivriGofi' doLdrjg. 74 XX. EI2 H*AI::T0N. XXI. Eli: AIIOAAaNA etc. 

XX. 

Eir H^AISTON. 

"HfpaiGTOV xXvTOurjTiv asLGEO, MovGcc Xiysia. 
Sg ^et' '^&yjvaCrjg y^^avxcoTtidog ayXaa EQya 
di/d^QcyTCovg sdida^sv ixl x^ovog, Oi ro Tcdgog tisq 
avTQoig vaiSTccaGxov iv ovQsGiV, rjVTS d-iJQEg. 
vvv 8\ di^ HcpaiGTOv xXvTOTExvrjv SQya dadvTsg 5 

Qrjidiojg aiava TsksGcpoQov sig iviavTov 
Evxrjloi 8idyov6iv svl GcpSTSQOiGi do^iGiv. 

/^AA' 'iXri9-\"Hq>aiGTS' dCdov d' dQETr]v ts xal ok^ov. XXI. 

EI2 AHOAAiJNA. 

Oo0E, Gs ^EV xal xuxi/og vtco TCTSQvyav h'y' dsidsi, 
^X^U i^i^^QcoGxcov JcoTa^ov Tcdga diVi^EVTa, 
Hrjvsiov' Ge d' doiSog sxcov cpOQ^iyya ?.Cysiav 
rjdvsjcrjg jcqcotov ts xal vGTaTov alsv dsCdsi. 

Kal Gv ^EV ovTCO %aiQE, dva^, XXa^ai 8e (?' doidtj. 5 XXII. 
EIS nOSEIAiJNA. 

'A^cpl HoGSiddcova , d^sov ^dyav . aQxo^ ' aECdsiv, 
yaCrjg xivrjTrJQa xal dTQvysTOiO d^aXdGGrjg, 
novTiov , og d- Ekixcova xal svQsCag sxEi Atydg. 
dix^d TOi , EvvoGCyais , %^sol Tifirjv iddGavTO, 
17C1CC0V TE d^r]TrJQ' Efisvai, GcoTi]Qd TS vr,cov. 

XalQS , IIoGsCdaov yairioxs xvavoxatTa, 
xa\ , ^dxuQ , svfiEvsg rjTOQ ix^v nkaovGiv dQrjys. XXm. EIS AIA. XXIV. EIS ESTIAN. XXV. EIi; MOTS. 75 

XXIII. 
E I S A I A. 

Zijva d^sav rov aQiGxov daiGo^at rjde ixiytGrov, 
avQvojta, KQELOvra^ rsXsGcpoQOv, Zars Qi^iGtt 
syxkLdov s^o^ivt] jcvxtvovg oaQOvg oa^jt^st. 

"IXri%'\ svQVOTta KQOvtdrj, xvdtGrs, (liytGrs. XXIV. 

EIS ESTIAN. 'EGttr] , rjrs avaxrog 'AnoXkcavog ixaroto 
Ilvd^ot sv T^ya&irj tsQOv do^iov dfKptnoksvstg, 
aisl G<av nXoxdiicav dnoXsC^srat vyQov sXatov ' 
SQXSO Tovd' dvd oixov ., sniQ%so svfisviovGa 
Gvv ^tt (irjriosvrt' %dQtv d' dfi' onaGGov dotdrj. XXV. 

EI2 MOTSAS KAI AnOAA^NA. 

MovGacav dQxa^iat 'AnoXXavog rs ^tog ts ' 
ix yaQ MovGaav x«t sxrj^oXov 'AnoXXavog 
dvdQsg dotdol iaGtv inl xd^ovl xal xt&aQtGrat, 
ix 6a diog ^aGtXrjsg' 6 d' oX^tog^ ovrtva MovGai 
(ptXavrat ' yXvxsQri ot ano Gro^iarog Qiat avdiq. 

XatQsrs , rixva ^tog, xal i^irjv rt^n^Gar' dotdrjV 
uvraQ iyav vfiiav rs xal dXXrjg fiviiGOfi' dotdrjg. 76 XXVI. EIl^ AIONTXON. XXVII. EIL APTEMIN. 

XXVI. 

EI2 AI0NT20N. 

KL0Gox6^r]v ^LovvGov eqC^qo^ov ccQxoii deidsiv, 
Zrjvog xal Z^e^sXrjs iQLxvdeog aylaov vCov, 
6v TQscpov y]vxo^OL vv^cpaL TtaQa TtavQog avaxrog 
ds^d^evaL xoXxolGl xal svdvxsag dxLxakXov 
NvGrjg sv yvdXoLg' o 6' de^ero TiaxQog sxtjxl 5 

dvxQC) sv svcodsL fisxaQLd^^Log d%-avdxoi6LV. 
avxaQ STCSLdrj xovds dsal TtoXvv^vov e&Qeilfav, 
dr) xoxe q>OLXL^sGxs xad'' vXi^evxag svavXovg. 
XLGGa xal dd(pvr] TcenvxaG^evog' aC d' aa' snovxo 
vvucpaLy 6 d' e^rjyetxo' ^Q^^og d' sxsv aGxexov vXr]v. 10 

Kal 6v /i£v ovxa %aLQe , noXvGxdcpvX ' co ^L^vvGe ' 
(Jog d' rjixdg xaCQOVxag eg aQag avxLg ixeG^^ai. XXVII. 
ee: aptemin. "AQxenLV deCda xQvGrjXdxaxov xsXafieLvr]v^ 
TiaQd^evov aidoCyjv ., eXaq)r]^6}.ov . Co%eaLQav, 
avxoxaGLyvr]xr]v xQVGa^QOv A%6X.Xavog., 
T] xax' oQr] GXL^evra xal dxQiag r]ve(iosGGag 
dyQ?] xsQTto^evr] TtayxQvGea r6^a XLxaCvei. 5 

TtsuTtovGa Gxovoevxa ^eXr]' XQo^eeL dl xaQijva 
vxlfr]Xav oQsav. laxst <?' sTti ddGxiog vXr] 
dcLvov vnb xXayyrjg d^rjQav' cpqCggsl 8s xe yata 
novxog x' ix^^osLg' rj d' dXxLfiov tjxoq i^G^^Ga 
ndvxr] snLGxQscpsraL . 9-)]Qdv oXsxovGa ysvs'd-Xr]v 10 XXVI. in 6' a-id'^ cogdcov eig rovg noXXovg iviavrovg. 13 XXVIII. EIS AeHNAN. 77 

avtccQ iitrjv TSQg)&fj d-rjQoOxoTtog ioxsacQa, 
svfpQ^vri ds voov , lakaGaG' svxafinea xo^a 
aQ%£TUi ig fisya dco^a xaGiyvrjzoto (pCkoto, 
^oifiov ^AnoXlGivog , ^sXq^av ig nCova drjfiov, 
Mov0(av xat XaQCxcov xak,6v xoQOv aQtvvsovGa. 15 

svd^a xuraxQs^dGaGa naXCvrova To|a xal tovg 
Tiyslrai , yaQCsvra nsQ\ %q61 xoG^ov s%ov6a, 
i^aQyovGa ypQovg ' at d d^^QooCrjv 6n LStGat 
v^vsvGiv Arjrd) xaXXCocpvQov , d)g rsxs natdag 
dd^avdrcov ^ovXij rs xal SQyfiaGtv s^o^ aQiGrovg. 20 

XaLQSTS, rsxva ^iog xal Ar]rovg iqvxoiioto' 
avraQ sycov v^scjv rs xal dXXrjg ^viqGoii' doidrjg. XXVIII. 

EIS A0HNAN. IlalXdd' 'Ad-rjvaCrjv , xvdQrjv d^sov , aQxo^' dsCdstv. 
yXavxantv , noXv^rixtv , d^sCkt%ov rjroQ s%ov6av^ 
nuQ&svov aidoCrjv , iQvoCnroktv , dXx^sGGav, 
TQtroysv^, rrjv avrog iysCvaro firjrCsra Zsvg 
6sfivr}g ix xscpaXrjg , noXs^rita rsv%s ' s%ov6av, 5 

%Qv6sa, na^cpavoavra' 6s^ag d' s%s ndvrag OQavrag 
dd^avdrovg ' rj ds nQO^d^sv Atog alyt6%oto 
i6Gv^Evcog C0QOV6SV dn ad^avdroto xaQrjvov, 
0sC6a6' o^vv dxovra' ^syag d' iXsXC^sr^OXv^nog 
dstvov vno ^QC^r}g yXavxanidog' d^cpl 3s yala 10 

6}isQdaXsov Cd%rj6sv' ixtv^d-rj d aQa n6vxog, 
xv^a6t noQcpvQiot6t xvxco^svog' sx%vxo d' dX^rj 
i^anCvrjg' 6rrj6£v d' 'TnsQCovog ayXaog viog 
innovg axvnodag drjQOv %q6vov , stGoxs xovQri 
sXXbt* dn' dd-avdtcov Sficav &sostx£Xa tsv%r] 15 78 XXIX. EIS ELTIAN. XXX. EI2 rHN MHTEPA nANTSiN. 

IlaXlccs 'Jd-fjvaLr]' yrj-d^rjGE ds (irjxura Zsvg. 

Kal 6v fi6V ovtco x^i^Q^ -, ^''O? tsxog aiytoxoLO ' 
avrag iya xal 6sto xai aXhjc; ^vrjGo^i' doi,drjg. XXIX. 

EI2: E2TIAN. 

Eorir], yj ndvzav iv dcoaaaiv vil;r]kot6LV 
dd^avdrcov rs d^scSv Xf'^^^^'' sQXO^Livcav r avd^QCOTioiv 
sdQrjv dtdiov iXaxe, nQSG^rfida ri^rjv. 
xaXov sxovGa ysQag xal rC^iov' ov yaQ arsQ 6ov 
sikanCvai d'vr]rot6iv. l'v' ov nQcorrj nvaarr] rs 5 

'E6rCr] dQXOfisvog Gnivdsi ^shr]8ia olvov' 
xal 6v ^ot, ^AQysLCpovra, ^iog xal MaLddog vts. 
dyysXs rcov ^axdQGJV . ^ijpvaoppaTrt . dcoroQ iaav. 
ZXaog (Dv inaQr^ys 6vv aidoCf] rs cpCkr] rs 
'E6xCr]' d^cporsQOi yaQ intx^ovCcav dv%QConcov 10 

vaCsrs dco^ara xakd. cpiXa cpQs6\v aXXr]koL6LV 
sidoxsg. sQyfiaxa xaXd v6(p ■9-' £6ns6Q-s xal r]^r]. 

XalQS, Kqovov d-vyarsQ. 6v rs xal xQvGOQQamgEQ^^g. 
avraQ iyav vfiicov rs xal dXXr]g ^vi^6o^ aoLdrjg. XXX. 

EIS rHN MHTEPA HANT^N. Patav nafifii^rsLQav asC^o^at. rjvd^s^sd^Xov, 
nQs6^C6rr]v , r] cpiQ^st inl x^ovl ndv&\ on66 i6rlv, 
rifisv o6a x^ova diav iniQxsrai. r]d o6a rrovrov. 
rjd' o6cc ncorcovraL . rdds cpiQ^sraL ix 6sd-sv oX^oik 
ix oio d' svnaidig xs xal svxagnoi xsXi^ov6i, XXXI. EI2 HAION. 79 

noxviu ^ 6£v d' a%exaL dovvat ^Cov ^d' dcpsXsad^ai 
d^vrjTOig dvd^QajtoiaiV 6 d' oX^tog^ ov xe av &v}i(p 
TtQOfpQov rtfij]astg ' rra t ' dcpd^ova ndvxa jiaQsaxt. 
^Qtd^st ^isv acptv aQovQa q)SQsa^Log, r]ds xar' dyQovg 
xr^vsatv svd^rjvst^ oixog d' s^TttnXaxat iaQ-kav' 10 

avxol d svvo^tr^at %6Xtv x.axd naXXtyvvatxa 
xotQavEOva\ oXfiog ds noXvg xal nXovxog OTcrjdsi' 
Tcatdsg d' stxpQoavvr] vsod-r]Xs'l' xvdtoaai, 
TtaQd^svtxat xs ;uo()Ot j (psQsaavd-satv svcpQovt d^vfia 
Ttat^ovaat axatQovai xar' dvd^sa ^aXd^axd Ttotrjg, 15 

ovg xs av rt^rjastg, asfivrj d^sd. d(p&ovs dat^iov. 

XatQS ., d^sav firjrr]Q, dXo^' OvQavov aaxsQoevrog, 
TtQOfpQcov d' dvr adrjg ^torov O^v^i^qs' ona^s' 
avrdQ iyG> xal asto xal dXXrjg ^v^ao^ doid^g. XXXI. 

EIS HAION. "HXiov vfivstv avrs ^tog rsxog dQ%so Movaa 
KaXXtOTtTj, q^asd-ovra, rov EvQvcpdsaaa ^oantg 
ystvaxo Fatrjg natdl xal OvQavov daxsQOSvxog ' 
yrjas ydQ EvQVcpdsaaav dyaxXstrrjv 'TnsQtav, 
avxoxaatyv^xrjv . }] ot rsxs xdXXt^a rsxva, 5 

Hco xs Qod6nr]%vv ^ ivnX6xa^6v xs 2JsXi^vr]v, 
HsXt6v t' dxdfiavr', intstxsXov d&avdrotatv, 
og (paCvst d^vr^xotat xal dd^avdrotat d^sotatv 
Znnotg ifi^s^acog' a^sQdvov d' oys dsQxsrat oaaoig 
%Qvasr]g ix xoQvd^og' XafinQal d' dxrtvsg dn avrov 10 
atyXijep artX^ovat, na^d XQordcpav rs naQstai 
XafinQat dno xQarog %aQCsv xars%ovat nQ^aanov 
xr]Xavysg' xaXov de nsQt %QOt Xdfinsrat sad-og 80 XXXn. EIS SEAHNHN. 

IsjctovQysg, tcvoltj avs^av vtco 8' agosvsg tnnoi 

♦ * ♦ 

svQ-^ uq' oys OxYiGag xQVCot^vyov aQfia xal iTtTtovs 15 

sGnsQiog 7ts'^7tr]6i, dt' ovQavov 'Slxsavovds. 

Xatos. ava^, TtQoipQCOv ds ^Cov ^v^riQs' ojtats. 
ix oso d' aQ^diisvog xXijOoj (isQOTtcov ysvog dvSQav 
Tjfit&scov, cov sQya %so\ ^v^xolOiv sdsc^av. XXXII. 

EI2 2EAHNHN. Mrivriv svsidrj ravvOiTCxsQOV ionets , MovOac, 
rjdvsTtstg xovQat KQovtSsa ^iog, lOxoQsg adrjg' 
rjg dito atykr] yatav skCoosxai ovQavodstxxog 
xQaxog uTt' a^avdxoio , noXvg d' vn.6 xoOfiog oqcoqs-i- 
alyXrjg Xafinovorjg' OxCX^sl 8s x' dld\insxog dr]Q 5 

IQVOiov ano Oxscpdvov , dxxtvsg 8 svdidovxac. 
svx' ccv dn 'Slxsavoto Xosooa\isvr] XQoa xaXov, 
SLfiaxa sOGa^svY] xr]Xavyia dta 2sXr]V7], 
^sv^afxivr] ncoXovg iQiav^svag , aiyXr]svxag, 
ioovfiivag nQoxiQCoo' ikdor] xaXkCxQixag innovg, 10 

ionsQCrj, dix6fir]Vog' 6 ds nh]d-Si fiiyag oyfiog, 
lafinQOxaxaC t' avyal xox' ds^ofiivr^g xski&ovoiv 
ovQavodsV xixficjQ ds ^QOxotg xal oiifia xixvxtai. 
tfi ^a nots KQ0vC8r]g ifiCy)] cpiXoxr^n xal svvfj' 
7] 8 vnoxvooafiivr] HavSsCtjv ysCvaxo xoijQrjv^ 16 

ixnQsnlg Si8og sxovoav sv dd-avdxoiot dsotoi. 

XatQs. dvaooa . Q^sd Xsvxcaksvs . 8ttt 2Jsh]vrj, 
nQocpQov . ivnkoxafiog' oio 8' dQxofisvog xkia cporxcav 
aOofiai r]ai^sav , cov xksCovo' sQyfiax' doi8ol, 
Movodcov d^SQdnovxsg, dno Oxofidxcov iQoivxcov. 20 XXXin. EI2 AI02K. XXXIV. Fragmett.a h. in Bacchnm. 81 

XXXIIl. 

EIS AIOSKOTPOTZ;. 

'Aiicpl ^Log xovQOvg shxaTtLdeg sOnsts MovGat. 
TvvdaQidag , A^drjg •x.aXliGcpvQOv aykaa rsxva. 
KaotOQcc d-' Imcoda^ov zal a^a^rjtov JloXvdsvxEa^ 
tovg V7t6 Tavystov aoQVcp^ oQsog ^syakoio 
(liXd^SiO' iv (piXotriti zslaivscpsi KQOvCavi 5 

6cotriQag tsxs natSag STtiX&oviCov ccvd-QCOTtcjv 
caxvTtoQCJV ts vscov , ots ts GnsQXGiGiv askkat 
%si^sQiai xata novtov apiSiki%ov ' oC d ayto vtjSv 
svxo^isvoi xaXsovGi ^iog TcovQovg yisyaXoio 
aQvsGGiv XsvxoiGiv , S7t ' dxQotrJQia (idvtsg 10 

jtQv^vrjg' tr]v d' avsfiog ts (isyag xal xvfjia d^alaGGrjg 
d-rjxav vjto^QvxirjV ot d' s^aTtivrjg scpdvriGav 
^ovd-fJGi ntsQvysGGi di' aid-SQog dt^avtsg^ 
avtixa d' dQyaXsav dvsiiav xatsnavGav aslkag, 
xvfiata d' sGtOQSGav Xsvxrjg dlog sv TtsXaysGGi., 15 

vaijtaig Gi]fiata xaXd , %6vov xQiGiv ' ol ds idovtsg 
y^d^rjGav , navGavto d oVt,VQOiO Ttovoio. 

XaiQSts, TvvdaQidai. taxsoov STti^^tOQSg iTtJtav' 
avtaQ syav v^isav ts xal dXlr]g (ivi^Go^i aoidrjg. XXXIV. 

Fragmenta hymni in Bacchum. 

* * ♦ 

Oi (isv yaQ ^Qaxdva g\ oC 8' 'ixdQa rivs(iosGGr] 
cpdG\ Oi d' sv Nd^a , diov ysvog, ElQacpiata, 
ot 8i g' sn' 'AXcpsia Ttota^ia (iad-vdivi^svti 
xvGa(isvrjv 2Js(isXriv tsxssiv ^u tsQmxsQavva' 

HOHERI HrMNI. 6 82 XXXIV. Fragmenta hjmni in Bacchnm. 

kXXol d' iv &ri^ui6t,v, ava^. oe keyovai yeveG^ai, b 

rlfSvdofievoL' Ge d' irLXxe narr^g dvdgcov xe d-ecov xe 
nokknv aii dvd^QCJTtcjv ., xqvzxcov XevxcoXevov Hqtjv. 
"Egtl df Ttg NvGrj, vnaxov oQog. av&eov vkri. 

xrjkov ^OLVLxrjg^ Gxedbv AiyvnxoLO qoccov. 

♦ ♦ * 

KaC ot dvaGxriGovGLV dydkaaxa noXV ivl vrjotg. 10 

'^g de xd fiev xQia, Gol ndvxcog XQLSxrjQLGLv aCsl 
dvd^gconoL Qe^ovGL xeXy]eG6ag exaxoa^ag. 

"Slg sincov ensvevGe zaQ)]axL firjZLera Zevg. \6 

'lXr}d'\ eiQacpLaxa., yvvaL^avsg' oC ds g' doLdol 
ddo^ev aQxo^^^OL XijyovTsg x ' ovde nr] £6x1 
Gsf snLkr]d-6i.Levov CsQrjg as^vtjGd-aL uotd/^g. 

Kal 6v ^ev ovra 2«t?f ? ^lcovvg eLQacpiara. 20 
Gvv ^tjtqI UeasXr], r]v nsQ xaksovGL &vcovr]v. 

H y.al 'jivavir]6Lv 1% ocpQvai v£v6s KqovCcov 13 

d(i,§Q66iai (J' aQK yuLxaL i7t£QQC06avT0 dvay.TOg 
y.QaTog an a&avaTOiO' j.iiyai> 8 ikiki^sv Okviinov. 15 OMHPOY EIlirPAMMATA. I. 

nP02 NEOTEIXEES. 

Aidetod^s ^svicav xexQrj^evov i^ds do^oio, 
oX TtoXiv aiTtSLvrjv . Kv^rjg SQLanida xovqyjv, 
vaCsxs , 2Jai,dr]vr}g noSa vsCaxov vxpixo^OLO, 
a^^QOGiov TtCvovTsg vdaQ ^a^-^ot; Tcoxa^olo, 
'Eq^ov dLVY]svxog , 6V ad^avaxog xsxsxo Zsvg. II. 

EI2 THN KTMHN ANASTPE^SJN. 

u4ii)a Tcodsg fis KpsQOLSV sg aidoCaiv Tcokbv avdQ(ov ' 
xav yaQ xal Q^vaog nQocpQCov xal firjxLg aQCGxr}. m. 

EIS MIAHN. XaXxsr] naQ%svog stfil, MC3ec3 d' stcl G^fiazL xslfiat. 

^g t' av vdcoQ xs Qsr] xal dsvdQsa fiaxQa xsd-^X^, 
rjsXcog t' clviav XdfiTtt] XafiTtQrj xs 6sXr]vr], 
xal Ttoxafiol nX^^&caaLV , dvaxXv^r] ds d-dkaGCa, 
avxov xfjds fiivovGa noXvxXavxa im. xvfi^a 5 

dyysXsa TCaQLOvGc , MCdr]g oxl tfjds xsd^anxai. IV. 

nP02 KTMAIOTS. Olr] fi' aiGrj dcSxs nax)]Q Zsvg xvQfia ysvsGd^aL, 
vr]nLOv aidoCr^g snl yovvaGL fir^xQog axdXXcov, 
r]v nox' snvQyaaav ^ovXrj zJLog aiyLOxoLO 86 V. ITP02 0ESTOPIAHN. VI. nOHEIA.^iNI. 

Xccol 0QLxa>vog , ^ccQyav im.^^TOQsg iTtncav, 

OTtXOTSQOt , ^aXsQOtO TtVQOg XQLVOVTSg "AQYia^ 5 

AioXCda Z^^vqvijv dXiysLTOva , JtovTOTLvaxTOV^ 

^v rs di ' ayXaov sIolv vdcoQ isQolo Mskr]Tog. 

h/d^sv a.JtOQVv^svaL xovQaL ^iog., dykaa rsxva, 

ij&sks^Trjv xXiJGab dlav %d-6va xal Ttoktv dvdQOJV. 

oX d dTtavrjvdod^tjv LSQYjv oTta. (pijfiLV aoLdrjg, 10 

dcpQadCri ' rcov fisv xs na%-cav xLg (pQdoosxaL avxig, 

* oGcpLV ovsCdsOLV ifiov dis^riOaTo TtOTfiov. 

xijQa d' iyco , tyjv ^iol dsog anaos ysLvofisvor TtsQ, 

xkriGo^aL dxQdavxa cpSQCOv xsxkrjoxL &vfia' 

ovds xC fioi cpCka yvta fisvsLV isQatg iv dyvLatg 15 

Kvfirjg OQfiaCvovOL , fisyag ds fis d^vfiog ijisCysi 

drjfiov sg dkkodanov iivai , dkaov tcsq iovta. V. 
IIP02 0E2TOPIAHN. ©sGTOQidrj , ^vrjxotOLV dvoCoxcov nokiav nsQ 
ovdsv acpQaOTOTSQOv ■JciksraL voov avQ-QcoTtOLGiv. VI. 
nOSEIAiiNI. Kkvd^L IloosLddav fisyakoodsvsg ivvooCyaLE, 
svQvxoQov fisdiav i^ds ^ad-iov 'EkLxavog, 
dog d' ovQOv xakov xal dTtijfiova vootov iSiod^ai 
vavTijg., oX vrjog nofiTtol r)d' dQxol saOLV' 
dog d ig vnaQsCrjv ittjjLXQrjfivoLO MCfiavTog 
aidoCav fi' ikd-ovTa (iQOTCov ooCav ts xvQrJGaL, 
cpaxd xs TLOaCfirjv. og ifiov voov rjTtSQOJtsvOag 
advGaTO Zrjva ^sviov ^svCrjv ts TQdnst,av. Vn. EIS nOAIN EPT0PAIAN. VIII. HPOS NATTAS etc. 87 

VII. 

EIS nOAIN EPT0PAIAN. 

Ilotvia yij , navdcoQS , dorstQa fiekt^pQOvog oX^ov, 
ag ccQa d)} Totg ^sv g^corcov evoxd-og hvx&rjg', 
tolGl ds dvG^akog xal xQr]xef, oig exokdd^rjg. VIII. 

nPOS NATTAS. Navtat TiovxoTioQOi , GtvyeQTJ evaXCyxtOL axi], 
TixcJzaGLv aid-vtrjGi, ^Cov dvot,yjkov exovteg, 
aidetGd-e ^evCoto Zltbg Ge^ag vxl>t[iedovxog " 
detvrj yccQ ytexontg h^evCov ^tog, og x' aUxTqtut. IX. 

nPOS TOTS ATT0T2. ^T^eag , ca ^etvot, ave^og Xa^ev dvtCog sld^cyv' 
aAA' £Ti vvv de^aGd^e, xat 6 Tckoog eGGstat v(Jttv. X. 

EIS IIETKHN. "AXXri tCg Gev Tcevxr] d^eCvova xaQTtov trjGiv 
'Idr]g ev jcoQvg^fjGt 7to'Xv7Ctvx,ov rjve^oeGGrjg, 
ev&a GCdrjQog aQtGxog entx^ovCotGt ^QOxolGtv 
sGGetat, evx' av [itv Ke^Q^vtot avdQeg excoGtv. 88 XI npos rAATKON. xn. npos thn iepeian etc. 

XI. 

nPOS TAATKON TON AmOAON. 

rXavxs, ^otav STCLOTcra, sjtog xi xoi iv cpQsal 9-rja(o' 
nQatov ^sv xval dsinvov sti avXsujac d^vQr^aLV 
dovvac' rag yaQ u^sivov' o yccQ xal TiQcorov dxovsi 
dvdQog sjtSQxoiisvov xal sg sQxsa d^rjQog tovrog. XII. 

IIP02 THN lEPEIAN EN SAM5JI. 

Kkv&C yiOi svxofxsva , xovQotQog^s , tfog ds yvvulxu 
trjvds vscav ^sv avrjvaad-ac (pikorrira xal svv^v 
T] d' sjtirsQTisad^co noXioxQordrpoiai ysQovacv, 
cov Sqt] ^sv dTCiqyL^XvvraL . ^vy.og 6s ^isvoiva. XIII. 

EI2 OIKON TStTH *PAT0PS2N. 

\4v8Qog ^sv arscpavog Tiatdsg , nvQyoi 8\ noXrjog, 
ijinoi d' sv nsdico xoaiiog, vrjsg ds ^aXdaarjg, 
XQ^fiara d' av^si oixov , drdQ ysQUQol paaiXrjsg 
Tj^sv^i Siv dyoQi^, xoa^og t' dXXoiacv oQdad^ui' 
aid^O(isvov ds nvQog ysQaQarsQog oixog ids'a9ai 
rjfian %sni,SQiCi , onor dv Vicpyai KqovCcov. XIV. KAMIN02 H KEPAMEIS. 89 

XIV. 
KAMIN02 H KEPAMEI2. 

Ei ^ev daGSTE ^tod-ov , cceC6co , co '/C£Qcc}ii]sg ' 
6£vq' ay' 'Ad-rjvccLt] , xal VTtsiQSXE %EiQa xaubvov, 
Ev ds JtEQavd^EiSV xorvkoi y.al navra xccvaOtQa, 
(pQvx^^vaL rs xalcog xal rLfirjg covov aQEGd^ai^ 
noXXcc ^sv siv dyoQrj TcaXsv^Eva^ nolla d' dyvLatg, 5 
* TtoXla ds xsQdrjvaL, rj^tv ds drj, cog GcpLV astoat. 
rjv d' EJt' dvaLdsLrjv rQScpd-Evrsg iJjsvdE ccQriGd-s, 
GvyxaXsa dr] sTtSLra xaiiLVOj driP.rjrrJQag, 
XvvrQi^' oficSg I^^aQayov rs zal "Ao^srov i^ds Ua3dxrrjv 
'Sl^oda^ov d"'. og rrjds rijvri xaxd noXkd tcoql^sl. 10 

TtSQd^s TtvQatd^ovGav xal dcofiara , 6vv ds xd^ivog 
TtaGa xvxrj&iLr] , xsQa^scov ^isyu xcoxv6avrcov. 
ag yvdd^og LTtTtSLr] ^qvxsl . ^qvxol ds xa/iLVog, 
Ttdvr' evtogQ-' avrrjg xsQa^i^La XsTtrd itOLOvGa. 
dsvQO xal 'HsXlov d-vydrriQ , TtoXvcpdQpiaxs KtQxri, 15 
dyQia cpdQ^axa ^dXXs ., xdxov 6' avrovg rs xal sQya. 
dsvQO ds xal Xelqcov dysrco noXsag xsvravQovg, 
ol %■' 'HQaxXrjog %ELQag cpvyov , ol r anoXovro ' 
rvnroLSV rdSs sQya xaxcog , nCnroL ds xd[XLVog, 
avrol d' oi^ico^ovrsg oQCoaro iQya jtovrjQd' 20 

yrjd^rJGco d' oqocov avrcov xaxodaCfiova rsxvrjv. 
og ds X VTtsQxvipr] , TtvQi rovrov Ttdv to nQodconov 
(pXsx^sCrj, (og ndvrsg iniOtaLvr' alGLfia qs^siv. 90 XV. EIPESISiNH. X^^. T0I2 AAIETriN. 

XV. 
EIPESISiNH. 

^afiK TrQoasTQaTCoaeod' avdQog ixsya dvvausvoio^ 
og ^sya ^h' dvvatai , ^sya 6s TtQsnsi o?.^Log aisC. 
avral avaxltvsGQ-s d^vQai ' jrAor^Tog yaQ sOsiGiv 
noXXog , Gvv ■kXovtc) d\ y.a\ svcpQOGvvr] rsQ-aXvta, 
siQtjv}] t' dyad'1]' oGa d' ayysa , usGrd fih> strj, 5 

xvQ^atr] 6' aUl xard xaQdoTiov sqtcol ^dt,a. 

vvv usv XQiQ^aCriv svaTCida (3r]6aii6sG6av. 

* * ♦ 

* TO?} TtaiSog 8s yvvij y.ard dicpQada ^r^Gsrai v^uiv. 
rj^Covot d' di,ovGL y.Qaratxodsg sg rods daua' 

* avrr] d' iGrov vcpatvot sti r]lsxrQa (is^avta. 10 
vsv^aC rot, vsvaat sviavGtog, aGrs ysXtSav 

sGrrjx' iv ^tQod^vQotg ipt?.r] nodag' dX?.d cpsQ' at^a 

* TtsQGat ra 'A:t6XXavt yvtdrtdog. 

xaU 

st iisv xt daGstg' st ds ^i]. ovy^ sGt^^ofisv' 

ov ydQ Gxwotxr]Govtsg sv&dd' r^Xd^o^sv. 15 XVI. 
T0I2 AAIETZTN. 

'Our]Qog. 
"JvdQsg uTi 'AQv.a8Cr]g aXfi]toQsg ., ?) q 'syoyi,sv tL\ 

^AXtstg. 
"Ogg' sXofisv., XtJt6fisG&' ' oGa d* ovx sXo^sv. q^sQ^fisGd-a. 

"0^ur]Qog. 
ToCav ydo natsQav £'| aX^Latog sxysydaG%^s, 
ovts ^a?)-vy.Xr]Qav. ovt' aGnsta ^rjXa vsuovtav. BATPAXOMYOMAXIA. BATPAXOMTOMAXIA. 

\4Qx6(ievos JiQCJTOv MovGav %oqov £| Ehxtavog 
iXd^etv eig e^ov rjtoQ eTtevxo^ac evvex' doidfjg, 
rjv viov iv diXxoi6LV ifiotg iTtl ■yovvccGt d-rjica^ 
drJQiv ccTteiQeGirjv , TCoXefioxlovov eQyov "j^Qrjog. 
ev%6^evog fieQoneGOiv ig ovara ■jta6i ^aXiod^ai, 5 

nag ^veg iv ^axQd%Oi(}iv dQiGtevOavreg e^rjGav, 
yrjyeviav dvdQav ^ifiov^evoi iQya riydvrav, 
ag enog iv d^vrjrotGiV erjv' roirjv d' e%ev aQxiqv. 

Mvg Ttore dt^akiog , yaXirjg xivdvvov dXv^ag, 
JtXrjGiOv iv Xi}ivr] ajtalov JtQOGid^rjxe yiveiov, 10 

vdan reQ7t6iievog aeXirjdii ' rov d\ xaretdev 
Xi^vo%aQr]g TtoXvg^rj^og . enog d' icp&iy^ato rotoV 

!5letve, rig ei; 7c6%-ev rjXd-eg in' rjova ; x£g di ff' 6 g)v6ag'^ 
jtdvra d' aX^d^evGov , ^rj ipevdo^ev^v 6e vorjGa. 
et ydQ 6e yvoirjv cpClov d^iov , ig d6(iov d^a ' 15 

^aQa di roi 8a6a ^eivijia TtoXXd xal i6d-Xd. 
ei^l d' iya ^a6iXevg 0v6iyvad-og , og xard XC^vrjv 
xi^a^ai ^axQd%av rjyov^evog ij^axa Ttdvra' 
xat fis naxrjQ IlrjXevg dved^Qiiljaxo , 'TdQO}iedov6rj 
^iX&elg iv cpiX6xr]xi TtaQ' o%d-ag 'HQiSavoto. 20 

xal 6e d oQa xaXov xe xal dXxi^ov e^o%ov dXXav, 
6xr]7txov%ov ^a6iXria xal iv 7toXi^Oi6i (ia%r}xrjv 
Efifievai' dXX' dye d^d^^ov er]v ysverjv dy^Qeve. 

Tov d av Wi%dQjta^ aTtafieC^exo cpavr]6iv xe ' 
TCtcxe yivog xovfiov ^rjtetg; drjXov d' iv dna6LV 25 

av%-Qanoig xe ^eotg te xal ovQavCotg Jteterjvotg. 94 BATPAXOMTOMAXIA. 

WLXccQTtai, /Li£v iy(o xixXyJGxofLai' eCfil de xovgog 

TQCot,c(Qrao TtazQOS ^eyal-qroQOS ' )] de vv fiijrrjQ 

Asixouvkrj ^ d-vyarr]Q UrsQvorQCOxrov ^aGiXyjos. 

ysCvaro d' ev xalv^t] /n£ xal i^sd'QSxl.'aro ^QOjrots, 30 

Gvxoig xa\ xaQvo{.g xal ideGuaOi TtavrodanolGiv. 

nag d\ (pCXov Ttoitj |li£, toi/ ig (pvOLV ovdtv o^otov; 

Gol usv yciQ ^Cog iorXv iv vdaGLV' avrccQ saoLye, 

o66a TtaQ^ dv&QCOjroLg ^ rQcoyeLV i&og' ovde ^e Xrid-eL 

ciQrog 8L6xo7tdvL6rog aTt evxvxXov xavsoLO, 35 

ov Ttkaxoeig ravtTtSJtlog ix^^ nokv orj^afiorvQOv, 

ov rofiog ix JireQvrjg., ovx T]7tara XsvxoxCrcova, 

ov rvQog vsonrjxrog anb yXvxsQolo ydkaxrog, 

ov xQ^t^f^tbv fisXCrcona , t6 xal ^cixagsg 7tod-eov6LV, 

ovd' o6a TtQog ^oCvag iisQOTtov revxox^^L iidyeiQOi, 40 

xo6[iovvrsg x^tQag aQrvfia^c navro8anoX6LV. 

[ovdenor ix TrolefiOLO xaxr^v anecpsvyov dvrijv, 

dXV id-vg ^sxd fi(oXov Cav jtQon,dxOL6LV i^Cx^rjv. 

ov dsdL^ dvd-QCOTtov xaCnsQ usya 6(0ua (poooiwra, 

aXk ijtl XexrQOv l(ov xaraddxva ddxrvXov dxgov, 45 

xal TtreQvrjg ?.a^6fir]v . xal ov itovog dvdQa Xxavsv, 

vr]dvfiog ovx anicpsvysv imvog dcixvovrog iusto. 

aXXd dvco Ttdvrcov fidXa dsCdia 7td6av in^ cdav, 

xCqxov xal yaXer]v , ot fiot fiiya nevd^og dyov6iv, 

xal TtayCda 6rov6e66av . onoi^ doXoecg iteXs 7t6rfiog' 50 

7tXst6rov dr] yaXer]v TteQLdeCdia , ijrLg dQC6rr]„ 

7] xal rQcoyXodvovra xard rQc6yXr]v iQSsCvsL.] 

or rQcoyco Qa(pdvag , ov xQdfi^ag ^ ov xoXoxvvrag, 

ov 7tQd66oig ;KAc3pofp i7tL^66xo(iai . ovds 6sXCvoig' 

ravra yaQ VfisrsQ' i6rlv idsOfiara tcjv xard XCuvrjv. 56 

ngbg rdds usLdid^ag Ov^CyvaO^og dvrCov r]vda' 
Sstvs, ?.Cr]v avxstg i^tl ya6rsQt' e6rL xal rjfitv 
itoXXd fidX' iv XCfLVT] xa\ inl jr^ovt d^avfiar' ide6i^aL. BATPAXOMTOMAXIA. 95 

dfKpt^LOV yccQ edaxs voiirjv ^axQK%0L6i Kqovlcjv, 
[0tOLX£LOLg dLttotg {is^sQLG^iva dco^ara vauLv,] 60 

GxLQtrjOKL xttTa yrjv xal e(p' vdaOL Ga^a xa^vilfaL. 
eC <J' sd^sXeLg xal tavta darnisvaL, sv%SQsg s6tLV. 
^aivs liOL sv vcotOLOL , XQatSL ds (is , iirjTtot o2.rjaL, 
OTCTtag yrjd-oOvvog tov sfxov do^ov SLOaq^ixrjaL. 

"iig ccq' stprj xal vcot' sdL8ov' o d' s^aLVS ta%L6ta 65 
XSLQag i%c3v tQvcpsQoto x«t' av%svog aX^ati xovcpc}. 
xal xo TtQcotov s%aLQSv , ot' s^Xsns ysCtovag oQfiovg, 
vi^^si tsQTCOiisvog 0vOLyvd&ov ' aXX ' ots drj Qa 
xv^aOL TtoQcpvQSOLOiv sxXv^sto , TtoXXcc daxQvcov 
a%Qr]Otov ^stccvoLav s^s^cpsto, tClXs ds %aCtag, 70 

xal Ttodag sOcpLyysv xata yaOtsQa, sv ds oi rjtOQ 
TtccXXst' ai]d-sCr], xal S7tl ^d^ova ^ovXsd'' ixsO&aL' 
dsLva d' V7tsOtovd%Li,s cpo^ov xQvosvtog dvccyxrj. 
[ovQrjv (isv TtQOTtstaOOsv icp ' vdaOLV , i^vts xcojtrjv [86] 
OvQGjv , sv%6^svog ts ^sotg snl yatav [xiod-aL, 75 

vdaOL TtoQcpvQioLOiv ixXvt,sto, TtoXXd d' i^coOsv' 
xal totov cpdto pivd^ov ano Otoiiatog t' ayoQsvOsv' [74] 

Ov% ovrco vcotoLOLV i^dotaOs q^oQtov sQcotog [75] 
tavQog, ot' EvQCJTtrjv dLa xv^arog iqy' inl KQijri^v, 
(og s^ ' inLitXcoOag iTtLvconov riysv ig olxov 80 

BdrQa%og d^nstdoag co%q6v di^ag vdatL Xsxrxa ;] 

TdQog 8 ii,aCcpvrig dvscpaCvsto , 8slv6v oQa^a 
ndOLv oiicog' oQd^ov 8' vnsQ v8atog si%s tQd%rjXov. [80] 
tovtov l8cov xatsSv OvoCyvad^og , ovtL voi^Oag, 
olov statQov s^sXXsv anoXXvusvov xataXsCnsLV. 85 

8v 8s ^dd-og XC^vrjg xal aXsvato xrJQa fisXaLvav. 
xsivog 8' (og dtpid-rj, nsOsv,vntiog sv^vg icp' vScjq, 
xal %stQag sOcpiyys xal oXXvfisvog xatstQv^s. [85] 

noXXdxL fisv xats8vvsv icp' v8atL, noXXdxL 8' avts [89] 
XaxtCt,c3v avi8vvs' fiOQOV 8' ovx rjv vnaXv^aL. 90 96 BATPAXOMTOMAXIA. 

dsvo^Evai Se rgCxeg nketGxov ftccQog i]6av irc* avra' 
vGzata 8 o?,Xvixevog roCovg ecp&ey^aro yivQ^ovg ' 

Ov Xi']6eig dolCcog , OvoCyvad^e , ravxa TCOLrjGag, 
vavrjyov QCtpag ano Ga^arog. ag dno TterQtjg. 
ovx av ^ov v.ara yalav diieCvav riG^a^ y.dy.iGxe. 96 

TtayKQarCci re ■KaXri re xal eig dQ6[iov ' dXXd nkavriGag 
eig vdcoQ ^ SQQiipag. ix^t d^eog exdixov Ofi^a. 
* rj Ttotv^v tCaetg Ov fivcov GrQara . ovS^ v:ta/,v^etg. 

Slg einav aTteTtvevGsv etp ' vdart ' rov de xaxeZdev 
AeL%07tCvai, o%%r]Gtv icpe^o^evog (laXaxfjGtV lOO 

detvov d' e^oXoXv^e., dQaficov d' 7]yyei?.e ^veGGtv. 
ag 6' e^tad^ov rr]i> fiotQav. edv xoP.og aivog dnavrag. 
xa\ tote xr]QVxeGGtv iotg ixekevGav . vtc^ oqQ^qov 
xrjQvGGetv dyoQr]vd' eg dojfiata TQO^aQtao. 
TtatQog 8vGrr]vov Wtx^QTtayog , og xaxd XC}ivi]v 105 

VTtrtog i^^TtXcoro vexQOv de^ag, ovde naQ^ ox^atg 
r]v r]dr] tXiqaav . aeGGa 6' enevr]xeto novtcp. 
ag d' r]k%-ov Gnevdovreg d^' ^ot, TtQarog dveorr] 
TQa^dQrr]g in} TcatSl xoXoi)(ievog , elni ts fiv&ov' 

£1 (pCXoL., ei xal (lovi^og eya xaxd nolka nenov&etv 110 
ix ^atQdxav , i] nelQa xaxr] ndvteGGt tetvxtai. 
eifiL de vvv iXeeLvog , inel tQetg natdag oXeGGa. 
xal Tor' (lev nQatov ye xatexravev aQnd^aGa 
ex^tGtog yaXer] , tQc6yXr]g ixroGd^ev eXovGa. 
Tov (?' dlkov ndkLV dvdQsg dnrjveeg ig (ioqov eU^av 115 
xaLVoreQatg rexvcctg ^vXlvov doXov i^evQOvreg^ 
ijv nayCSa xaXeovGt . fivav oXeretQav iovGav. 
6 tQLtog r^v , dyanr]tog ifiol xa\ (ir^tsQL xeSvi]. 
tovrov anenvi^ev OvGCyvad-og ig ^vd-ov a|«c. 
dX?.' dyed-' on?.iG6ueGd-a xal ih'?.&a[iev in avrovg 120 
Gcofiata xoGvLr]Gavteg iv evteGt SatSaP.eoLGLV. 

Tavt' einav dvinsLGs xad-onXCt,eG&at dnavxag. BATPAXOMTOMAXIA. 97 

xvrjfiidag filv TtgcSrov i(prjQ(io6av stg dvo fioiQag 124 

^^^avrsg xvdfiovg xXcjQovg, xvrjfiag d' ixdlvnrov, 125 
ovg avrol dtd vvxrog STtLOrdvrsg xarerQCj^av. 
d^coQTjxag 8' sixov xaXafioGrscpicov d%o ^vqGcov, 
ovg yaXirjv dsiQavrsg imarafiivag inoLrjOav. 
aGTilg d' rjv Xvxvov rb fisGoficpaXov' y] di vv loyxri 
svfn^xstg ^slovai,, nay%dkxsov sQyov "yiQrjog' 130 

7] ds xoQvg t6 li-jivQov inl xQordcpoig iQs^ivQ^ov. 

Ovra fisv fivsg 7j6av iv onloig ' «g d' ivorjGav 
^drQa%OL , i^avidvGav acp vdarog , ig d eva %(aQOv 
iX^ovrsg ^ovXrjv ^vvayov noXifioto xaxoto. 
Gxsnrofiivcov d' avrav., no&sv r] ardoig, rj rCg o d-vfiog., 135 
xrJQvh, iyyvd-sv rjXd-s (piQav Qa^dov fisrd xsqGlv, 
TvQoyXvcpov viog fisyaXiqroQog 'EfL(iaaC%vrQog., 
ayyiXXcov noXifiOLO xaxrjv cpdrLV , sini rs rota' 

Sl ^drQa%OL , fivsg vfifiiv dnsiXi^aavrsg snsfijpav 
elnstv onXC^sad-at inl nroXsfiov rs fid%r]v rs. 140 

eldov yaQ xad" vdcoQ WL%dQnaya , ovnsQ snscpvsv 
VfiirsQog ^aaLXsvg OvaCyvad^og. dXXd fid%sad-s., 
oirLveg iv ^arQd%0LaLV dQLarrjsg ysydaad-s. 

"Slg SLncJV dniq^rjvs' Xoyog d' sCg ovar' dfivfiov 
eiasX&cov iraQa^s cpQivag ^ar Qd%cov dysQco%cov' 145 

(iSfi(po(iivav d avrcjv ^vaCyvad^og sinsv avaardg 

ii cpCXoL, ovx exrsLVOv iyco (ivv, ovds xaretdov 
oXXvfievoV ndvrcag 8' invCyr} naC^cov naQa XCfiVTjv, 
vrj^eLg rdg ^arQd^av (iifiovfievog' ot 8e xdxtarot 
vvv i(ie (ii(icpovraL rov dvaCrLOv' dXX' dys PovXrjv 150 
^rjr^aa^iev . oncog 8oXCovg (ivag i^oXsaco(isv. 
tOLyuQ iycov iQia . tog (iol 8oxst sivaL aQtara. 
aco(iaTa xoa^iT^aavrsg iv onXoLg ara(iev dnavreg %ul TOvg fiiv o ixoQvacssv Agrig noXefioio (iBfjirjkcog- 123 

HoMEBi Hthni. 7 98 BATPAXOMTOilAXIA. 

ttXQOig nccQ xeO.EOCiv. onov xataxQrj^vos 6 x^Qog' 
rjvixa d' OQ^rjd^svrsg i(p' rjfisag i^iXd-aaL, 155 

dQal^d^svoL xoQvd^av^ oGtig Gisdov avtCog sk&r]. 
sg XifLvy]v avtovg 0vv sxsCvaig svd^v ^dXa^sv. 
ovta yaQ nvC^avtsg sv vdaGi tovg axolvfifiovg 
OTtJGo^sv svd-vfiag to fivoxtovov ads tQOJtaiov. 

"Slg siTcav dvsTCSiOs xa&OTilC^sGd-ai anavtag. 160 

(pv\koig fisv fiaXaxav xvrifia^ iag dficpsxdXviljav, 
d^aQrjxag d' siyov xalav %kosQav dno GsvtXav, 
(pvXla ds tav xQafi^cov sig doTtCdag sv rjGxriGav, 
syypg 8 o^vGyoivog sxdGta fiaxQog aQi^QSi. 
xal td xsQa xoyhav P^STtrav ixdlvnrs xnQrjva. I65 

(pQa^dfisvoi 8' sotrjOav in' oyd-rjg vJln]h]Giv 
GsCovtsg koyxag , d-vfiov d sfinkrjvro sxaGtog. 

Zsvg ds dsovg xaXsOag sig ovquvov aOtsQosvta, 
xal nolsfiov nkrjd-iw dsC^ag xQarfQoi')g ts fiaxrjtdg, 
noXXovg xal fisydXovg r]8' syysa fiaxQa cpsQovtag., 170 
oiog KsvtavQav GtQarog sQysrai }]8s riydvrav^ 
rj8v ysX(3v sQssivs' tCvsg ^atQdyoiOiv dQayol 
rj fivG^v a&a2>drav; xal Ad^r^vuCr^v nQOOisinsv' 

Sl d^yarsQ., fivolv rj Qa ^orjd^i^oovOa noQsvGr]: 
xal ydQ Oov xard vr]6v dsl 0xiQt(aGiv dnavtsg 175 

xvCoor] tsQnofisvoi xal i8iofiaGi navto8anoiOiv. 

£lg ccq' scpr] KQovC8r]g' tov 8s nQOOisinsv 'A^rjfvr]' 
Sl ndtsQ^ oi'X dv ndnor' iyco fivol rsiQOfiivoiOiv 
iXd^oCr^v inaQayog, insl xaxd noXXd fi soQyav 
orififiara ^Xdntovtsg xai Xvxvovg stvsx' iXaCov. 180 

Tovro 8i fiov XCr]v i8axs cpQsvag , oiov sQS^av. 
ninXov fiov xarirQa^av . 6v i^vcpava xafiovOa 
ix Qo8dvr]g Xsnt^g xal Or^fiova Xsntov svr]Ga, 
* xat tQoiyXag itiXsooav ' 6 8' }]nr]r}]g fioi iniorr] 
xal nQdOGsi fis toxov' to 8s QCyov dd-avdtoiGiv. 186 BATPAXOMTOMAXIA. 99 

XQi]0i>cfievT} yccQ vcpccva xal ovx ixca avranodovvai. 

aAA' ovd' as ^axQccxoLGLV aQrjys^sv ovx s%^sXri<3co. 

sIgl yuQ ovd^ avzoL cpQsvag sfinsdoi, aXXa y,s nQarjv 

f.x noks^ov dvLOvOav , snsl XLtjv ixoncjd^rjv., 

vnvov dsvo^svrjv ovx slaoav d^OQv^ovvxsg 190 

ovd' okCyov xarafivijaL' syco d' avnvog xarsxsLfirjv, 

rrjv xsq)akrjv dkyovGa , eag s^orjGsv dksxroQ. 

dkk' dys navac^fisGd^a ^ dsol, rovroiGLv dQrjysLV, 

fir] vv rLS ij^SLCOv rQCO&^ ^sksL 6i,v6svrL ' 

slgI yciQ dyxs^a%OL ., xal si dsog avrCov skd^OL' [196] 195 

ndvrsg d' ovQav^d^sv rsQncofisd^a drJQLV OQCovrsg. 

^'£lg aQ' scprj' r^ d' avr snsnsCd^ovro d^sol dkkoL^ 
ndvTsg o^cog d' siGrjkd-ov dokkisg sig sva %aQOv. 
xal r6rs xcovansg fisydkag odknLyyag s%ovrsg [201] 

dsLVOv iGaknLy^av noki^ov xrvnov' ovQavod^sv ds 200 
Zsvg KQovCdrjg ^Q6vrr]6s , riQag noki^OLO xaxoto. 

IlQcorog d' TipL^oag AsLxrjvoQa ovr aos dovQL 
B6ra6r' iv nQo^d^OLg xard yaGriQa ig fisGov rjnaQ' [205] 
xdd d' snsGsv nQrjvrjg, dnakdg d' ix6vLGGsv idsCQag, 
[dovnriGsv ds nsGcov., dQd^rjGs ds rsvxs' in' avra.] 205 
TQcoykodvrrjg ds ^sr' avrov dxovrLGs IJrjksCcava., 
nfj^sv d' iv GtsQvcp GrL^aQOv doQv' tov ds nsG6vra 
siks iiikag d^dvarog, tl^vxr] Grofiarog d' i^inrrj. [210] 

Ssvrkaiog d' aQ snscpvs fiakav xiaQ 'Eu^aGCxvrQOv. 
'y^Qrocpdyog ds Ilokvcpavov xard yaGrsQa rvtpsv' 210 

riQLns 8\ nQrjvrjg . ipvxy] ^s fiskiav i^inrrj. 
AL^v6xaQLg d' ag sidsv dnokkvusvov Ilokvcpavov, [215] 
TQcoykodvrrjv dnakoto di' avxivog * ♦ * * ♦ 
♦ * * * * **** + *♦♦♦♦♦ 

'ilxL(iCdr]v 8' dxog siks xal ^kaGsv o^it gxoCvco 

ovb' i^ionaGsv iyxog ivavrCov' rjQLns d' sv&vg' 215 

Asix^^voQ d' avroto rLrvGxsro Sovql cpasLva 

1* 100 BATPAXOMTOMAXIA. 

xal ^aksv ^ ovd' atpa^iaQxs ^ xad-' 'ijTiatos' ag d' ivorjae 
KoOzoq)dyov (pevyovra , fiad-SLacg s^Tisaev ox&ais' [220j 
aXX ovd ds a7is'Xr]ys fiaxrjs, aXX ijXaasv avrov' 
xaTtTCsGs d , ovd' avsvsvGsv' i^aTczszo d' ai^aTi kLfivrj 220 
noQ(pvQ£C3 , avrog ds TcaQ' rjLOV i^sravvG&rj 
XOQdrjoLV PuTtaQfjGL rs TcsLQOpLSvog kayovsGGLV. 
TvQOtpdyov d avrfiGLV iic' ox&acg ih,svdQL^sv [225] 

IlrsQvoyXvcpov d' iTCLdcov KakaaLV&cos ig <p6^ov rjld^sv, 
7]?.aT0 d' is ^L^vrjv (psvycov , rrjv doTiLda QLtl^ag. 225 

^LkxQaLOv d' uq' ^TCscpvsv d^vvLCOV 'E^^aoCxvxQos. 
[TdQoxaQLS 8s x' arcscpvsv IlTSQvocpdyov ^aOLXrja.] 
XSQiiadto} TtXri^as xaxd ^Qsy^uros ' iyxscpakos ds [230] 
ix ^ivav sora^s , 7ca?MGOsro d aL(iaxL yata. 
* AsLxoTcCvaxa d' inscpvsv a^v^av BoQ^oQoxoCtrjs, 230 
syxsL inaC^as' xov ds oxoros oGGs xdkvrpsv. 
riQaGGaLOs 8' intdciv nodog sZXxvos vsxqov iovta, 
sv XC[ivrj d' dTCSTtVL^s XQariqOas JJftpt rsvovra. [235] 

^FLxdQTca^ d' rjavv' sxdQCOv tcsql xs^vslcoxcov 
xal ^dXs IlQaGGaLOV ^iqnco yaCrjs ini^dvxa' 235 

ntnxs ds ot nQoo^sv . ifjvxy) 8' 'j4l86g8s fis^rjxsL. 
KQafi^o^drrjs 8' iot^cov nr]Xov 8Qdxa qCxI^sv in avxov, 
xal ro fisrconov sxQi^Gs xal i^sxvcpXov naQa ixlxqov. [240J 
(DoyCod^rj 8' ccq' ixstvos, i?.cov 8s xs jjftpt naxsCt] 
xsCpLSvov iv ns8Ca XCd-ov o^i^ql^ov , dx^os aQovQrjs^ 240 
ra ^dXs KQati^ofidrr]V vno yovvara ' ndoa 8' ixXdod-r] 
xvTjixr] 8s^LTSQr], nsos 8' vnrLOS iv xovCrjOi.v. 
KQavyaGC8r]s 8' "]nvvs xal avd-is ^atvsv in avxov. [245] 
tvxl)S 8b iLLV (i£OGr]v xard yaOrsQa ' nds 8s ot sl'Go 
o^vGxoLvos i8vvs, x^f^^'^ ^' i^X^'^''^^ dnavra 245 

iyxat i<psXxo(isvc3 vno 8ovQaTL x^^^Q^ ^^X^^V' 
TQcoyXo8vrr]s 8' g>s sl8sv in ox^XjGlv nora^ioto. BATPAXOMTOMAXIA. 101 

6xdt,G)v ix Jtolsfiov avsxdlexo . xsCqbxo d' aivdg ' [250] 
ijXaxo d' sg xdcpQOvg, onncog cpvyri ainvv oXed-Qov. 
TQa^dQxrjg d' s^alsv Ov^tyvad^ov sg noda axQOv. 250 
s6%axa 8' ix Ufivrjg dvsSvOaxo , xsCqsxo d' aCvcag' 

TlQaGGatog 8' ag sl8sv id-' tj^Ctivovv TCQonsGovxa, 
j]kd-s 8t,d TCQOfidxcov xal dxovxiGsv o^sl (?;i^otVaj* [255] 

ov8' sQQtj^s odxog, (j;i;£to 8' avxov SovQog axaxri' 
xov 8' i^aXs xQvcpdXsiav d^vfiova xal xsxQdxvxQOV 255 
dtog 'OQiyavicov , ^LpiOVfisvog avxov "AQtja, 
fog fiovog sv ^axQdxoLGLV aQCGxsvsv xad-' ofitXov'] [259] 
aQ^rjGsv 8' aQ^ sti avxov' 6 8' ag i'8sv, ovx vns^sivsv 
^Qoa xQaxsQOcpQOv', s8v 8' sv ^svd-sGi XCfivrjg. 

'Hv 8s ttg sv ^vsGlv MsQL8dQ7ta^, s^oxog dXXciv, 260 
KQsCovog (pCXog vtog d^v^ovog 'Aqxsul^ovXov, [263] 

* otxa8' icov TioXsfiOLO [isxaGxstv 7tat8 sxsXsvGsv 

* avxog 8' sGxrixsi yavQOVfisvog cog xaxd XCfivtjv — 
ovxog dvaQTtd^aL ^axQdxcov ysvsrjv snansCXsi ' 

xal Q^^ag xaQvov (isGGrjv Qd^Lv sig 8vo fiOLQag 265 

* q)Qdy8r}v dficpoxsQOLGLV sv Sfioig %£tpa? sd^rjxsv ' 
OL 8s tdxog 8sCGavxsg s^av ndvxsg xaxd XCfivrjV 
xaCvv xsv s%sxkXsGGsv , snsl fisya ot Gd^svog risv, [268] 
£1 (iri aQ' 6i,v vorjGs naxrjQ dv8Qcov xs d-sdov ts. 

xal xox anoXXvfisvovg ^axQdxovg (dxxslqs KqovCcov' 270 
XLvr]Gag 8\ xd^rj xoCrjv s^pd^sy^axo (pcovrjv' 

'Sl nonoL , ri (isya SQyov sv 6(p%-aXfiotGLV 0Q(5fiaL ' 
ov fiLXQov sxnXrjGGsL MsQL^dQna^ , og xaxd XCfivrjv 
aQna^ sv ^axQd^OLGLV ajxsC^sxaL ' dXXd xdxiCJta 
JJaXXdSa nsfiipcofisv noXsfioxXovov , rj xal "AQr\a, 275 
01 fiLV snLGxrjGovGL fidxrjg xQatsQOv nsQ sovxa. 

^'£lg (xq' scprj KQOvCSrjg' "HQrj 8' dnafisC^sxo (ivd^oV 
Ovx' ccq' '^d^rjvaCrjg , KQ0vC8r], Gd^svog, ovxs'AQrjog 1 02 BATPAXOMTOMAXIA. 

l0Xv6eL ^atQaxoiGLV ccQrjye^sv aljtvv oke^QOV. 
ftAA' ays Jtdvreg [ofiev ccQrjyoveg' rj ro Gov OTtkov 280 
y.LveCGd^a fieya Tiravoy.rovov o^QifioeQyov. 
G) Ttoxe xal KaTtavrja y.areicraveg o^Qifiov avdQa 
xal fiiyav EyxeXadov xal dyQLa cpvXa riydvrav, 
XLveiG^ci ' ovrco yuQ dkcoGeraL . oOrLg aQLGrog. [285] 

"Slg uQ ecpri ' KQOvCSrig d' e^ake tpoXoeina xeQavvov. 285 
TiQara fiev i^QovrriGe ^ aeyav d' ikeh^ev"OXvanov, 
avraQ eneLra xeQavvov . deiaaXsov ^Log ojtXov, 
y]x' iTtidLvrjGag' 6 d' ap' sTtraro jjftpog dvaxrog. 
Ttdvrag fiev q ' icpo^rjOe fia/.cov em rovGde [xeQavvov'] [290] 
dXX' ov3' Gjg aTteXrjye fivcov GrQarog ., dXX' srt fidXXov 290 
eXnero TtOQd-r^GeLV ^axQayav yevog aixfirirdav. 
el arj dit OvXvfinov ^arQdxovg coxreiQe KqovCcjv, 
og Qa ror iv ^arQdxoLGLV dQcoyovg ev&vg eneff^ev. 

HXd^ov d' i^aC(pv7]g vcordxfioveg. dyxvXoxrjXaL, [295] 
Ao|o/3arat , GrQe^Xol , tpaXLSoGroiLOL , oGrQaxodeQaoL., 295 
oGrocpvetg , nXarvvcoroL , anoGrCX^ovreg iv cj(iOLg, 
^Xa.LGo] ., XSLQorevovreg. dnb GreQVCov iGoQcovreg. 
oxrdnodeg. dLxeQaLOL. dreLQeeg, oC de xaXevvraL 
xaQxCvoL , OL Qa fivav ovQag GrofidxeGGLV ixonrov [300] 
i]d\ nodag xal xsLQag' dveyvdanrovro 8\ XoyxaL. 300 
rovg dr] vnsddsiGav ndvxeg fiveg . ovd ex efieivav. 
ig ds (pvyrjv ixQdnovxo ' iSvGsxo d J;Atog rjdrj. 
xuL noXsfiov rsXsxr] fiovorjfisQOv ii^srsXsGd-rj. B.G.TEUBNERS VERZEICHNIS VON 
AUSGABEN GRIECHISCHER UND 
LATEINISCHER SCHRIFTSTELLER VERLAG VON B. G. TEUBNER 
LEIPZIG S BERLIN 

WINTER 1911 B.G.Teubners 

Ausgaben griechischer u. lateinischer 

Schriftsteller Inhaltsiibersicht seite 

Bibliothoca scriptorum Graecorum et Komanorum Teubneriana 3 

Bibliotheca scriptorum medii aevi Teubneriana 15 

,, „ Latinorum recentioris aetatis 15 

Sammlung wissenschaftlicher Kommentare 16 

Einzelausgaben griechischer und lateinischer Scliriftsteller 16 

Meisterwerke der Griechen und Romer (mit Kommentar) 23 

Schulausgaben mit deutschen Anmerkungen 2i 

Schultexte der „Bibliotheca Teubneriana" 29 

Verschiedene Ausgaben fiir den Schulgebrauch 29 

Schiilerausgaben 30 

Hilfsbiicher fiir die Erklai-ung der Schriftsteller 

1. Griechische Schi-iftsteller 31 

2. Lateinische Schriftsteller 32 

AVicbtige Handbiicher und neuere Ersclieiuuujjeu 33 Eine ausfiihrliche ('bersicht iiber deu philologisch-bistorischen 
Verlag bietet das 

Verhigsverzeichiiis auf dem Gehiete der khissischen 
Altertumswisseusclijift usw. Ausgabe 1911. 

Inhalt: Klassische Altertumswissenschaft. Allg. Sprachwissenschaffc, 
Volkskunde. Neuere Geschichte und Ivultur, Sprachc, Literatur und 
Kunst. Philosophie, Psychologie. Keligionswissenschaft. Lander- und 
Volkerkunde. Volkswirtschaftslehre, Iiechts- und StaAtswissenschaften. 
Zum Bildungswesen. 

Fiir Interessenten umsonst und postfroi erhiiUlicb vom 

Verlag von B.G.Teubner in Leipzig, Poststr.3/5 Mauich. 
- 1.25. Ed. A, Januar 1912. 

A. Ausgaben griechischer uud lateiuischer Schriftsteller. 

la. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romauorum 
Teubueriaua. [8.] 

Diese Sammlung hat die Aufgabe, die gesamten noch vorhandenen Erzeugnisse 
der griochischen und rOmischen Literatur in neueu , wohlfeilen Ausgaben zu verdffent- 
lichen , soweit dies zugunsten der Wissenschaft oder der Schule wtinschenswert ist. 
Die Texte der Ausgaben beruhen auf den jeweils neueston Ergebnisson der kritischen 
Forschung, uber die die beigefUgte adnotatio critica, die aich teUs in der prsofatio, 
teils unter dem Text befindet, Auskunft gibt. Die Sammlung wird ununterbrochen 
fortgesetzt werden und tn den frUher orschienenen Banden durch neue, verbesserte Aus- 
gaben stets mit deu Eortschritten der Wissenschaft Schritt zu halten suchen. 

Die Sammlnng nnifaBt zurzeit gcgen 650 Kiinde, die bei eiunialigem Beznge statt 

ca. 2000 Mark geheftet, 2250 Jlark gebunden zum Vorznuspreise von ca. 1500 Mark, 

bzff. 1760 Mark abgegeben irerden, 

Alle Ansgaben sind anch gleichnialiig in Leinwand gebund en kauflioh! 

Textausgaben der griechischen und lateinischen Klassiker. 

Die mit einem * bezeiclineten Werke sind Neuerscheinungen seit Anfang 1911. 
a) Crriecliisclie Schriftsteller. 
Abercii titulus sepnlcralis. Ed. W. 
Ltidtke et Th. Nis8.en. M 1.— 1.30. 

• • vita. Ed. Tii. Nissen. [In Vorb.] 

Aeliani de iiat. anini. II.XYU, var. hist., 
eplstt., frasmm. Kec. R. Hercher. 
2 voll. Jt 1-2.20 13.20. 

varla hUtorla. Beo. E. Hercher. 

M. 1.50 1.90. i 

Aeneae Tactici coinmentarius poliorce- 

ticus, Bec. A. Hug. M 1.3.5 1.76. 
* de obsidione toleranda conimen- 

tarios. Ed. R. Schoue. „(;. 4.50 5. — 
Aeschinis oratioues. Ed. Fr. Blass. 

Ed. n. mjji. Jt 2.80 3.a0. 

Ed. maior (m. Index v. 

Preuss). M 9.20 9.80. 

* Socratici reliqniae. Ed. H. KrauB. 

Ji2.80 3.20. 
Aesch)-ll tragoediae. Iter. ed. H. Weil. 
M 2.40 3.— 

Einzeln jede Tragftdie (Agamemnon. 
Chogphorae. Eumenides. Porsae. Prome- 
theus. Septem c. Th. SuppUces) 

JL —.40 —.70. 

cantlca. Dig. 0. Sohroeder. 

.fC 2.40 2.80. 
[ ] Scholia in Persas. B«c.O. D&hn- 

hardt. Ji 3.60 4.20. 
Aesopicae fabulae. Bec. C. Halm. 

JC —.90 1.30. 
Alciphronis Rlietoris epistnlarum lib. IV. 

Ed. M. A. Schepers. Jt 3.20 3.60. Alexandri Lycopol. c 

B r i n k m a n u. JC. 1 . 
Alypins: s. Musici. 
Aiiimo: s. Maximus. 
Anacreontis carmina. Ed. V. Bose. Ed. U. 
M 1.— 1.40. 

* Ed. G. Preisendanz. [In Yorb.] 

Anaritius: s. Euclid. suppl. 

Andocldis orationes. Ed. Er. Blass. 

Ed. m. Ji 1.40 1.80. 
Anuae Comneuae Alexias. Bec. A. Bo if f e r- 

Boheid. 2 voU. Jt 7.50 8.C0. 
Anonymi chrouographia syntomos e cod. 
Matrit. No. 121 (nunc 4701). Ed. Ad. 
Bauer. JL 2.— 2.40. 
Anonjmus de incredibilibns: a. Mytho- 

graphi. 
Anthologia Graeca epigr. Palat. c. Plan. 
Ed. H. Stadtmuellor. 

Vol. I: Pal. 1. I— VI (Plan. 1. V— VH) 

Jt. 6.— 6.60. 
Vol. n. P. 1 : Pal. 1. Vn (Plan. 1. m). 
JC 8.— 8.60. [P. 2 in Vorb.] 
*Vol. m. P. 1 : Pal. 1. IX. (Epp. 1—563. 
Plan. l.I) Jli.— 8.60. [P.2 inVorb.] 

lyrica s.lyr. Graec.reU. Ed. Th. Bergk 

Ed. IV cur. E. Hiller et 0. Crusius. 
JCZ.— 3.60. 
Autiphontis orntioues et fragmenta. Ed. 
Fr. BlaiJ. Ed. IL ..fi 2. 10 2.50. Die fetten Ziffern verstehen sich far gebundene Exemplare. 

1* A. AuBgaben griechiBCber nnd lateiaijchor Schriftateller. Aiitunini, SI. Aurel., coiunientarr. II. XII. 

Roc. I. Stich. Ed. n. Ji 2 40 'J.SO. 
Antoiiinu8 Liberalis: e. Mythographi 
ApocalypKis Anastasiae. Kd. B. Homburg. 

.«. 1,20 1.60. 
'Apolinari nielaplirasis psalinorum. £d. 

A. LiKlwirli. [In Vorb.] 
Apollodori bibliotheca: s.Mythographi. 

Vol. I. 
Apollonius Pergaens. Ed. et Jjat. interpr. 

est 1. L. Heiberg. 2 voU. JC 0.— 10.— 
Apollonii Rhodii Argonautica. Bec. B. 

Merliel. JC 1.50 1.90. 
Appiani hist.Rom. £d L. Mendelssohn. 

2 voU. [Vol. I. JC i.bO 5.— Vol. U. Ed. 

P.Viereck. Ed.U. Jt6.— 6.00.] ..«10.50 

11.60, 
Archinieilis opera oninia. Ed. et Latine 

vertit I. L. Heiberg. 3 voU. JC IS — 

19.S0. Ed. II. Vol. I. M. C— 0.60. 

*Vul. II. [In Vorb.] 
Arlsteae ad Philocratem epistula c. cet. 

de vers. LXXLntorpr. testlm. Ed. P.Wend- 

laud. JC 4.— 4.60. 
Aristophanls comoediae. Ed. Th. Eerglc. 

2 voU. Ed. n. JC 4.— 6.— 

Vol. I : Acham., Equites, Nubes, Vespae, 

Pax. JC 2.—, 2.60. 
— n : Ave8,Ly8i8trata,The8moph.,Ranae, 

Eccles., Plutus. JCi.— 2.50. 
Einzeln jedes StUclc JC —.60 —.90. 

cantica. Dig. O. Schroeder. ,,« 2.40 

2.80. 

Aristotelis ars rhetorica. £d. A. Boomer. 
Ed. U. JC 3.60 4.— 

de arte poetica I. Bec. "W. Christ. 
JC —.60 — 90. 

cthica Sicomachea. Rec. Fr. Suse- 

mihl. Ed. U cur. O. Apelt. ^fC 2.40 
2.80. 

niagna moralia. Bec. Fr. Susemihl. 

JC 1.20 1.00. 

[ etliii-a Eudemia.] Eudemi Rhodii 

othica. Adi. de virtutibus et vitiis 1. 
roc. Fr. SusemihL .H. l.iSO 2.20. 

politica. Post Fr. Sueemihlium 

rec. O. Immisch. M3.— 3.50. 

oecononilca. Rec. Fr. Susemihl. 

JC 1.50 1.90. 

rjolttiia Lf .9^i;r«i(«v. Ed. Fr. Blass. 

Ed. IV. Jl I.SO 2.20. 

ed. Th.Thalheim. ,^1^1.50 1.90. 

dc aninialibus hlstoria. Ed. L. Ditt- 

m e y e r. JC & — ti.dO. 

de partib. anim. II. IV, Ed. B. Lang- 

liavel. JC i.iiO 3.20, 
* de aninialium niotu. Ed. Fr. Littig. 

[In Vorb.] 

physica. Rec. C. Prantl. [z. Zt. vergr. 

Neuauii. i. Vorb.] 

de coelo et de generatlone et corrnp- 
tlone. Bec. C. Prantl. JC l.sO 2.20. Aristotelis quao feruntur de coloribus. de 
andibilibas, physiognomoulca. Bcc. C. 
PrantL JC —.60 —,90. 

quae feruntur de plantls, de mirab, 

auscultat., nierlianica. de lineis Insec, 
Tentorum situs et nomina, de MeliRso 
Xenophane (iorgia. Ed. O. Apelt. 
JC 3 — 3.40. 

* de aniina II. III. R«c. GnlL Biehl. 

Ed U. cur. O. Apelt. JC i.2(i 2,60, 

parra naturalia, Bec. GuiL Biehl. 

JC 1.80 2.20. 

metaphysica, Bec. GuiL Christ. 

Ed. U. JC 2.40 2.80. 

qui fereb. Ilbror. fragmenta. CoU. 

V. Ilose. JC 4.50 6.— 

[- ] DiTisiones quae vulgo dicuntur 

Aristoteloae. Ed. H. Mutsclimann. 
JC 2.(sO 3.20. 

- : 8. a. M u 8 i c i. 

Arrinni Anabasis. Bec. C. Abicht 
[z. Zt. vergr.] 

quae exstant omnia, Ed. A. 6. Roos. 

Vol. I. Anabasis. Ed. maior. Mit 1 Tafel. 
JC 3.60 4,20, 

Anabasis, Ed. A. G. Roos. Ed. min. 

JC l.»0 2.20. 

Bcripta minora. Edd. R. Hercher 

et A. Eberhard. Ed. U. .«1.80 2.20, 
Athenaei dipnosophistae 11. XV. Rec. G. 

Kaibel. 3 voU. JC 17.10 18,90. 
Autolyci de sphaera qnae movetnr I., de 

ortibus et occasibus II. II. Ed. Fr. 

Hultsch. JC 3.60 4.— 
Babrii fabulae Aesopeae. Bec. O. Crusius. 

Acc. fabul. dactyl. et iamb. reU. Ignatii et 

aL testrast. iamb. rec. a C. Fr. Mucller. 

Ed. maior. JC 8.40 9,— Bec. O. Crusius. 

Ed. minor. .tC i.— 4,60. 

E^d. F. G. S c h n e 1 d e V7 i n. 

'. JC —.60 1,— 

Bacrhius: s. MusicL 

Bacchylidis carmina, Ed. Fr. Blasa. 

Ed. UI. JC 2.40 2,90. 
Batrachomyomacliia: s. Hymni Home- 

r icL 
Bio: 8. Bucolici. 

Bleniyomachia: s. Eudocia Augusta. 
Bncolicornni (iraecornm Thoocriti, Bionis, 

Moschi reliquiae. Bec. H. L. Ahrens. 

Ed. II. JC —.60 1.— 
CaecllllCalactini fragmenta. Ed.E.Ofen- 

loch. „«; 6.— 6.60. 
Callistratus: s. Fliilostratus (min.). 
Callinici do vita S. Ilypatii I. Edd. Sem. 

PhUoL Bonn. sodales. JC 3.— 3.40. 
Cassianus Bassus: s. Geoponica. 
Cebetis tabula. Kd. C. Praechter. 

.^ — .60 — 90. 
Chronira minora. Ed. C. Frick. VoL L 

Acc. Hippolyti Itomanl praeter Canoncm 

Paschalem fragmm. chronoL JC^MO 7.40. 
Claudianus: s. Eudocia Augusta. Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. la. Blbllotheca Bcriptorum Graecorum et Bomanorum Teubncriana. Cleomedis de motu clrculari corporum cao- 
lestiumll. Il.Ed.H.Ziegler.„l(2.703.20. 
Collntlius: e. Tryphlodorus. 
Cornuti theologiue Graecae compendium. 

Rec. C. Lang. Ji 1.50 2.— 
Corpusculum poesis epicae Graecae ludi- 
buudae. Edd. P. Brandt et C.Wachs- 
muth. 2 faacc. JC 6. — 7. — 
*Daniascii vita Isidori. Ed. J. Hardy. 

[In Vorb.] 
Demados: b. DinarchuB. 
Demetrii Cydon. de contemn. niorte or. 

Ed. H. Beckelmann. J(.1.~IA0. 

Denietrii Tunoi 'li7ttcito'/.i/.oi et Libanii 

'EniatoXiucdot Xaoay.t>'i)f; ed. V. Wei- 

chert. Jl 2.60 3.20. 

Demostlionis orationes. Bcc. G. Dindorf. 

Ed.IV. cur. Fr. Blass. Ed. maior. [Mit 

adnot. crit.] 3 voU. je Ji 2.80 3.20. Ed. 

minor. [Ohne die adnot. crlt.] 3 voll. je 

..«: 1.80 2.20, 6 partes. je M—.90 1.20. 

Vol. I. Para 1. Olynthiacae in. Phi- 

lippica I. De pace. Philippica II. 

De Halonneso. De Chersoneso. Phi- 

lippicae ni. IV. Adversua Philippi 

epistolam. PhUippi epistola. De con- 

tributione. De symmoruB. De Rho- 

diorum Ubertate. De MegalopoUtis. 

De foedere Alexandri. JC —.90 1.20. 

— I. Para 2. De corona. De falsa lega- 
tione. .«; —.90 1.20. 

— n. Pars 1. AdvorsuB Leptinem. 
Contra Midiam. Adversus Andro- 
tionem. Adversus Aristocratem. 
J(. —.90 1.20. 

— II. Pars 2. Adversus Timocratem. 
AdversuB Aristogitonem II. Adversus 
Aphobum III. Adversus Onetorem II. 
In Zenothemin. In Apaturium. In 
Phormionem. In Lacritum. Pro Phor- 
miono. In Pantaenotum. In Nausi- 
machum. In Boeotum de nomine. 
In Boeotum de dote. Ji —.90 1.20. 

— IH. Pars 1. In Spudiam. In Phae- 
nippum. In Macartatum. In Leocha- 
rem. In Stephanum II. In Euergum. 
lu Olympiodorura. In Timotheum. 
In Polyclem. Pro corona triorarchica. 
In Cailippum. In Nicostratum. In 
Cononem. In CalUclem. „«.—.90 1.20. 

— III. Pars 2. In Dionysodorum. In 
EubuUdem. In Thoocrinem. In 
Neaeram. Oratio funobris. Amatoria. 
Prooemia. Epistolae. ludex historicuB. 
JC —.90 1.20. 

*Diadochi, S., de |:erfectione christiana. 

Graeco ot latine. Ed. J. K. Weis- 

Liebersdorf. [In Vorb.] 
Didymus de Demosthene. Recc. H. Diels 

et W. Schubart. Ji. 1.20 1.50. 
Dinarchi oratiohes adioctis Demadis qui 

fertur fragmentis vnip tij; dwdixattiag. 

Ed. Fr. Blass. Ed. IL Ji 1.— 1.40. Diodorl bibliotheca hist. Edd. Fr.Vogel 

et C.Th.Fischer. 6 voU. Voll. I— ni. je 

Ji 6.— C.60. Vol. IV. Ji 6.80 7.40. 

Vol. V. Jii.— b.GO. [Vol. VI in Vorb.] 
Diodori bibliotheca hist. Ed. L. Din- 

dorf. 5 voll. Vol. I u. U. [Vergr.] 

Vol. III u. IV. je Ji 3.—. Vol. V. 

Ji 3.75. 
Diogenis Oenoandensiti fragmonta. Ord. 

et expl. J. William. „^2.10 2.80. 
Dionis Cassii Cocceiani historia Roinana. 

Ed. J.MoIber. 5voU. Vol.L „^;.6.— C.60. 

Vol. n. „/i 4.80 5.40. [DieweiterenBande 

in Vorb.] 
Ed. L.Dindorf. 5 voU. je .^ 2 . 70. 

(Vol. I— lU vergr.] 
Dionis Clirysostomi oratioues. Reo. L. 

Dindorf. 2 voU. Vol. I. [Vergr.] Vol. IL 

Ji 2.70 3.00. [Noubearbeitung von A. 

Sonny in Vorb.] 
Diouysi Halic. antlquitatcs Romanae. Ed. 

C. Jacoby. 4 voU Ji 16.— 18.40. 

opuscula. Edd H. Usener et L. 

Badermacher. Vol. I. Ji 6 — 6.60. 

Vol. n. Fasc. L Jtl.— 

* Vol. n. Fasc. n. [In Vorb.] 

Dioplianti opera omnia c. Gr. commentt. 

Ed. P. Tannery. 2 voU. „^^.10.-11.— 
Divisiones Aristoteleae, s. Aristoteles. 
Eclogae poetarnm Graec. Ed. H. Stadt- 

mueller. Ji 2.70 3.20. 
Epicornm Oraec. fragmenta. Ed. G. 

Kinkel. Vol. L Ji 3 — 3.50. 
Epicteti dissertationes ab Arriano dig. Roc. 

H. Schenkl. Acc. fragmm., enchiridion, 

gnomolog. Epict., reU., indd. Ed. maior. 

JilO.— 10.80. Ed. minor. J(.6.— 6.60. 
Epistulae prirHtae craecae in pap. aet. 

Lagid. serv. Ed. St. Witkowski. 

Ji 3.20 'i.aO. [Ed. II in Vorb.] 
Eratosthenis catasterismi : s. Mytho- 

graphi III. 1. 
♦Erotici scriptoresGraeci. Ed.A.Me w a, I d t. 

[In Vorb.] 
Euclidis opera omnia. Edd. I. L. Heiberg 

et H Menge. 
VoU. I-V. Elementa. Ed. etLat. interpr. 
ost Heiberg. M. 24.60 27.60. 

— VLData. Ed.HMengo. „/^.5. — 5.60. 

— VII. Optica, Opticor. rec. Theonis, 
Catoptrica, c. schoU. ant. Ed. Hei- 
b e r g. Ji 5. — 5.60. [Forts. in Vorb.] 

Supplem. : Anaritii comm. 

ex interpr. Gher. Crem. ed. M. Curtze. 
Ji 6.— 6.60. 

: s. a. Musici. 

Endociae Angustae, Procli Lycii, Clau- 
diani carmm. Graec. rtll. Acc. Blemyo- 
macliiae fragmm. Bec. A. Ludwich. 
Ji 4 — 4.40. 

violarium. Bec. I. Flaoh. Ji 7.50 

8.10. Ole fetten Ziffern verstehen sicli fiir gebundene Exemplare. 6 A. Auegaben griecbigcher und lateinisoher Scbriftatelier. Enripirtis cantlcn dig. O. Schrocder 
JC. 4.— 4.40. 

tragoedine. Kec. A. Nauck. Ed. ni. 

3 voll. .« 7.80 9.30. 

Vol. I; Alcostis. Andromacha. Bacchae. 
Hecuba. Helona. Eloctra. Heraclidae. 
Horculos furens. Supplicee. Hippo- 
lytu8. JC 2.40 2.90. 

— II: Iphigenia Aulidensis. Iphigenia 
Taurica lon. Cyclopa. Medea. OroBtos. 
Rhesus. Troades. Phoenjssae. 

JC 2 40 2.90. 

— m: Perditarum tragoedianim frag- 
menta. JC. 3. — 3.50. I 

Elnzoln jode Tragodie JC — .40 — .70. 
Eusebii opern. Koc. G. Dindorf. 4 toU 

M 23.60 25.80. 
Fabnlne Aesopicne: s. Aesop. fab. 
Fabulne Romanenses (Jrncc. ronscr. Eec. 
A. Eberhard. Vol. I. [Vergr ; Forts. 
erscheint niclit.] 
Klorilcgiuni Graecnm in usum primi gym- 
nasiorum ordlnie colloctum a philologis 
Afrauie. kart. Fasc. 1—10 jo M —.50; 
Faec. 11—15 je JC -.00. 
Hlerzu unentgeltlich an Lehrer: Index 
argumontorum ot locorum. 

AuBer dor Verwcndung boi don Matu- 

ritatsprtlfungon hat dieso Sammlung 

don Zweck, dem Primaner das Boate 

tind Schftneto aus der griech. Literatur 

auf leichte Weise zuganglich zu machon 

imd don Kreis der Altcrtumsetvidion zu 

erwoitern. 

(ialeni Perfc^nnicni scriptn niinora. Recc. 

I. Marquardt, I. Mtillor, G. Helm- 

roich. 8 voll. JC 7.50 9.20. 

institutiologlra. Ed. C.KalbfleiBoh. 

JC 1.20 l.CO. 

de vlctu attennante 1. Ed. C. Kalb- 

floiech. M 1.40 1.80. 

de teniperamentls. Ed. G. Helm- 

relch. JC 2.40 2.80. 

(le usn pnrt4inn 11. XVII. Eec. G. 

Helmreich. 2 voll. Vol. I. Lihb.I— VIII. 
Vol. II. Libb.IX-XVII. je ./i 8.— 8.60. 

<ian<!entia8: s. Musici. 
♦(■einini clementa nst rononilne. Rec. C. 
Maiiitius J(. 8.— 8.0(1 nepliafRtionis enrhlridion. c. comm. vet. 

od. M. Consbruch. Jt 8.— 8.00. 
Herurlltl qnacRtioncs Ilomerlrae. Edd 
Societatis Philologac Bonnensis sodales. 
JC 3.6U 4.— 

: 8. a. Mythographi. 

Hermippns, anon. rhrist. de astrologU 
dinlogns. Edd C. KroU et P. Vier- 
eck. JC 1.80 2.20. 
Herodiniii nli exressu dirl Mnrri II. VIII. 

Ed. I. Bekkcr. JC 1 20 l.GO. 

Herodoti hlstoriarum II. I\. Ed. H. R. 

Diotsch. Ed. II cur. H. Kallenberg. 

2 TOU. [jo JC 1.35 1.80] M 2.70 3.00. 

Vol. I: Lib. 1—4. Fasc. I: Lib. 1. 2. 

JC —.80 1.10. 

Fasc. U: Lib. 3. 4. Ji —.80 1.10. 
— U: Lib. 5 — 9. Fasc. I: Lib. 5. 6 
JC —.60 — 90. 

Fasc. U: Lib. 7. JC — 45 —.75. 
Fasc. lU: Lib. 8. 9. JC —.60 —.90. 
•Herondae luiniinnibi. Acc. PhoenlcU 
Coronistae, Jluttil mimiamb. fragmm. Ed. 
0. Crusius. Ed IVminor. JC 2. iO 2.80. 
Ed. maior. [U. d. Pr.] 
Ileronis Alexandrlnl opera. Vol.L Dmck- 
worko u Automatontheater, gr. u. dtsch. v. 
W. S c h m i d t. Im Anh. Horons Fragm. flb. 
Wasseruhren, Philons Druckw., Tltrur z. 
Pneumatik. Jt9 — 9.80. Suppl. : D.Gesch. 
d. ToxtUbcrliofrg. Gr. Wortrogister. JC3 — 
3.40. 

Vol. U. Fasc. L Mcchanik n. 

Katoptrik, hrsg. u. abors. von L. Nix u. 

W. Schmidt. Im Anh. Eizorpto aus 

Olynipiodor, Titruv, Pllnlus, Cato, 

I PHeudo-Euclld. Mit 101 Fig. JC &.— 

I 8.80. 

' Vol. UI. Vermossungslehre n. 

Dioptra, grioch. u. doutsch hrsg. von H. 
SchOne. M 116 Fig. .H. 8 — 8.80. 

* Vol. IV. Ed. I. L Heiberg. 

[U. d. Pr.] 
Hesiodl carnilna. Rec A. Rzach. Ed. II. 

JC 1.80 2.30. 
Hcsychll Milcsli qul fertur de vlris 111. I. 
Roc. L Flach. JC —.80 1.10. (ieoponiea eivo Cassinni Bnssl Schol. de Hleroclis synecden.us. Acc. fragraonta ap re rastica eclogae. Rec. H. Beckh. 

M 10 — 10.80. 
(ieorgii Acropol.nnnales. Roc. A. Hoisen- 

borg. Vol 1. U. 11.00 14.— 
Ocorgll Cyprl dcscripfio orbis Roninul. 

Acc. Leonis Inip. dintypohis genuinn. 

Ed. II. Golzer. Adi. s. 4 tabb. geograph. 

M. 3 — 3.50. 
Oeorgll Monnchl Chronlcon. Ed. C. de 

Boor. Vol. I. U JC 18 — 10.20. 
iiellodorl Aethiopir. 11. X. Ed. L Bekker. 

..«11.40 2.90. ConstnntLuum Porphyrog. sorvata et 

nomlna urbium mutata. Roc. A. Burck- 

hardt. .tC 1 20 1.00. 
Hippnrrhl in Arati et Endoxi Phnenomenn 

ronini. Roc. C. Manitius. JCi. — 4.60. 
Hipi)0rrn(iN0pern.7 voU. Recc.H.Kuohle- 

wcin ot I. Ilborg. Vol. I (cum tab. 

phototyp.). JC 6— 0.60. Vol. II. 

Mb — 6.60. [Fortsetz. nocli uubestimmt.) 
illstorlcl Ornccl mlnores. Ed. L. Din- 

dorf. 2 voll. [z. Zt. vergr. ; Ncuboarb. la 

Vorb.] Die fetten Ziffern verstehen sioh fiir gebundene Exemplare. 1 a. Bibliotbeca scriptOTum Oraecoram et Romanorum Teubnerianu. Ilomerl carmlna. £d. 6uil. Dindorf: 

llias. Ed. Guil. Dindorf. Ed. Y cur. 

C. Hentzo. 2 part08. [je ^«; — .75 1.10.] 

v«; 1.50 2.20. [In 1 Band geb. M 2.—.] 
Para I: II. 1—12. Pars U: n. 13—24. 

Odyssea. Ed. Guil. Dindorf. Ed.Vcur. 

C. Hontzo. 2 partos. [jej<;— .75 1.10.] 

.^1.50 2.20. [In 1 Band geb. M. 2.—.] 

Pars I: Od. 1—12. Para H: Od. 13—24. 

Rec. A. Ludwicii. 2 voll. Ed. 

min. [je M —.75 1.10.] JC 1.50 2.20. 
Hymnl Homerlci acc. epigranuuatis et 

Batrachomyomacliia. Koc. A. Bau- 

meister. Ji. — .75 1.10. 
Hyporidis orationcs. Ed.Fr.BlaB. Ed.III. 

[Vergr. ; Nouboarb. v. Jensen in Vorb.] 
lambllclil protrepticug. Ed. H. Pistelli. 

JC 1.80 2.20. 

de conimnni math. scientla 1. Ed. 

N. Feeta. M. 1.80 2.20. 

In Mcomachiarithm.Introduct.l. Ed. 

H. Piatelll. JC 2.40 2.80. 
* Tita Pythagorae. Ed. L. Deubner. 

[In Vorb.] 
Ignatlus Diaconas: s. BabriuB u. Nice- 

p li r u 8. 
Inc. aact. Byzant. de re mllit. I. Bec. 

R V&ri. M 2.40 2.80. 
Inscrlptlones tiraecae ad Inlustrandas 

dlalectos aelectae. Ed. F. Solmson. 

Ed. m. JC 1.60 2.— 
* Latlnae Graeiae bilingues. Ed. F. 

Zillcen. [In Vorb.] 
loannes Fhlloponus: s. Fhiloponus. 
losephi opera. Rec. S. Q. Naber. 6 voU. 

Jt 26.— 29.— 
Isaei oratioues. Ed. G.Scheibe. Ji 1.20 

l.CO. 

Ed. Th. Thalheim. ^i 2.40 2.80.. 

Isocratis orationes. Rec. H. Benseler. 

Ed. II cur. Fr. BlaBS. 2 voU. Ji 4.— 

4.80. 
*lalianl Imp. qnae supers. omnia. Rec. 

C. F. Hertleln. 2 voU. [Vergr.; Neu- 

bearbelt. von Fr. Cumont u. J. Bidez 

in Vorb.] 
lustiuiani imp. novellae. Ed. C. E. Za- 

chariae a Lingentbal. 2 partea. 

JC 10.50 11.60. 

Appendix (I). .^—.60 1. — 

Appendix (11). De dioecesi 

Aegvptiaca lex ab imp. lustiniano anno 

554 lata. M 1.20 1.60. 
Loonis diatyposis: s. GeorgiusCypriuB. 
*LibanlI opera. Rec. R. Foerster. Vol. 

I-VI. ./«.69.— 74.20. Vol.VIL [U.d.Pr.] 

EmciTo?.i/uaTot XaQoixt>\Qf; s. Deme- 

triuB. 

Luclanl opera. Rec. C. Jacobltz. [fi part. 
je Ji 1.05 1.40.] 3 volL ..^6.30 7.>>0. 

Ed. N. Nil6n. Vol. 1. Fasc. I. 

lib. I— XrV. JC 2.80 3.20. *Fa80. IL 
[U. d. Pr.] [Lncianus] Prolegomena. Comp. N.Nil6n. 

M 1.— 1.25. 
[ ] Scholia In Luclanam. Ed. H. Rabe 

JC f,.— 6.60. 
LycophroniN Alexandra. Roc. G. Einkel. 

.^1.80 2.20. 
Lycurgi or. io Lcocrateni. Ed. Fr. BlaBB. 

Ed. maior. JC —.90 1.30. Ed. mlnor. 

JC —.60 —.90. 
Lydi I. de ostcntls et Calendarla Graeca 

oninia. Ed. C. WachBmuth. Ed. II. 

Jt 6 — C.CO. 

de niensibus 1. Ed. R. "Wttnscb. 

JC 5.20 5.80. 

de magistratlbns 1. Ed. R. Wansch. 

JC 5.— 6,60. 

Lystae orationes. Bec. Th. Thalhelm. 

Ed. maior. M 8— 3.60. Ed. minor. 

JC 1.20 1.60. 
Marcl Diaconl rlta Porphyrii, eplscopl 

(iazensis. Edd. soc. phUol. Bonn. Bodales. 

JC 2.40 2.80. 
Ma.vlnii et Ammonls carminani de actloniim 

augpicils reU. Acc. anecdota astrologica. 

Rec. A. Ludwich. JC 1.80 2.20. 
Maxiinl Tvrii pIiilOKOphunicna. Ed. H. 

Hobein...^,i: 12.— 12.60. 
Menandroa. Ed. A.Korte. Ed.maior.,^i3.— 

8.40. Ed. minor JC •2.— 2.40. *Ed. II 

[In Vorb.] 
Metrici scriptorcs Graeci. Ed. R. Weet- 

phal. Vol. I: Hephaestion. JC^.IQ 3.20. 
Metrologicoriim scriptorum reliqulae. £d. 

F. Hultscb. 2 voU. Vol. I: Scriptorea 

Graeci. „/t2.70 3.20. [Vol. II: Scriptorea 

Bomani JC 2.40 2.80.] .^5.10 C— 
Moschus: b. Bucolici. 
Mnsici scriptores Graeci. ' Aristotelop, 

EuclideB, Nicomacbua, Baccbius, Gauden- 

tius, Alypius et melodiarum veterum quid- 

quid exstat. Rec. C. lanus. Ann. s. 

tabulae. Jt^.— 9.80. 
Supplementum : Melodiarum 

reU. M. 1.20 1.60. 
Mnsonii Bnfi reliquiae. Ed. O. Henzo. 

.^3.20 3.80. 
Mythographl Graeci. Vol. I: Apollodori 

bibliotheca, Pediasimi lib. de Herculia 

laboribus. Ed. B. Wagner. JCi.dQ 4.20. 

Vol. n. Fasc. I: Partlienii Ub. nfQ\ 

i()0}Tiy.o)v na 9 >]i.i iitu>v,bA..'S . Solcolowski. 
Antonlni Liberiilis^/trftaoo^jwnfojv nvro' 
Yu>Yn, ed. E. Martini. ^JC 2.40 2.80. 
Suppl. : Parthenlns, ed. E. Martlni. 
M. 2.40 2.80. 

Vol. in. Fasc. I: Eratosthenls cata- 

Bterismi. Ed. Olivieri. ./<i 1.20 1.60. 

Vol. m. Fasc. n: Palaephati ne^l 

&nloToiv, Heracliti lib. nfol ItnirsTojv, 
Kxcerpta Vaticana (vulgo Anonj-mua de 
incredibUibus). Ed. N. Fosta. ..^C 2.80 
3.20. Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. A. Ausgaben griecbisclier oiid lateLnischer Schriftsteller. Natarallutn rernm gt-riiitores Gr»ecl 
minoreii. Vol. I: FaradoxograpliL, Anti- 
gonui, Apollonius, Phlcgou, Anonymuii 
VaticanuB Rec O Koller. .«: 2 70 a.lO. 

Nicephorl archleplscopl opuKcc. hUt. Ed. 
C. de Hoor. Acc Ignutli Diaconi ?itii 
Xicephori. .« 3 30 '«.70. 

Bleninijrdae curr. vitae et carmiua. 

Kd. A Ileisenberg. JC 4.— 4.40 

Mconiurlii (^crasenl Introdnctlonls 
arithm. 11. II. Eec. R. Hoche. ^H l.iH) 
2.eo. 

: 8. a. MuBioi 

>'onni Dionyglacorara 11. XLVIII. Rec. 
A.Koechly. VoU I u. U je Jt 6 — C.oC. 

Kec. A Ludwicb. VoL I. 

Libri I— XXIV. Jl. C— G.OO. VoL II. 
J( c.ao 7.20. 

pnraphraRls s. eTnnffelH loannel. Ed. 

A Schoindler. .li 4 50 5. — 
'Olyniploilnrus in Plutnnls Phaedouem. 

Ed W Norvin. [In Vorb.) 
Palnephntus: 8. MythographL 
Partlienlns: 8. Mythographi. 
Pntruni Mcnenoruni nnmina tirnece, La- 

tlne, Sjrrlnce, Coptlce, Arabice, Armc- 
• niace. Edd. H.Gelzer,H. Ililgenfeld, 

O. Cuntz. JC G — 6.00. 
Pansnnine (irncciae dcscrlptio. Rec. Fr. 

Spiro VoU. I— III. Ji 7 60 9.— 
Podlnsinius: a. Mythographi. 
Pliilodcmi Toluminn rhctorlca. Ed. S.Sud- 

hauB. i' voU. u. SuppL Ji 11.— 12.60. 

de mnsica II. £d. I. Kompr. 

.^ 1 50 2.— 

* n. ■/.<xy.u'iv Ub. decimus. Ed. Chr. 

Jensen. Jl. 2 — 2.2.5. 

n. oiyoro^iia; Ub. Kd. Chr. Jenaeo. 

M 2.40 2.80. 

* n. naootjala;. Ed. A. Olivieri. 

[In Vorb.] ^ ' ^ 
n. tiiO y.a^' "Outioov iiya9ov fiaaiXfw; 

Ub. Ed. AL OlivierL J/. 2.40 2.80. 
Philoponl de opitlcio ninndi II. Rec. W. 

Eeichardt Ji 4.— 4.(iO. 

de aeternltate niundi c. Proclnra. 

Ed. H. Rabo. JC 10 — 10.80. 

PhiloNtrntl(inai.)opera. Ed. C.Ii. Eayser. 
2 voU. [z. Zt. vergr.] 

Imacines. Rccc. O. Bonndorf ot 

C. Schenkl. JC 2 >iQ 3.20. 

Phllostrnti (mln.) imaglnes et CnlliNtrnti 
descriptiones. Rocc. C. Schenlcl et 
Aem Reisch .«: 2 40 2..S0. 

*Phry> lchi Sophlstneprnefntiosopliistica. 
Ed. J. V. ]!..rries. .(t 4. — 4.40. 

PliyNlognomonlci scrlptores Gracci et 
Lntinl. Roc. R. Foerster. 2 voU. 
VoL I. II. Jt 14 — 15.20. 

l'lioeni.\ Colnph.: s. Ilerondas. 

Pindnri carmlna. Ed. W. Christ. Ed. II. 
JC 1 «0 2.20. 

od O. Schroeder. .<<; 2. 10 2.80. [Pindarl carniina.1 Scliolia vetera in Pin- 
daricarmiiia 2 voU. Vol 1. SchoUainOlym- 
pionicas. IJec. A B Urachmann MH. — 
8.B0. Vol II. Scliolia in Pythionica». 
Rec. A. B. Drachmann. JC li.— 0.60. 

Platonis diulOKl secuudum ThrasylU tetra- 
logias dispositi. Ex rccogn. C. V. Her- 
manni et M Wohlrab 6 voU ,H. 14. — 
17.50. [VoU. L in. IV. V. VL jo JC 2.40 
3.— VoL U. JC 2 — 2.50.] 
Auch in folgenden einzelnen AbtoUimgeu: 
Nr. 1. Euthyphro. Apologia Socratis. 
Crito. Phaodo. „«:— .70 1.— 

— 2. Cratylus. Theaetotua. .,H.l.— 1.40. 

— 3. SophiBta Politicus. JCl.— 1.40. 

— 4. Parmonidoa.PhUebu8.Jt— .001.30. 

— 5. Convivium. PhaodruB. JC — .70 
1.— 

— 6. AlcibiadoB I et £L Hipparchus 
Eraetae. Theages. JC — .70 1. — 

— 7. Charmidos. Laches. LyslB 
.4C —.70 1.— 

— 8. EuthydemuB. Protagoras. JC — .70 
1.— 

— 9. Gorgias. Mono. JC 1.— 1.40. 

— 10. Hippias I et U. lo. MonexenuB. 
CUtophon. JC — 70 1.— 

— 11. Rei publicae libri decom. .tf l.SO 
2.20. 

— 12. TimaouB. Critias. Minos. 
Jt 1 — 1.40. 

— 13. Legum Ubrl XXL Epinomis 
M 2.40 3.— 

— 14. Platonis quae feruntur epistolae 
XVIU. Acc. defiuitiones ot septein 
dialogi spuru. .IC 1 20 1.60. 

— 15. Appcndix Platonica continons 
isagogas vitasque autiquas, scholia, 
Timaoi glossar., iudices. ..Ki. — 2.40. 

Inhalt von Nr. 1— 3 = VoL I. 

— 4— 6 = Vol. II. 

— 7—10 = Vol. lU. 

— 11. 12 = Vol. IV. 

— 13 = VoL V. 

— 14. 15 = VoL VI. 
Plntinl Knnendes praem. Porphyrli de vita 

Plotlni dt-quo ordiue librorum eius Ubello. 
Ed. R. Volkmann. 2 voU. JCO.— 10.20. 
PlNtnrclii vltae pnrnllelne. Rcc. C. Siute- 
nis 5 volL Ed. II H 13.60 Ui. 10. [Vol. I. 
.«;2S0 3.30. Vol. II. .«:3.40 4.— . VoU. 
m— IV. jev<t2.50 3.— . VoL V. .^2.40 
2.H0]. 

Auch In folgondon einzolnon AbteUungen : 

Nr. 1. Thesous et Romulus, Lycurgus ot 

Nuroa.Solou otPubUcola..M:i 50 1.00. 

— 2. Thomistoclos et CamUlus, Poricles 
et Fabius Maximus, Alcibiades et 
Coriolanus. ..H. 1 50 1.90. Die fetten Ziffern verstehen sicb fiir gebundene Exemplare. I a. Bibliotlieca scriiuorum Graocorum ot komanorum Jeubneriana. '.) riiitarchl ritae parallelae. 

Nr. 3. Timoloon ot Aomiiias Paulua, Pclo- 
pidaa ot Marccllus. JC 1.20 l.GU. 

— 4. Aristidea et Cato, Philopoomen 
et Flaminiirus, Pyrrhus et iVIarius 
JC 1.4U l.SO. 

— 5. Lysandor et Sulla, Ciraon ot Iju- 
culluB. ^fC 1 20 l.CO. 

— 6. Nicias et Craasus , SertoriuB et 
EumoncB. JL 1.— 1.40. 

— 7. Agesilaus et Pompoius. JC 1. — 
1.40. 

— 8. AlexaudoretCaosar. Ml. — 1.40. 

— 0. Phocion et Cato minor. JC — .80 
1.10. 

— 10. Agia et Cloomenes, Tih. et C. 
Gracchi. JC —.80 1.10. 

— 11. DemoBthenos et Cicero. JC — .80 
1.10. 

— \'2. Demotrius et Antonius. Jt — .80 
1.10. 

— 13. Dio et Brutus. JC l.iiO 1.60. 

— 14. ArtaxcrxcB ot Aratus, Galba et 
Otho. JC 1.40 1.80. 

Inhalt von Nr. 1 u. 2 = Vol. I. 
_ 3— 5 = Vol. n. 

— 6— 8 = Vol. m. 

— 9—12 = Vol. IV. 

— 13ul4 = Vol. V. 

* Edd. Cl.Liind8kog,J. Mewaldt 

etK. Ziegler. 3 Bde. [In Vorb.] 

moralla. Rec. G. N. Bernardakie. 

7 voll. je Jt 5.— 6.C0. , 

Polenionis declnmationes dnae. Bec. H 

Hinck. .fC 1.— 1.40. 
Polyaeni strategeniaticon II. VIII. Bec. 

E. Woelfflin. Ed. II cur. J. Melber. 

JC 7.50 S.— 
Polybii liistoriae. Bec. L.Dindorf. Ed. H 

cur.Th.Bttttner-Wob8t. bvon.JC20.60 

2a.60. 
Polystrati Epic. n. lihiyov xaTacpQovijotcu;, 

Ed. C. Wilke. JC 1.20 1.60. 
Porpliyrii opiiscc. sel. Bec. A. Nauck. 

Ed. n JC 3.— 3.60. 

Keiitentia ad inteltigibilia dnccutes. 

Ed. B. Mommert. ^H. 1.40 l.»0. 

: 8. a. PlotinuB. 

Procli Diadochi in primnm Euclidis ele- 

mentorum iibrum comnientarii. Boc. 

G. Friedlein. JC 6.75 7.30. 

in Platonis rera publicani conimen- 

tarii. Ed. G. Kroll. 2 voU. Vol. 1. 
JC 5 — 5.60. Vol. n JC S.— 8.60. 

in Platonis Tlmacnm commentarii. 

Ed. E. Diehl. Vol. I — UL JC 30.— 
32.20. 

In Platonig Cratjrlnm commentaril. 

Ed. G. Pasquali. JC3.— 3.40. 

hypotjposis nstronnmicariim posi- 

tionuni. Ed. C. Manitius. J/ S. — S.CO. *ProcliDindoclii stoidieiosis pliysica. Ed. 
A. Kitzenfeld. [lii Vorb.] 

carniina: s. Eudocia Augusta. 

Procopii CaesariensiK opera omnia. Bec. 

LHaury. VoU. L IL je JCU.— 12.S0. 

Vol. m 1. JC 3.60 4.— 
Propheturura vitae faliulosae. Edd. H. 

Gelzer ot Th. Scherraanu, ..((.5.60 6.— 
Ptoleroaei opern. Ed. I.L.Heiberg. VoI.L 

Syuta.xis. P. L Ubri I— VL JCH.— 8.60. 

P. U. Ubri VU— XXU. JC 12.— 12.60. 

Vol. U. Op astrou. min. JC 9.— «.60. 
*[ ] Haiidbuch der Astronoinic. Hrsg. 

von C. Manitius. 2 Bde. [In Vorb.] 
QuintiNmyriiaei Posthomerlcorum II. XIV. 

Bcc. A. Zimmormann. ^^.3,60 4.20. 
Bepertorinni griecli. Worterverzeichnisse 

u,SpeziaUexika v,H,Schone, JC — . «0 1 . — 
Rhetores (iraeci. Roc. L. Spengel. 3 volL 

Vol. L Ed, C, Hammer, Jii.^Q 4.80. 

[Voll, n u. m vergr, ; Neubearb. inVorb,] 
Scriptoreserotici.s.Erotici scriptores. 

metrici, siohe: Motrioi scriptores. 

nietrologici, siohe: Metrologici 

Bcrip toros. 

origlnum Constantinopolit. Boo. 

Th, Preger, 2 fascc, JC 10,— 11.20. 

physiognoraonici, siehe: Phyeio- 

gnomonici Bcriptorea, 

sncri et profani. 

Fasc. I: b. Philoponus, 
Fasc. U: s, PatrumNicaon, nomm, 
Fasc. lU: s. Zacharias Rhetor. 
Fasc. IV: b. Stephanus vonTaron. 
Fasc. V: E, GerIand,QucIlen z, Gesch, 
d, Erzbist, Patras. JC 6,— 6.60. 
Screni Antinoensis opiiscula, Ed, I, L, 

Hoiberg. Ji 5. — 6.50. 
*Scx1i Enipirici opera. Ed. H. Mutsch- 
mann. 3 voU. Vol. I. nvoQinifiijir unu- 
rfnriofcn: L III. „«3.60^4 — 
Simeonis Sethi syntagma. Ed. B. Lang- 

kavoL JC l.SO 2.20. 

Sophoclis tragoediae. Roc. Guil. Din- 

dorf. Ed. VI cur, S, Moklor. Ed. maior. 

JC 1.65 2.20. Ed mtnor. JC 1.35 1.80. 

Einzeln jede TragOdio (Aiax. Antigono. 

Eleetra. OedipuB Col. Oedipus Tyr. 

PhUoctotes. Trachiniae) JC — .30 — .60. 

Sophoclis cantica. Dig. O. Schroeder. 

JC 1.40 1 80. 

[ ] Scholia in S. tragoedias vetera. 

Ed. P. N. Papageorgios. JC 4.80 5.40. 
Stephanus ron Taron. Edd. H. Gelzer et 

A Burckhardt. JC 5.60 6.— 
Stobaei Horilegium. Rec. A. Moineke. 
4 voU. [vergr.J 

eclogae. Rec. A. Meinoke. 2 volL 

[z. Zt. vergr.] 

Strabonis geograplilca. Roc. A.Meineko. 

3 voU. JC 10.80 12.60 
♦Synkellos. Ed, W. Reichardt. [U, d. Pr] Die fetten Ziffern vorstehen sicli fiir gebundene Exemplare. 10 A. Auggaben griechischer und lateiniacher SchrifUteller. Syriaui in Hermogenem coniiii. Kd. 

H. Kabe. 2 voU. .K 3.-'0 4.10. 
Testunientum Novom («raece od. Ph. Butt- 

mann. Ed. V. ^W; -^.25 2.75. 
Themistii paraphrascs Aristotelis 11. Ed. 

L. Spengel. i' voU. .H. 9.— 10.20. 
Theorritus: s. Bucolici. 
Theodoretl Graec. affeet. cnratio. Rec. 

H. Raeder Jt 6 — «.60. 
Theodori Prodromi oatomyomai-hla. Ed. 

B. Hercher. JC —.50 —.75. 
Theonis Smjrnaei expositio rer. mathe- 

mat. ad lee. Pliitonem ntil. Rec. 

K. Hiller. Jt 3 — :5.50. 
TheophrftRtl Eresii opera. Rec. F. 

Wimmer. 3 voU. [Vol. L II. vergr.] 

Vol. m. Jt 2.40. 
n. X f ^ i in c libri fragmenta. CoU. 

A. Mayer. .^5.— 5.40, 
Theophylactl Simocattae historiae. Ed. 

K. de Boor. JC 6.— 6.00. 
Tliurydidis de bello Pelopouuesinco II. 

VIII. Rec. C. Hude. Kd. raaior. 2 voU. 

[je .H. 2.40 3.—] JC 4.80 6.— Ed. minor 

2 voU. [je Ji 1.20 l.SO] .(i 2.40 ».60. Trvphiodorl et CollQthl carmm. Kd. 6. 

Sveinberger. .iC 1 40 l.SO. 
XenophontiM espeditlo Cyrl. Rec. W. 

Gemoll. Ed. maior. M 2.40 3.—. Kd. 

minor. JC — 80 1.10. 
hiHtoria Graeca. Rec. O. Keller. 

Ed. minor. JC — 90 1.30. 

Rec. L. Diudorf. M —.90. 

instltutio Cjri. Rec. A. Hug. Ed. 

maiorJtl.50 2.— Ed. minor.,^, — .90 1.30. 
* Eec. W. Gemoll. Ed. maior — 

Ed. minor. [In Vorb ] 

comnientarii. Rec. W. Gilbert Ed. 

maior JCl. — 1.40. Ed. minor Ji — .45 

— .75. 

scripta minora. Rec. L. Dindorf. 

2 fascc. JC 1.40 2.10. 
* P I: Oeconomicus, Symposion, 

Hiero, Agesilans, Apologia. Ed. Th. 

Thalheim. M 1.40 l.sO. P. 11. Ed. 

F. RUhl. [In Vorb.] 
ZachariaN Bhetor, Kircliengeschichte. 

Deutscb hrsg.v. K. Abrensu. G. Krttger. 

.K 10.— 10.80. 
Zonarae epitome historiarnm. £d. L. 

Dindorf. 6 voU. ,H. 27.20 30.80. b) Ijateinisclie Schrlftsteller. [Acro.] Pseudacronis scliolia in Horatiniu 
retastlora. Rec. O. Keller. Vol. I/ll. 
JC21.— 22.60. 
Ammlani Marcellini rer. gfest. rell. Rec. 
V. Gardthausen. 2 voU. [z. Zt. vergr. ■ 
Xenbearb. in Vorb.] 
Ampellus, ed. Woelf f lin, sieho: Florus. 
Anthinii deobserratioiie ciboruniepistola. 

Ed. V. Rose. Ed. U. .<i 1.— 1.25. 
Anthologla Latina sive poesis Latlnae 
gupplemeiitum. 

Parel: Carmm. in codd. script. rec. A. 

Riese. 2 fascc. Ed. U. .,«18.80 10.— 

— U: Carmm. epigraphica conl. Fr. 

Buecheler. 3 fascc. Faso. I. JC i — 

4.60. Fasc.ll. ./i 5.20 6.80. [Fasc.IIl. 

Ed. Lommatzsch in Vorb.] 

Suppl.: 8. Damasus. 

Anthologlo a. rcim. IHchtern v. 0. Mann. 

JC —.60 —.90. 
Apulei opera. Vol. I. Metamorphoses. Ed. 
R. Uelm. Jt 3— 3.40. Vol. U. Fasc. 1. 
Apologia. Rec. R. Helm. .(^2.40 2.80. 
Vol. U. Fasc.U. Florida. Ed. R. Helm. 
.H 2.40. 2.80. Vol. UL De philosophia U. 
Ed. P. Thomas. JC i.— 4.40. 

npologia et florlda. Ed. J. v. d. VI iot. 
.«: 4 — 4.60. 
Augustinl de civ. del II. \XII. Rec. 
B. Dombart. Kd. lU. 2 voU. Vol. I. Lib. 
1— XIU. JC5.— 5.00. Vol. U. Lib.XIV— 
XXII JC 4 20 4.60. 
Angugtinl confesKlonum II. XIII. Roc. 
P. KnOli JC 2.70 3.20. Aulularia eive Querolus comoedia. 

R. Peiper. JC 1.50 2.— 
Ausonii opuscula. Rec. R. Peiper. 

est tabula. JC 8,- 8.60. 
S. Aurell Victorls de Caesaribus I. 

F. Pichlmayr. JC 4.- 4.40. 
Avieni Araten. Ed. A. Breysig. .,H;1.— Ed. 

1.40. 
Rec. Benedicti regula nionachoram. 

Ed. Woelfflin. JC 1.60 2. 
Boetil de instit. arithmetica II. II, de 

Instit. mnsica II. V. Ed. G. Friedlein. 

^H. 5.10 5.60. 

comnientarii in I. AristotelU ni<jl 

ioutjyiia;. Rec. C. Meiser. 2 partes. 
JC 8.70 9.70. 

CaesarUcomment.cum A. Hlrti aliorumque 
supplementis. Rec. B. KUblor. 3 voll. 
Vol. I: de bollo GuIIico. Ed. min. 
.«;— .75 1.10. Ed. mai. ^ 1 40 1.80. 

— U: de bello ciTill. Ed. min..<C— .60 
—.90. Ed. mai. JC 1 — 1.40. 

— UI. P. I: de b.AIex., de b.Afr. Rec. 
E. Woelfflin. Ed. miu. .«: — .70 
1.— Ed. mai. ^H 1.10 1.50. 

— UI. P. U: de b. IllNpan., fragnienta, 
indices. JC 1.50 1.90. 

Rec. B. Dinter. Ausg. in 

1 Bd. (ohne d. krit. praefatio). JC 1 . 50 2.10. 

de bcllo Galllco. Ed. minor. 

Ed. U. ^H — ;•} 1.10. 

de bello civlll. Ed. minor. 

Ed. U. .H —.60 —.90. 

Calpurni Flaccl declamationeg. Ed. 
G. Lehnert. .H 1 40 1.80. Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. 1 a. Bibliotbeca Bcriptorum Graecorum et Bomanoruu Teubneriaua. 11 *rassio(lori iustitationes divinarnm et 

siicciilarinm artinm. £d. Fb. Stettner. 

[In Vorb.] 
Cassil Felicis de medlcina 1. Ed. Y. Bose. 

.«3,— 3.40. 
Catonis de agri cnltnra I. Bec. H. Eeil. 

M 1.— 1.40. 

Catulli carmlna. Becens. L. Mueller. 

^H. — .4.T —.75. 
, Tibnlli, Propertli carmina. Bec. 

L. Mueller. JC 3.— 3.60. 
Celsi de medicina 11. £d. C. Saremberg. 

M 3.— 3.50. 
Censorini de die natali I. Boc. Fr. 

Hultsch. M 1.20 1.00. 

Ciceronis scripta. Edd. F. W. MUUor et 

G. Friedrich. 4 partee. lOvoU. .,«126.20 

30.60. 

Para I: Opera rhetorica, ed. Fried- 

rich. 2 voU. Vol. L ^fi. 1.6Q 2.— 

Vol. IL JC 2.40 2.80. 

— n: Orationes, ed. Mttller. 3 voU. 
je JL 2.40 2.80. 

— ni: Epistnlae, ed. MttUer. 2 voU. 
[Vol. L JC 3.60 4.20. VoL LL 
M 4.20 4.80.] JC 7.80 9.— 

— IV: Scripta philosophica, ed. 
MttUer. 3 voU. je JL 2.40 2.80. 

Auch in folgendon ein^olnen AbteUungen: 

Nr. 1. Bhetorica ad. Herennium, ed. 
Friodrich. Jl. —.80 1.10. 

— 2. De inventione, ed. Friedrioh. 
JC —.80 1.10. 

— 3. Do oratore, od. Friedrich. 
ofC 1.10 1.50. 

— 4. BrutuB, ed. Friedrich. ,jfi — .70 
1.— 

— 5. Orator, ed. Friedrich. J(. — .50 
—.75. 

— 6. Do optimo gonore oratorum, parti- 
tionoB ot topica, ed. Friedrich. 
JC —.50 —.75. 

— 7. Orationes pro P. Quinctio, pro 
Sex. Boscio Amerino, pro Q. Boacio 
comoedo, ed. Mttller. JC — .70 1. — 

— 8. Divinatio in Q. CaeciUum, actio 
in C. Verrem I, ed. M a 1 1 e r. .,«: — .50 
— .75. 

— 9a. Actionis in C. Verrem H sive 
accuBationis U. I — m, ed. Mttllor. 
J(. 1.— 1.40. 

— 9b. U. rv. V, ed. Mttller. 

J( —.50 —.75. 

— 10. Orationes pro M. TuUio, pro 
M. Fonteio, pro A. Caecina, de imperio 
Cn Pompoii (pro lege ManUia;, ed. 
MUlIer. J(. —.50 —.75. Ciceronis scripta. Edd. F. W. MUUer et 
G. Friedrich. 

Nr. 11. Orationes pro A.CiuentioHabito, 
de lege agr. tres, pro C. Babirio 
perdueUionis reo, od. MHWoi. Ji^.SQ 
1.10. 

— 12. Orationes in L. CatUinam, pro 
L. Murena, ed. Mtiller. JC —.70 
1.— 

— 13. Orationes pro P. Sulla, pro Archia 
poota, pro Flacco, od. Mttller. 
J( —.50 —.75. 

— 14. Orationes post reditum Ln seuatu 
et post reditum ad Quiritoa habitao, 
de domo sua, de haruspicum responso, 
ed. Mtiller. J( —.70 1.— 

— 15. Orationes pro P. Soatio, in P. 
Vatinium, pro M. Caelio, ed. Mttller. 
JC —.70 1 

— 16. Orationes de provinciis consula- 
ribus, pro L. ComoUo Balbo, in L. 
Calpumium Pisonera, pro Cn. Plancio, 
pro Babirio Postumo , od. MUIIer. 
J( —.70 1.— 

— 17. Orationos pro T. Annio MUone, 
pro M. Marcello, pro Q. Ligario, pro 
rege Deiotaro, ed. MUIIer. J( — .50 
— .75. 

— 18. Orationes in M. Antonium PhUip- 
picao XI V, ed. M U 1 1 e r. ^« — .90 1.30. 

— 19. Epistt. ad fam. I. I — IV, ed. 
Mttller. J( —.90 1.30. 

— 20. Epistt. ad fara. 1. V— VIH, ed. 
MttUor. J( —.90 1.30. 

— 21. Epistt. ad fam. I. IX— XH, od 
Mttller. J( —.90 1.30. 

— 22. Epistt. ad fam. 1. XIH- XVI, ed. 
MttUer. J( —.90 1.30. 

— 23. Epistulao ad Quintum fratrem, 
Q. Ciceronis de petitione ad M. 
fratrem epistiUa, eiusdem versus 
quidam de signis XII, ed. MUIIer. 
J( —.60 —.90. 

— 24. Epistt. ad Att. I. I — LV, ed. 
MttUer. Jt 1.— 1.40. 

— 25. Epistt. ad Att. 1 V— Vin, ed 
Mttller. J( 1.— 1.40. 

— 26. Epistt. ad Att. I. LX— XII, ed. 
Mttllor. J( 1 — 1.40. 

— 27. Epistt. ad Att. I. XIH- XVI, ed. 
Mttller. J( 1.— 1.40. 

— 28. Epistt. ad Brutum et epist. ad 
Octavium, ed. M tt II o r. ^« — . 60 —.90. 

— 29. Academica, ed. M tt 1 1 e r. J( — .70 
1.— 

— 30. De finibus, ed. Mttller. Ml.— 
1.40. 

— 31. Tusculanao disputatiouos , ed. 
Mttller. Jl —.80 1.10. 

— 32. De natura deomm, ed. Mttller. 
M —.10 1 Die ffetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. 1-J A. Ansgabcn griocbiaclicr und lafeiniscbor Scliriflatcllor. ( iceronlg scripta. Kdd. F. W. Maller et I)ania»i! epigrammntn. Acc. Fgoudodam*- O. F riedr ich. 
Nr. 33. Uo divinatione, do fato, ed. 
MUller. JC —.70 1.— 

— 34 Do ra publica, ed. Mtlller 
.« —.70 I.— 

— 35. Do lcgil>uB,ed M U 1 1 o r. JC—.IO 1.— 

— 3t>. Deofhcii8,ed MUller. ." —.70 1.— 

— 37 Cato Maior de sencctute, I^aolius 
de amicitia, Paradoxa, ed. MUller. 
Jt —.50 — .75. 

Inhalt Ton 
Nr. 1. 2 = Pars I, voL L 

— 3— 6 = Pars I, vol. n. 

— 7— y = Pars II, vol. L 
_ 10—14 = Para U, vol. H. 

— 15—18 = Para U, vol. ITL 

— 19— 1'3 = Pars III, vol I. 

— 24—28 = Para III, vol II. 

— 29—31 = Para IV, voL I. 

— 32-35 = Pars IV, vol U. 

— 36. 37 u. Kragm. = Pars IV, vol.IIL 

orationes selectae XXI. Rcc. 

C. F. W. MUller. 2 partea. JC 1.70 2.:J0. 

Pars I: Oratt. pro Roscio Amerino, In 
Verrera 11 IVet V, pro lege Mauilia, tii 
Catilinam, pro Murona. Jl —.80 1.10. 

— II: Oratt pro Sulla, pro Archia, pro 
Sestio, pro Plaucio, pro Milone, pro 
Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro, 
Pbilippicac I II. XIV. Ji — .90 1.20. 

orationeN selectae XIX. Edd., indices 

adiecc. A. Eberbard ot C. Hirscb- 
felder. Ed IL .«. 2 — 2.60. 

Oratt. pro Roacio Amorino, in Verrem U. 
IV. V, de imperio Porapei, in Catilinani 
IV, pro Murcua, pro Ligario, pro roge 
Doiotaro, in Antonium Pbilippicae I. II, 
divinatio in CaocUium. 

epiiitoliie. Roc. A.S.Weaonberg. 2 voU. 

[jo ^ft 3 — ;{.(iO.] JC G.— 7.'20. 

epUtolue ftelectao. Ed R. Dietscb. 

2 partoB. [P. I. .« 1 — 1.40. P.U. .«11.50 
2.— ] Jt 2 50 a.40. 

de virtnt. 1. fr. Ed. H. Knoellinger. 

^fC 2.— 2.40. 
[ ] Scholla in Ciceronis oratlonis Ro- 

blcnsia ed. Pil i 1 d e b r a u d t. JL8.— H.CiO. 
Claiidiuni ciirni. Roc .1 Koch. J( 3.fi0 1.20. 
Claudii llcrmeri luuioniedicinH Cliironis. 

Ed. K. Odor. Jt 12 — 12.S0. 
Cominodiani curinlnu. Rcr. E. Ludwig. 

2 partt. JC 2.70 IJ.iJO. siana. Rcc. M. Ihm. Adi eat tabula 

Jl 2.40 2.80. 
*IHctjs CretenNis rpiieni. hclll Troinnl 

II. VI. Rec ¥. MoiBtor. [z. Zt. vcrgr.; 

Ncnhearb. in Vorb.] 
Donati comm. Terenti. Acc. F.iigraplii 

commeutum et scliuliu Bciiiliinu. Ed. 

P. WeBaner. L ..«10— 10. SO. Vol II. 

JC12.— 12.80. Vol III, 1. J(8.— 8.50. 
Interprctut. Vcrgil. Ed. H. Oeorgii. 

2 voll JL 24.— 2(J.— 
Oracontii carmm. niln. Ed. Fr. do Dubn. 

JC 1.20 1.00. 
Kciogae poetur. Lntln. £d. S. Brandt 

Ed III .«: 1 — 1.20. 
EuKrapliiuH : s Donatus. 
Eutropil breTiariuni liist. Itom. Rec. 

Fr. Ruehl. JC —.45 — .7.>. 
■•'avonii Kulogil disp. de somnio Scipiouis. 

Ed A. Holder. .H. 1 40 1.80. 
Firmici .Muterni nintheseoH II. VIII. £dd. 

W. Kroll et F Skutech. Fasc. I. 

^t 4 — 4.50. Fasc. IL [U. d. Pr.] 
do errore profan. relig. Ed. 

K. Zieglcr. Jl 3 20 3.00. 
Flori.L.,Annnel.cpitomne II. IletP. Annii 

Flori fragnieutum de Ver^ilio. Ed. 

O Rosabach .-« 2.h0 3.20. 
'Florilegium Lntinom. ZusuiiimcugcstclU 

voiider 1'liilolng \ creinigungdes Koiiigiii- 

Carola-Oymna-iiims za Leipdg. Heft 1: 

Drama. Hefe2: Erzalilcnde Prosa. Hcft 3 : 

Epik u. Lyrik. Kabeln Heft 4: Rcdncri- 

sche Pnisa u. Inschriftliches. Je , '.' — .60. 
Frontini 8tratcgeniuton II. IV. £d. O. 

Gundcrmann. JC 1.50 1.90. 
*Frontoiiis cpistulnc nd. M. Caesureni ed. 

K. Hauler. jU. d Pr.] 
Fulgentii, Fubii IMunciudis. opcra. Acc. 

Gordiani Fulgcntii de aotatibuH mundi et 

bominia et S. Fulgentii episcopi aupor 

Thebaiden Rec R Holm Jt 4 — 4.60, 
Gai iiistitntionnm coninientt. quuttuor. 

Rec. Ph. Ed. HuBchke. iid. U cur. 

E. Seckol et B. KUbler JC 2 80 3.20. 
(ielli noctinra Attic. 11. XX. Bec. 0. 

HosiuB 2 voll. v« 6.80 8.— 
(Jcmini elementn MNtronomiae. Roc. C. 

ManitiuB JC H.— 8.60. 
(iermanici Cnesaris Aratea. Ed. A Brey- 

Big Ed II Acc. Epigramm. .^ 2 — 2.40. [Coustuutiuus.] Inc. anct. de C. Ungno (■'rummnticne Komaiiue fragni. CoII. rec. 

oiusquo matre Hclena liboIIuB. Ed. II Funaioli. Vol. I. .((12. — 12. KO. 

E. Hoydouroicb. M — .00 —.90. (irnnl Liclniuni quae supersunt. Reo. 
CorneliuH >epos: s. Nepos. M FlomiBcli .</ 1 — 1.30. 

•Corpus ncrimeiisu uni l{oninnoran). Rcc. Ilieriinynii de vir. iniustr. 1. Acc (iennadi 

C. Tbulin. 2 Bde. I Texte. II. llber- cntulogus viror. iiiiustr. Roc G Her- 

setzun,'. [In Vorb.] ] ding Jl 2 40 2.80. 

Curtll Knfl hlst. Alexandri Slagni. Iternm llistorin Apoiionii, rcgU Tyrl. Boc. 

rec. i;. Hcdicke. Ed. maior Jt 3.G0 4.20. A Rioae Kd U JC 1 40 1.80. 

£d. minor JC I . SO 1.00. Illstorlcorum lUiniHn. frnguiciitn. Ed. 
Rcc. Th. Vogol. [vergr.] H. Petor. JC 4 50 5.— 

Die ffetten Zilferii Tersteben sich fur gebundene Ezemplare. 1 a. Bibliotheca Bcriptorum Graeconim et Ronianorum Toubneriana. i:; Iloratii Flarcl opera. Bcc. L. Mueller 

Ed. raaior [vergr.] Ed minor [vergr.] 
Rec. F. VoUmer. Ed. maior. 

Jt 8.— 2.40. Ed. minor. M 1.— 1.40. 
*[ ] llornzeiiR VfrMiiaBc. Von 0. 

Schroe flor. J' — .ro. 
n]r(;lni grHiiiiiiatici 1. ile niiiiiit. castr. Rec. 

G Gemoll .H. — 75 1.10. 
*Iiiiperatoruiii ronianoriiiii uctn. P. I. Inde 

ab Augusto u3quo ad lludriaoi mortem. 

Coll. 0. llaborleitner. [Unter d. Presso.] 
Incerti auctoris dc ConHtantino Sla^uo 

eiugriue niatre llelena libellus prim. 

Ed. E. Heydenreich. JC —.60 —.90. 
*Iu8rriptiniii'8 Lntlnae (>ra('C:ic bilingucs. 

Ed. F. Zillien. [In Vorb.] 
* Latiiiiie Caesarih niorte antiquiores. 

Ed K. Witte [In Vorb.] 
luriNprndentiae anteliuiirianae quae 

superxunt. Ed. F. P. Bremer. Para I. 

M 5— 5.60. Pars n. Sectio I. Jt. 8.— 

8.C0. U. JL 8.— 8.8(1. 
anteiuKtiniauae quae sopersunt. In 

usum maxime academicum rec, adnot. 

Ph. Ed Huschke. Ed. Vc/tli.iS l.iO. 
* Ed. VI auct. et emend. edd. E. 

Seckel et B KQbler 2 voU. Vol. I. 

M4.40h.— Vol. II, fasc. 1. Jc 2 20 2.60. 
Supplement : Bruchsttlcko a. Schrif- 

ten rom J uristen. Von E. H u s c h k e. 

M —.75 1.— 
lustiniani institntiones. Ed. Ph. Ed. 

Huechke M 1 — l.tO. 
lustini epltoma hist. Pliilipp. Ponipei 

Trogi ox rec. Fr Ruehl. Acc. prologi 

in Pompeium Trogum ab A. de Gut- 

schmid rec. JC 1 60 2.20. 
InTenalis sntiraruni II. Rec. C. F. Her- 

m a n n. Jt — 60 —.90. 
lureuci II. eTan;;elicoranj IT. Rec. 

C Marold Jf 1 80 2.20. 
LactantinH Placidus: s StatiuB. Vol. m 
LIti ab urbe condita libri. Recc. G. 

Weisgenborn et M Mflller. 6 partes. 

.H. 8.10 11.10. Pare I — lU. Ed. U c. 

M. MUlIer je M 1.20 1.70. Pars IV. 

Ed II c. M. M U 1 1 e r. Parg V— VI je Jt 1 . 50 

2.— 

ParB I — V auch in einzelnen Heften: 

Pars I faac I: Lib 1— 3 ..«—.70 1.10. 

— I faso U: Lib 4— 6. .^—.70 1.10. 

— II faac I: Lib. 7—10 .,«—.70 1.10. 

— n fasc U: Lib.21— 23 .«—.70 1.10. 

— m faac I: Lib.24— 26 .«—.70 1.10. 

— m faei II: Lib 27—30 .« — .70 1.10. 

— rv fasc I: Lib 31—35 .«—.85 1.25. 

— rv faBo U: Lib 36—38. .«—.85 1.25. 

— V fasc. I: Lib 39—40. .«-.85 1.25. 
Ed. U ed. 6. Heraeus. Ji. —.85 

1.25. 

ParsVfasc U: Lib.41— 140. .«-.85 1.25. 

* — VI: Fragmenta et index. [In Vorb.] LItI periochae, fragnienta Osyrliynchl 

repcrta et lulii Olisiriuentis proiiigioruin 

liber. Kd. O Rossbach. Ji 8.80 3.20. 
Lucanl debelloclT.il. X.It.Ed C Hoslus. 

.« 4 40 5.— 
[Lucanus.l Adnotaliones snptr Lacanuni. 

Ed J. Endt. Jt 8 — 8.60. 
Lucreti Cari de reruni natura II. VI. Ed. 

A Briegor. Ed. IL .,«2.10 2.50. 

Appendix einzelu .« — 30. 
Mncrobius. Rec. F. Ey Bsenhardt. Ed. II. 

Jl 8.— 8.60. 
Marcelli de medicanientis. Ed. G. Helm- 

reich Jt 3 60 4.20. 
MMrtialis epigraniniaton 11. Rec. W. Gil- 

bert .« 2 70 3.20. 
♦MartianuR Capella. Ed. A. Dick. [In Vorb.] 
Meiao, i'onipouii, de cliorographia libri. 

Ed C Frick Jt 1 20 1.60. 
Metrologicoruni scriptoruni relii|uiae. 

Kd F Hnltach. Vol. U: Scriptores 

Romani .« 2.40 2.80. [Vol. I: Scriptores 

Graoci Ji 2 70 3.20.] 2 voll. .« 5.10 6,- 
Miuucii Felicis OctaTius. Rec. Uerm. 

Boenig. .«1.60 2.— 

* R c. Waltzins. [In Vorb.] 

Muloniedicina Chironis: s. Claudius. 
Jiepotis Titae. Ed. C. Halm. Ed. II cur. 

A. Fleckeison .« —.30 —.60. 
m. SchulwOrterbuch v.H. Haacko- 

Stange. 15 Auflage .// 1.75. 
Nonii Marcelli de conpeudiosa d<3Ctrina 

lihh. XX. Ed. W. M Lindaay. Vol. 

I— lU: lib. I— XX et ind Jt 17.20 19.— 
Orosli hist. adT. paganos II. VII. Rcc. C. 

Zangemeister. Jl 4. — 4.50. 
Oridius Naso. Beo B. Merkel. 3 tomi. 

.« 2 90 4.10. 

Tom. I: Amores. Heroides. Epistulao. 

Medicamina faciei femineae. Ars 

amatoria. Remedia amoris. Ed. U 

cur. R. Ehwald. Ji 1 — 1.40. 

Tom. U: MetamorphoseB. Ed. II. 

.« —.90 1.30. 
Tom m: Triatia. Ibis. Ex Ponto libri. 
Fasti Ed U .«!.— 1.40. 

tristium II. V. Ed R. Merkel. 

J(. — 45 — .75. 

fustorum U. VI. Ed. R. Merkel. 

.« —.60 —.90. 

metumorphoseon delectiis SiebellsN 

anus. Ed. Fr. PoUo. Mit Indez. 
.« — 70 1. — 

Palladii opus agriciiltnrae. Bcc. J. C. 

Schmitt .« 5 20 5.60. 
*Paneg)-ricl Latinl XII. Rec. Aem. 

Baehrena. It. ed. Guil. Baehrens. 

Jl 5.— 5.50. 
Patrnm Mcuenoruni noniinn Oraece, La- 

tiiie, Syriace, Coptice. Arahice, Arnie- 

uiace. Edd. H Gelzor, H Hilgon- 

feld, 0. Cuntz Jl 6 — 6.60. 
Pelagonii ars Teteriiinrla. Ed. M. Ihm. 

Jl 2 40 2.80. Die fetten Ziffern verstelien sicli fiir gebundene Exemplare. 14 A. AuBgaben griechiscbor nnd latoiniBohor SohriftitelleT. Persil satlrarum 1. Boc. C. Hertnann. 

^H. —.80 —.00. 
Phnedrifabulae Atsopiao.Roo.L.MucUor. 

M —.80 —.60. 
mlt SchulwOrterbuch von A. 

Schaubach. 3. Aufl. .«; — .90 1.30. 
Phjsiof.'nonioiii<-i scrlvtores (Jraeci et 

Latini. Rec. R. yoorstor. 2 voll. 

[Vol. I. .Jt 8 — 8.(10. Vol. II. JL i — 

0.60.] M 14 — 15.20. 
Planti conioeiliae. Recc. P. Goetz et 

Fr. Schooll. 7 fascc. Jl 10.50 14.— 
Fasc. I. Amphltruo, Asinarla, Aulularia 
Praoc. de Plauti vita ac poesi testim. 
vet. Jt 1.50 1.— 

— II. Bacchidos, Captivi, Casina. 
Ed. n. JC 1.50 2.— 

— m. Cistellaria, Curculio, Epidicug. 
M. \.m i.— 

— rv. tMonaechmi, Mercator, fMiles 
glor. Ji. 1 50 2.— 

— V. t Mostellaria, Persa, tPoenulus. 
M 1.50 2.— 

VI. tPseudoluB, tllidens, Stiehus. 

^1.50 2.— 

— VII. tTrinummuB, Truculontue, frag- 
menta. Acc. conBpectus metrorum. 
Jt 1.50 2.— 

Einzeln dio mit t bezoichneten Sttlcke je 
JC—dd —.90, die flbrigon jo M—.ih 
— .76. Supplementum (De Plauti vita 
ac poosi testimonia vcterum. ConspectuB 
metrorum) M — .45 — .76. 
Plini naturalis historia. Rec. C. May- 

hoff. 6voIl. Ed.II. [Vol.I. .«8.— 8.60. 

Vol. n. Ed. III. JC 8 — 8.00. Vol. m. 

JCi.— 4.50. VoU. IV. V. je Ji 6 — 0.60. 

Vol.VL (Index.) Ed. Jan. MZ.— 3.60.] 

Jl. .-15.— 3H.40. 

U. dubii tiermonls VIII rell. CoU. I 

W. Beck. Ji 1.40 1.80. 

(iun.) eplstulae. [vergr.] 

Rec. R. C. Kukula. M-i.— 3,60. 

Pliuii Secundl quae fortur una cum (iar- 

gllil Martlalls medicina. Ed. V. Bose. 

Jt 2.70 3.10. 
PoetacLatinimlnores. Rec. Aem. Baeh- 

rene. 6 voll. [VoU. II u. VI vergr.] 

Jt 20.10 23.40. 
Bec. F. Vollmor. Vol. I. Appen- 

dix Vorgiliana. Jl 2.40 2.80. Vol. n, 

fasc. 1. VOvidi Halieuticon libri I frag- 

mentum. Gratti Cynegetioon Ubri I frag- 

mentum. JC — .60 — .86. 
Pomponlus Mela: b. Mela. 
Porphyrionls commentarll In Horatluni. 

Roc. G. Moyor. Jt h.— 6.60. 
PrUclani euporlston II. III. Ed. V. Boee. 

Aco. Vindlciaui Afrl quao foruntur rell. 

Jt 7.20 7.80. • 
Propertll eleglae. Bec. L. Mueller. 

^ QQ 1,20, 

»1 '. — Ed. C. HoBiuB. Jt l.Oo 2.— PsendacronU scholla In Iloratlum. Ed. 

O. C Kellor. Vol. I. .A 9.- fl.HO vol. IL 

Ji VI.— 12.80. 
({nintilianl Instlt. orat. II. XII. Bec. 

Ed. Bonnell. 2 voU. [vol. I vergr.] je 

.H. 1.80 2.20. 
()ulntiliani instit. liberX. Bec. C. Halm. 

.«. —.30 —.00. 
Ed. L. Badermacher. Pars I. 

Jt 3 — 3.50. [Pars II in Vorb.] 
declamationes. Bec. C. Bitter. 

^ 4..S0 6.40. 
decl. XIX maiores. £d. G.Lehnort 

Jt 12.- 12.60. 
Hemigii Autissiodor. In art. Ponatl min. 

conimentum. Ed. W. Fox. Jt 1.80 2.20. 
Sallnstl Cutilina, lugurtha, ex historiis 

oratlones et epistulae. Ed. A. EuBBuer. 

Jt — 45 —.76. 
Scaenicae Bomanornm poesis fragmenta. 

Rec. O. Ribbeck. Ed. UJ. \o\. I 

Tragicorum fragmm. Ji.i. — 4.00. Vol. n. 

Comicorum fragmm. Jt h . — 6.60. 
Scribonii Largl compositiones. £d. G. 

Helmreich. Jt 1.80 2.20. 
Scriptores hlstorlae Angustae. Iterum 

rec. H. Potor. 2 voU. M 7.50 8.60. 
Senecae opera qnae snpersunt. Vol. I. 

Fasc. I. Dlalog. II. XII. Ed. E. Hermes. 

Jt 3 20 3.80. Vol. L Fasc. n. De 

beneflcils. Declementia. Ed. C.Hosius. 

^«.2 40 2.80. Vol.II. Naturalium quaest. 

U. TIII. Ed.A.6orcke. Ut 3.60 4.20. 

Vol. m Ad Lncil. epist. mor. Ed. 

O. Hense. Jt 5.60 0.20. Vol. FV'. 

•Fragm., Ind. Ed. E. Bickel. [InVorb.] 

Suppl. (Fragm. Ind.) Bec. Fr. Haaao. 

Jfcl.80 2.40. 

tragoediae. Bocc. B. Peiper et 

G. Bichter. Ed. U. .H. 5.60 0.20. 

Senecae (rhotoris) oratorum et rhetorum 

sententlae, divisiones, colores. Ed. 

A. Kieesling. Jt 4.50 5. — 
Sldonius Apollln. Bec. P. Mohr. JC 5.60 

6.20. 
Slll Italicl Punlca. Ed. L. Bauer. 2 voU. 

je Jt 2.40 2.80. 
Sorani gynaeclorum retns translatlo 

Latlna cum add. Graeci teztus reU. Ed. 

V. BoBO. Jt 4.80 5.40. 
Statlus. Edd. A. Klotz et R. Jahnke. 

*VoI.I:SUv8e.lt.eiIA.KIotz..^ 2.40 2.80. 

— n. Fasc. I: Achmoia. Roc. A. Kloti 
et O. MUlIer. JC 1.20 1.60. 

— II. Fasc. II: Thebais. Rec. A. Klotz. 
Jt 8— 8.60. 

— III: Lactautii Placidi scholia in 
AchiUeidom. Ed.R.J ahnke../<r.8 — 8.00. 

Snetonl Tranqullll opera. Rec. M.Ihm. Ed. 
minor. 2 volL Vol. I. De vita Caosamm 
Ubri Vm. ►« 2.40 2.80. [Vol. Jl in Vorb.] Die fetten Zifforn vrrstehen flicli ftir gebundene Exeinplare. 1 a. Bibliotheca scriptoruni Graecorum et Eomanjrum Teubneriana. 15 Suetoni Trnnquilli npcra. Bec. C. L. Rotli. 

2 faacc. [Fasc.I vergr.] Faso. II. De gram- 

maticia et rhetoribns. JC — .80 1.20. 
Tacitns. Bec. C. Halm. Ed. IV. 2 tomi 

M. 2.40 3.20. 

Tomns I. Libb. ab exceesu divi Augusti. 

JC \.20 1.60. [Fasc. I: Lib. I— VL 

J(. — .15 1.10. Fasc.n: Lib.XI— XVL 

Ji— 75 1.10.] 

Tacitn8. Tomu3 n. Hlatoriae et libb. mino- 

ree. Ji 1.20 1.60. [Fasc. I: Hiatoriae. 

M — .90 l.:i0. Faac. II : Germania. Agri- 

cola. DialoguB. ^fC — .45 — .75.] 
Terenti conioediae. Kec. A. Fleckeieen. 

Ed. n. M 2.10 2.60. 
Jede8Stttck(Adelphoe,Andria,EunuchuB, 

Hauton Timorumenos, Hecyra, Phormio) 

M. — .45 — .76. 
[ ] Scholla Terentlana. Ed. F r. S c h 1 e e. 

JC 2.— 2.40. 
Tibnlli 11. IV. Eeo. L. Mueller. JC -.45 

—.76. 
Dlpiani fragnienta. Ed. E. Huscbke. 

Ed. V. JC —.75 1.10. 
Taleri Alexandrl Polenii res gestae 

Alexandri Macedonis. Kec. B. Euebler. 

JC 4.— 4.60. 
Valerii Flacci Argonantica. Bec. Aem. 

Baehrens. [Vergr.] 
* Ed. S. Sudhaus. [U. d. Pr.] Talerl Maximl factornm et dictornm 
memorab. il. IX. Cum lulil Paridis et 
lanuarii Nepotianl epitoniiH. Rec. C 
Kempf. Ed. H. Ji 7.20 7.S0. 

*Varroni8 rer. rustic. librilll.edG. G oetz. 
Jl 2.— 2.40. 

A'egeti Reuatl digestornni iirtis iniilo- 
mediclnae Ilbri. Ed. E. Lommatzsch. 
JC 6.— 6.00. 

epitoma rel mllit. Bec C. Lang. 

Ed. n. Ji. 3.90 4.40. 

Teilei Palercuii hlst. Boman. reil. Ed. 
C. Halm. JC 1— 1.40. 

Eec. Fr. Haase. ^fC —.60 —.90. 

Tergill Maronis opera. Bec. O. Ribbeck. 
Ed. n. ,fC 1.50 2.— 

Aeneis. Bec. 0. Eibbeck. JC —.SO 

1.30. 

Bncolica et Georgica. Bec. O. Bib- 

beck. J( — .45 — .75. 

Bncoilca, Georgica, Aeneis. Bec. 

0. Gtlthllng. 2 tomi .^1.35 2.05. 
Tom. I : Bucolica. Georgica. M — .50 —.80. 
— H: Aeneis. JC —.90 1.30. 
*[ ] Scholia in Vergilii Biifolica etc. 

Ed. Funaioli. [In Vorb.] 
Tlrgili Grammatlcl opera. Ed. J. Huemer. 

JC 2.40 2.80. 
Titrnvil de architectnrall. X. Ed.V. Rose. 

Ed. IL JC 5.— 5.60. 

Ed. Krohn. [In Vorb.] Ib. Bibliotheca scriptorum medii aevi Teubneriana. [8.] Alberti Stadensls Troilus. Ed. Th. Merz- 

dorf. M 3 — 3.40. 
Amarcil sermonnm 11. IT. Ed. M. Mani- 

tius. JC 2.25 2.60. 
Canabntzae In Dlonyslum Halic. comm. 

Ed. M. Lehnerdt. M 1.80 2.20. 
Christns patlens. Tragoedia Gregorio 

Kazianzeco falao attributa. Eec. I. G. 

BrambB. .^ 2 40 2.80. 
Comoedlae Horatlanae tres.Ed. R. J ah n ke. 

.^1.20 1.60. 
Egldli Corboiiensis riaticns de signis et 

sympt. aegritxid. ed. V. R o s e. JC 2 . 80 3.20. 
Gnllelml Blesensls Aldae comoedia. Ed. 

C. Lohmeyer. ..^i — .80 1.20. Hildegardis cansae et curae. Ed. P. Kai- 

ser. JC 4.4:0 5. — 
Horatii Romani porcaria. Ed. M. Leh- 

nerdt. JC 1.20 1.60. 
HrotsTitae opera. Ed. K. Strecker. 

JC 4 — 4.60. 
Odonis abbatls Cluniacensis occupatlo. 

Ed. A. Swoboda. J(. 4 — 4.60. 
*Panln8 Acginetes. Ed. I. L. Heiberg. 

[In Vorb.] 
Thiofridi Epternaeensis Tita Willibrordl 

metrica. Ed.K.RosBborg. .^^: 1 .80 2.20. 
Vitae sanctornm norem metrlcae. Ed. 

Guii. Harster. ^fC 3— 3.50. 
Vita S. Genovefae Tirglnis ed. C.Kunstle. 

Ji 1.20 1.60. lc. Bibliotheca scriptorum Latinorum recentioris aetatis. 
Edidit losephus Frey. [8.] 

Eplstoiaescl. Tlror. clar. saec. XVI.XTII. Mnretl scripta sel. Ed. L Frey. 2 voU. 

Ed. E. Wober. .«2.40 2.80. JC 2.40 3.20. 

Manntii, Paali, eplstulae sel. Ed. M. Rnhnkenii eloglum Tib. HemslerhusII. 

Fickelscherer. JC 1.50 2.— Ed. L Frey. M —.45 —.70. Die fetten Ziffem yerstehen sich fiir gebundene Exemplare. 16 2. Sammlung wiescnecbaftl. KoDimentare. S. £inze!ausgabon nn^. 2. Sammlniig wissenscliaftliclier Kommentare zn griechischen 
und romi.schen Schriftstellern. [gr. 8.J 

Mit der Sammlung wisgenBChaftlicher Kommontare zu griechischen and rOmischeQ 
Ijiteraturwcrkcn hofft die VorlaRsbuchhandlung einem wirkhclien Bedarfnis zu begegnen. 
Das Unteruchmon soU zu eincr arafassondoron und verstkndnisvoUeren Beschaftigung 
mit dou Hauptwerken der antiken Literatur als den vornebmston Aufiorungen dea 
klassischen Altcrtume auffordem und auleiton. 

SophokleH Elektra. Von O. KaibeL 

2.. iinverand. Aiiti. M 6.— 7. — 
TergilluRAeDels Bach VI. Von £. Norden. 

.K 12.— la.— 

In Vorbereitung : 
Cleniens Alcx. PaldnROgos.Von Schwartz 
Luklan PliilopKeu(le§. Von R. WUnach. 
Oviil llerojdeii. Von B. Ebwald. 
Pindar Pjrthitn. Von O. Schr6der. 
Propcrz. Von Jacoby. 
Tacitna Germaula. Von 6. Wissowa. Apoloprptcn, zwel grleehisclie. Von J. 

Geffcken. Ji 10.— 11 

Aetna. Von S. Sudhaus. JC 6. — J. — 
Catulll VeroiiensiR liber. Von G. Fried- 

ricb. Ji 12 — l::.— 
*Joliannes von Gnz» und Paulns ^ilen- 

tiarius. Von P. Friedl&nder. [U.d.Pr.] 
Lacretlus de rer. nat. liucli III. Von 

R Heinzo. JC i. — 5. — 
Philostratos iiher G',viiiunstlk. Von J. 

JOthnor. J(. 10.— 11 8. Einzelansgaheu griechischer und lateinischer Schriftsteller. 

[gr. 8, wenn niclits anderes bemerkt.] 

Die meisten der nachstehend aufgefdhrten Ausgaben sind beetunmt, wisecnschaft- 
Uchen Zweckon zu dienen. Sie enthalten daher mit wenigen Ausnahmcn den voUstandigen 
kritischon Apparat unter doin Texte; zum groBen ToU eind sio — wie dies dann in der 
Titelangabe bemerkt ist — mit kritischem und exegetischem Kommentar voreohen. a) Griechisclie 

Acta apostolornm: s. Lucas. 
AeschinU oratloues. 'Ed., scholia adi. F. 
Schultz. Ji 8 — 

orat. In Ctefiiphonteni. Rec, expl. A. 

Weidner. Ji Z 60. 

Aesch}'1l Aeainemnon. Ed. R. H. Klauson. 
Kd alt cur R. Kngor JC 3.75. 

Agamrmnon. Grioch. u. doutsch mit 

Komm von K H. Kock. M 9.— 

fnbnlne ot fragmm. Roc. G. Dindorf. 

4. M 4.— 

Septem nrt Tliehns. Rec. Fr. Rit- 

schelius. Kd. U. Ji 3. — 

AlriphronlR rhet. epistolae. Ed. A. Mei- 

neke. JC i. — 
\iXip(i ^"i t]To; Tlj; «iyt/rti;;. Das ABC der 

Liebe. K. Sammlung rhod. Lieboslieder. 

Hreg V W Wagner. M 2.40. 

Anthologlae Plauudeae appondix Barbe- 

rino - Vaticana. Rec. L. Sternbach. 

Ji 4 — 
ApoIlonloH' von Kltlum lllufitr. Kommen- 

tar z. d. Hippokrat. Schrift /r. uoffoujr. 

Hreg. y. H. SchOne. Mit 31 Tafoln in 

Lichtdr. 4. ^H 10 — Schriftsteller. 

Arlstophnnls fabalae et fragmm. Rec 
G. Diudorf. 4. ^H. 6.— 

ecclesinzusae. Rec. A. von Velten. 

JC 2 10 

ennltes. Roc. A. von Velsen. £d. II 

cur. K. Zacbor. ^fC 3. — 

pax, Ed. K Zacher. J( 6.— 6. — 

Plutus. Boc A. vonVelsen. JC2. — 

tliesraophorlnzusae. Roc. A. von 

Velsen. Ed. U. .H. -2.— 

Aristotelis ars rhet. cura aduotatione 
L. Spongel. Acc. vot. translatio Latina. 
2 voU. M 16 — 

polltlca cum vet. translatione O. de 

Moerboka Rcc. Fr. S usomihl. »«18.— 

ethica Xlcomachea. Ed. et comraent 

instr G Bamsauer. Adi. est Fr. Suse- 
mihlii epist. crit. .W; 12. — 

Artemidori onlrocritica. Rec. R. Hercher. 

.H. H.— 
BlonlN epltaphiuH AiIonidlR. Ed. H. L. 

Ahrens M l.M. 
Bncnllcornm tiraec. Theocritl, BionlR et 

MoNchl reliqniae. Ed. H. L. Ahrens. 

2 tomi. JC 21.60. Die ffetten Zitfern verstehfin sicb fiir gebundene Exemplare. 3. Elnzelausgabeu. a) Griochische Schriftsteller. 17 Calliniacliea. £d. O. Schnoider. 

Vol. I. Hymni cum scholiis vet. ^fCll. — 
— II. Fragmonta. Indices. JC 22. — 
Carmiiia (jiraeoa niudii aeri. Ed. G. Wag- 
ner. .H. 9.— 

popularia (Jraeciae reccntioris. Ed. 

A. 1' a 8 8 o w. Ji. 14 . — 

Christianor. oarniin. Aiithologia (jraeca. 
Edd W. Christ et M. Paranikas. 
JC 10.— 
Comicoruni Atticorum fragmeuta. Ed. 
Th. Kock. 3 voU. Ji. 48.— 
Vol. I. Antiquae comoediae fragmenta. 
.fC 18.— 

— II. Novae comoediao fragmenta. 
Pars I. Ji 14.— 

— III. Novae comoediae fragmenta. 
P. II. Comic. inc. aot. fragm. Fragm. 
poet. Indicos. Suppl. JC 16. — 

*Corpus i'iiliularuni Aesopicaruni. £d. O. 
Crusius, A. Hausrath, P. Knoell, 
P. Marc. [In Vorb.] 

medicorum (iraecornm. Vol. X],i. 

Fhilumeni de venenatiB animalibua eorum- 
que remediis ed. M. W e 11 m a n n. Jt. 2. SO. 

* Vol.V, J). 2. Galeni in Hippocratis 

prorrheticum 1. Kd. H. Diels. [In Vorb.] 

Demetrii Plialerei de elocutione libellug. 
Ed. h. Kadermacher. ,.l( 5. — 

DemoRtheuis orntt. de coroiia et de falsa 
legatione. Cum argumoutis Graoce ot 
Latine ed. I. Th. V oemelius. JC16. — 

orat. adv. Leptinem. Cum argumontis 

Graece et Latiuo ed. I. T h. V o e m e 1. 
.H. 4.— 

de corona oratio. In usum schol. ed. 

I. H. Lipsius. Ed. U. JC 1.60. 

n eQi 6 taX iy.Tdjv excorptum ed. B. 

Schnoidor. M — .60. 
Didynii Chalcenteri fragmonta. Ed. 

M. Schinidt. JC 9.— 
Dionysii Thracis ars grammatica. Ed. 

G. Uhlig. JC 8.— 
*diovvaiov fi -ioyyivov mtji vWovi. 

De subliiuitate iibcllns. Ed. O. lahn. 

Quart. ed. I. Va h 1 o n. Ji 2 . 80 3.20. 
Epicurea. Ed. H. Usener (Auast. Neu- 

druck.) ^K. 12.— 13.—. 
[Epiphanius.] Quaestiones Epiphanianae 

metrologicae et criticae. Acc. tabula 

phototypica. Sor. O. V i e d e b a n 1 1. Ji&. — 
Eratostlienis carminuni reliquiae. Disp. 

et expl. Ed. £. Hillor. JC 3.— 

geographibche Fragmonte, hrsg. von 

Borgor. JC 8.40. 

Etymologicnm tiudianuni quod vocatur. 

Kec. et apparatum criticum indicesque adi. 

Al. de Stefani. Easc. I: LitterasA-B 

cont. JC 10.— 
Enripidis fabulae et fragmenta. Bec. 

G. Dindorf. 4. JC 9 — voU. i Euripidis fabulae. Edd. B. Prinz et 
N. Wecklein. JC 46.60. 

Vol. L Pars L Medea. Ed.H. JC^.Vi. •— I. — II. Alcestis. Ed.ni..^.l.80. 

— L — III. Hecuba. Ed.n...«;2.40. 

— I. — IV. Electra. JC2.— 

— L — V. lon. JC 2.80. 

— I. — VL Helena. JC 3 — 

— I. — Vn. Cyclopg. Ed.n.^1.40. 

— II. — I. Iphigenia Taurica. 

Jt. 2.40. 

— n. — n. Supplicos. Ji 2.— 

— U. — m. Bacchae. JC 2.— 

— U. — IV. Horaclidao. JC 2.— 

— U. — V. Hercules. Ji. 2.40. 

— U. — VI. Iphigenia Aulidon- 

siB. Ji 2.80. 

— lU. — I. Andromacha. i^i'. 2.40. 

— UI. —11. HippolytuB. Ji. 2.80. 

— UI. — UL Orestes. ./«.2.80. 

— m. — IV. Phoenisaao. J12.S0. 

— m. — V. Troados. JC 2. SQ. 

— m. — VLKhoBUB. Ji 3.60. 
tragoediae. Edd. A. J. E. Pflugk, 

K. Klotz ot N. Wocklein. (Mit latein. 
Kommontar.) 

Medoa. Ed. UL JC 1.50. — Hecuba. 

Ed. m. Ji. 1.20. — Andromacha. Ed. U. 

JC 1.20. — Horaclidae. Ed. U. Ji 1 . 20. 

— Helena. Ed. II. JC 1.20. — AlceBtis. 
Ed. U. JC 1.20. — HerculoB furens. 
Ed. II. JC 1 . 80. — Phoenissae. Ed. U. 
Ji2.25.— OrosteB. JC 1 . 20. — Iphigenia 
Taurica. JC 1 . 20. — Iphigenia quao est 
Aulide. JC 1.20. 

Eusebii canonum epitome ex Dionysii 
Tolmaharensis chronico potita. Verterunt 
notisque illustrarunt C. S.iogfriod et 
H. Golzor. 4. JC 6 — 

Galeni de placitis Hippocratis et Platonis. 
Kee. I. Mtiller. Vol, I. Prolegg., text. 
Graec, adnot. crit., vers. Lat. JC 20. — 

* in Hippocratis prorrheticum s.Corpua 

medicoruMi Graecorum. 

* Pergameni de atticis.santium studiis 

testimonia. CoUeg. :itque exam. G. 
Herbst. J{. 6.— 
Gnomica I. Sexti Pythagorici, Clitarclii, 
Enagrii Pontici sententiae. Ed. A. E 1 te r. 
gr. 4. JC 2.40. 

II. EpictetietSIoscliionis sententiae. 

£d. A. Elter. gr. 4. JC 1.60. 
Grammatici Graeci rccogniti et apparatu 
critico instructi. 8 partes. 15 voll. Lox.-8. 
Parsl. Vol.I. Dionysii Thracis arg 
grammatica. Ed. G. Uhlig. JC8. — 
Pars I. Vol. m. Scholia in Dionysii 
Thracis artem grammaticam. Kcc. 
A. Hilgard. Ji. 36 — 
Parg U. Vol. I. Apollonii Dyscoli 
quae Bupersunt. Edd. K. Schnoider 
und G. Uhlig. 2 EaBC. Ji 26.— Die ffetten Ziffern verstehen sicli fiir gebundene Exemplare. 18 A. AuBgaben griechiBcher and lateinischer Schrifuteller. Granimatlrl Graeci recogniti et appanitu Insrrlptioneg Graecae metrlcaf ex Bcnp- 

critico inetructi. S partes 15 voll Lex.-8. tonbua praeter Anthologiam coUectae. 

Parsll. Vol.n. ApoUonii Dyscoli Ed Th Preger .H. S.— 

de conBtructione orationiB libri quat- InTeutio sanctae crncls. Ed. A. Holdor tuor. Ki G. Uhlig. .«24.— 
Pare II. Vol. III. Librorum Apol- 

lonii deperditorum fragmm. Ed. 

R. Schneider. M. U.— 
ParB III. Vol. I. Herodiani technici 

reliqniae. Kd. A. L e n t z. Tom.I Jt 20-. 
Pars III. Vol. n. Herodiani technici 

reliquiae, Ud. A. Lentz Tom. II. 

2 Kasc. JC 3i.— 
ParB IV. Vol. I. Theodosii canoneB Jt 2>0 
[lohannef).] ETansrelium sec. lohannem. 

Ed. F BlasB. .^5.60. 
lohannes kamaterOK. ftnayioYil iiatoovo- 

^,ia:. Bearb. v. L. Weigl. Jt S.— 
laliani 11. contra Christianos: s. Scrip- 

torum Graecorum o q. s. 

deutBch V J. Neumann. M.\. — 

Kosmas und Daniian. Texte und Einleitung 

Ton L. Deubner JL 8. — 9. — et ChoerobOBci scholia in canonCB KyrilloH, d. h Theodosios: 8. TheodoBioB. nomiualcs. Rec. A. Hilgard. JCM — 
ParsIV.Vol.il. Choorobosci scholia 
in canoneB verbales et Sophronii 
ezcerpta e Characis commentario. Kec. , 
A. Hilgard. .K 22.— 

[Fortsetzung in Vorb ] 
HerodaB' Mimlamben. hreg. v. B Meister. 

Lex.-S [Vergr. Neue Aufl. iu Vorb.] 
Herodiani ab excesRU d. Marcl 11. VIII, 
Ed. L MendelBsohn. .->t 6.80. 

t<MliirK-l roU. Ed., expl. A. Lentz. 

2 tomi. Lex -^. Jt 54. — 

Herodotii tl. Kucb m. eachl. ErUnt. hrag. 

V. A. Wiedemann. M. 12. — 
H a lod ov ta a navta ii i^ft rjveia:; K. 

2iTT/i. M. 10 — 
Heslodl quae fer. carmina. Rcc. R. Rzacb 

Acc. llomeri et Hesiodi certamen. JL\^.— 

Rec. A. K c b ly , lect. var. Bubscr. 

G. Kinkol. Pars L M. 5 — 
[Forteetzung erscheint uicht.] 

Rec. et LU. C.Goettlincr Ed m. 

cur. I Flach. M 6 60 
[ ] Glossen und Schollen zur Hesiodi- 

Bchen Theogoiiie niit Prolegomona von 

J Flach J( .N.— 
HeBychll .Mllpsil onoraaioloiri rell. Ed. I. 

Flach. Acc. appendix PBeiidoheeychiana, 

indd., gpec. photolithoijr cod. A. M^ — 
Hlpparch, geograph Fragmente, hrsg. von 

H Herger M 2 40 
Homeri carniiiia. Rec A. Lud wich. ParsL 

Ilxa». .: voll Vol.l Jil6.— 18.— VoL IL 

M 20 — 23.—. Para IL OdyBsea. 2 voU. 

M 16.— 20.— 

OdyNNea. Ed I. La Roche. 2 partt 

^ 13_ 

lliaN. Ed L La Roche. 2 partt 

M 22 — 

llladlH carmlna seiuncta, discreta. Leges Graecoruni Kacrue e tituliB coU. 
Edd. J <le Prott ot L. Ziehen. 2 fascc. 
Fasc L FaBti eacri. Ed J. dePrott 
^2.80 Fasc. II. 1. Leges Graeciae ot 
inBularum. Kd L. Ziehen. M 12. — 
Legbonat-tis Sophistae qoae snpersant. 

Ed Fr. Kiehr. M 2.— 
LexlrO);raphi Graeci recogniti et apparatu 
critico instructi. Ktwa 10 Riindo. gr. 8. 
[In Vorbereitung.] 

I. Lexilca zu den zehn Rcdnem (G. 

W e u t z e 1). 
II. PhrynichuB, AoUub Dionysius, Pausa- 
niaa und aud. Atticisten (L. Cohn). 
TTT. Horaerlexika (A Lndwich). 
IV. StephauuB von Byzanz. 
V. CyrUl, Bachmannschea Lexikon und 
Verwandtes, iusbesond. Bibelglossare 
(G. Weutzel). 
VI. PhotioB. 

Vn. Suidas (G. Wontzel). 
VIII. Hesych. 
IX. PoUux. Ed. E. Bethe Fasc. L 
M 14 — 
X. Verschiedene Spezialglossaro, ua- 
meutlich botaniache, chemische, medi- 
zlnischo u. dgl. 
[Nfthorea a. Teubnors MitteUungen 1897 
No 1 S. 2.] 
[LacaN.] Acta apostolorum. Kd. F.ElaB. 
M 2.— 

[ ] KTnngelium sec. Lncam. Ed. 

F BlaB .« 4 — 
Luclani qiiae feruntur Podasrra et OcypuB 
ed. J. Zi in ni erm anu. M 3.— 4. — 

* qaae fertur Demosthenls laudatio. 

Rec Albers. |l' d Pr.] 
Lykophrous Alexaiidra. Hrsg., Obers. n. 
Holzinger. M 15. — ^^ _ erkliirt von C 

emendata,"prolegg et app. crit. inatructa ' [Lyslas.] PNcudol. onitlo funebrU. Ed. 

ed. G Christ 2 partt M 16— , M Krdmauu M — SO. 

r 1 n. Homer. Hymuen hrsg. u. erl v. , [MatthaeuN.l tTiingcllum sec.Batthaeam. 

A. GomoU .« 6 .-sO i Kd K B I a B .<(3 60 

[ ] H. Hoiiier. Uatraclinmvomachla des Metrodorl Kplcurei frai;menta coU.,BcrJpt. 

Plgres uehat Scholien u. Paraphraee hrsg. Inc. Kpicurel comnicMt. moralem aubl. 

u erl V A Ludwich .(/ 20 — A Koerte Jf 2 40 

Incerti auclnriN epitome rerum geNtarnm MugaON, Hero u. Leander. Kingel. u. Obor». 

AlexundriMugni. Kd t) Wagner. Ji3 — v. H. Uelsc hUgor 16. M \.— 

Die fetten Ziffern verstehen sicli fiir gebundene Exemplare. ;{. Einzelausgabeu. a) GriechiscUe ScUriftstoUer. 19 Mcandren theriaca et alexlpharmaca. 

Roc. O. Schnoider. Acc. scbolia ^tid. — 
n e()i nafHbv ezcerpta ed. R. Schueider. 

Jl —.80 
Pnpyri, tiiessener. :3 Hefte. 1. Heft von 

ic. Kornemanu uud O. Eger. Jil. — 

2. Heft von P. M. Meyer. Jt 8.— 

* Haniburger. oa. ;! Hefte. 1. Heft 

von P. M. Moyer. . /' 8. — 
Papyrua magica mus. Lugd. Bat. a C. 

Leemans ed. denuo ed. A. Dioterich. 

Jl. 2.— 
PapyrnHurkunden : s. Urkunden. 
Philodemi Epicurei de irn I. Ed. Th. 

Gomperz. Lex.-8. M. 10.80. 

71 f ji i TTo ( i;/< drr (II V 1. II fragmm. Ed. 

A. Hausrath. Jt 2. — 

Phiininenos s. Corpus modicorum Graecor. 
Phoinix von Kolophon. Toxte und Unter- 

suchungen. Von G. A. Gerhard. Ji. 12. — 

lo.— 
[Pliotios.] Beitzenstein , R., der Anfang 

des Lexikoua des Photios. M 1 — 9.50. 
Pindari carmina rec. 0. Schroeder. (Poet. 

lyr. Graec. coU. Th. Bergk. Ed. V. I, 1.) 

M 14.— 

Siegeslieder, erkl. v. Fr. Mezger. 

JC 8.— 

carnilna prolegomenis et commentariis 

inatructa ed W Christ. ./«; 14— 'Ifl.— 

versezetei liritiliai fes Magyar&z6 jogy- 

zotekkel kladta H 6 m a n u (!) 1 1 6. I. K6tet. 
.,^4. — [Ohue Fortsetzung.] 
Platonis opera oninia. Kec, prolegg. et 
commentt. instr. G Stallbaum. 10 voU. 
(21 sectiones.) (Mit latein. Koramentar.) 
Die nicht aufgefiihrten Schriften sind 

vergriffen. 
Apologia Socratis et Crito. Ed. V cur. 
M W o h 1 r a b. JC 2. iO. — Prutagoras. 
EdlVcur. I S Kroscbol. Jt 2. iO.— 
PhaedruB. Ed II. Jt 2 40 — Menexenus, 
Lysis, Hippias uterque,lo FA. 11 Jt 2.70. 

— Laches, Charmides, Aicibiades I. U. 
Kd II. Jl 2 70 — Cratylus. M. 2 . 70. — 
Meno et E>ithyphro itemque incerti scrip- 
toris Theagoa, Krastae et Hipparchus. 
Ed. II. cur. A R. F r i t z s c h 0. Jt 6. — 

— Theaotetus Ed M Woh 1 rab. Ed. H 
M 3.60. — SophiBta. Ed. H cur. O. 
Apelt J( 5.60. — Politicus et incerti 
auctoris Minos. Jt 2 . 70. — PhilebuB. 
M 2 70. — Leges. 3 voU. [je Jt 3.60.] 
M 10.80 [Vol. I. Lib. I— IV. Vol. IL 
Lib. V— VUI. Vol. m. Lib. IX — XII 
et Epinomis.] 

Tiniaeus interprete Chalcidio cum 

eiusdem commeutario Ed. I. Wrobel. 
Ji 11.20. 

Plutarchi de musica. Ed. R. Volkmann. 
Jt 3 60 

de proverbiis Alexandrinorum. Rec. 

O. Crusius Fasc. 1. 4. Jt 2 80. Plntarchl de proverbiis Aloxandrinorniii. 

Pasc. D. Commentarius. 4. Jt 3. — 
Plutarrhi Themistocles. FUr queUeu- 
kritische Ubungen comm. u. hrsg. v 
A. Baaer. Jt 2. — 

ro iv JeXipol; E. Ed. G. N. Ber- 

u ardakig. ..ft 1.50. 

vitae parallelae Ascsilni et Pompeii. 

Rec. Cl. Lindskog. ~^..«; 3.60 4.40. 
Poetae lyrici (Iraeci. Ed. V. 2 voU. 

Vol. I. 1. Pindari carmiiia. Rocens. 
0. Schroder. Jl. 14 — 
— n. Pootae oleg. et iambogr. Rec. 
O. Crusius. [lu Vorb.] 
Poetaruni scenicorum (Jniecorum Aeschyli, 
Sophoclis, Kuripidis et Aristophanis 
fabuiae ot fragmenta. Rec. Guil. Din- 
dorf Ed. V. 4. .«. 20.— 
Pollucis onoinasticon. Rec. E. Bethe. 
• (Lexicographi Graeci IX.) Fasc. I. Jl.\i. — 
Porpliyrii quaestt. Horaer. ad Hiadem 
pertiu. reU. Ed. H. Schrader. 2 fascc. 
Lex.-8. Jt 16.— 

ad OdyBseam pertin. roU. Ed. 

H. Schrador. Lox.-8. Jt 10.— 

Ptolemaei ni(A y.oirri()iov xal tiYf/norixov 
Ub. Roc. fV Hanow. gr. 4. Jt 1. — 
[Scylax.] Anonymi vulgo Scylacis Caryan- 
deusiB poriplum niaris interni cum ap- 
pendice. Rec. B. Fabricius. Ed. n. 
Jt 1.20. 
Scriptoruni (iraecorura qui christ. impugn. 
relig. quae supcrs. Faec. III: luliani 
inip. coutra Christiauos quae supere Ed. 
C. I. Neumann. Insunt- Cyrilii Alex. 
fragmm. Syriaca ab E. Nestle edita. 
Jt 6 — 
Soplioclis tragoediae et fragmm. Rec, G. 
Dindorf 4. Jl 5 — 

Recc. et explann. E. Wunder et 

N. Wecklein 2 voU. ^.10.80. 

PhUoctotes. Ed. IV. Ji 1.50 — Oedipus 
Rex Ed. V Jil.ZO. — Oedipus Colo- 
neuB. Ed.V. Jll 80. — Antigona. Ed. V. 
^ft 1 . 50. — Electra. Ed. IV. Ji 1 . 80. — 
Aiax Ed IIl. oH. 1.20. — Trachiniae. 
Ed. m. Jt 1.50. 

Kdnig Oidipus. Griechisch u. doutsch 

m. Kommentar vou F Bitter. Jt 5 — 

Antigone. Griech. u. deutsch hreg. v. 

A. Boeckh Nebst 2 Abbaudl. ttb. diese 
TragOdie. (Mit Portrat Aug. Boeckhs.) 
2. Aufl. Jl 4 40 

Stnatsvertrage dos AltertumB. Hrsg. v. 
R. vonScala I. TeU Jt H.— 
: Stoicorum veterum fragnienta. Ed J. t. 
Arnim. Vol. L JtS.— Vol U. Jl 14.— 
Vol. m. Jt 12.— *Vol IV. Indices 
[In Vorb.] Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. 21 1 A. 4u8gabeD grieohischer and lateiniMher Schrifuteller. Theotloros, der h. Theodoaios: g. Theo- 

doeios. 
[Theodosios.] D. heU. Theodosios. Schrif- 

ten d. Theodoros u. KjtiUub , hrag. von 

H. Usener. ..ft 4 — 
Theophanls ehronographia. Bec. C. de 

Boor. 2 voU. .H. 50.— 
Theophrasts Charaktere. Hrsg. v. d. 

PhUol. GeseUschaft zu Leipzig. Jt 6. — 
Thucydldis historiae. Eecens. C. Hude. 

Tom. I: Libri I— lA'. Ji 10 — 
— II: LibriV— vm. Indicee. Jtl2.— 
de bello Peloponnesiaco II. VIll. 

Explann. E. F. Poppo et I. M. StahL 

4 voU. [8 Bcctioneg.] JC 22. bO 

Lib. 1. Ed. m. Jt i.bO. — Lib. 2. 
Ed. n. JL 3 . — . — Lib. 3. Ed. U. .,«: 2 . 40. 

— Lib. 4. Ed. n. ^2.70. — Lib. 5. 
Ed. n. JC2.iO. — Lib. 6. Ed. n. .^ 2 . 40. 

— Lib. 7. Ed. n. c^ 2.70. — Lib. 8. 
Ed. n. JC 2.70. 

Tragicorum Graecornm fragmenta. Bec. 
A Nauck. Ed. U. Jt 26.— Urkonden, grlerliisrhe, d. PapyrasNamm- 
Inng zu lieipziyr. I. Baud. Mit Beltr&geu 
vou U.Wilckeu berausg. vonL. Mitteis 
Mit 2 Tafelu in Lichtdruck. 4. ^«1 28 — 

*[ ] Chrestomathie griecliischer Papyrus- 

urkunden. Von L. Mitteis u.U.Wilcken. 

[U. d Pr..] 

Xenokrates. DarsteUg. d. Lehro u. Sammig 

d. Fragmento. V. R. Heinze. .,^5.60 

XenophontiH hlHt. (iraeca. Rec O. Keller 

Kd maior. ^H. 10 — 
XenophontiH opera oninia. receusita et 
commentariis instructa. 

De Cyri MLnorie expeditionc U. VII 
(Anabaeis), rec. K. KUhner. 2 partt. 
Pars I. JC l.SO. [Pare II vergr.] 
OeconomicuB, rec. L. Breitenbach 

JC 1.51). 
HeUenica, rec. L. Breitenbacb 

2 partt. JC 6.60. 
Parg 1. Libri I et 11. Ed. U. .H. l.SO. 
— U. Libri m— VU. JC 4.80. 
Zosimi liiRtoria nova. Ed L. Mendels- 
BOhn. M 10 — Anecdota Helretica 

Lex.-8. M 19 — 
Anrelii Imp. epistt.: s. Fronto, ed. Naber. 
Arerrois paraphrasis in 1. poeticae Arifito- 

teli§. Ed F. Heidenhain. Ed. U. JCl.— 
Aviaul fabulae. Ed. G. Froebner. gr. 12. 

JC 1.20. 
[Caesar.] Polionis de b. Africo comm.: 

8. Polio. 
Caesii Bassi, Atllii Fortnnatiani de raetrifi 

U, Rec. H. Keil. gr. 4. Ji 1 60 
Catonis praeter Ubr. de re rust. quae ex- 

tant. Rec. H. Jordan. JC 5 — 
de agri cult. 1., Varronig rer. rnst. 

11. 111. Bec. H. Keil. 3 voU JC 33 40. 
Vol I. Faec.L Cato JC 2. 40. b) L.ateinii!iche (^chriftstelloi 

Bec. H. Hagen Varro. JC6.— 
Comm. in Cat. JC6. — 
Comm. in Varr. MS. — 
Ind. Lu Cat. Jt 3 — 
Ind. in Varr. Jt S. — — I. — U. 

— n. — I. 

— n. — u. 

— m. — I. 

— m. — u. 

Catulli 1. Receneuit et interpretatue est 
Aem. Baehrens. 2 voU. JC 16.40. 
Vol. I. Ed.Ucur.K.P. Schulze. ..«14.— 

— U. CommentariuB. 2 fascc. JC 12.40. 
Ciceronis. X. Tulli, ad M. Brut. orator. 

Eec. F. Heerdogen. ..«3.20. 
» Catoniuior. Eii.C.Simbeck. [InVorb.] 

Paradoxa Stolcor., academic. rel. 

cnm Laculio,Timaenn. Ed. O. Plasberg. 
Fatc. I. ^fC 8.— 9.— ■ 

• de nat. deor., de divlnat., de fato. 

Ed. O. Plasberg. Fasc II. JC8 — 9.— 

epiHtalarnin II. XVI. Ed. L. Mon- 

dolBBohn. Acc tabulae clironolog. ab Aem. Koernero et O. E. Schmidtio 

confectae. JC 12 — 
[('iceronlN] ud llereunium 11. VI : s. Corni- 

ficiuB und [Herennius]. 
(^. Tullii. rell. Rec. Fr. Buecheler 

JC 1 60. 
Claudiani camiina. Rec. L. Jeep. 2 voU. 

JC 20.40. 
Commentarii notaruni Tironianarum. Cum 

prolegg., adnott. crit. ei exeget. notarumque 

indice alphabet. Ed. Guil. Scbmitz 

[132 autograph. Tafeln.] Folio. In Mappe 

JC 40 — 
Cornlflri rhetoricoruin ad C. Hereuninm II. 

Vm. Bec. et iuterpret. est C. L. Kayser 

.H. 8.— 
Corpus RloHsarior. Latinor. a G. Loewe 

incohatum augpiciia Sociotatis litterarum 

regiae Saxonicae comp., rcc, ed G. G o e t z 

7 voU. Lex.-S. 
Vol. I. [In Vorb.] 

— U. Gloseae Latinograecae et Graeco- 
latinae. Edd. G G o e t z et G. G u n d e r - 
maun. Acc. miuora utriusque linguae 
glossaria. Adiectae sunt 3 tabb. photo- 
typ. JC 20 — 

— m. Hermeneumata Psoudodositheana 
Ed. G. Goetz. Acc. hermeneumata 
medicobotanica vetustiora. .<t 22.-^ 

— rV. GlOBsae codicum Vaticanl 3321, 
SangallenBis 912, Leidensis 67 F. Rd. 
G. Goetz. .H. 20 — 

— V. Flacidi liber glosBarnm, glossaria 
reliqua. Ed. G. Goetz. ^H. '.i'2. — 

— VI. Thesaunu glossarum emenda- 
tarum. Conf. G. Goetz. 2 fascc. je 
.H. 18 — Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Ezemplare. iS. EinzelauBgaben. b) Lateiniache SchriftBteller. Corpns glo88iirior. Latinor. a G. Loe-we 

mcoUatum auspiciis Societatis litteramni 

regiac Saxonicae oomp., rec, ed. O. Goetz. 

Vol.VIl TheBauruB gloas. emendatarum. 

Conff. G. Goetz et G. Heraeua. 

S fascc. FaBC. I. ^H.2i. — ]''a8c. II. 

Ji 12.— 

Dida§caliae npostolorum fragmentaVero- 

iieusia Latiua. Acc. canonum qui dic. 

apoBtolorum et Aegyptiorum reliquiae. 

Prim. ed. E. Hauler. Fasc. I. Prae- 

fatio, fragmenta. Mit 2 Tafeln. .,/t 4. — 
Eunianae poesis reli(|nine. Rec. I. Vahlen. 

Ed. n. JC 16.— 18.— 
Exnperantlas, Epltome. Hrag. t. G. Land- 

graf u. C. Weyman. JC — .60. 
Fragmentum de iureflsci. Ed.P.Krueger. 

Ji. 1.60. 
Frontouis et M. Aurelii imp. epistulae. 

Rec S. A. Naber. JC 8.— 

• Ed. H. HaulOT. [In Vorb.] 

Sedichte. unedierte lateinische, hrsg. von 

E. Baehrena. Jl. 1.20 
Olossae nominum. Ed. G. Loewe. Acc. 

eiusdem opuscula glossographica coll. a 

G. Goetz. Ji. 6.— 
Grammatici Latini ex rec. H. Keil. 7 voll. 

Lox.-S. M 139.20. 

Vol. I. Faac. 1. Charisii ars gramm. 
ex rec. H. Keil. [Vergr.] 

— I. Paac. 2. Diomedia ars gramm. 
ex Chariaii arte' gramm. excerpta ex 
rec. H. Keil. .H. 10.— 

— n. Fasc. 1 et2. Prisciani institu- 
tionoa gramm. ex rec. M. H e r t z. 
Vol. I. [Vergr.] 

— m. Faac.l. Prisciani inatitutionea 
gramm. ex rec. M. Hertz. Vol. II. 
Ji. 12.— 

— III. Faac. 2. Prisciani de figuria 
numerorum, de metris Terentii, de 
praeexercitamentis rhetoricis libri, 
institutio de nomine et pronomine et 
verbo, partitionea duodecim versuum 
Aeneidos priucipalium , accedit Pri- 
sciani qui dic. liber de accentibus ex 
rec. H. Keil. [Vergr.]| 

— IV. Fasc. 1. Probi catholica, insti- 
tuta artium, de nomine excerpta, de 
ultimis syllabia liber ad Caeleatinum 
ex rec. H. Keil. — Notarum later- 
culi edente T h. M o m m 8 e n. M li ■ — 

— IV. Fasc. 2. Donati ara grammatica, 
Marii Servii Honorati commen- 
tarius in artem Donati, de finalibus, 
de centum metris, de metris Horatii, 
Sergii do littera, de syllaba, de pedi- 
bus , de accentibua , de distinctione 
commentarius , explanationea artis 
Donati, de idiomatibuB ex rec. H. 
Keil. .H. 8.— . Granimatici Latini ez rec. H. Kell. 

Vol.V. Faac. 1. Cledonii ars gramm , 
Pompeii commentum artie Donati, 
excerpta ex commentariis in Dona- 
tum ex rec. H. Keil. ^fi i). — 

— V. Faac. 2. Conaentius, Phocae, 
Eutyches , AuguatinuB , Palaemon, 
Asper, de nomine et pronomine, de 
dubiis nominibna, Macrobii excerpta 
ex reo. H. Keil. ^fi 10.— 

— VI. Fasc.l. MariuB Victorinus, 
Maximne Victorinus, Caesiua Baasua, 
AtiliuB Fortunatianus ax rec. H.Keil. 
.H 9.— 

— VI. Fasc. 2. TerentianusMau- 
rue, Marius Plotiua Sacerdos, Bufi- 
nus, MalliuB Theodorna, fragmenta et 
excerpta metrica ex rec. H. Keil. 
^H. 14.— 

— Vn.Fasc.l. Scriptores de ortho- 
graphia Terentiua Scaurua, Velius 
Longus, Caper, Agroecius, Caseiodo- 
riua, Martyrius, Beda, Albinus ex rec. 
H. Keil. Ji. 10 — 

— vn. Fasc. 2. Audacisde Scauri 
et PaUadii libris e.Kcorpta, Dosithei 
ars gramm. , Arusiani Mesaii 
exempla elocutionum , Cornelii 
Frontonis liber de differentiia, 
fragmenta gramm., iudex scriptorum 
ex rec. H. Koil. .H. 11.20. 

Supplemeutum continens anecdota Hel- 

vetica ex rec. H. Hagen. Lex. -8. 

Ji 19.— 

[Herennins.] Incerti auctoria de ratione 

dicendi ad C. H. 11. IV. [M. TuUi Cice- 

ronis ad Herennium libri VI.] Rec. 

F. Marx. Ji 14 — 

Historlcorum Romanorum reliqulae. Ed. 

H. Peter. 2 voU. Jt. 28. — 
Horatil opera. Recc. O. Keller et A. 
Holder. 2 voU. gr. 8. 

Vol. I. Carmina, epodi, carmen aaec. 

Iterum roc. O. Keller. Ji. 12. — 
[Vol. II vergr.] 

Editio minor. Ji i. — 

carmina. Rec. L. Mueller. 16. 

Ji. 2.40 3.00. 

Satlren. Kritiach hergeateUt, metriech 

tlboreetzt u. mit Kommentar veraehen von 
C. Kirchner u. W. S. Teuffel. 2 voU 
Ji 16.40. 

Lat. u. deutsch m. Erlauter. von 

L. DOderiein. Ji 7 — 

siehe anch: Satura, v. Blttmner. 

EpUteln. Lat. u. deutsch m. Erltlat. 

von L.DOderlein. [B. I vergr.] B. n. 
Ji 3.— 

SBriefe, iiit aJer^iuaB ber Urfcf)rift oer- 

beutid)t Don 91. SBacmeifter u. D- Scller. 
8. ^2.40 3.20. Die fetten Ziffern verstehen sicli fiir gebundlene Exemplare 22 A. AoBgaben griechisoher and lateinisoher Schriftateller. InRtitutlouoin et regulHruni iuriRRomanl 
Hjrntagnia. Kd.RGneist. Kd. II. ^lCb.-JQ 

[lurls conKulti.] Kalb,W., Ronia Juriston 
nach ihrer Sprache. ^H. 4. — 

loTenaliN «aturae. Erki. r. A. Weidner. 
2. Aufl. Jt 4 40. 

siehe auch: Satura, v. BlUmner. 

[Lacanus.] Scholitt in L. bollan) civile 

ed. H. Usener Pars I. M. 8.— [Fort- 

eetzung erscheint nicht.] 
Lacilii carminuni rellqniae. Keo.F.Marx. 

Vol. I. : Proleg., testim., fasti L., carm. rel , 

indices, tab. geogr. ^H. 8. — 10.60. 

Vol. n. (Komment ) JC 14.— 17.— 

XepotiH quae supersnnt. FA. C. Ualm. 

M 2.40. 
Nonii Harcelli conipendiosa doctrinn. 

Emend. et adnot. L. M u e 1 1 e r. 2 partt. 

NOTStiani epist. de cibis ludaicis. Hrsg. 

T. G. L a n d g r a f u. C. W e y m a n. JCl.20. 
Optatiaui Porphyril rarmina. Bec. L. 

Mueller. M 3.60. 
Orestis trnj^oediu. Kd. I. Maehly. 16. 

e« 1.20. 
Ovidii ex Ponto 11. Ed. 0. Korn. .fC 5.— 

Elegien der Liebe. Deutsch von 

H. Oelschlager. 2. Aurt. Min.-Ausg. 
JC 2.40 a.-.'o. 

Pcrslus, siehe: Satura, y. BlUmner. 
Phacdri fabulae Ae80piae. £d. L. MUlIer. 

Ji 3.— 
Placidi glONNae. Rec. et illustr. A. Beuer- 

ling. Ji 2.S0. 
Plauti comoediae. Becensuit, instrumento 
critico et prolegomenia auxit F. Rit- 
Bcheliug Bociie oporao adeumptis O. 
Loewe, G. Goetz.F. Schoell. 4 tomi. 
^H. 92.20. 

Tom. I fasc. L Triniunmua. Eec. F. 
BitBchl. Ed. m cur. F. Schoell. 
Ji 5.60. 

— I fasc. II. Epidicus. Rec. G. Goetz. 
Ed. U. M 4.— 

— I fasc. m. Curculio. Eec. G. Goetz. 
JC 2.40. 

— I fasc. IV. Asinarla. Recc. G. Goetz 
et G. Loewe. ofC 3 60. 

— I fasc. V. TruculentuB. Rec. F. 
SchoeU. JC 4.80. 

— n faBC. I. Anlularia. Rec. G. Goetz. 
JC 2.40. 

— n fasc. II. Amphttruo. Recc. G. 
Ooetz et G. Loewe. JC 3.60. 

— n faao. m. Mercator. Rec. P. 
RitBchl. Ed. n cur. G. Goetz. 
^fC 3 60 

— n fasc. IV. StichuB. Rec.F.RitschL 
£d. n cur. O. Goetz. JC 3.60. BudenB. Rec. F. 
.60. 

PseudoluB. Bec. F. 
U cur. G. Goetz Planti conioediae. 

Tom.U fasc.V. Poennlua. Bocc. F. Bit- 
echelil echodia adhibitis O. Ooetz 
et G. Loewe. JC 5. — 

— m fasc. I. BacchidoB. Bec. F 
B 1 1 B c h 1. £d. U cur. O. O o e t z 
.H. 4 — 

— m faac. U. Captivi. Rec.F.SchoeU 
JC 4.— 

— m fasc. m. 
Schoell. ^H 5. 

— m fasc. rv. 

R i t 8 c h 1. Ed. 
Ji .1.60. 

— m faac. V. Menaechmi. Rec. F. 
Ritachl. Ed. U cur. F. SchoeU. 
M 5 60. 

— IV faac. I. Casina. Rec. F. Schoell. 
JC 5 60. 

— IV fasc. U. MiloB gloriosns. Rec. 
F. BltBchl. Ed. U cur. G. Goetz 
^H 6.— 

— rv fasc. m. Persa. Bec. F. Ritachl. 
Ed. U cur. F. Schoell. ^5.60. 

— rv faac. rv. Moatellaria. Rec. F. 
Ritschl. Ed. U cur. F. Schoell 
.H 6.— 

— rv fasc. V. CiBtellaria. Rec. F. 
Schoell. Acc. deperditarum fabula- 
rum fragmenta a G. Goetz recensita. 
JC 5.60 

Ex rec. etcumapp.crit. F. Ritschl. 

[Vorgriffon auBor:] 

Tom. I. Pars 3. Bacchidoa. JC 3.— 

— m. Pars 1. Persa. JC 3.— 

— m. Pars 2. Morcator. M 3. — 
ScholaruminuBumrec. F.Bitachl. 

[Vergr. auBer:] 

Bacchides, Stichus, Pseudolus, Persa, Mer- 

cator. Einzeln je ^H. — .50. 
miles gioriOROg. Ed. O. Bibbeck. 

JC 2.80. 
Po1emliSilTiilaterculu8. Ed. Th.Momm- 

aen. Lox.-.S. JC — .80. 
PolioniH de bcllo Africo comm. 

WOlfflin ot A. Miodo6ski. 

tab. photolithograph. JC 6.80. 
[Probns.] Die Appendix Probi. 

W. Horaeus. JC 1.20 
Psalterium, das tironlsche, der Wolfen- 

battelor Bibliothek. Hrsg. v. Kgl. Stono- 

graph. luBtitut zu Drosden. Mit Einleitung 

und tn>ortragung des tiron. Toxtea von 

O. Lehmann. M 10 — 
Qnlntiliani lustltutiouiH orator. II. \I1. 

Rec. C. Halm. 2 partes. [Para I vergr.] 

Para U: Libb. VU— XIL JtO.— 
Rhetores Latlni niiuores. Ed. C. Halm. 

Lox.-S. 2 fascc. JC 17.— 
8aliarium carmlnnm rell. Ed. B.Mauren- 

breohor. [Vergr.j Edd. E. 
Adi. est Hrsg. Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. 3. £mzelaasgabeo. 4. MeiBterwerke der Griechen und Rdmer. Sallustl Crlspi riaae gaperRunt. Boc. 
Rud. Dietech. 2 voll. [Vol. I vergr.] 
Vol. II : Hiatoriarum rell. Index. Jt /.20. 

historlarnm. fragmenta. Ed. Fr. 

Kritz. ^H. 9.— 

higtoriarani rell. Ed. B. Mauren- 

brecher. 

Fasc. I. Prolegomeua. ,l(. 2. — 
Fasc. n. Fragmenta argumentis, com- 
mentariis, apparatu crit. instructa. 
Acc. indices. JL 8. — 
Satura. Ausgew. Satiren d. Horaz, Persius 
u. Juvenal in freier metr. tjbertragung von 
H. Bltlmner. Ji. 5.— 6.80. 
Scaenicae Ronianornm poesis fragmenta. 
Rec. O. Ribbeck. 2 voll. Ed. IL JC^S.— 
VoL I. Traificorum fragmenta. Jt.9. — 

— H. Comicorum fragmenta. Jt 14. — 
SerTii granimatlcl qui fer. in Tergilli 

carmina couimentarii. Recc. 6. Thilo 
et H. Hagen. 3 voll. 

Vol. I fasc. L In Aen. I — IH comm. 
Rec. G. Thilo. Ji. 14.— 

— I faac. IL In Aen. IV — V comm. 
Rec. G. Thilo. JC. 10.— 

— II fasc. I. In Aen. VI — VLLL comm. 
Rec. G. Thilo. Jl. 10.— 

— II fasc. IL In Aen. IX — XII comm. 
Rec. G. Thilo. Jl. 10.— 

— m fasc. I. In Buc. et Georg. comm. 
Rec. G. Thilo. J(. 10.40. 

— HI fasc. n. App. Serviana. Ji. 20.— 
[— m fasc. IH (Indices) in Vorb.] 

Staatsvortriij^e des Altertums. Hrsg. v. 

R. vonScala. 1. Teil. JC. S.— 
Statii ttilTae. Hrsg. von Fr. Vollmer. 

Ji. 16 — 

Thebais et Acliilleis cum scholiis. 

Rec. O. Mttller. VoL I: Thebaidos U. 
1 — VI. -K. S. — [Fortsetzung erscheint 
nicht.] Suetoni Tranquilli opera. Rec. M. Ihm. 

3 voll. Vol. I : de vita Caesarum libri VIII. 

[Mit 3 Tafeln.] Ji 12.— 15.— 
Symiiiachi relationes. Rec. GuiL Meyer 

^H. 1.60. 
Syrl sententiae. Rec.GuiLMeyer. ^<t 2.40. 

Rec. E. Woelfflin. Jt 3.60. 

Taciti de origlno et situ Germanorum 1. 

Rec. A. Holder, Jt 2.— 

dittlogus de oratoribus. Rec. Aom. 

Baehreng. JC 2. — 

*Terentii conioedlne. Hrsg. von M.Wa r r e n, 

E. Hauler und R. Knauer. [In Vorb.] 
|Tlro.] Comm. not. Tir. ed. Schmitz, 

siehe: Commentarii. 
L ] Das tiron. Paalterium, siehe: Psal- 

t e rium. 
Tarrouis saturarum Menippearnm rell. 

Rec. A. Riese. Ji e. — 

rerum rusticarum 11. III, rec. Keil, 

siehe: Cato. 

— — antiriuitatum rer. divin. 11. I. XIV. 

XV. XVI. Praemissae sunt quacstt. Varr. 

Ed. R. Agahd. oU. 9.20. 
de liugua latiua. Edd. G. G6tz et 

Fr. SchoIL Jt 10.— 12.50. 
Ver^ilil Jlaronis opera app. crit. in artius 

contracto iterum rec. O. R i b b e c k. IV voll. 

jr 22.40. 
Vol. I. Bucolica ot Georgica. M. 5. — 

— n. Aeneidos Ubri I— VI. J(. 7.20. 

— m. AenoidosUbriVn- XII. ^til .20. 

— IV. Appendix Vergiliana. J(. 3. — 

Ed. I. [Vergrifien aufler:] 

VoLm. Aeneidos lib.VH— XIL MS.— 

— rv. Appendix Vergiliana. M 5. — 

Jugendverse uud Heimatpoesie Ver- 

gils. Erklarung des Catalepton. Von 
Theodor Birt. JC 3.6*) 4.20. 

[ ] Scholia Bernensia ad VergUu Buc. 

et Georg. Ed. H. Hagen. M 6.— 
Volusii Maecianl distrlbutlo partiuiu. 

Ed. Th. Mommsen. „((. —.30. 4. Meisterwerke der Griechen und Romer in kommentierten 
Ans^ahen. [gr. 8.] 

Die Ausgaben beabsichtigen, nicht nur den SchUlern der oberen Gymnasialklassen, 
BOndem auch angehenden Philologen sowie Freunden des klassischen 
Altertums, zunachst.zu Zwecken privator Lektiire, verlaBUche und die neuesteu Fort- 
achritte der phUoIogischen Forschung verwortende Texte und Kommentaro griechischer 
und lateinischer , von der Gymnasiallekture solten oder gar nicht be- 
racksichtigter Meisterwerko darzubieten. 

IV. Lysias.' Reden geg. Eratosthenes uud 

ii b. d. Olbanm, von E.Sewera. 2 Hefte. 

J(. 1.20._ 
V. Ausgewahlte Brlefe Ciceros , von 

E. Gachwind. 2 Hefte. J(. 1.80. 
VI. Amor und Psyche, eiu Marchen des 

Apnleius, von F. Norden. 2 Hefte. 

Ji. 1.40. I. Alschylos' Perser, von H. Jurenka. 
2 Hefte. J( 1.40. 

II. Isokrates' Pauegyrlkos, vonJ. Mesk. 
2 Hefte. J( 1.40. 

III. Ausirahl a. d. rom. Lyrikern (m. griech. 
ParaUeL), von H. Jurenka. 2 Hft. 
.H. 1.60. Die fetien Zlffern verstehen sich fiir gebundena Exemplare. 24 Ausgabea griechischer und latemisoher Sohriftstctlor VII. Eoripidefi. Iphigeiiie In AnliB, von 

K. Busche. 2 Hefto. Jl 1.40 

Tin. Earipides, Ky lilopH, t. N. We c k 1 e i n. 
-' Hefte. M\.— 

rx. Briefe deti Jun^^eren PliniuB, von 
R.C. K n k u 1 a 2 Aufl. ■> Hofte. ^K 2 . 20. X. lijrkurgOK' Uede «e^fn Leokrates. 
von E. Sofer. 2 Hefte. JC l.fcO. 

XI. Plutarchg BiographledesArl.steides, 
von J. Simon. 2 Hefte. ^^1.60. 

XII. Tacitii8'Bednerdialog. V. R. Dienel 
2 Hefte. .H 2 — 0. B. G. Teubiiers Schulansgaben griechischer uud lateiuischer 
Kiassiker mit deutschen erklarenden Anmerkungen. [gr. 8.] 

Bekanatlich zeichnen diese Ausgaben sich dadurch aus, da£ eie das BedQrfnis 
der Schule ins Auge fassen, ohne dabei die AnBprQcbe der WiBsenschaf t un- 
berilcksichtigt zu lassen. Die Sammlung entbalt fast alle in Schulen gelesenen 
Werke der klassischen Schrif tBteller. a) Crrlechische ISchriftsteller. Aeschylns' Agameninon. Von B. Enger. 
3. Aufl., von Th. Plflfl. M 2.25 2.75. — Perser. Von W. S. Teuffel 
von N. Wecklein. Ji 150 2. Pronietliens. Ton 

Aufl. JL 1.80 2. 25. 4. Aufl., 
N. Wecklein. Von L. Schmidt. Jl 1.20. 

Von N. die Sieben geg. Theben. 

Wecklein. ^H. 1.20 1.50. 

dle Schntzfleheuden. VonN. Weck- 

lein. JL 1.60 2.— 

■ Orestie. Von N. Wecklein. JC 6.— 

Daraus einzeln: I. Agamemnon. II. Die 
Choephoreu. III. Die Etuneniden. 
je .« 2.— 

ArigtopliHnes' Wolken. VonW. S. Touffel. 
2. Aufl., von O. Kaehler. Ji 2.70 3.20. 

Arigtoteles, der Staat der Athener. Dor 

hiBtorische Hauptteil (Kap. I — XLI). 
Von K. Hude. JC — .(50 — .86. 

Arrians Anabasls. VonK. Abicbt. 2 Hefte. 
I. Heft. L. I— UI. M. Karte. ^H.1.H0 2.25. 
JL Heft. L. IV — VII. JC 2.25 2.75. 
JC 4.05 5.— 

Demogthenes' ausgciTalilte Beden. Von 
C. Behdantz u Fr. lUaB. 2 TeUe. 
JC 6.60 8.55. 

I. Teil. A. u. d. T. : IX PhUipp. Reden. 
2 Hefte. JC 4.70 6.05. 

Heft I: I — HI. OlynthiBche Roden. 
IV. Erste Bode gog.PhilippoB. O.Aufl., 
von K.Fuhr. JC l.AO l.SO. . Aufl. Von Demosthenes' austiOTiihlte liedeii. 

Heft II. Abt. 1 : V. RedettberdenFrioden. 

VI. Zwoite Redo gegon PhilippOB. 

VII. Hogosippos' Rede tlbor HalonnoB. 
Vm. Rode ttber die Angelegcnlieiten 
im Cherronos. IX. Dritto Rede gegen 
PhiUppos. 6. Aufl., von Fr. UlaB. 
JC 1.50 2.— 

— II. Abt. 2: Indices. 4. Aufl., von 

Fr. BlaB. .«; l.JSO 2.26. 
II. TeU. Die Rede vora Kranze. 2. 
Von K. Fuhr. JC i.iO 2.00. 
Kurlpldes' aDsgeniihlte Tragodien. 
N. Wecklein. 

I. Bdch. Medea. 4. Aufl. .«1.80 2.25. 

II. Bdch. Iphigonia im Tauriorland. 

3. Aufl .«, 1 60 2.10. 

III. Bdch. Die Baccben 2. Aufl. 
.H. 1.60 2.10. 

IV. Bdch. HippolytoB. 2. Aufl. .ttl.sO 
2.25. 

V. Bdch. PhOnisBon JC 1.80 2.25. 

VI. Bdch. Eloctra. .(C 1.40 1.80. 

VU. Bdch. Orostes. ^«11.60 2 

Vm. Bdch. Holena. JC 1.60 2,— 

•IX. Bdch. Andromache. JC l.COi 

*X. Bdch. lon. [In Vorb.] 

Ilerodotos. Von K. Abicht. 5 B&nde. 
JC 12.50 16.— 

Band I. Heft 1. Buch I nebst Ein- 
leitung u. tTberaicht Uber den Dialekt. 
5. Anfl. ^fC 2.40 2.00. 
Band I. Hoft2. B.II. 3.A. .«;i.50 2.— 

— U. Heft 1. B IIL 3. A. .« 1 . 50 2.— 

— II. Heft2. B.IV. 3.A. .«;i.50 2.— 

— m. B. V u. VL 4. A. JC2.— 2.50 

— IV. B.Vn M JK. 4.A ^«1.80 2.30 

— V. Bnch vm u. IX Mit 2 Karten. 

4. Aufl. JC l HO 2.30. Die fetten Ziffern verstehen sicta fiir qebunriene Exemplare. 6. Schulauegaben mit deutschen erkiareudeu Auuierkuugeii. Hoiners llins, eiU&rt von J. La Koche. 
6 Teile. 

Teil I. Ges. 1— t. S.Aufl. Jil.50 2 — 

— n. Gea. 5— 8. 3. Aufl. JC. 1 . 50 2,— 

— m. Gea. 9—1^. 3 Aufl. .<<: 1 .50 2.— 

— IV. Ges. 13— IG. 3.Aufl. .<il.50 2. - 

— V. Gcs. 17— •-'0. li.Aufl. [Vergr) 

— VI. Ges.21— 2-1. i;. Aufl. [Vergr.] 

— — Von K. F r. A m i 8 u. C. Hfe n t z e. 

i Bitnde zu je 4 Heften. 

Band I. H. 1. Ges. 1— 3. 6. A. Ji 1 . 20 1.70 

— I. H.2. Gea. 4— 6. 6. A. .«. 1.40 1.80 

— 1. H. 1 2 zusammen inlBandc^ 3.20 

— [. H.3. Ges. 7— y. 5. A. .«1.60 2.— 

— I. H. 4. Ges. 10—12. 5. A. ^H. 1 . 20 1.70 

— I. H. 3/4 zuBammen in 1 Band Ji. 3.40 

— n. H. 1. Gea.l3— 15. 4.A. .«:i.20 1.70 

— n. H.2. Ges. 16— IS. 4. A. ..« 1.40 1.80 

— U. H. 1/2 zuaammen in IBand Ji. 3.20 

— II. H. 3. Gea. 19—21. 4. A. J(. 1 . 20 1.70 

— II. H. 4. Gos. 22—24. 4. A. Jt 1 . 60 2.20 

— II. H: 3/4 zuaammen in 1 Band ufi. 3.60 

Anhang. 8 Hefte. 

Heftl. Gea. 1— 3. 3. Aufl. .«: 2.10 2.60 

— 2. Gos. 4— 6. 2.Aufl. ^«; 1.50 2.— 

— 3. Ges. 7— 9. 2. Aufl. ^H. 1.80 2.30 

— 4. G08. 10— 12. 2.Aufl. Ji 1.20 1.70 

— 5. Gea. 13— 15. 2.Aufl. Ji. 1.80 2.30 

— 6. Gea. 16— 18. 2. Aufl. ./^2.10 2.60 

— 7. Ges 19—21. JC 1.50 2.— 

— S. Qo8. 22— 24. ^«; 1.80 2,30 

Odyssee. Von K. Fr. Ameis und 

C. Hentze. 2 Baude. 

Bandl. H. 1. Gea. 1—6. 12. A. .»!!; 1.80 2.30 

— I. H.2. Gee.7— 12. 11 A. Jll.80 2.30 

— I. H. 1/2 zusammengeb. M 4.20 

•— n, H.l. Go8. 13— 18. 9.A. v.P. Cauer. 
Jil.GO 2.— 

— II.H.2.6O9.10— 24. lO.A.v.P.Caner. 
Ji. 1 80 2.30, 

— II. H. 1/2 zuaammengeb. JC 3.60 

A n b a n g. 4 Hefte. 

Heftl. Ges. 1— 6. 4. Aufl. Ji 1.50 2.— 

— 2. Gea. 7—12. 3. Aufl. Ji. 1.20 1.70 

— 3. Gea. 13— 18. 3. Aufl. „«: 1.20 1.70 

— 4. Ges. 19—24. 3. Aufl. Ji 2 10 2.60 
Isokrates' ansgewahlte Beden. Von O. u.M. 

Sohneider. 2 Bandchon. ^d 3.— 3.93. 
I. Bandchon. Demonicus, Euagoras, 
Areopagiticus. 3. Aufl., v. M. Schnei- 
der. Ji 1.20 1.70. 
n. Bandchen. Panogyricue u. Philippue. 
3. Aufl. Ji 1.80 2.25. 
Lnciang ausgewahlte Schriften. Von 
C. Jacobitz. 3 Bandchen. 
I. Bandchen. Traum. Timon. Prometheus. 
Charon. 4. Aufl., von K. Btlrger. 
Ji 1.50 2,— [2. u. 3. Edch. vergr.] 

Lykurgos' Rede gegeii Leokr.itcs, Von 
C. Rehdantz. .iC 2.25 2,7o, [Ljrikor,] Antliologie a. d. LjTlkern der 
Griecheu. Vob E. Buchholz. 2 Bdchn. 
Ji 4.20 5.20. 

I. Bandchen. Elegikor u.Iambographen 
fi. Aufl. , von R. Peppmttller 
Ji 2.10 2.60. 
n. Bandchon. Die meligchon imd cho- 
rischen Dichter. 5. Aufl , von J. Sitz- 
ler. Ji 2.10 2.60. 
LyNluii' ausgew. Beden. Von H. Froh- 
borger. Kloinere Ausg. 2 Hefte. 

I. Heft. Prolegomena. — R. gegen 
Eratosthones. — K. geg. Agoratos. — 
Verteidigunf/ geg. die Anklage wegen 
Umaturzea der domokratischen Ver- 
fassuug. — B. f. Mantitheoa. — E. 
geg. Philon. 3. Aufl., v. Th. Thal- 
heim. Ji 1.80 2.25. 

II. Heft. Reden gegen Alkibiadea. — 
R. ge^. Nikomachos. — R. tib. d. Ver- 
mOgen d. Aristophanea. — R. ttb. d. 
Olbaum. — R. geg. die Kornhandler. 
— R. geg. Theomnestos. — R. f. d. 
Gebrechlichon. — R. geg. Diogeiton. 
2. Auflage , von Th. Thalheim. 
^H. 1.80 2.25. 

^ Gr5Bere Auagabe. 3 Bande. 

[Bd. n u. m vorgr.] 
I. Bd. R. geg. Eratosthones, Agoratoa. 
Verteidigung gcg. ilie Anklage weg. 
Umaturzea d. Verfasaung. 2. Aufl., 
von G. Gebauer. Ji 4.50. 
PlatonH aasgew.Schriften . Von C h r. C r o n, 
J. Deuschle u. a. 

I. TeU. DieVerteidigungsrede d. Sokratea. 
Kriton. Vou Chr. Cron. 11. Aufl., 
von H. Uhle. .fi 1.-- 1.40. 

II. Teil. Gorgias. Von J. Deuschle. 
S.Aufl., von W.Nestle. Ji H. 10 '2.(i0. 

m. TeU. 1. Heft. Laches. Von Chr. 

Cron. 5. Aufl. Ji —.75 1.20. 
m. Teil. 2. Heft. Euthyphron. Von M 

Wohlrab. 4. Aufl. Ji — . 60 — .90. 
rv. TeU. Protagoraa. Von J. Deuschle 
u. Chr. Cron. 6. Aufl. v. W.Neetle 

Ji 1.60 2.— 

V. Teil. Symposion. Von A. Hug. 3. Aufl. 
von H. Schone. Ji 2.40 3.— 

VI. TeU. Phaedou. Von M. Wohlrah. 
4. Aufl. M. 1.60 2.10. 

Vn. TeU. Der Staat. I. Buch. Von M. 

Wohlrab. Ji —.60 —.90. 
* Vm.Teil. Hippias maior. Ed.W. Z i 11 e e. 
[In Vorb.] 
Plutarchs ausgew. BiograpJiien. Von 
O. Siofert und Fr. BlaB. 6 Bandchen. 
Ji 6.90 9.60. 

I. Bandchen. Philopoemen u. Flamini- 
uue. Von O. Siefert. 2. Aufl., von 
Fr. BlaB. .fi —.90 130. Die ffetten Zlffern verstehen slcli fiir gebundene Ezemplare. 26 A. Aaggabea griechischer and lAteioischer Scluriftsteller. Plutarchs ausgeir. Biographlen. Von O. 
Stefert aud Fr. BlaB. 

n. B&ndchen. Timoleon u. Pyrrhos. Von 
O. Siefert. 2. Aufl , von Fr. Blafl. 
.^ 1 50 2.— 
m. B&ndchen. Themistokles u. Perikles. 
VonFr. BlaB. :!. Aufl., v. B. Kaiser. 
.^1.80 2.25. 

IV. Bandchen. Aristides u. Cato. Von 
Fr. Blafl. 2. Aufl. Ji 1.20 1.70. 

V. u. VI. BSndchen. [Vergr.] 

(^uellenbach, histor., zur alteu Geachichte. 

I. Abt. Griechische Geschichte. Von 

W. Herbat und A. Baumeister. 

3. Aufl. 1. Heft. [Vergr.] i.Uett. JC1.80 

2.30. 

Sophokles. Von G. Wolf f und L. Beller- 

mann. 

L Teil. Aiaa. 5. Aufl. Ji. l.iO •2.— 

IL — Elektra. 4. Aufl. .«.1.50 2.— 

m. — Antigone. 6. Aufl. Jtl.50 2.— 

IV. — KOnigOidipua. 5. Aufl. ^«1.60 2.— 

V. — OidipuB auf Kolonos. [Vergr.] 

Supplementam lect. (iraecae. Von C. A- 
J. Hoffmann. Ji 1.50 2.— 

Testamentum noram Graece. Von Fr. 
Zelle. 5 Teile. 

I Kvangolinm d. Matthaus. Von F r. 

Zelle 1.80 2.25. 
rv. Evangelium d. Johannea. Von B. 

Wohlfahrt. Ji 1.50 2.— 
V. Apostelgeschichte. Von B. Wohl- 

fahrt. JC l.SO 2.25. 
LTeU U u. m in Vorb.] 

Thukydides. Von G. B6hme u. S. Wid- 
mann. 9 B&ndchen. </H. 11. — 15.40. 
l.Bdchn. l.Bch. 6. Aufl. ^M1.20 1.70. 
•i.f^— 2. — 6. — .«1.20 1.70. 

3. — 3. — 5. — .«1.20 1.70. 

4. — 4. — 5. — Jl. 1.20 1.70. Thakydldcs. Von G. BOhme u. S. WiJ- 
mann. 

5. Bdchn. 5. Boh. 5. Aafl. J(.1.2<i 1.70. 
G. — 6. — 6. — .^^1.20 1.70. 

7. — 7. — 6. — JC 1.10 l.!>0. 

8. — 8. — 5. — .«1.20 1.70. 

9. Bdchn. Einleitungn. Regieter. 5..\ufl 

JC 1.20 1.70. 

Xenophnns AnabaHlH. Von F. VoUbrech t. 

Ausgabe m. Komraeutur unter d. Tt>xt. 

I.Bdchn. B.LIl. lO.Aufl. M.2Figuren- 

taf. u. 1 Karte. JC 1 40 2.— 

n. — B.m.IV. 9.n.8.Aufl. .«— .;tO 

1.20. 

m. — B. V— vn. 8. Aufl. .«: 1 .;o 

2. 

B. I — IV. Text u. Kom- 

mentar getreunt. 
Text. M. e. tTbersichtskarte. JC —.90 

1.20. 
Kommentar. Mit Holzschnitten und 
Figurentafeln. M 1.35 1.80. 

Kyropadle. Von L. Breitenbach. 

2 Hefte. jo JC 1.50 2.— 

I. Heft. Buch I— rv. 4. Auflage, von 
B. Bflchsenechtitz. 
n. — Bnch V— Vm. 3. Aufl. 

griech.tiegchichte. Von B.BUcheen- 

Bchtitz. 2 Hefte. 

I.Heft. Buchl— IV. 7. Aufl. .fC 2 — 2.40. 
n. — BuchV— VILo.Aufl.J<:i.80 2.20. 

Memorabillen. Von Raph. Kflhner. 

6. Auti., vou R u d. K ii h n e r. JC 1 60 2.20. 
— Agenilaos. Von O. G U t b li u g. .«. 1 . 50 2. - 

AnabaiiU a. Helleuika in Aubw. Mit 

Einleitung, Karten, Pl&nen u. Abbild. Text 
und Konimentar. VonG. Sorof. 2 Bdchu 

I Bdchu. Anab. Buch 1—4. 

Text. .fC 1.20 1..50. 
Kommentar. „Kl.-20l.oO. 
II — Anab. Buch 5 — 7 u. Hellenika. 
Text. JC 2 — 2.20. 
Kommentar. .«. 1 .40 l.tlO. b) I<ateini8che ^ehriftsteller. CaesarU belll Gallici libri Vil und Hlrtll 
liher TIII. Von A. Dobe renz. 9. Aufl., 
von B. Dintor. 3 Hefte. JC 2.55 4.— 
1. Heft Buch I— m. M. Einleit. u. Karte 
V. GalUen. JC —.90 1.40. 
U. — Buch IV— VL M. —.75 1.20. 
m — Buch VU u. Vm u. Anhang. 
JC —.90 1.40. 

commenturli de bcUo clvili. Von 

A. Doberonz. 5. Aufl., von B. Diu ter 
JC 2.40 2.90. Clceronis de oratore. Von K. W. Piderit. 
6. Aufl. , von O. Harnecker. 3 Hefte. 
JC 4 80 6.25. 

L Hoft. Kinleit. u. Buch L JC 1.80 2.25. 
n. — Buch IL .«; 1.50 2.— 
m. — Buch m. M. Indicee u. Begister 
z. d. Anmerkungon. .IC 1 hO 2. — 
Aus Heft m besondera abgedruckt: 
Erkliir. Indices ii. Registor d. Aumerkgn. 
M —.45. 

5. Aufl., von F r. T h. A d 1 r. 

In 1 Band. JC 4.50. Die fetten Zlffern versteheii sich far gebundene Ezemplare. o. Suhulausgaben uiit deutscbezi erklareuden Aamerkungen. Cic«roni8 Brutu^ de claris oriitoribus. Von 
K.W.Piderit. 3 Aufl., von W. Fried- 
rich. JC 2 25 2.75. 

orator. Von K. W. Piderit 2. Aufl. 

M 2.— -2.00. 

partitiones oratoriae. Von K. W. 

Piderit. JC 1.— 1.40. 

Bede f. S. ISoscius. Von Fr.Kichter 

u. A. F 1 e c k e i 8 e n. 4. Aufl., von G. A m - 
mon. M 1.— 1.40. 

diT. in Caeciliuin. Von Fr Richter. 

2.Aufl.,vonA.Eberhard. .«. — .45— .80. 

Beden gegen Verres. rv. Buch. Von 

Fr. Kichter n. A. Eberhard. 4. Aufl. 
von H. Nohl. .,«. 1.50 2.— 

V. Buch. Von Fr. Richter. 

2. Aufl., von A. Eberhard. J(.1.20 1.70. 

Bede ub. d. Imperium d. Cn. Pompejus. 

Von Pr. Eichter. 5. Aufl., von A. Eber- 
hard. Ji — .75 1.20. 

Beden g. Catiiina. Von Fr. Richter. 

6. Anfl., von A.Eberhard. JCl.— 1.40. 

Bede f. Uurena. Von H. A. Koch. 

2. Aufl.,vonG.Landgraf. ^«;— .90 1.30. 

Bede t. Sulla. Von Fr. Richter. 

2.Anfl., vonG. Landgraf. .«;— .75 1.20. 

Bede f. Sestius. Von H. A. Koch, 

2. Aufl., von A. Eberhard. [Vergriflen.] 

Bede f. Plaucius. Von E. K8pke. 

3. Aufl., von G.Landgraf. .^1.20 1.70. 

Bedef.Milo. V.Fr.Richteru.A.Ebor- 

hard. 5. Aufl., von H.Nohl. .«;i.20 1.60. 

I. u. II. Philipp. Kede. Von H. A. K o c li. 

3. Aufl., V. A. Eberhard. J(. 1.20 1.70. 

I., IV. n. XIT. Philipp. Rede. Von 

E. R. Gast. ^K —.60 —.90. 

Beden f. Marcellus, f. Ligarins n. 

f. Deiotarus. Von Fr. Richter. 4. Aufl., 
von A. Eberhard. ^^1.20 1.70. 

Bede f. Archias. Von Fr. Richter 

u. A. E b e r h a r d. 5. Aufl., von H N o h 1. 
Ji —.50 —.80. 

Bede f. Flaccns. Von A. du MesniL 

.H. 3.60 4.10. 

ansgun. Briefe. Von J. Frey. 6. Aufl. 

M 2.20 3.— 

Tnsculanae disputationes. Von O. 

Heino. 2 Hefte. 

i: •LHeft. BuchLn. 5.Aufl., v. Pohleuz. 
• ' [In Vorb.] 

n. — Buchin— V. 4.Aufl.„«.1.65 2.1o. 

Cato maior. Von C. MeiBnor. 

5. Aufl., von Landgraf. M. — .60 1.— 

somnium Scipionis. Von C. Meifiner. 

5. Aufl., von G. Landgraf. J(. — .50 
—.80. Cic«ronisLaeliuB. VonC.Meiflnor. 2. Aufl. 
JC —.15 1.20. 

de flnibus bon. et mal. Von H. Hol- 

B t e i n. [ Vergr.] 

de legibus. Von A. du Meanil. 

Jt 3.90 4.50. 

de natura deorum. Von A. Goethe. 

J(2.i0 2.90. 

[ ] Clirestoniathia Ciceroniana. Ein 

Lesebuch f. mittlere u. obere Gymnasial- 
klassen. Von C. F. Lttders. 3. Aufl., 
bearb. v. O. Weiflenfela. Mit Titelbild. 
M 2.80. 

[ ] Briefe Ciceros u. s. Zeitgenosseu. 

VonO. E.Schmidt. LHeft. ^« 1.-1.40. 

Cornelius Nepos, siehe: Nepos. 

Curtius Bufus. Von Th. Vogel und A. 
Weinhold. 2 Bandchen. 

L Bd. B. m— V. t. A. M. 2.40 2.80. 
n. — B. VI— X. 3. A. J( 2.60 3.20. 

-: B. a. Orationes seU. 

[Elegilter.] Antliologie a. d. El. der Bomer. 
VonC.Jacoby. 2.Aufl.4Hft..«.3.50 5.10. 

1. Heft: Catull. J(. —.90 1.30. 

2. Heft: TibuU. M. —.60 1.— 

3. Heft: Proporz. J( 1.— 1.40. 

4. Heft: Ovid. M. 1.— 1.40. 
*Horaz, Oden u. Epodeu. Von C.W.Nauck. 

17. Aufl., V. O. Weiflenfels. ca. M 2.25 
2.75. [U. d. Pr.] 
[ — ] Auswahl a. d griech. Lyrik z. Gebrauch 
b. d. Erklarg. Horaz. Oden, von GroS- 
mann. ^K — .15. 

Satiren und Episteln. Von G. T. 

A. Krtiger. 2 Abteilungen. 

*I. Abt. Satiren. 16. Aufl., v.G. Krttger. 

J( 1.80 2.30. 
n. — Episteln. 15. Aufl., v. G. Krttger. 

J( 2.— 2.60. 

Sermonen. Von A. Th. Fritzsche 

2 Biinde. M 4.40 5.40. 

L Bd. Der Sermonen Buch I. J( 2 . 40 2.90. 

n. — DerSermonenBuchn. c//t2. — 2.50. 

Livii ab urbe condita librl. 

Lib. 1. Von M. Mttller. 2. Anfl. Jil.50 2.— 

Lib. 2. Von M. Mttller. 2. Aufl. von W. 

Heraeus. ./^1.50 2. — 
Li>>. 3. Von F. L u t e r b a c h e r. J^. 1 . 20 1. 70. 
Lib. 4. VonP.Luterbacher. .,«.1.201.70. 
Lib. 5.VonP.Luterbacher.„/;. 1.20 1.70. 
Lib. 6. VonP.Luterbacher. .,/^.1.201.70. 
Lib. 7.VonF.Luterbacher. ../il.201.70. 
rib. S.VonF.Luterbacher. Jil.201.70. 
Lib. g.VonP.Luterbacher. „f/.1.201.7O. 
Lib. 10. Vou P. L u t e r b a e h e r. ,/«: 1 . 20 1.70. 
Lib.21. VonE.WOlfflin. 5.Aufl. .^.1.20 

1.70. 
Lib.22. Von E.Wolfflin. 4.Aufl. .,«11.20 

1.70. 
Lib.23. Von F. Luterbacher. 2. Aufl 

Ji 1.20 1.70. Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Ezemplare. 2K A. Aaegabeu (n^echisclier and lateiniecher SchrifUteller JO 1. 


;o. 


.« 1 


20 


.H. 1 


■20 


JC 1 


20 Llrii ab nrbe cODdlta liltri. 
Lib 24. Von H. J. MUller. l'. AuU. ,>t 1 35 

1.80. 
Lib. 25. Von H. J. M ti U e r. JC l 
Lib. 26. Von F. Friedersdorff. 

1.70. 
Lib.27. Von F. Friedersdorff. 

1.70. 
Lib.28. Von F. Friedersdorf f. 

1.70. 
Lib. 29. Von F. L u t o r b a c li e r. „«: 1 . 20 1.70. 
Llb. 30. Von P. L u t o r b a c li e r Ji 1 . 20 1 .70. 
.Nepos. Von J. Siebelis-JancoviuB. 
12. Anfl., von O. Stango. Alit 3 Karten. 
J(. 1.20 1.70. 
Von H. Ebeling. Jt —.75. 

Ad bistoriae fidera roc. et usui schola- 

rum accomm. Ed.E. Ortmann. KditioV. 
M 1.— 1.40. 

Ovldil metamorphoses. Von J. Siebclis 

u. F r. P o U e. 2 Hefte. Bearb. v. O. S t a n g o. 

}0 Ji 1 . 50 2. — Zus. in einem Band JC 4. — 

1. Heft. Buchl— IX. 18. Aufl. MitKarte. 

♦U. — Buch X— XV., 15. Aufl. 

fa8tornm libri VI. Von H. Peter. 

2 Abteilungen. 

I. Abt. Text u. Kommentar. 4. Aufl. 

Ji 2.S0 3.20. 
II. — Krit. u. oxegct. AusfUhrungen. 
3. Aufl. JC — .yO 1.30. 

ausgew. Gedichte m. Erlaut. fUr den 

Schulgebr. Von H.GOnther. .^1.50 2.— 

Pbuedri rahulae. Von J. Siebelis und 
F. A. EckBtein. 6. Aufl., v. Fr. PoUe. 
JC —.75 1.20. 
Plautug' au8genahlte Komudien. Vod 
K. J. Brix. 4 Bdchn. 

I. Bdchn. Trinommus. 5. Aufl., von 

M. N i e m e y e r. ./^ 1 . (iO 2. — 

II. — Captivi. (5. Aufl ,von M.Nie- 

meyer. JC 1.10 1.80. 

III. — Menaecbmi. 4. Auflage, von 

M. Niemeyer. ^/t 1. — 1.40. 

IV. — Miles gloriosuB. 3. Auflage. 

^fC 1.80 2.30. 

Plinlas' d. J. anggewahlte Brlefe. Vou 

A. Kreuser. ..«; 1.50 2.— 

(^nellenbnch, hiBtor., zur alten Geschichte. 

II. Abt. ROmischeGoschichte. Von 

A. Weidner. 2.Aufl. 1 . Hef t .« 1 . 80 

2.30. 2. Heft. JC 2 40 3.— 3. Heft. 

..*: 2 70 3.80. quintillanl InHtitut. orat. Ilber X. Von 
G. T. A. K r U g e r 3. Aufi., von 6. Kr B ge r 
JC 1 — 1.40. 
SalloRti CriRpl bell. Catil., bell. Ingnrth., 
oratt. et epist. ex historliR escerptae. 
VonTh. Opitz. 3 Hefte .»(2 50 3.20. 
I. Heft: Bpllum Catilinae. 2. Aufl 

^K. — GO 1.— 
II. — Bellum lugurthinnm. 2. Aufl. 
JC 1 — 1.40. 
HI. — Beden u. Briefe a. d. Historien. 
JC —.45 —.80. 
Tacitus' Historien. Von K. Heraeue. 
2 TeUe. M 4 30 6.40. 

I. TeU. Buch I u. II. 5. Aufl., von W. H e- 
raons. JC 2.20 2.80. 
U. — Buch HI— V. 4. Auflage, von 
W. Heraeus. JC 2.10 2.60. 

Annalen. Von A. Oraeger. 2 Bande. 

JC 5.70 7.50. 

I. Band. 1. Heft. (Buch 1 u. 2.) 7. Aufl., von 
W. Heraens. JC 1.50 2.— 
2. Heft. [Buch 3—6.] 6. Anfl., 
von F. Becher. M 1.50 2,— 
II — 2 Hefte: Buch XI— Xm. Buch 
XIV— XVI. 4. Aufl., von P. 
Becher. je Jt 1.35 1.76. 

Agricola. Von A. Draeger. 6. Aofl., 

von W. HeraeuB. M — 80 1.20. 

dialogns de oratorlbus. VonG. An- 

dresen. 3. Aufl. .H. —.90 1.30. 

tiermanla. Von E. Wolff. 2. Aafl. 

JC 1.40 1.80. 

Terentiu8, auggeirahlte Komodlen. Von 
C. Dziatz ko. 

*I. Bftndchen. Phormio. -1. Aufl., von 
E. Hauler. ca. JC 2.40 
2.90. [U. d. Pr.] 
n. — Adelphoe. 2. Aufl., von R. 

Kauer. ^K. 2.40 2.90. 
Tergilg Aeneide. VonK. Kappee. 4 Hefte 
I. Heft. Buch I— m. 6. Aufl.,v.M F i o k e 1- 
schorer. M 1 40 1.90. 
U. — Buch IV, V 4. Aufl., VI :>. Anfl. 
von E. WOrner. 3 Abt. je 
JC —.50 -.80. 
II. — Bnch IV— VI (4. Aufl.) in 1 Band 
JC 2.— 
m. — Buch Vn— IX. 3. Aufl. ^1.20 

1.70. 
IV. — Buch X, XI, XII. 3. Aufl., von 
M. FickelBcherer. 3 Abt. je 
JC —.50 —.80. 
IV. — Huch X— XII 3. Aufl. :i Abt. ia 
1 Band. JC 2.— Die fetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. (>. Schiiltexte. 7. Verschiedone Aasgaben fUr den Schulgebruuch. 2'J 

6. Schultexte der „Bibliotheca Teubueriaua". [gr. 8. geb.] 

Die Schultexte der „Biblioth6ca Teubneriana" bioton in denkbar 
beeter Auestattung zu wohlfeilem PreiBe den Zwecken der Schule l^eaonders 
entsprochende, in koiner Weise aber der Tatigkeit dos Lchrors vorgreifonde, uuverkUrzte 
und zusatziose Toxte. Sie geben daher eiuon auf kritischor Grundlage ruhendou, aber 
aller kritischen Zeichen sich enthaltenden , in eeinor inneren wie auCcren Gostaltuug 
Tiolmehr inhaltliche Gosichtspunkte z«m Ausdruck bringcndon 'lesbaron' Text. 
Die Schultexte enthalten als Beipaben eine Einleitung, die iu abrifiartiger Form 
dae Wiclitigste ttbor Leben und Werke des Scliriftstellers sowio Uber sach- 
lich Im ZuBammeuUange WissenBwertes bietot ; ferue'- gegobenenfalls eine Inhalta- 
ttbersicht oder Zeittafel (jodoch keiue Dispositionen) sowie oiu Nameu verzeic h - 
n 1 8 , dae au£er geographiecheu uud PerBOueuuamen auch eachlich wichtige 
Ausdrttcke enthalt, bzw. kurz erklart. 

Demosthenes' neun Pliilippische Reden. Cieeros ISetlo f. Jlilo. Vuu C.F.^V. MUller. 

Von Th. Thalhoim. M. 1.— JL —.0.). 

HerodotB.I— lY. Von A.Fritsch. JC^IAQ. Uede fur Archias. VonC.F.W.MUUer. 

B. V— IX. Von A. Fritech. .H. 2.-- Jl. —.40. 

Lrsias' ansgew. Kedeu. Von Th. Thal- Bede fnr Boscius. Von G. Land- 

'heim. ^fC U— graf. Ji ~AH). 

Thnkydides B. 1 — III. Von S. Widmann. liedeu gej;. Aerros. IV. V. Von C. F. 

M 1.80. W. MUller. J{. 1.— 

Eiuzelu: Buch I, Buch U. je Jl 1.— Horiiz. Von G. Krttgor. J(. 1.80. 

,*• ^'~^"*- ^°^ ^ Widmann. Livi„s Buch I u. II (u. Auswuhl a. Buch 

.^1.80. III u. V). Von K. Heraous. JC 2.— 

Xenophons Anabasls. Von W. Gemoll. Buch XXI-XXIII. VouM.MttUer. 

.). Auil. Jl. 1.(50. ,, I „u 

- 3i;^or?Mllen7v'^W.Gi?Wt..«1.10. Ov^ds Metamorphoson in Auswahl. Vou 

' KJ. ata,ngo. t^fi. <i. — 

Cae8ardebelloi;allico.VonJ.H.SchmaIz. '^«^lnsts Catilinnr. VerschworHng. Von 

..ft. 1.20. Th. Opitz. JC — .55. 
CicerorCatilinar. Eeden; VonC.F. W. j Jugurthln. Krleg. Vou Th. Opitz, 

Mttller. JC —.65. -Ji- —.80. 

Bede iib. d. Oberliefehl des Cn. Pom- Beides zusammengeb. Ji 1.20. 

peins. Von C F. W. MtiUor. J(. —.55. Vergils Anelde. Vou O. Gttthling. J(. 2.— 7. Verschiedene Ausgaben fiir den Schul^ebrauch. 

[Lyrlb.] Lyricorum Graecorum carmina quao ad Horatium pertinent, selecta iterum 

edidit Adolfus GroBmaun. Ji — .15. 
*Opltz, Th., u. A. M'einhold. Chrestomathie aus Scixriftstellern der eogenanuten sUborneu 
Latinitat. JC 3.60. 

Auch in 5 Heften: Heft I. 2. Aufl. J{. 1.20. Heft II A 2. Aufi. M.—.bO, Heft II B 
2. Aufl. JC —.40, *Hcft m —.60 1.—, *Heft IV 2. Aufl. 1.—, *Heft V —.60 1.— 
Heftl. Suetonius, Velleiue uud Florue. III. Hefl. Plinius d. A. und Vitruvius. 

— n A. Tacitu8,Iu8tinu8, Curtiue.Valeriue IV. — Seneca und Celsus. 

— IIB. Plinius d. J. [Maximus. V. — Quiutllianus. 

*Tirocinium poeticnm. Erstee Lesebuch aua lateinischen Dichteru. Zusammengestellt 
uud mit kurzen Erl&uteruugen versehen von Johaunee Siebelis. 19. Auflage, 
von Otto Stange. ^fC 1.20. Mit WOrterbuch vou A. Schaubaoh. JC 1.60. Cieeros pliilosophische Sclirifteii. Aus- Cieeros rlietorisclie Sehrifteii. Auswahl 
wahl fur die Schule nebst eiuer Einleitung fur die Schule nebst Kiuleitung und Vor- 
iu die Schriftstellerei Ciceros uud iu die bemerkungen von Prof Dr. O. WeiUen- 
alto Philosophie vou Prof. Dr. O. W e i iJ n - fels. ^«l..S0 2.4O. 
fels. Mit Titelbild. ,l( 2.— 2.60. 

Beide Sammlungeu erschieneu auch in 7 bzw. ;i Eiiizelhefteu. 

Die ffetten Ziffern verstehen sich fiir gebundene Exemplare. 50 A- Anagaben griecbiBcher nnd lateioiBcher ischriftsteUer. 

8. B. G. Tenbners Schiilerausgaben griech. ii. lat. Schriftsteller. 

[gr. 8. geb.] 

Jpdes Bandchen zerfallt iii 'i Ilefte: 

1. Text entbalt diesen in Ubcrsicbtlicher Gliederuuic. mit Inbaltsangaben 
tlbor den Haui>ta)>8cbnitten uud am Rande, nobst den Karten und Pliineu; 

2. Hilfdhi-fl eiitbalt die Zu sam m enstel 1 u □ geu , die die Verwertung der 
LcktUre anteretOtzen soUen, ncbst deu erluutemden Skizzeu und Abbildungen^ 

:{. Konmieiitur entbalt die' fortlaufeuden Krlixuterungen, die die Vorbereitnnfr 
erleicbtern BoUen. 
- 3. als ErklnrDngen aucb zuBammeugebunden erbUtUch. 

Die Sammlung soll wirkliche „ Scbtiler ausgaben" bringeu, die den Be- 
dtirfuiFsen dor Schule iu dieser Ricbtun^ iu der Kiuricbtuug wie der Ans- 
stattung entgegenkommeu woUeu, iu der Geetaltuup des ^Textes'', wie der Faesung 
dor „£rk 1 iirungen ", die Bowohl Anmerkungon als Zusam menf aBsungen 
bieten, feruer durch das Verst&nduis fOrderude Beigaben, wie Karten und 
Plane, AbbUduugeu uud Skizzeu. 

Bas Cbarak teris tische der Sammlnng ist das zielbewuBto Streben nacb 
organiscbem Aufbau der LektOre durcb aUe Klassen uud nach Hebung und 
Verwertung dor LektUre nach dor inbaltUcben und Bprachlichcn Seite hiu , durch 
Eiubeit der Leitung, Kiumtitigkeit der Horausgeber im ganzen bei aUer 
Selbst&udigkeit im eiuzelneu, wie sie deron Nanicu verbiirgeu, und ernstes Be- 
mabeu, wirklicb Gutes zu bieteu, Beitens des Verlegers. 

ZiclundZweck derAusgaben sind, sowohl deu FortBchritt der Lekttlro 
durch Wcgraumung dcr zeitraubcndeu und nutzloseu HiudemisBe zu erloichtern, 
als die Krreichung dco Kndzieles durch Kinheitlichkeit der IVtetbode uud 
plaumafiige Verwertung der KrgebniBse za Bichern. 

Erscbieneu sind: 

Casartt Btirgerkrieg. Galliscber Krieg (Fugner). Gallischer Krieg in Auswahl 
(Haynel). — Ciceros Rede de imperio Prfmpei und die Catiliuarischen Redon (Steg- 
mann). Bede fur Roscius und fiir Archias (Hauseli. Rede ftir Qu. Ligarius und 
ftirUeiotaros (Stegmaun). Verriueu (Bardt) Cato maior ( Wei IJenfel s, WeBsnor). 
Philosopbische Schriften ( WeiiSenf els |. Briefe ^Bardt). — HitrHZ (Schimmel- 
pfeng). — LitiuN' 1. IJekade. 3. Dekade. VerkUrzte Auswahl am der I. und ;*. Dckade 
(FUgner). — Jiepns (Fugneri. — Ovids ^letamorpho^c-u ( Fickelscherer). — 
^allu.sts Catilinarische Verschworung. Jugurtliinischer Krirg ( S t egma nn). - Tacitus' 
Annaleu (Stegmann). Germania. Agricola (Altouburg). — Vergils Aneide 
(Fickelscberer). 
Deniostheiies (Rcicb). — Herodot (Abicht). — Homers Odyssee. Ilias (Henkel). 

— Lysins' ausgew. Bedeu ( Fickel scherer ) — I'hil<>sophen. Auswahl ans den 
gritcliischeu Philosopheji. I. Teil : Auswahl aus Plato II. Teil: Auswahl aus AriBto- 
teles. lEpiktet, Marc. Aurol., Epikur, 'Iheopbrast, Phitarch, Lucian) ( W ei6e nf els). 

— 1'latons Apologie u. Kriton (ROsiger). — Sophokles' Antipone Kiinig Ddipus. 
Aias (CouradtV — Tliiikyd des (Lange). — Xeuophons Anabasis Htllouika 
(Sorof). Mcmorabilien (Rijsigcr). 

Texle, Komnientaro und Hilfshefto slnd ^esondort zii be/iehen. 

Siihere Ani:ahen iiu ..Verzeichnis von Aaseaben criechi^cher und liiteiiiiNcher Scliul- 
scliriftstfcller" (umsonst und pustfrel voni Verlau It. (i.Teubner. Leipziu-. l'ost8tr. 3). I{. Hilfsbiicher fflr die Erklarung der Schriftsteller. Auswahl. 31 B. HilfsMcher fiir die Erklaruug der Schriftsteller. 

Answahl. 

(Ein voUstandiges Verzeicliiiis enthalt Teubner.s ..Pliilologisclier Kiit.alo^".) 

1. Grriecliische Schriftsteller. Homer. Textkritik. Aeschylus. 

Dindorf, Guil. , lexieon Aeachyleum. 

Lex.-8.' 1873. Jt 16.— 
liicliter, P., zur Dramaturgio des A. gr. 8. 

ISyi. Jt 6 50. 
M'estplial, K, Proleg. zu A.' TragOdien. 
gr. b. 1S69. Jt 5.— 
Aristarchus. 
Ludnich, A., Ar 

2 Teile. gr. 8. 1884/85 Jt 28.— 
Ronier, A , Aristarchea s. u. Homer, 

Belzuer. 
Ariatophanes. 

Miiller-Striibing, Ar. u. d. hiator. Kritik. 

gr. 8. 1.S73. ..11 16.— 
Roenicr, A., Studien z. Ar. u. den altenEr- 

klarern dess. I. Teil. gr. 8. 19 2. Ji 8.— 
Zaclicr, K, die Handschriften u. Klassen 

der Aristophanesecholien. gr. 8. 18s9. 

.«: 6 — 
Aristoteles. 
Ueitz, £., die verlorenen Sohriften desAr. 

gr. 8. 1865. Jt (^,— 
Bucolici. 

Uiller, E, Beitrage z. Textgesch. d gr. 

Bukoliker. gr. 8. 1888. Jt i.2Q. 
Deniosthenos. 

Fox, W., die Kranzreded. D., m. Biicksicht 

a. d. Anklage d. Aschines analysiert u. 

gewUrdigt. gr. 8. 1880. Jt 5.60. 
PrenB, S., index Demosthenicus. gr. 8. 

1892. Jl. 10.— 
Schaefer, A., D. und seine Zeit. 2 Ausg. 

3 Bijnde. gr. 8. 1885—1887. Jt 30.— 
Etymologica. 

Beitzenstein, R., Geschichte d. grieoh. E. 

gr. 8. 1896. Jt \S — 
Hcrond as. 
Crnsius, O., Unters. z. d. Mimiamben d. H. 

gr. 8. 1892. Jl 6.— 
Hesiodus. 
Uiinltrljevir, M. R., stadia Hesiodea. gr. 8. 

l:itO. .« 6.— 
Stei tz, Au g., die Werke und Tage d. H. nach 

ihrer Komposition. gr. 8 1869. Ji i. — 
H o m e r u 8. 

Aut en rieth, G., WOrterbuch zu den Homer. 

Gedichten. 11 Aufl, von K aegi. gr. 8. 

1908. Jl a.fiO. 
♦Uelzuer, E.,HomerischeProb]eme. I. Die 

kulturellen Verhaltnisse der Odyssee 

als kritische Instanz. Mit einem Nach- 

wort (Aristarchea) von A. Romer. 8. 

1911 Jt 6.— 6.;)0. 
gtnelcr,®., .gtomer. gr.8. 1908. .-«6.-7.— Homerus. 

Frohwein, E., verbum Homcricum. gr. 8. 

1881. Jt 3.60. 
Gehriug, A., index Hom. Lex.-8. 1891. 

Jt 16.— 
Glndstone, "W. E., Homerische Studien, 

frei bearbeitet von A. S c h u 8 1 e r. gr. 8. 

1863. Jl 9.— 
Kaniiner, E., die Einheit der Odyssee. 

gr. 8. 1873. Jt 16.— 
La Uoche, J , die Homerijche Textkritik 

im Altertum. gr. 8. 1866 M. 10. — 
Lexicon Uoniericuni, ed. H. Ebeling. 

2 voU. Iiex.-8. 1874/1885. VoI.L JC.ii.—, 

Vol. II. Jt 18.— 
LudlTicli, A., die Homervulgata als vor- 

alexaudrinisch erwiesen. gr. 8. 1898 

JC 6.— 
Noack, E , Homerische Palaste. gr. 8. 

1903. Ji 2.80 3.S0. 
Nntzhorn, F., die Entstehungsw. d. Hom. 

Gedichte. gr 8. 1869. ./fe 5.— 
ToIkniann,R., dieWoIfschen Prolegomena 

gr. 8. 1874. Jt 8.— 
Isocrates. 

PreiiB, S., index Isocrateus. gr. 8. 1904. 

Jt .s.— 
Lucianus. 

Heliii, R., L. uud Menipp. gr. 8. 1906. 

Jt 10.— 13 

Oratores. 

BlaB, Fr., die attische Beredsamkoit. 3 Abt. 

:. Aufl. gr. 8. I. 1887. .«14.-16.- 

n. 1892. Jt 14 — 16 III 1. 1893. 

Jt 16.— 18 II12 1898. Jt 12.— 

Jt 14.— 
Pindarus. 

Uunipel, J., lexicon Pindarioum. gr. 8. 

1«53. Jt 12.— 
Photios. 
Beilzeiistein, R., der Aufaag desLexikons 

des Pliotios. Mit 2 Tafelii in Lichtdruck. 

gr 8. 1907. Jt 1.— 9.50. 
Plato. 

Fiusler, G., Platon und dlo aristoteliBche 

Poetik gr. 8. 1900. ./«.6.— 
Iniiiiisch, O., philolugische Studieo zu PI. 

I. Heft. Axiochus. gr. >. 1896 Jl 'A . — 

II. Heft De recens Platon praesidlia 
atque rationibus. gr. 8 19. i3 ,M 3.60. 

Baeder. H., Pl.s philosophische Entwickl. 
gr 8 1905 Jt 8.— 10 

Bitter, C, PI. Gesetze. Darstellung des 
Inliults. -. 1896. Jt 3 20. Kommeutar 
zum griecli. Text. Jt 10. — Die fetten Zilfern verstetien sich fiir gebundene Exemplare. 32 it. Hilfsbucher fiir die Krklaruug diT SohrifieteUer AuswaUI P 1 a t o. 

Schlilidt, U , kritiecher Kommeutar zu 

r. Thoatot. gr. ss. 1877. JCi — 
oxegotiecher Kommont. z. P. TheMot. 

gr. 8. ISSO. JC. 3.20. 

Moblrub, M., vier Vortrage aber VI 8. 
Ib79. J( 1.60. 
Foetae comici. 
/lelinski, Th., Gliederung der altattiach. 
KomOdie. gr. 8. 1885. .H. 10.— 
Sophocles. 

PliiB. Th , S.' Klektra. Kine Auslegung. 
gr. 8. 1S91. Ji 3.— T h o o c r i t u 8. 

Uunipcl. J., lexicon Theocriteum. gr. .•> 
i.s7;i Jt >i.~ 
Thucydides. 

Herbst, L. , zu Th. lOrklarungen und 
WiederherBtelluDgen. I lloihe. Buch 1 
bislV. gr. 8. 1S92. „ft 2.80 II. Ei-ihe 
Buch V— VUI. gr. -. 1893. M .J.iiO 

Stahl, I. M., quaestioncs grammaticae ad 
Th. pertinentes Auctas et correeta- 
itorum edidit St. gr. 8. JS86. J^,1.60. 
Xeuophon. 

llofriiielster, E. y., darch Armouien und 
dor Znur Xenophons. Mit 101 Abh und 
4 Karten. gr. S. 1911. Jl *^.— 2. Lateinische Schriftsteller. Caesar. 

Ebeling. H., Schulwortorbnch zu Caesar. 

6. Autl. gr. s. 1907. J/ 1.80. 
Klotz, A., Caesaratudien. Nebst eiaer 

Analyse der Str.ibonischenBeschreibung 

von Gallien uud Britanuien. gr. 8. litlO. 

jf .;.— 7.20. 
Men^e et PrcuB, lexicon Caesariauum. 

Lex.-8. 1S85/90. JC IS.— 
C i c e r o. 

Scliniidt, O. E., der Briefwechael des C. 

gr. 8. 1893. J{ li.— 
ZieliuNlii, Th., Cicero im Wandel der 

Jahrhundorte. 2. Aufl. gr. 8. 19 '8. 

Jl 7 — S. — [3. Anfl. uufer der Presse.] 
Horatius. 

Friedriclis. J. G., Q.Horatius Flaccus.PhU. 

Unters. gr. 8. 1894. J( 6.— 
Keller. O., Epilegomena zu H. 3 Teile. 

gr. 8. (je JC 8.—) JC i.'4.— L TeU. 

1879. IL u. IIL Teil. 1880. 
*Kukula, E C, Komische Sakularpoesie. 

Neue Studien zu Horaa' XVI. Epodus 

und Vurgils IV. Ekloge. 8. 1911. 

Jl :>.— 4.40. 
Iliiller, L., Q. Horatius Eiaccus. 8. 1880. 

J( 2.40. 
1'liiQ, Th., Horazstudien. AUo und neue 

Aufsatze tiber Horaziache Lyrik. gr. 8. 

18S2. J( G.— ' 

Stcnipliuger, Ed., das Fortleben der 

ll.schou Lyrik seit der Renaissance. I 

gr. 8. 1906. JC 8.— 9.— I 

luris consulti. 

Kulb, W. , Koms Juriaton uach ihrcr 

Spracho. gr. 8. 1890. .(^4.— Lucilius. 

Miiller, L., Leben u. Werke dos C. Luciiiu^. 

gr. 8. 1S76. JC 1.20. 
Ovidius. 
2itbclir:q}oIlf, SSorteibiicft ju C.i Weta- 

iiiorphoioit. 5. 2tuil.gr. s.ls93.J/:4. 40 4.80. 
etaiiflc, C , flcincs syoncrbudi ju D.8 9RetO' 

moipliojen f)r. s. 1899. JL 2.50. 
Tnlkichii. J., «[uaest. ad Heroides O. spect. 

gr 8. is88. JC 2.80. 
Plautus. 

Lcxii-OD I'lantinuni conscripsit Gouzalez 

Lodge gr 8. Vol. 1. Fasc. 1-5 je ..«7.20. 
KitKchl, Fr., prolegoinena de rationibus 

eraeudationisPlautinae. gr.-. lSS0../<t4. — 
Sudbans, S., der Aufbaa der Plaati- 

uischen Cantica. gr. «. 1909. JCb. — 6.— 
Tacitns. 

DnicjTcr. A., tlber Syntax uud Stil dea T.. 

3. Aufl. gr. 8. 1882. J( 2.t>0. 
Gerber et (irccf, lexicou Taciteura. Lex -8. 

1877—1903. Jt 61.— 
Vergiliu s. 
liirt. Th., Jugeudverse und Heimatpoesie 

Vergils. 1910. ..H. 3.60 4.20. 
Conipurctti. V. im Mittelaltor. gr. s. 

1875. .If. 6.— 
Heinze.R.,VergiIs epischeTochnik. 2.Aufl. 

gr. 8.' 190S. .,« 12 — 14.— 
PiiiB, V. und die epische Kuuet gr. S. 

18^4. JC H.— 
SkutKcli. F., aus V.B Frtlhzeit. gr. 8. 1901. 
M. 4.— 4.60. 
GaUus u. V. (A. V.e FrUhzeit, 11. Teil). 

gr. «. 1906. Jf 5.— 5.«0. 
Soiiiitug, M., V. als bukoUscher Uichter. 

gr. 8. 1891. Jt 5.' 
Wcidiicr, A., Kommentar zu V.s Aoneis 

Bd. I u IL gr. 8. I86:>. J( S — ('. Wiclitigo Handbucher und ueuere Erscheinungeu. yy 

C. Wichtige Handbticher und neiiere Erscheinungen aus 
dem Gebiete der klassischen Philologie. 

Ein vnllNtiindiges Ver^eicbnis cntliSlt Teubners „T'IiiIologi$cLer Katalog". 
(Die niit .* bezeicbneten Werke sinl Neuerscheiuungen seit Anfang 1311.) 

*I)ie griechische iind lateinische Literatur iiud Spraihe. Inhalt: 
I. Die griechische Literatur und Sprache. Oie grit-chische Literatur des 
Altertums: U. v. Wilamowitz-Moellendorff. — Die griechische Lite- 
ratur des Mittelaiters: E. Krumbachcr. — Die griechische Sprache: 
J. WackernageL — 11. Die lateinische l.iteratur und Sprache Die 
romische Literatur des Altertums: Fr. Leo. — Die lateinist he Lite- 
ratur im Ubergang vom Altertum zum Mittelulter: E. aSTorden. — 
Die lateinische Sprache: F. Skutsch. (Die Kultur der Gegenwart. 
Ihre Entwicklung und ihre Ziele. Herausgegeben von Prof. Paul Hinne - 
berg. Teil I, Abt. 8.) 3. Auflage. JC 12.-, geb. . . . JC 14.— 

„. . .Wir erhalten liier dieSumme der literarischen und sprachliclienForschung unserer 
Zeit, in der Dar-tellung (.'leich ausgezeichnet durch die Weite des Gesichtskreisea wie 
durch die Fiille und Originalitat der leiienden Gesichtspunkte. Die Eigenart der Dar- 
stelluug ist darin begriindet, daB sie von philologischem Detail ganzlich ahsehend nur 
die Triebkrafte des geistigen Lebens und itire Entwicklung verfolgt und mit besonderer 
Liebe bei der aUgera •inen Charakteristik d' r hervortretendeu PersbuUchkeiten verweilt. . . 
Und iiintor jedera Abschnitte steht eine geist- und temperamentvoUe Personlichkeit, die 
der Darstellung durohwes deu Stempel der Subjekti>itat aufdriickt. am meisten natiirlich 
— dem Charakter ihres Vorfassers entsprechend — iu der Geschichte der griechischen 
Literatur im Altertum." (Literarische Eundschau.) 

„In groEen Ziigen wird uns die griechiscli-romische Kultur als eine kontinuierliche 
Entwicklung vorgefuhrt, die uns zu den Grundlageu der modernen Kultnr fiihrt. Helle- 
nistische und christliche, mittelgriecliische und mittellateinische Literatur erscheinen 
als Glieder dieser groBen Eniwicklung, und dio Sprachgeschichte eroffnet uns einen 
Elick in die ungeheuren Welten, die riickwarts durch die \ergleichende Sprachw^issen- 
schaft, vorwarts durch die Betrach'ung des Fortlebens der antiken Sprachen ira Mittel- 
und Neugriechischen und in den romanischen Sprachen erschlossen sind." 

(Paul Wendland in der Deatscben Literaturzeitung.) 

Staat und Oesellschaft der Grriechen und Ronier. I. Staat und Ge- 
sellschaft der Griechen: L'. v. Wilamowitz-Moellendorff. — II. Staat 
und Gesellschaft derRomer: B Niese. (Die Kultur der Gegenwart, ilire 
Entwicklung und ihre Ziele. Herausgegeben von Prof. Paul Hinneberg 
Teil n, Abt. 4, L) JC 8.—, geb JC 10.— 

Die Parstellung von Staat und Gesellschaft der Griechen gliedert sich entsprechend 
dem allgemeinen Gange der Ueschichte ebenso wie die Darstelluug der Literatur in die 
hellenischo, attische uud hellenistische Periode. Yorausgeschickt ist eine knappe tJberBicht 
ilber die Griecheu und ihre Xachbaritiimme, damit die Ausdetinuug und Bedeutung des 
Volkes uber dio Grenzeu des eigentlicheu Griechenlandes hinaus klar werde. In der 
hellenischcn Periode soll weseutlich flie tj'pische Form des griechischen Gemeinwesens als 
Stammstaat anschaulich w^erden, danach die entwickelte athenische Demokratie, endlich 
das makedonische Konigtum und neben und unter diesem die griechischo Freistadt. Die 
Gesellschaft kommt wesentlich nur so weit zur Darstellung, als sie die politischcn 
Bildungen erzeugt und tragt. Der Abschnitt iiber den Staat uud die Gesellschaft Koms, 
den B. Niese vor seinem Hingang noch volleuden konnte, schildert den in drei Perioden, 
Bepublik, Revolutionszeit und Kaiserzeit, sich vollziehenden EntwicklungsprozeB der 
kleinen Stadtgemeinde zii dem weltbeherrschenden Imperium Romanum sowie dessen aU- 
mahlichen Verfall und Untergaug.' Den SchluB bOdet ein Ausblick auf die bis in die 
Gegenwart liin fiihlbaren Nachwirkungen dea romischen Staates. ;^4 (• ^Viclitige Haudbticher und neucre Krscheinungen. 

Bammrarten, Fritz, Fraiiz Poland und Riebard Wagner, die 
helleuische Knlt-nr. 2., etark vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen 
Tafeln, 2 Karten und iiber 400 Abbildungen im Text und auf 2 Doppel- 
tafeln. .« 10.—, geb JC 12.— 

Die glauzende Aufnahme, die das Buch gefunden hat, bewcist, daB dae BestTeben 
nach einer zasammonfasscndun DarsteUung der hellfnischcn Kultur Torlag, ond daB 
die Verfasser ibre Aufgabe vortrefflich gelost haben. In der 2. Auflage wird den nt-ucn 
P^ntdeckungen Bovrie der au&erordentlicbeu Kedeutung der Vasenmalerei filr die lieutige 
Forschung Rechnang getragen. Der schon au6erordentlich reiche Bilderschmuck ist 
duxch eine betrachtliche Anzahl sorgsam ausgewahlter neuer AbbilduuKen vennehrt. 
So liegt denu ein Werk ror, das uach Form und Inhalt VoUendetes lcistet. Xicht uur 
Lehrcr und Srhiiler der Oberklassen holierer Lehranstalten, soudern ebenso Stadierende 
und Ktinstler, alle Freunde des klassiscbcn Altertums, ja alle Gebildeteu tinden in 
dieser Darstellung dor hellenischcn Kultur <lie raustergultlge Grundlage ftlr ein geschicht- 
licbes Verstiindnis aUcr sp&tercn kulturelleu Entwickelung. 

*Billeter, G., die Anschannngen voin TVesen des Griechentums. 

Unter vorwiegender Beriicksichtigung des 18. und 19. Jahrhunderts. 
gr. 8. Ji 12.—, geb .«13.— 

„...B. legt hier das Ergebnis jahrelangen unermtldlichen Suchens ror: ein un- 
scUatzbares Dokumentenbuch filr die Auffassungen des Hellenentums. Dag Namen- 
register allein schou beweist, mit welchem Spvlreifer der Verf. den wechselnden und 
doch im Kem selteu veranderten Eindrucken uachgegangen ist, die die genialste der 
Natiouen bei ihren fleiBigsten Kindern hinterUeC; denu dio Deutschen stehen nator- 
gem&B voran. . .. Eine klare Disposition und eiu ausgezeichnetes Schlagwortregister er- 
hdhen die Braachbarkeit dieser Geschichte vom Mantel Helenas. ..." (Deutsche Kundschan.) 

Gercke, A., und Ed. Xorden, Einleitung in die Altertumswissen- 
schaft. Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten herausgegeben. 

I. Band. 1. Methodik (A. Gercke). 2. Sprache (P. Kretsohmer). 3. Antike Metrik (E. Bickel). 

4. Griechische und romische Literatur (E. Bethe, P. Wendland und E. Norden). Geh. 

JC 13.—, geb .H 15.— 

IL Band. 1. Griechisches und rOmisches Privatleben (E. Pernice). 2. Griechische Kunst 
(Fr. Wtnter). 3. Griechische und rOmische Religion (S. Wide). 4. Geschichte der Philo- 
sophie (A. Gercke). 5. Exakte Wissenschafton and Medizin (J. L. Heibergi Geh. 

JC 9.—, geb J( 10 hO 

HI. Band. 1. Griechische Geschichte bis zux Schlacht bei Chaironeia (C. F. Lehmann- 
Haupt). 2. Griechische Geschichte seit Alexander (K. J. Beloch.) 3. R6mische Gescfaichte 
bis zum Ende der Republik (K. J. Beloch). J. Die rOmische Kaiserzeit (E. Kornemann). 

5. Griechisehe StaatsaltertQmer (B. Keil). i:. ROmische Staatsaltertttmer (K. J. Neumann). 
Geh. Jl <j.—, geb ^« 10 50. 

Bei Bezug aUer 3 Bande ermiifiigt sich der Preis aaf ^k. 26.— (geheftet) und 
^k. 3U. — (gcbunden). Diese Ermafiigung wird so gewiihrt, dafi Band I allgemeia geh. 
JC li— und geb. JC 15.— kostet, Band II abor nur geh JC 6 — und geb. .IC 7.50 
und Band III goh. JL 7 . — , geb. ^ 7 50. 

.Das Werk wUl nicht nur den Studenten, sondem auch jiingeren Mitforschera an 
Universitaten tind Gymnasien ein Wegweiser duroh die verechlnngenen Pfade der weiten 
Qebiete der Altertumsn-iBScuecbaften sein. Don Blick auf das Grofie und Ganze unaerer 
Wissensohaft zu lenken, ihr die mngUchst gesichert erscheinenden Reaultate der ein- 
zelnen Disziplinen aowie gelegentlich die Wege, auf denen dazu gelangt wurde, in 
knappen tlbersichten zu zeigen, die besten Ausgaben wichtiger Autoren und hervor- 
ragendc raoderne Werke der Lekttire zu empfehlen, auf Probleme, die noch ihrer 
LOsung harren, aufmerksam zu machen und somit ein Gesamtbiid unserer Wiasenschaft, 
ihrer UUfsmittel aud Aufgaben zu liefern: das siud die Ziele des Werkes, das durch 
die Mitarbeit von Gelehrten, die sich einen Namen in dor Wissenschaft ei-worben haben, 
zu einera Haupt- und Grundbuclie der klassischcn Altertumswissenschaften werden 
dilrfte und das als Ftthrer nnd Berater nicht bloB wShrend dor Studieuzeit, sondem 
auch im praktischon Lehrboruf duzu beitragen wird, die sich leider immer vergrOBernde 
Kluft zwiachen Wissenscliaft uud Schule zu verringern. — Jedem Band lat ein General- 
Regiater beigegeben. ('. Wichtige Haudbiichei und neuere Erecbemungen. .15 

„. . . Vorab soi gesagt, daC der rian des Ganzen gut und die Ausfuhning bis jetzt in 
huliom MaBe gclungen ist. Es wird, hoff ich, niclit auf einer Voreingenommenheit be- 
rulien, wenu ich den Preis den Bearbeitern der griechischen Literatur zuerkennen 
mSchte. Etwas Anziehenderes als diese Skizze der griechischen Pocsie hat man lauge 
nicht gelesen, und die Behaudlnng der Prosa imponiert durch SoUditat der Gelehrsam- 
keit und Weite des Blickes. Die Einfiihrung in die romische Literatur wird ihrem Zweck 
iu hohem Slafie gerecht: uberall spiirt man eino behutsame und feine Hand. Sehr wert- 
voll ist beiden Literaturgeschichten augehangt ein Abschnitt ,Gesicht8punkte und Pro- 
bleuie' . . Besondcrs wertvoll xind eigen in Auffassung uud Vortrag ist wiederum die 
Einleitung in die ,Sprache' (wobei man den iiberaus zuriickhaltenden Verfasser wohl 
zum ersten Male zusammenhiingend iiber das Lateinische reden hort) : man beneidet 
deu jongen Studenten, der, von solcher Hand gefilhrt, '•inen ersten Einblick erhalt in 
diese ebenso geisterfilllte als ratselvolle Welt." (Berliner philologische Wochenschrift.) 

^Liibker, Fr., Reallexikon des klassischen Altertunis. VoUstandige 

Neubearbeitung. [8. Aufl.] Herausg. von J. Geflfeken u. E. Ziebarth. 

[ca. 1000 S.] Lex.-8. [Unter der Presse.] 

Die Xoubearbeitung entspricht den vielfach geau_Berten Wiinschen nach einem Buche, 
das in knapper Form, durch Hinweise auf die.nbtigen Quellen und Hilfsmittel, Be- 
lehrung tiber Einzelheiten aus der Literatur uud dem ganzen Leben der Antike bringt. 
Sie will aber in keiner Weise die groBe Pauly-Wissowasche Rcal-Enzyklopadie ersetzen 
oder gar verdrangen, ebensowenig wie seinerzeit der alte Liibker dem alten Pauly 
Konkurrenz machte. Denn ihre Ziele sind vollig andere: es werden keine selb- 
standigen Abhandlungen gegebon , sondem nur der notige Apparat uber die Tat- 
sachen und die Forschung. Das AVerk orientiert, enthiilt sich aber aller subjektiven 
Urteile fiber Personen undSachen; zum Zeichen desson bleiben die Beitrage auch ohno 
don Xamen des Verfassers. Da aber das Material schon eine betrachtliche Masse dar- 
stellt und der Raum nur beschrankt bleiben darf, so bedienen sich die Verfasser in 
ihren Angaben eines auBerordentlich kurzen, im Charakter von Notizen gehaltenen 
Stils und geben dementsprechend auch nur wenige, aber miiglichst gute archaologische 
Abbildungen. 

Dieterich, A., kleine Schriften. Hrsg. v. Richard Wunsch. Mit 
1 Bildnis und'2 Tafeln Jt 12.—, geb Jf 14.— 

Entsprechend einem bald nach Dieterichs Tode vielfach geauBerten Wunsche, es 
mSchten die nicht immer bequem zuganglichen „Kleinen Schriften" Dieterichs in einer 
Sammelausgabe vereinigt werden, bietet der vorliegende Band samtlicho Aufsatze, soweit 
sie nicht selbstandig in Buchform erschienen sind. Neu ist darin vor allem „Der Unter- 
gang der antiken Beligion", den der Herausgeber aus Dieterichs Notizen zu seinen 
Vortragen und aus Nachschriften zusammengestellt hat. Obwohl diese Zusammenstellung 
naturgemaB unvoUkonunen sein muB, soU sie doch veroffentlicht werden , da Dieterich 
lebhaft gewilnscht hatte , die hier ausgesprochenen Gedanken mOchten nicht verloren 
gehen. Aus dem XachlaB wird femer zum ersten Mal ein Aufsatz iiber „VerhiiUte 
Hande" gedruckt. Erst diese Sammlung vermag ein abgerundetes BUd von dor wlssen- 
schaftlichen Bedeutung Dieterichs tind von der F5rderxmg, die die reUgionsgeschicht- 
liche Erforachung des Altertums ihm verdankt, zu gehen. 

Usener, H., Vortrage und Anfsatze. Jt 5.—, geb Ji &. — 

Ans den noch nicht veroffentUchten kleineren Schriften Useners ist hier eine Aus- 
wahl von VortrSgen und Aufsiitzen znsammengesetzt, die fiir einen weiten Leserkreis 
bestimmt sind. Sie soUen „denen, die fiir geschichtliche Wissenschaften Verstandnis 
und TeUnahme haben, insbesondere aber jungen PhUologen Anregung und Erhebung 
bringen und ihneu ein BUd geben vou der Hijhe und Weite der wissenschaftlichen 
Ziole dioses groBon dahingegangenen Meistors und dieser Philologie". Den Inhalt bilden 
die AbhandJungen : PhUologie und Geschlchtswissenschaft, Mythologio, Organisation der 
wissenschaftlichen Arbeit, iiber vergleichende Sitten- und Rechtsgeschiclite, Geburt und 
Kindheit Christi; Pelagia, die Perle (aus der Geschichto eines Bildes). Als Anhang bei- 
gefligt ist die Novelle „Die Flucht vor dem Weibe", die als Bearbeitung einer altchrist- 
Uchen Leaende sich ungezwnngen anschlieBt. :',Q t'. Wichiige Handbuclu-r uud neuere Erecheinungen. 

(•iideiiiaD, A., Grnndrifi der Oeseliichle der klassisclicu Philologie. 

2. Aufl. J{. 4.40, geb .H. b.— 

In engcDi Rahmexi und Ubcrsichtlicher Form giht das Bncli nach den einleitcndeu 
Abschniiten Uher Begriff und Einteilnng der PhiJologie, so^vie der verschiedenen Bo- 
handlungsmethoden eiuen Uberblick itber die bedeutendstcn Vertretcr der Altfrtnms- 
wissenschaft und ihrer Werke nebst r«-ichhaltigen, abcr sorgfiiltig gesichteten Literatur- 
angaben. Das Buch hilft einem wirkhchen BedUrfnis ab, da cine das ganze fiebiet 
umfassende Darstellung der Geschichte der klassischen Fhilologie llberhaupt noch nicht 
vorliauden ist. 

* Iinagines philologoruin. 100 Bildnisse klassischer Philologen 

vou der Renaissance bis zur Gegenwart. Kart. Ji 3.20, geb. J( 4. — 

Eine in ihrer Art bis hcute auch uicht anniihcmd existierende Sammlung von 
160 Portraten der Koryphaen der klassischen Altertumswissenschaft von der Benaissanco 
bis zur Gegenwart, jedoch mit AnsschluB der Le))Pnden. Vollstiiiidigkeit war wedcr 
erstrebt, not-h n oglich, hat es doch z. H. von Valckenncr nio ein Portrat gegeben, und 
auch von H Stephanus und J. Bernays scheineu 'kcino Bilder zu exjstien-n. Im itbrigen 
diirfteu aber wohl alle KoryphSeu vertreten sein. Zugrunde gelegt wurden die beetea 
gleichzeitigen Originale, vou denen mauche hier zum erstenmal rei^roduziert werden. 

Ihni, M., Palaeographia Latina. Series 1. 22 Licbtdnick-Faksiiniles 
auf 18 Blatt. 16 S. Text. In Mappe J( 5.— 

Diese Exempla sollen es ernioglichen, daB vor allem der Student, aber auch jeder 
Bonst sich init Valaagraphie Bcschaftigende zu billitjem Pieise das niHigo Material als 
Eigentum erwcrbeu kann, statt nur auf die Benutzung der in Bibliotheken vorhan- 
denen groBeu Werke aagowiesen zu soin. Sie bieten ncbst einer knappen ,,enarratio 
tabularum" eine allgemelno Lfbersicht Uber die Schriftarten bis zum 15. .Tahrhundert 
iu folgender Anordnung: Capitalis quadrata, Capitalis rustica, ITnciule, Halbunciale, 
Merowingisch, Kursive voii Bobbio, Westgotisrh, Insular, Langobardisch-Beneventauisch, 
Karolingische nnd Gotische Minuskcl, Humanistenschrift. 

Majser, E.. Graininatili der griechischen PajiYri iuis der Ptoleiuaer- 
zeit. Mit KinscbluB der gleichzeitigen <Jritraka uiid der in Agypten ver- 
faBten Inscbriften. Laut- und Wortlehre. Ji 14 — , geb. . M 17. — 

Daj Bucb will zuniichst eine geordnete, voUstandige und auf den besten bisher 
publizierton Lesungen beruhendo Sammlung des sprachlichen Matcrials fttr die erste 
Periode unserer nichtlitcrarischen Papyrustoxte bieten und damit ciie Geschichte der 
griechischen Umgangs- uud Kanzlei*prache iin griechischen Agypten der vorr6mischen 
Zeit auf eiue sichero Grundlage stellen. K:ich allen biiher geniachten Erfahrungen 
kann behauptct «erden, duB aus der Periode, dic d .8 Werk umfaBt, alle vorkoinraendon 
und zu erwartenden Typon sprachlicher Erscheinuugen schon aus dem bisher publi- 
zierten Matoriiil ersichilich und demuach in diesem Bucho verzeichnet sind. Dafl auch 
das soust stiefinUtterlich bohandeltc Gebiet der Wortbildungslehre ausfUhrlich besprochen 
uud ia. geschichtUcbe Beleuchtung gestellt ist, durfte vick-u crwUnscht sein. 

Weise, 0., Charakteristik der lateiaischen Sprache. 4. Aufl. .H .3.—, 
geb .«: 3.(50. 

Die Kenntnis oinor Sprache bloibt oborfliichlich, solange sich der Lernende nicht 
Uber die Grilnde filr dio verschiedenartigo Gestaltung ihrcs Haucs klar geworden ist. 
In diOBer Hinsicht durchforscht inan die Grammatiken meist vergeblich. Es ist ahor 
Kchwor zu begreifen, waruni sich gerade der Sprachbetricb allciu von unscren Schul- 
disziplinen dom Zuge dos VJ. Jahrhundorts, allc Dinge in ihrer gcschiohtlichcn Ent- 
wicklung zu verfolgcn, nicht anschlioBoii soll, und uiiverstiindlic!i, warum maii der 
Schablone dos rciii godiichtnismaliigen EinUbens im Sprachuntorricht iiiiht nuiglichst 
entraten soll, um bcsondors iii don oheren Klanscn eiiu' inohr vcrtiefondo, mohr zum 
Nachdonkcn zwingcndo uud anregende Lehrmethode zu w&hlen. AIs eiu kleiner Au- 
lauf nach diosera Ziole hin will dioses Schriftchou aufgefaBt sein. ('. Wichtigc Handbiiclicr unfl neuerc Erscheinungen. 37 

Meillet, A., Einfiilirnng in die yergleichendc Gramniatik der indo- 
gerinauisrhen Sprachen. Vom Verfasscr genehmigte und durch- 
gcsehene Ubersetzung von Wilbelm Printz. JC. 7. — , geb. JC 8. — 

Ein tlberblick iiher das gesamto Gehiet dor indogermanisehon Spraciiwissenscliaft. 
An ein ausfiihrliches methodisches Kapitel schlieBt sich eine Ubersicht tiber dio in.lo- 
gornianisclieu Spracligruppen, sodaun wird eingehend Latit- uud Formenlehre, Syntax 
80wie der Wortschatz der iudogermanischen Spraclien besprochen und zum SchluC die 
Entwicklung del- iudogerm nischen Dialckte behandelt, wahrend eiu Anhung eine kurze 
Gcschichto dor iudogermanischen Sprachwissenschaft mid bibliographische Angabeii 
enthiilt. l)io Ubertragung darf sich als cijien in seiner Art bisher noch nicht vor- 
liandenea Fiiliror dureh dic indogermanische Sprachwissenschaft bezeichnen. 

SchwartZjE., Charakterkopfe ans der autiken Liler.ttur. 1. Reihe: 
1. Hesiod und Pindtir; 2. Thukydides und P]uripides; 3 Sokrates und 
Plato; 4. Polybios und Poseidonios; 5. Cicero. 3. Aufl. 2. Reihe: Fiinf 
Vortriige: 1. Diogenes der Huud und Krates der Kyniker; 2 Epikur; 
3. Theokrit: 4. Eratosthenes; 5. Paulus. 2. Aufl. Je JC 2.20, geb. je JC 2.80. 

„.. Schwartz beherrsclit den StoiT in ganz ungewohnlicher Wcise: das EeinstoffJiche 
aber tritt allmiihlich ganz in don Hintergrund, dafiir erglanzt jede einzehio dcr Er- 
scheinungen um so klarer und machtiger im Lichte ihror Zeit. Der Verfasser ist in.den 
Jahrhunderten der griechischen Poesie — sowohl in denen, wo sie sich entwickelte, als 
auch in denen, da sie ilire Blute erlebte — mit gleicher sozusagen hellsoherischor 
Sichcrheit zu Hause: wiv lernen jeden einzelnen der geistigon Heroen als ein mit innerer 
Notweudigkeit aus seiner Epoche herTorgehendes Pliiinomen betrachten und einscliiitzen, 
und Schwartz schildcrt uns ihn so lebaiidig, daB wir ibn wie mit Fleisch nnd Blut be- 
gabt vor uns zu sehen glauben." (Das literarische Echo.) 

Misch, G., Geschiohtc der Autobiograpiiie. 3 Biinde. I. Band. JC 8. — , 
geb. JC 10.—. [Bd. H u. IH in Vorb.]. 

„...Dio vornehmsten Wcrke der wisaenschaftlichen Literatur sind die, welche keiner 
Spezialwissenschaft angehoren, und von denen doch dio verschiedensten Fachgelehrten 
iirteilen miissen, daC sie iimen neue Lichter aufstecken. Nicht jedea Jahr bringt ein 
solches Buch; hier ist eius. Darait ist Lobes genug gesagt. Auch das ist damit 
gesagt, dafi os koin Fachgelehrter eigeutlich beurteilen kann. Da indesscn der erste 
Band nur das Altertum behandelt, so wird der Philologe, wenn er davou wirklich etwas 
verstoht, daraber ein Urteil haben, ob das Material hinreichend ausgeniitzt ist, und dann 
sich des Fortschritts freuon, den das Verstiindnis der Werke notwendig machen mu6, 
wenn sio als Teil dor Weltlitoratur betrachtet werdeu. Und daa ist hier nicht einmal 
die Hauptsache , sondern jene philosophische Betrachtung des Menschen und seiuer 
Geiatesgeschichte, die Misch aus der Schule Wilhelm Diltheys mitbringt." 

(U. v. Wilamowitz-Moellendorft' i. d. Interuationalen Wochenschrift.) 

Norden, Ed., Die antike Kunstprosa vom VI. Jiihrhundert t. Chr. 
bis iu die Zcit der Renaissauce. 2 Biinde. 2. Abdruck. [P^inzeln 
jeder Band JC 14,—, geb. JL IG.— ] JC 28.—, geb JC 32.— 

„E. Norden hat die Aufgabe mit einer Energie und Gelehrsamkeit angefaBt, die 
ihm viele Ehre macht. Als Gcsamtleistung verdient daa Buch die liSchsto Anerkennung. 
...So ist es denn auch gar kein Wunder, wenn das Beste nnd wirklich Keue, was das 
Buch bringt, im 2. Biinde steht. Namentlich was iiber die altkirchlicbe Literatur, die 
Geschichte dcr Predigt, iiber den Stil des Humanistenlateins und seineu EiutluB auf die 
]>ro8a dcr lebenden Sprachen vorgetragen wird, verdient nicht bloB von Philologen ge- 
lescn zu werden. Aber auch der 1 Band, der die Entwickluug der griechisciicn und 
lateiuischen Kunstprosa liia in die riimiscbe Kaiserzeit behandelt, erfreut durch eine Fiille 
treffender Einzelbeobachtungen und gelehrter Sammlungen. Die Charakteristiken dor 
einzelnen Fersiinlichkeiten zeugen von erfreulich gesundem und besonnenem Urleil." 

(Deutsche Literaturzeitung.) 38 ('. Wichtige Handbilcher und nouere Erscheluangen. 

Peter, H., Wahrlieit iiud Knnst. Geschichtschreibung uml riagiat 
iin klassischcn Altertum. J( 12. — , geb ^fC 14. — 

Eine groBziigige Gesrhlchto der antiken Historiographie von ihren friihesten Anfftngen 
bis in die christlicho Zeit iiu Zuaammenhang mit der allgemeinen Geistesgeschichte und 
unter bcsondorer Berucksichtigung des vom iieutigen Brauch wesentlich abweichcndeu 
Verlialtnisses des GesehichtsschroiberB einerseits zur liistorischen Wirklichkeit, andrer- 
seits zu seinen Vorgangorn. Ist die Krkenntnis nicht neu, daC die Bebanillung des Stofles 
seit Ephoros und Theopompos durchaus untor dem Banue der Kbetoiik steht, so ist die 
Tatsache bisher immer nur fiir einen einzelneu Autor erwiesen; die Beliandluug im 
Zusammeuhang liilit die Schriftsteller in gcrechterer Beleuchtung crschciiien, erkliirt 
Fehler und Vorziige aus ihrer Zeit. Dio SchluBkapiti-1 beweisen, dall nur Tendenz und 
Boswilligkeit im Altertum dio Abhiingigkeit des Gescliichtsschreibcrs von scuiem Vor- 
ganger als Blagiat gebrandmarkt haben, dafi vielmetir dessen Stoff als Gemeingut will- 
klirlich nach den Kegeln dor Kunst behandelt worden konnte, dio von dem Ziel, wie ea 
Thukydides gezeigt hatte, imraer weiter iiach der Belletristrik zu abirrte. 

*Geffckeii,J., DiegriechischeTrag^udie. A8chylos,Sophokles,Euripide8. 
Mit einena Plane. 2. Auflage. M 2. — , geb J( 2.60 

Das Buch. ursprilnglicli nur filr Schulen bestimmt, wendet sicli in der neuen Ausgabe 
an cinen weiteren Leserkreis; deshulb wurde mehrfacii auf modeme Anschauungen und 
Urteile bozug genommen, die ursprlingliche Anlage nber unverSudert gelassen. Uas Buch 
zeichnet ein anschauliches Bild des dramatischen Lebens in Athen. Die einzelnen Werke 
werden nach geschichtlicher Folge xind Beziohungeu zueiuander eingehend bchandelt, die 
Kunstmittel der alten TragOdio in ihrer Eutwicklung und Eortwirkung in das richtigo 
Licht gesetzt und die Fersonlichkeiten der Dichter klar heransgearbeitet. Hietorigcbe 
Kritik wie asthetieche Behandlnng kommen in gleicher Weise zu ihrem Rechte. 

Siiss, IV., Ethos. Studien zur alteren griechischen Rhetorik. 

.K 8.—, geb J( 10.50 

„Der Verfasser ist der Schwierigkeit, die sich seiner Untersucliung entgegenstellte, 
in meisterhafter Weise Herr geworden. . . Dieser dttrftige AbrilS gibt aber noch keine 
Vorstellung von dem reichen Inhalt des Buches. Es fallen mehrfach sehr schatzenswerto 
Nebenfriichte ab. . . . So leistet das Buch mehr, als sein Titel verspricht, und wird auf 
vcrschiodcnon Gebieten der Forschung befruchtend wirken." 

(W. Xestle i. d. Xenen Jahrbilchern f. d. klaas. Altertum usw ) 

Teuffel, W. S., Gescliichte der romischen Literatnr. 6. Aufl., be- 
arbeitet von E. Klostermann, W. Kroll, R. Leonhartl, P. Skutsch 
und P. Wessner. 3 Bande [zus. ca. 80 Bg.] 

*1. Band: Bis zum Jahre 37 v. Chr. [Unter d. Presse.] 

2. Band: Vom Jahre 37 v. Chr. bis zura Jahre 90 n. Chr. oK 6. — 

geb J( 7.— 

*3. Band: Vom Jahre 96 n. Chr. bis zum 8. Jahrhuudert. [Unt. d. Pr.] 

Bei der Noubearbeitung dos „Teuffel" soll an dem Cliarakter dieses bewahrfen Hand- 
buches mijglichst wenig geandert werden. Aber achon dadurch, dafi dio Litoratur von 
fast 20 Jahien nachzutragen ist, (ihno daii doch der Umfang merklich wachsen soll, aind 
Streiciiungou niitig geworden, dio sich auf dio nicht zur eigeutlichen Literaturgeschichte 
gohorigeu Anmerknngen orstrockt haben, daher wird man ini ncuen „ToufTeI"' weniger 
Aufsiitze, die Konjekturen entlialten, und weniger ajirachlichc Monogruphieu zitiert fiudcu. 

Klotz, A., Ciisarstudien. Nebst einer Analyse dcr Strabonischen Be- 
schreibung von Gallien und Britaunien. ^k 6. — , geb K 7.20 

Auagehend von dem literarischen Charukter des c&sariacben Werkea als commentarii 
behandelt der orste Teil die gcogrnphischen luterpolationen im Bellnm Qallicum be- 
aonders nach Sprache und Stil nnd weist deren einhcitlicheu Uraprung aus einem (', Wichtige Handbiicher und neaere Erscheimingen. 3g 

geographischen "Werke nach. Der zweite Teil sucht die Nipperdeyache Ansiclit, dafl 
das Bellum Alexandrinum der Anfang von Hirtius' Fortsetzuug des l^ellum civile 8ei, 
elngehender zu bogriindcn. Der dritto Teil erortcrt einige stilistischo Eigenttimlichkeiton 
Cilsars nnd behandelt dann oine Reihe vou Stelleu des Bellum Gallicum kritisch. Ein 
Auhaug gibt einigo Beobachtungen tlber den unfertigeii Zustand des Bellum civile. 

Heinze, M.,yirgils episclie Technik. 2. Auflage. J( 12.—, geb. JC. 14.— 

„Heinzes Buch bedeutet wohl den tiefsten Einblick, der bisher in Virgils Dichter- 
werkstatte goschehen iat. Noch nie ist mit so viel Liebe und durohdringendem Scharf- 
sinn der ganze ungehoure Weg nachgegaugen wordeu, der von dem Chaos der bis auf 
Virgil vorhandenen Tradition der Aneas-Sago bis zur VoUcndung jener zwolf ]>iicher 
ftthrte, die vom Augonblick ihres Erscheinons an klassisch sein soUten. Nioht rlie Wider- 
sprtiche und Lilckeu des Werkes, nicht kleino Fehler und Ungeschicklichkeiten des 
Dicliters, diese Lieblingsobjekte der modernen Virgil-Kritik, bilden den Ausgangspunkt 
von Heinzes Betrachtungeu: was Virgil erstrobt hat, was sein Stoff, seine Vorbilder, seine 
Natiou und seine Zeit forderten, das ist hier die Frage. ..." (Beil. z. Allg. Zeitung.) 

Zieliaski, Th., Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 2., verm. AuS. 
[3. Aufl. unter der Presse] Ji 7.—, geb JC 8. — 

„Hatten wir schon, ala diose Schrift zum erstenrnal erschien, allou Grund, die ohne 
wesentliche Vorarbeiten unternommeno klare und die Hauptsachen erschopfende tjber- 
Bicht mit lebhaftom Dank zu bogrilflen, so wird dieser Dank in Ansohung der vermehrten 
Auflage noch gesteigert. Aus dem Schriftchen von 101 Seiten ist ein umfangreiches 
Buch geworden, iu allen seinen Teilen vertieft, erueut, erweitert. Ganz neu sind z. B. 
die Ausfiihrungen ilber die englische Aufklarung. Nicht minder wie liir die Geschichte 
Ciceros im Wandel der Jahrhunderte werden wir aber dankbar sein filr die Darstellung 
seines Wesens und seiner Lehro im Zusammenhang mit den umgebenden geistigen Be- 
wegungen. Das ist in dieser eindringenden, fein abwagenden nnd unparteiischen Weise 
auch bisher noch nicht geschehen." (Literarisches Zentralblatt.) 

Bone, K., TlsiQaxa Tf/v»^§. Uber Lesen und Erklaren von Dicht- 
werken. Kart JC 2.40. 

Gegentlber der Forderung: „Der Dichter musse ala Dichter gelesen werden", und 
es seien grammatische, biographische, historische u. a. Erorterungen ilberhaupt aus den 
Lektiirestunden zu verbannen, will Verf. zeigen, dafl solche Eriirterungen unumgiing- 
liche Vorauasetzungen fiir das Verstandnia sind, ja daC sie die allerfeinsten und kiinstle- 
rischen Seiten des Werkes, die mioara tfyvi]z betreffen, die unter keinen Umstauden zu 
kurz kommen diirfen. Dies an Beiapielen, insbesondere aus Horaz zu zeigen, ist der 
Zweck dea Buches. 

Priene. Nach den Ergebnissen der Ausgrabungen der Kgl. Preuljischen 
Museen 1895 — 1898 rekonstruiert von A. Zippelius und aquarelliert von 
E. Wolfsfekl 1910. Begleitschrift von Theodor Wiegand in Kon- 
stantinopel. Mit Figuren und 2 Tafeln. Format 88x100 cm. Aus- 
gabe A. Ohne Stiihe Jl 7. — . Ausgabe B. CTefirniBt mit Staben Ji 9.—. 
Ausgabe C. Aufgezogen, gefirniBt mit Rahmen JC 13.50. 

(Zu den gleichen Preison ist oiue Reproduktion dor schw.arzen Rekonstruktionszeiohnung 
von Zippelius erhaltUch, die jedoch nur auf ausdriickUches Verlangen geliefert wird.) 

„. . .Es ist m. W. noch nicht versncht worden, daa Geaamtbild einea antiken Gemein- 
weaens in der Weiae darzuatellen, wie es hier geschehen iat. Nicht einmal Pompeji, an 
dessen Erforschung doch jetzt aeit weit ilber 100 Jahren gearbeitet wird, iat so bear- 
beitet worden; und angesiclits der vorliegonden Tafel von l'riene muB man aich dartlber 
wundern. Der praktische BUck Tli. Wiogands hat das Richtige orkannt und dio geeigneten 
KtLnstler herausgefundeu ; Zippelius und Wolfsfeld verdanken wir die schone Rekon- 
atruktion, und Wiegand aelbst eine treffliche Einfilhruiig in die Benutzung der Tafel. 
Das Bild bietet das denkbar Zuverlassigste; daC aorgsamo Studien jeder Einzelheit 
zugrund liegon, lehrt jeder Blick, den man zum Vergleich in das groBe Werk tun mag. 
Zeichnung und Farbongebung sind tadellos." (SUdwestdoutsche Schulblatter.) 40 ^ • Wichtige Handbiiclier und neucre Ersoheinungcn. 

Thiersch, H., Pharos, Antlke, Islam iind Occident. Ein Beitrag znr 
Architekturgescbichte. Mit 'J Tafeln. 2 Beilageu und 455 Abbildungen. 
Kart. JC 48.—, geb JC 16.— 

„Thicr3ch stellt die PharoBfor.schaDg auf ganz nenen Coden; man kann sagen, daB 
er sio ini Grunde genoinmen Uberhaupt crs Echafft Das ungeahnt reiche Muterial, das 
er zur L58ung heranzieht, wird alle Welt verbliiffen, ebenso die unabsehbarc Keihe von 
Problemen, die sich dem Leser im Laufc der Untergucliung auftut. Wir haben die 
Besultate vieljahriger Arbeit vor un», die in Alexaodria Bclbat bcgounen, spater in der 
Heiiiiat nacb allen Seiten vertieft wnrde. Icli schfttze das ThierschBclie Buch (Iburaus boch." 
(J. Strzjgowskji iu den Neuon Jahrbttchern f. d. klass. Altertum usw.) 

Cumont, F., die Mjrsteripn des Mithra. Ein Beitrag zur Religiou.s- 
geschichte der rumischen Kaiserzeit. Autorisierte deutsche Ubersetzung 
von G. Gehricb. 2. Aufl. Mit 9 Abbilduugen im Text und auf 2 Tafeln, 
sowrie 1 Karte. ^li 5.—, geb ^f^. 5.60 

„Das Bnch ist gerade fiir einen deutschen Leserkreis geeignet, da es anf die religions- 
geschichtlichen Fragen, die neuerdings nicht nur Fachkreise, sondern jedern ann intcr- 
essioren, eiu besonderes Licht wirft. Ks schildert die Wanderung eines indoiranischen 
Gedankens durch die ganze aniike Welt und zeigt an einem Beispiel. in welchem Umfang 
die Ubertragung religioser Ideen in historischer Zeit n.icliweislich stattgefunden hat." 

(Xeue Jahrblicher f. d. klass. Altertura usw.) 

, , die orientalischon Religionen ini roniischen Heidentnni. 

Autorisierte deutsche Ausgabe vonGeorgGehrich. Ji 5. — , geb. ^U 6. — 

Das Werk behandelt die groBe Umwandlung, welche das religiose Leben dee Abend- 
landes wShrend der riimischen Kaiscrzeit durch den wachsenden EiutluB der oricntalischen 
Knlte erfuhr; es schildert in groBcii Zttgen, wie und warum sich die Uberlegcnheit des 
hellenisierten Orients seit dem Bcginn unserer Zeitrechnung in Verfassnng, Recht, Wirt- 
schaft und Geisteslehen des rdmischen Reiches immcr mehr geltend roacht. Es folgt die 
Gescbichte der einzelnen Fremdkulte und ihrer Einwandernng in das Abendland. Das 
Schlufikapitel verwebt dic gewonuenen Ergebnisse zu eiuem anschaulichen Gesamtbilde. 

Doniaszewski, A. yon, Ahhandlnngen znr romischen Religion. Mit 

26 Abbildungen und 1 Tafel. Geh. JC 6.—, geb JC 7.— 

In diesem Bucho vcreinigt D. seine bisher schwer zngilDglichcn AbhandlungCD zur 
rSmischen Religion, die mit Erfolg manchcn bisher dunklen Punkt unsercr Kenntnis der 
Entwicklungsgcschichte dor rOmischen lieligion, wie ihrer Wirkuugen auf die (ieschichte 
und die staatlichen Institutionen aufhellcn. Alle Abhandlungen durchzieht der Gedanke, 
daB die schiipferischen Ideen, welche die altcste Religion der ROmer erz ngt liabcn, im 
Laufo vielcr Jahrhunderte iramor wieder tatig waren, neue Formen zu entwickeln, und 
daB somit die (rebihic, wie sie unter dem EintluB fremder Kulte in so bunter XlUe 
entstanden, die MOgUctikcit bieten, die Entstebung der altestcn Formen zu crkennen. 

Kaerst, J., Gcschichted.hellenistischenZeitalters. In3Bden. I. Band. 
Die Grundlcgung d. Hellenismus. M 12 — , gel). JC 14. — . II. Band, 
1. Hiilfte: Das VVesen des Hollenismus. .« 12.—, geb. JC. 14.—. [Fort- 
setzung in Vorbereitung.] 

, . Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, nmsichtig hat cr vor 
seincr Entscheidung stets die MOglichkeiten erwogen. DaC sein Werk ganz nusgereift ist, zeigt 
mit am deutlichsten sein MaBhalten. Es ist ein gefahrliches Gebiet, die (ieschichte 
Alexanders, wo jeder loicht zeigen kann, was er nicht kann; mit dein Mute der Jugond 
ist Knorst an diese Aufgabe gegangcu, um in der Kriift der Mannesjahre sie zu Idsen. 
Das Urteil (iber ein Werk, das viiUig hat ansreifen kiinncn, darf eiiicn hohen MaBstab 
anlcgen, aber diese Geschichte Alcxanders enttjiuscht auch die Leser nicbt, die vjel 
erwurtcn : in Forschung und Darstellung, nach Fomi und Inhalt ist sie die bedeutendste, 
die durchdachteste seit J. 6. Droj-sen." (K. .T. Neumann im Liternrischon Zentralblatt.) ErmaUigter Preis des 
Gesamtwerkes: 

JC 40.—, 
geb. Jt 48.— , C. ■\Vichtige Handbtlcher und neuere Eracheiuungeu. 41 

*Mitteis,L.,ii.U.WiIckeii, Grnndziige u. Chrestoniatliie der Papyrus- 
l£iin<le. In 2 Teilen zu je 2 Halbbiinden. 
I. Band: His^orischer Teil. Von U, Wilcken. 

\. Hiilfte: GrundzUge. M 12.—, geb. M 14.— 
2. Halfte: Chresfomathie. Jl 14.—, geb. Ji 16.— 

n. Band: Juristischer Teil. Yon L. Mitteis. 

1. Hiilfte: Grundztige. Jt 8.—, geb. Jt 10 — 

2. Halfte: Chrestomathie. Jl 12.—, geb. Jt 14.— , 
Angesictats der zalilreichen, unsere Kenntnis dei antiken Kultur nach deu ver- 

schiedensten Seiteu bercichernden Papyrusfunde der letzten Jahre maclite sich dringend 
das Bedlirfais nach einer, das weitschichtige Material ubersichtlich darbietendon Samm- 
lung goltend. Die vorliegende Chrestomathie bietet die fiir Phiiologen, Historiker, 
Juristen und Theologen wesentlichen Texte in einem historischen und einem juristischen 
Bund. Der I. Band umfaBt nach einer allgemeinen Einleitung in dio Papyruskunde die 
allgemeinen bistorischen Gruiidzijge der Verfassung, Verwaltung uud Bevolkeiungs- 
gescliichte Agyptens von Alcxander bis zu den Kalifen, ferner kulturgeschichtliche Pro- 
bleme, wie Keligion, Erziehung, Volksleben, ferner die Finanzen, die Bodenwirtschaft u. a. 
Der II. Band behandelt die rechtshistorischen Probleme: das ProzeBrecht dor ptolemaischen 
nnd romischen Zeit, die Lehre von den Urkunden, das Grundbuchwesen und Pfandrecht, 
den Kauf, das Familienrecht u. a. Wahrend die zweite Halfto elnes jeden Baodes die 
Texte iu miiglichst gereinigter Form darbietet, enthalt dio erste zusammenfassende 
Darstelluugen der betreffenden Gebiete, die nicht nur dem Anfanger eine Einfuhrung in 
das Studium der Papyruskunde, sondern auch dem Fortgeschritteuen einen tJberblick 
liber den derzeitigen Stand der einzelnen Fragen zu geben vermogen. 

*Willricli, H., Livia. Mit einem Titelbild .ft 2.— 

Der Vorfasser macht don Versuch, zu zeichnen, wie sich iu dem republikanischen 
Eom die Stellung einer Kaiserin entwickelt hat, und welchn Ideen uiid Faktoren dabei 
mitwirkten. Die Einleitung gibt elno tlbersicht tiber die literarischen und monumen- 
talen Quellen zuv Geschichto Llvias. Kap I. schildert Livia iii dor Familie, ihr Ver- 
haltnis zu Augustus, Tiberius, Germanicus, Agrippina usw. Es wird gezeigt, daB Livia nie 
elnen beherrschenden EintiuB auf Augustus ausgeubt und koinen jahrolangen, geheimen 
Kampf gegen die Angehorigen des Gatten gefiihrt hat, um Tiberiug zum Nachfolger zu 
machen. Kap. II., der wichtigste Teil der Arbeit, zeigt, wie sich analog der Stelhing 
dos princeps auch die der Kaiseriu in Kom allmahlich entwickelt hat. Als Vorbild fur 
ihre ErhOhung dienten dem Kaisor xxncL dcm Senat die Privilegien der Vestalinnen, den 
TTntertanen vielfach die Stellung der hellenistischon Koniginnun. Kap. III. gibt eine 
tJberBicht uber Livias Vermogon und seine Verwaltung. 

Ziebarth, E., Aiis dem griechischen Schulwesen, Eudemos von Milet 
uud V^erwandtes. JC. 4. — , geb JC 5. — 

Ausgehend von einer zu Milet aufgefundenen Urkunde uber eine Schulstiftung des 
Eudemos, versucht Ziebarth auf Gruna des in letzter Zeit so reich zutago getretenen 
inschriftlichen uud papyrologischen, zum Teil noch unediorten Materials einen Einblick 
in griechische Schulverhiiltnisse zu gewiuneu. So handelt der Verfasser u. a. von Staat 
und Schule, von Schulstiftungen und Stiftungsschulen, von Lehrern und Schulorn, vom 
Unterrichtsbetrieb und Schulprlifungen, wobei sich Gelegenheit findet, eine Keihe von 
Einzelfragen, wie Schulgebaude, Schulerverbin ungen, Gehaltsverhiiltnisse und soziale 
Stellung der Lehrer, Miidclienschulwesen. Burgerkunde, patriotische und religiose Er- 
ziehung u. a. zu bertihren, und liefert damit einen interesssariten Beitrag zur Erkenntnis 
der Bedeutnng und Wertschiitzung, welcho dem Jugendunterricht im Altertum zuteil 
wurde. 

„. . ."Welche Arbeit und welcher FleiB in dem Buche steckt, kann nur der ermessen, 
der das zerstreuto Material etwas naher betrachtet. Das Buch ist ein gliinzender Beweis 
dafur, wie sehr unsere Kenntnis des antiken Lebens durch die Ergebnisse der Forschung 
mit Spaten und Hacke gefordert wird. Verf. verdient den Dank aller Freunde der 
Bildung ftir diese einem weiteren Kreise zugangliche Zusammenstellung dieser Er- 
gebDisse. AIs Beitrag zur Schulgeschichte gehort das Buch in die Lehrerbibliothekeu 
und auf den Arbeitstisch jedes Freundes dea klaEsischen Altertuma. .." 

(Osterreichische Mittelschule.) 42 C. Wichtlge Handbficher and ncuore Krscheinnngeu 'AurhoustT, Joh.B., dasDraclienwunder deB 
heiligen Oeorg in der griech. u. lat. Oberlie- 
feruiig [Byzant. Archiv VI]. Mit 19 Abb. 
aaf 7 Tafeln. .«. 10.— 11.5«. 

Ausfeld, A., der griechische Alexander- 
roman. Nach des Verfassers Tode her- 
ausgegebeu von W. Kroll. JC S. — 10.— 

Bardt, C, zur Technik des tTbersetzens 
lateinischer Prosa. JC — .60. 

Ronseler, G. E., und K. Schenkl, griechisch- 
deutschea uud deutsch-griechischea Scbul- 
■wcJrterbuch. 2 Teile. 

I.Teil. Oriechisch-deutsches SchulwOrter- 
buch. 13. Aufl., bearb. von A. Kaegi. 
JC6.7b 8. — II.Teil. Deutsch-griechischea 
SchulwOrterbuch. 6. Auf lage, bearb. von 
K. Schenkl. .,«9.-10.60. 

Berger, A., die Strafklauseln in den Fa- 
pyrusurkunden. Ein Beitrag zum graco- 
agyptischen Obligationenrecht. ^H 8 — 

Blrt, Th., die Buchrolle in der Kunst. 
Archaol.-antiquar. Untersuchungen zum 
antiken Buchwesen. Mit 190 Abbildungen. 
JC V2.— 15.— 

BlaB, F., die attische Beredsamkeit. 3 Abt. 
2. Aufl. .«56.— Cl.— 

BlGraner,H., Technologieund Termlnologie 
der Gewerbe und KUnste bei Griechen und 
KOmem. 4 Bde. Mit zahlr. Abb. .^i 50.40. 

Bockh, A., and Ludolf Di.><!<en, Briefwechsel 
Bieho Hoffmann, M. 

Brauchitsch, G. t., die Panathenaischen 
Preisamphoren. Mit 37 Abbildungen uud 
1 Ijichtdmcktafol. JL 6.- 7.— 

Brunn, H., kleiue Schrlften Herausg. von 
H. Brunn u. H. Bulle. Mit zalilreichen 
Abbildungeu. 3 Bande. I. Band. JC 10. — 
JC 13.— n. Band. JC iO.— 23.— 
m. Band. JC 14 — 17.— 

Cantnr, M., Vorlesungen Ubor Geschichte 
der Mathematik. I. Band. Von den altesten 
Zeiten bis 120* n. Chr. Mit 114 Fig. und 
1 lithogr, Tafel. 3. Aufl. M 24.— '26.— 

Deubner. L., Kosmas und Damian. Texte 
und Einleitang. JC 8 — 9. — 

Diels, H., Elementum. Eine Vorarbeit zum 
griech. u. latein. Thesauras. JC 3. — 

Dietorlch, A., Nekyia. Beitr. zur Erkliirung 
d. neuentdeckten Petrusapokalypse. JC6. — 

eine Mithrasliturgie. 2. Aufl. besorgt 

von K. WUnsch. JC 6.— 7.— 

MutterErde. Eiu Versuch Uber Volks- 

religion. JC 3.20 3. 80. 

Dziatzko, K., Uutorsuchungen Uber aus- 

gew&hlte Kapitel des antiken BnchweseuB. 

^H. 6.— 
Eger, O., zum iigyptischcn Grundbuch- 

wosen in rftmischer Zeit. M 7. — 8. — 
Finimen, T)., Zoit und Daucr dor kretiscU- 

mykonisclion Kultur. Mit 1 aynchroniBti- 

Bchen Tabelle. MS.— 
Flsf her, Th., Mittelmeorbilder. Ges. Abhand- 

lungen zur Kunde der Mittelmeerl&nder. 

.^6.— 7.—. Neue Folge JC 6 — 7.— Gardthauson, V., AugnBtuB nnd leine Zeit. 

2 Teile. 

I.Teil. I.Band. .^10.— U.Band. Mli.— 

IIl.Band. JCS. — Zusammengeb. .«. 32. — 

Il.Tcil. (Anraerk.) I. Band. M 6 .— II. Band. 

JC 9— lU.Band. ,fC T .— Zusammen- 

geb. .«24 — 
GriechischePalaographie. Mitl2TafeIn 

und vielen Illustrationon. .« 18.40. 
Gelzer, H., ausgew&hlte kleineSchriften. Mit 

einem PortrSt Gelzers. .«5.— G. — 
Gilbert. G., Handbuch der griech. Staats- 

altertUmer. 2 BSnde. JC 13.60. 

I. Band. Der Staat d. Lakedaimonier u. d. 

Athener. 2. Aufl. JC8.— 11. Band. JCf>.60. 

0., Geschichte nnd Topographie der 

Stadt Eom im Altertum. 3 Abt. JC2i.— 
I. Abteil. JC 6.— U. Abteil. JC 8.— 
UI. Abteil. JC 10 — 

die meteorologischen Theorien des 

griechischen Altertums. Mit 12 Figuren 
im Text. JC 20.— 22.50. 

Gramniatik, historische, der lateinischen 
Sprache. Unter Mitwirkung von H. B 1 a s c , 
A. Dittmar, J. GoUing, G.Herbig, 
C. F. W. MUller, J. H. Schmalz, Fr 
Stolz, J. ThUsBing und A. We i n o 1 d 
hrsg. von G. Landgraf. In mehreren 
Baudeu. gr. 8. 

I. Band. Von F r. S t o I z. I. H&Ifte : Ein- 
leitung und Lautlehro. U. Halfte: Stamm- 
bildungslehre. 1894. 1895. je JC ".— 
UI. Baud. Syntax des einfachen Satzes. 
I. Heft: Einleitnng, Literatur, Tempora 
und Modi, Genera VerbL 1903. JC 8.— 
[Fortsetzung u. d. Pr.] 
Snpplement: MUlIer, C. F. W., Syntax 
des Nominativs nnd AkkusativB im Latei- 
nischen. JC 6. — 

llagen, H., gradus ad crlticcn. FUr philo- 
logiache Seminaricn uud zum Selbst- 
gebrauch. JC 8.80. 

Hclnichen, Fr. A., lateLnisch-deutBChes und 
deutsch-latein. SchuIwOrterbuch. 2 Teile. 
I. Teil. Lateinisch-deutscheB SchalwOrter- 
buch. 8. Aufl., bearbeitet von H. B I a a e u. 
W. Reeb. JCG.lbS.— U. Teil. Dcutsch- 
lateinischea SchulwCrterbuch. 6..Aufl., be- 
arbeitet von C. Wageuer. JC 5.75 7. — 

* Kleines lateinisch-deutaches Schul- 

warterbuch, bearbeitet von H. Blase und 
W. Reeb. J( 5.— 

*llolbig, W., Fuhrer dnrch die OfTentlichen 
Samralungen dcr klaBsiscbcn Altcrtttmer 
in Rom. 2 Biinde. [3. Anfl. in Vorb ] 

Ilerkeurath, E., der Enoplios. F^in Bei- 
trag zur gricchiscli. Metrik. JC6. — 8. — 

Hcrzog, E., Geachichte und System der rOm. 
Staatsverfaesung. 2 Bande. .^33. — 

IIolTmann, M., August Boeckh. Lcbens- 
beachreibung und AuswaUI aua scijiem 
wissenBcbaftlicben Briefweohscl. ErmtiA. 
Preis. .« 7 — 9.— Die fetten Ziffern Terstehen sicb fiir gebundene Ezemplare. C. Wichtigo Handbttcbor und neuere ErBoheinnngen. 43 lloffiuann, M., Briefwechsel zwischenAugnst 
Boeckh und LudoU Dissen, Pindar und 
anderes betreffend. J(, 5. — 0. — 

*Houii, K., Quellenuntersuchuugen zu den 
Viten des Heliogabalus und des Severus 
Alexander im Corpus der Scriptores histo- 
riae Augustae. JC 8. — i). — 

[Iberg, J., u. M. M'ellniann, zwei Vortrage 
zur Geschichte d. antikenMedizin. J( 1.40. 

[mhoof-Blunier.F., PortrfttkSpfe v.rOmisch. 
MUnzon der Republik und der Kaiserzeit. 
FUr den Scbulgebrauch herausgeg. Mit 

4 Lichtdrucktafelu. 2. Aufl. kait. J(. 5 .20. 
Portrjitk&pfe auf antiken Mtlnzen helle- 

nischer und hellenisierter Vftlker. Mit 

Zeittafeln der Dynastien des Altertums 

nach ihren MUnzen. Mit 296 Bildnissen 

in Ijichtdruck. kart. Jl. 10. — 
und 0. Kellcr, Tier- und Pflanzenbilder 

auf antiken Miinzen u. Gemmen. 26 Licht- 

drucktafeln mit 1352 Abbild. u. 178 Seiten 

erlautemdem Text. JC 24. — 
Kaerst, J., die antike Idee der Okumene in 

ihrer politischen und kulturellen Bedeu- 

tung. Ji 1.20. 
Keller, 0., lateinische Volksetymologie und 

Vorwandtes. t,iC 10. — 
Klotz, Reinh., Handbuch der lateinischen 

Stillstik. Nach des Verf. Tode herausgeg. 

von Rich. Klotz. JC 4.80. 

Eich., GrundzUge altrom. Metrik. JC12 . — 

Krninbaclier, K., die Photographie i. Dienste 

der GeiBteswisgenschaften. Mit 15 Tafeln. 

JC 3.60. 

populiire Aufsiitze. JC 6. — 7. — 

Lehniann, K., die Angriffe der drei Barkiden 

auf Italion. Drei quellenkritisch-kriegs- 

gCBchichtliche Untersuch. Mit 4 Karten, 

5 Planen und 6 AbbUd. ^ 10.— 18.— 
Lolirs, K., popularo Aufs&tze aus dem Alter- 

tum, vorzugsweise zur Ethik und KeU- 
gion der Griechen. 2. Aufl. JC 11. — 

Leo, Fr., die griechisch-romische Biographie 
nach ihrer Uterarischen Form. Ji T . — 

*Leonhard,"W., Hettiter undAmazonen. Die 
griechische Tradition tiber die „Chatti" und 
ein Versuch zu ihrer historischen Ver- 
wertung. Jt S. — 9.60. 

Lexikon, ausflihrlicheB^dergriechischenund 
ramischen Mythologie. Im Verein mit 
vielen Gelehrten hrsg. von W. H. E, p s c h e r. 
Mit zahlreichen Abbildungen. |J Bande. 
l.Band. (A— H.) ..^;.34.— ILBand. (I— M.) 
^H. 38.— m. Band. (N — P.) J(. 44.— 
rV.Band. 59.— Gl.Lieferung. (Q— Sisyphos) 
Jede Lieferung M 2.— (Fortsetzung 
unter der Presse.) Supplemente : 

I. Bruchmann, epitheta doorum quae 
apud poetaB Graecos leguntur. JC 10. — 

II. Cartor, epitheta deorum. M1. — 
TTT , Berger, mythieche Kosmographie 
der Griechen. JC 1.80. Lndirlch, A., Aristarchs Homerische Toxt- 
kritik nach den Fragmenten des Didymos 
dargesteUt und beurteUt. Nebst Bcilagen. 
2Teile. JC 28.— [I.TeU. JCU.— U.Teil. 
JC 16.—] 

Man, G., die Beligionsphilosophie Kaiser 
Juliana in Boinen Rcden auf KOuig HelioB 
und die Gbttermutter. Mit einor Cber- 
setzung der beiden Reden. JC 6. — 7. — 

Mitteis, L., Reicbsrecht nnd Volksrecht In 
den estliohen Provinzen des rOmischen 
Kaiserreichs. Ji li. — 

zur Geschichte der Erbpacht Im Alter- 

tum. AGWph.^a.X. Jii.— 

aus dcn griechischon Papyrusurkunden. 

JC 1.20. 
Sloninisen, A., Feste der Stadt Athen im 

Altertum, geordnet nach attischem Ka- 

londor. Umarbeitung der 1864 erschiene- 

nen Heortologie. ./i 16. — 
Nilsson, M. P., griechische Feste von reli- 

gidsor Bedeutnng mit AusschluS der 

attischen. ,4C 12. — 16. — 
Noack, F., OvaUiauB und Palast in Krota. 

Ein Beitrag zur Frtihgeschichte dos Hausea. 

JC 2. iO 3.20. 

homeriBche Palaste. Eine Studie zu 

den Denkmalern und zum Epbs. Mit 
2 TafeUi u. 14 Abb. J{ 2.80 3.80. 

Otto, W., Priester und Tempel im helle- 

nistisch. Agypten. 2Bde. je.^14. — 17. — 
Orlecliisclie Papyri im Museum des Ober- 

hess. GoBchichtsvereins zu Gieflon. Im 

Verein mit O. Eger hrsg. u. erklart von 

E. Kornemann u. P. M. Mey er. Bd. I. 

Heft 1: Urkunden Nr. 1—35. JC 1 .— 

Heft 2: Urkunden Nr. 36— 57. Ji 6.— 
♦Griechischo Papyrusnrkunden der Ham- 

burger Stadtbibliothek. Bd.' I hrsg. u. 

erkliirt von P. M. Meyer. Heft 1. Urk. 

Nr. 1—23 Mit 7 Lichtdrucktafeln. JCS.- 
Partscli, I., Griechiaches Bilrgschaftsrecht. 

2 Toilo. I. Teil. Das Recht dos altgriochi- 

Bchen Gemeiudcstaats. Jl 14. — 17. — 
Peter, H., die geschichtUche Literatur Uber 

die rSmische Kaiserzeit bis TheodosiuB I. 

und ihre Quellen. 2 Bande. je JC 12. — 
der Brief in der rftmiBchen Literatur. 

Literaturgeschichtliche Untersuchungen u. 

ZuBammenfassungon. JC 6. — 
Poland,F. , Goschichte des griecliischen 

VoreinBweaens. /G XXXVIII. JC 24.— 
Reitzenstein, R., hellenistiBcho Mysterion- 

religionen, ihro Grundlagen und Wir- 

knngon. J( 4. — 4.80. 
hellenistische Wundererzfthlungen 

JC 5.— 7.— 
Ribbeck,0., Friedr. WUh. Bitachl. Ein Bei- 

trag z. Gosch. d. PhUol. 2 Bde. JC 19.20. 

Roden und Vortrage. ,/H. 6. — 8. — 

*Blepl, W., Beitrage zur DarsteUung de» 

Nachrichtenwesens b. d. Bomern. [U. d. Pr.] Die fetten Ziffern verstelien sich fnr gebundene Ezemplare. 44 C. Wlchtige Handbttcber und neuere Krachcinnngcn. Riese, A., das rhelnische Germanien in der 
antikeu Literatnr. JC. 14. — 

Roi2hHCh, A., und R. Westphal, Theorie der 
musiBchen KUnste der Helleneu. (Als 
3. Auflage der RoBbach - Westphalschcn 
Metrilc.) 3 Biinde. ^H. S6.— 
L Baud. Griechische Rhythmik vonWest- 
phal. JC 7. 20. U. Baud. Griechische 
Harmonik und MelopOie you WestphaL 
JL 6.80. ITL Band. I. Abt. Allgemeine 
Theorie der griechiach. Metrik von West- 
p h a 1 uud G 1 e d i t B c h. JC >i.— II. Abt 
GriecUische Metrik mit besonderer Rilck- 
Bicht auf die Stropheugattungen nud die 
Ubrieen meUscheu Metra vou RoBbach 
und Weatplial. JL 14. — 

B08to»vzcw, M., Studien zur Geschichte des 
rOmischen Kolonatcs. Erstes Beiheft zum 
,,Archiv fur PapyruBforschung". ^l! 14. — 
(f. Abonu. dea „Arch. f. Papyrusf." ^W 1 1 — ) 

•Saniter, K., Geburt, Hoclizeit und Tod. Bei- 
tragez.vergl.Volksk. Mit7Abb../^6 -7.50. 

Schaefer, A., Demosthenos und Belne Zeit. 
2., rev. AuBgabe. 3 Bixnde. JCZO. — 

Schniidt, J. H. H., Synonymik der griechiBCh. 
Sprache. 4 Biinde. Jt 51. — 

Handbuch der lateinischen und griechi- 

Bchen Synonymik. „H. 12. — 

Schniitz, W., Commentarii uotarum Tiro- 

nianarum ed. W. S. Mit 132 Tafeln. In 

Mappe JC 40.— 
Schneider, A., dasalteRom. Auf 12Karten 

und 14 Tafeln dargeBteUt JCld . ISPlane 

apart. Ji G. — 
Schroeder, 0., Vorarbeiten zur griech. 

Versgesohichte. M h — (1. — 
•Schwarz. A. B., Hypothek und Hypallagma. 

Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungs- 

recbt der griechischen Papyri. Jt 6. — 7. — 
Sittl, K., die Gebiirdeu der Griechen und 

R6raer. Mit zahlreich. Abbild. M 10. — 
Sltzler, J., Abrifl dor griechischen Literatur- 

geschichte. I. Band: Bis zum Todo 

Alpxanders des GroBeu. ^fC 4. — 
Stahlin , O., KditiouBtechnik. Ratschl^ge 

f. d. Anlagetoxtkritischer Ausgaben. JL1.60 
Stempllnger, Kd., das Fortlebcu der horazi- 

schen Lyrik seit der Renaiss. J(. 8. — !). — 
Stengel, P., Opferbriiuche der Griechen. 

Mit 6 Abbildungen. .,^6.— 7.— 
Stoll. H., dio Sagen des klassischeu Altcr- 

tunis. 6. Aufl Neu bearb von H. Lamcr. 

i Bande. Mit 70 Abb. jo JC 3.(i0, in 

1 Band JC 6 

die Gotter dos klassischen Altertums. 

H. .-Vufi. Neu bearb. vou H. Lamer. Mit 
'J-2 Abbildungen. JC 4.50. 

Studnlczka, F., die SiegesgOttin. Kntwurf 

der Geschichte eiuor antiken Idealgestalt. 

Mit 12 Tafeln. JC. 8.— 
Sugemihl, F., Geschichte der griechischen 

Literaturin der Alexandriuerzeit. 2Bande. 

LBd. ^<;i6.— 18.— II.Bd. .«;i4.— 1«.— Teuffel, W. S., Studien und Charakteristiken 
z. grieoh. u. rOm. Literaturgesch. 2. Aufl. 
Mit I.cbensabriB dos VerfasKers. JC 12. — 

TheKanrag lln|rnae Latlnae editns auctori- 
tate et cousilio academiarum quinque 
Germanicamm Bcrolinensis, Gottingonsis, 
Lipsionsis, Monacensis, Vindoboucnsis. 
ISiiO— 1909. Vol. L JLH.— S2.— Vol. 11. 
JC 82.— 90.— Vol. IIL fasc. 1. 
JC 7.r.0. •fasc. 2—8 je .tC 7.20. Vol. IV 
M 58— C6.— . Vol. V. fasc. 1 JC 7.60 
fasc. 2 JL 7.20. •fasc. 3 JC H — 

Supplomentum. Nomina propria latina. 

fasc. 1— II. je JC 7.20. 

Indexlibrorum scriptorum inscrip- 

tionum ex qnibuB exempla adferuntur. 
JC 7.20. Einbanddecke M 5.— 

•Thleling, W, der Hpllenismus in Klein- 

afrika. J( S — 9 

Troel.s-Lund, Himraelsl^ild u. Weltanschan- 

nng im Wandel der Zciton. Deutsch von 

L. Bloch. 1'. Auflage. ^(( 5.— 
URener, H., der heiligeTychon. (Sonderbare 

Heilige. Texte n. UnterB. L) Jth.— C— 
Valilen, I., opnscuia academica. 2 partes. 

Pars L Prooemia indicibus lectionum 

praemissa I— XXXUI ab a. MDCCCLXXV 

ad. a. MDCCCLXXXXl. J( 12 — 14.50. 

Parg n. Prooemia indicibus lectionum 

praemissa XXXIV — LXIII ab 

a. MDCCCLXXXXII ad. a. MDCCCCVI. 

JC 14.— 10.60. 
* Gesammelte philologische Schriften. 

Erster Teil: Scliriften der Wieuer Zeit 

1858—1874. J( 14 — 10.50. 
A'ani6ek, Al., etymologisches WOrterbuch der 

lateinischen Sprache. 2. Aufl. JC 6. — 
griech-lat. etym.WOrterb. 2 Bde. .'(;24.- 

[I. Band. JCW.— IL Band. JCU.—'^ 
Verhandlungen der 19. — 50. Versanimlung 

deutscher Philologeu and Schulmiinner. 

(Einzelu kauflich.) 
Volkniann, R., Geschichte und KritUc der 

Wolfschen Prolegomena zu Homer. ^Ki. — 

dio Rhetorik d. Gripchen u. ROmer in 

syst. tlbersicht dargfstcllt. 2.Aufl. ^H.\t.— 

WachRniuth,C.,dieStadt Athen im Altertnm. 

L Baud. Mit2Karten JCiO.— IL Band. 

1. Abteil. JCli.— [2. Abteil. in Vorber.) 
Weber, W., Untersuchungen zur Geschichte 

des Kaisers Hadrianus. JC 8. — 0. — 
M'eicker, G., der Seelenvogel in der altcn 

Literatur und Kunst. MitlOSAbb. .^28.— 
•Welnreleh. O , der Trug des Nektanebos. 

Wandl. einesNovfUenstoffes. J( 4. — 4.H0. 
WIIIerN, H., Geschichte d. riim. Knpferprii- 

gung V. Bundosgcnossenkrieg bis anf Clau- 

dius. Mit33Abb.u. IsTafeln. .,«;i2.— 16.— 
Wislicenus, W. F., astronom. Chronologle. 

JC 5. — Die ffetten Ziffern verstehen sich ftir gebundene Exemplare. VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 

Neue Jahrbiicher 

fur das klassische Altertum, Geschichte und deutsche 
Literatur und fiir Padagogik. 

Herausgegeben von 

Johannes llberg und Paul Cauer 

XlV.Jahrgang. (17.u.l8.Bd.) 1911. JahrlichlOHefte. Preis: Jt30.— 

Die erste Abteiluug der nNeueu Jahrbucher" will fiir die drei erston im 
Titel genaunten Wiseenschaftsgebiete, die, durch zahllose Fadeu miteinauder rer- 
bunden, die Grundlage unserer historischen Bildung im weiteren und tieferen Sinne 
ausmachen, einem bei der zunehmenden Ausdehnung aller Forschungazweigc immer 
dringender werdenden Bedflrfnia dienen. Dem einzelnen, der uberliaupt nicht 
oder nnr auf kleinem Gebiete selbstforschend tatig scin kann, wird die M5glichkeit 
geboten, den hanptsachlichen Fortschritten der Wissenschaft auf den ihm durch 
den Beruf nnd eigene Studien naheliegenden Gebieten zu folgen. 

Insbesondere dient sie der Aufrechterhaltung dcs vielfach gefahrdeten Zu- 
sammenhanges zwischen Wissengchaft und Schule nach Kriiften und an ihrem 
Teile. Wenn sie auch nur in groBen Zugen die Erweiterung und Vertiefung der 
Erkenntnis wiedergeben kann, so beriicksichtigt sie doch nicht etwa nur das fUr 
den hbheren Unterricht direkt Brauchbare; der Lelirer soU eine freie wissen- 
schaftliche Personlichkeit sein und bleiben. 

Die zweite Abteilung will Fragen der theoretischen und praktischen Pada- 
gogik an hoheren Schulen erortern und der Erforschung ihrer Geschichte dienen. 

Byzantinische Zeitschrift 

Begrilndet yon Karl Kpumbachcp 

unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von 

August Heisenberg und Paui Marc 

XX.Band. 1911. Vierteljahrlich einHeft. Preis einesBandes: JC20. — 

Dazu erschien: GeneralregisteP zu Band l— Xll, 1892—1903. 

Mit UnterstiitKung des Therianosfonds der Kgl. Bayer. Akademie der 

Wissenschaften ausgearbeitet von Paul Marc. [VIII u. 592 S.] gr. 8. 

1909. Geh. JC 24.— 

Das intemationale Zentralorgan fiir die gcgenwartig bo machtig auf- 
blUhenden byzantinischen Studien bildet die Byzantinische Zeitschrift, von 
der nunmehr iO stattliche Bande vorliegen. Sie sieht ihre Aufgabe darin, ttber 
alle Fortschritte, welche die moderne Erforschung der byzantinischen Geschichte, 
liiteratur, Sprache, Kunst, Religion, Epigraphik, Numismatik usw. aufzuweisen 
hat, wie auch tiber alle iiuBeren Vorkommnisse auf dem Gebiete zu orientieren 
und 80 den weiteren Ausbau der Disziplin zu fordern. Dies geschieht einmal durch 
selbstandige Aufsatze, dann durch ausfuhrliche Besprechungen wichtiger Neu- 
erBcheinungen, endlich durch eine mOglirhst vollstandige, vom Herauageber unter 
Btandiger Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitete Bibliographie Uber alle 
in das Programm der Zeitschrift einschlagenden Gebiete. Der Bericht berUcksichtigt 
gleichmaOig alle Sprachen und verzeichnet jedesmal die ganze neuere Litcratur 
bis etwa 2 — 3 Slonate vor dem Erscheinen des Heftes, eine Promptheit, die von 
keiner anderen mit Inhaltsangaben versehenen, eine ganze Disziplin umfaseenden 
Bibliographie erreicht wird. Den gesamten Inhalt der ersten 12 Bande, und zwar 
sowohl der Aufsatze und Besprechungen ale der bibliographischen Notizen aua- 
lysiert das von P. Marc ausgearbeitete Qeneralregister. VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN Archiv fiir Religionswissenschaft. t^^e^ioif^^nt! • echt D ie- 
intor Mir^vir- 

kung von H. Oldenberg, C. Bezold, K. Th PreuB iii Verbindang mit 
L. Deubuer herausgegcbeu von Richard WiJnsoh, XIV. liand. 1911. Jiilirlich 
4 Hefte. Preis ,H. 18.— 

Das „Archiv fflr Religionswissenschaft" will der Erforschung des allgemein 
ethnischen Untergrundes aller Keligionen, -wio der Genesis onserer Religion, des 
Unterganges der antiken Religion und des Werdens des Christentums dienen und 
insbesondere die verscliiedenen Philologien, Volkerkunde und Volkekunde und die 
wissenschaftliche Theologje vereinigen. Neben der LAbteilung, die wissen- 
schaftliche Abhandlnngen enthalt, atehen als II. Abteilung Berichto, in 
denen von Vertretern der einzclnon Gebiete kurz die bauptsachlichsten Forsohungen 
und Fortschritte religionsgeschichtlichor Art in ihrem besonderen Arbeitsbereiche 
hervorgehoben und beurteilt werden. RegelmaBig kehren wieder in fester Ver- 
teilung auf drei Jahrgange zusammcnfassende Berichte iiberwichtige Erschcinungen 
anf den verschicdenen Gebioten der RcUgionswisEenschaft. Die III. Abteilung 
bringt Mitteilungen und Hiuweise, durch die wichtige Entdeckungen, vcr- 
borgenere Erscheinungcn, auch abgelegenere und vergessene Publikationcn fruherer 
Jahre in kurzen Xachrichten zur Kenntnis gebracbt werden. 

Archiv fur Kulturgeschichte. ^^l^f^^^^h^^.J^^^ll 

H. Einke, W. Goetz, K. Hanjpo, O. Lauffer, K. Xeumann, A. Schulte, 
£. Troeltsch herausgegcbeu von Georg Steinhausen. IX. Baud. 1011. Jabrlich 
4 Hefte. Preis JL 12.— 

Das ,Archiv iQr Kulturgeschichte' will eine ZentralstSttefUr 
dieArbeit auf demGobietc dergesamtenKuIturgcschichte sein, und 
dabei vor allem im Zusammenhang mit ncueren Richtungen der geschichtlichcn 
Forschung dcr Arbeit auf dem Gebiet dcr Geschichte des hoheren Goistes- 
lebens ein gceignetes Organ sicheru. Als Aufgabe der kulturgcschichtlichen 
Forschung mufi es gclten, aus dem ganzen fUr die geschichtlichc Krkenntnis einer 
bestimmten Zeit vorhandeneu Material das filr deren Gesamtkultur uud Gesamtgcist 
Bezeichnendo festzustcllen, und so wird sie in erster Linie als Spezialforschung 
wissenschaftlichen Charaktcr tragen. Sie wird sich jedoch in ausgedehntem MaBo 
die Ergebnisse sonstiger Spezialforfchung, freilich nicht durch einfache tbemahme, 
sondern durch selbstaudige Verarbeitung untcr ihren besonderen methodischen 
Gesichtspunkton und fiir ihre besondere Aufgabe, zunutze machen dilrfen und 
mUsscn. Dieser Aufgabe soll insbesondere die Eiurichtung rcgelmSBiger Lite- 
r aturberichte dicnen. Sie sollen nebon der I. Abteilung, die selbstandige wissen- 
schaftliche Abhandlungen enth&It, als II. Abtellung steheu und je eiu Spezialgebiet 
in dem bezeichneten Sinne in Bearbeitung iiehmeu, das fUr dic kulturgeschichtliche 
Forachung WertvoIIe aus der FUUe dcr literarischen Erscheiuuugen des betreffen- 
den Gcbiets unter kulturgeschichtlichen Gesichtspuukten heraushcben. Mit ihneu 
zumal hoftt das nArchiv" der Kulturgoschichte oin verlieftes Diteresse bei deu 
Vertretern aller ttbrigen historischen Eiuzeldisziplinen zu sichorn, zwischen denen 
sie ihrcr Stelluug nach eine universale Verbindung zu stiften bcrufen ist. Eine 
III. Abteilung soU kleine Mitteilnugcn und Hinweise bringen. 

In diesem Rahmen behandeln u. a.: Frof Laqueur-StraBburg: Antlke Kultur, 
Prof. Winter-StraCburg: Antike Kunst, Prof. Misch- Strafiburg: Geschichte der 
PersOnlichkeitseutwieklung. 

Archiv fur Papyrusforschung '^Ll^^^^^^ll^^tTr^T:" 

witE, B. P. Grenfell, A.S.Hunt, P. Jouguot, F. G. Kenyon, G. Lum- 
broBO, J. P. Mahaffy, L. Mitteis, J. Kicole, W. Schubart, P. Viereck 
herauegegeben von U. Wiloken. V. Band, I Hefte. gr. w. 1908—11. Preis .<r. SJ — 

Das Archiv fUr Papyrusforsehuug bildet oine Zcntralorgan fUr dieses Wissen- 
Bchaftsgebiet, daa sich die Fiirderung der Uterariachen Texte ebenso wie der 
Urkunden, der griechischen wie der lateluischen, zur Aufgabe stellt. Dabei zieht es 
alles, was zur Erklftrung der Papyri beitragon k.inn oder seinerseits durch sie 
beleuchtet wlrd, mOgen es litorarische Nachrichten oder Steinschriften, ijstraka 
oder Mttnzen seiu, gleicbfalls beran. VERLAG VON B. G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 

DIE KULTUR DER GEGENWART 

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE 

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HiNNEBERG 

In 4 Teilen. Lex.-8. JederTeil zerfallt in einzelne inhaltlich vollstandig 
in sich abgeschlossene und einzeln kiiufliche Bande (Abteilungen). 

Teil I und II: Die geistcswissenschaftlichen Kulturgebiete. 
Teil III: Mathematik und Naturvvissenschaft. 
Teil IV: Die technischen Kulturgebiete. 

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, 
geschichtllch begrijndete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur 
darbieten, Indem sie die Fundamentalergebnisse dereinzelnen Kultur- 
gebiete nach ihrer Bedeutung fiir die gesamte Kultur der Gegen- 
wart und ftir deren Weiterentwicklung in groOen Ziigen zur Dar- 
stellung bringt. Das Werk vere nigt eine Zahl erster Namen aus 
Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen 
Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemeinver- 
standlicher, kiinstlerisch gewahlter Sprache auf knappstem Raume. 

Von Teil I und n sind erschienen: 
Die ailgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. (i, d Be- 

arbeitet voa \V. Lexis, Fr. Paulsen, G. Schoppa, A. Matthias, H. Gaudig, 
G. Kerschensteiner, W. v. Dyck, L. Pallat, K. Kraepelin, J. Lessing, O'. N. "VVitt, 
G. Gohler, P. Schlenther, K. Biicher, R. Pietschmann, F. Milkau, H. Diels. 
[XVU.671S.] Lex.-8. 1906. Geh../^i6. — , inLeinw. geb. J<^ 18. — [2. Aufl. u. d.Pr ] 

Dle OrientaliSChen Rellgionen. (I, 3, i.) Bearbeitet von Edv. Lehmann, 
A. Ermaa, C. Bezold, H. Oldenberg, J. Goldziher, A. Griiawedel, J. J. M. 
de Groot, K. Floreaz, H. Haas. [VH u. 267 S.] Lei.-8. 1906. Geh. ^ 7.—, 
ia Leinwand geb. JC g. — 

Geschichte der christlichen Religion. Mit Einieitung: oie israeiitisch- 

JUdische Religion. (I, 4, i.) Bearbeitet von J. Wellhausea, A. JUlicher, 
A. Haraack, N. Bonwetscii, K. Miiller, A. Ehrhard, E. Troeltsch. 2., stark ver- 
mehrte und verbesserte Auflage. [X u. 792 S.] Lex.-8. 1909. Geh. M 18. — , 
in Leinwand geb. M 20. — 

Systematische christliche Rellglon. (i,4, "•) Bearbeitet von e. Troeitsch, 

J. Pohle, J. Mausbach, C. Krieg, W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. 
J. Holtzn.ann. 2., verbesserte Auflage. [VIU u. 279 S.] Lei.-8. 1909. Geh. 
JC 6.60, in Leinwand geb. Jt 8. — 

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (i, s.) Bearbeitet vonW.Wundt 

H. Oldenberg, J. Goldziher, W. Grube, T. Jnouye, H. v. Araim, Cl. Baeumker, 
W.Windelband. [VIII u. 572 S.] Lex.-8. 1909. Geh..,/ii2. — ,inLeiaw. geb.>/^i4. — 

SyStematiSChe PhilOSOphie. d, 6.) Bearbeitet von W. DiUhey, A. Riehl, 
W. Wundt, W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Eucken, Fr. Paulsen, W. Munch, 
Th.Lipps. 2. Aufl. [XU.435S.] Lex.-8. 1908. Geh..//^ 10.— , inLeinw. geb../Mi2. — VERLAG VON B.G.TEUBNER IN lEIPZIG UWD BERLIN 

DIE KULTUR DER GEGENWART 

Die orientalischen Literaturen. d, 7) Bearbeitet von e. Schmidt, 

A. Erman, C. Bezold, H. Gunkel, Th. Noldeke, M. J. de Goeje, R. Pischel, 
K. Geldner, P. Horn, F. N. Finck, W. Grube, K. Florenz. [IX u. 419 S.] 
Lex.-8. 1906. Geh. ^lt 10. — , in Leinwand geb. dC 12. — 

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. d. s.) Be- 

arbeitet von: U. v. WiJamowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel, 
Fr. Leo, E^ Norden, F. Skutsch. 3. Aufl. Geh.ca..M 10. — , in Leinw. geb. ca,.^ 12. — 

Die osteuropaischen Literaturen und die slawischen Sprachen. 

(L 9-> Bearbeitet vou A. Bczzenberger, A. Bruckner, V. v. Jagic, J. Machal, 
U. Murko, F. Riedl, E. Setala, G. Suits, A. Thurab, A. Wesselov ky, E. Wolter. 
[Vlll u. 396 S.] 1908. Geh. Jt 10. — , in Leinwand geb. ..H. 12. — 

DieromanischenLiteraturenu.Sprachen. MitEinschluBdesKeltischen. 

(I, II, I.) Bearbeitet von H. Ziraraer, K. Meyer, L. Chr. Stem, H. Morf. 
W. Meyer-Liibcke. [VTI u. 499 S.] 1909. Geh. JC 12. — , in Leinw. geb. ^H. 14. — 

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. i.Haifte. (n.2. ii 

Bearbeitet von A. Vierkandt, L. Wenger, M. Hartmann, O. Franke, K. Rathgen, 
A. Luschin v. Ebengreuth, O. Hintze. [VII u. 373 S ] 191 1. Gch. JC 10. — . 
in Leinw. geb. J( 12. — 

Staat und Gesellschaft des Orients. ai, 3.) Bearbeitet von a. vier- 

kandt, G. Maspero, M. Hartmann, O. Franke, K. Rathgen. [Unter der Presse.] 

Staat und Gesellschaft der Griechen und Romer. (H, 4, i.) Bearbcitet 

von U. V. Wilamowitz-Moellendorff und H. Kiese. [VI u. 280 S.] 1910. Geh. 
M. 8. — , in Leinwand geb. JC 10. — 

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zur franzosischen 

Revolution). (II, 5, i,) Bearbeitet von F. v. Bezold, E. Gothein, R. Koser. 
[VI u. 349 S.] Lei.-8. 1908. Geh. JC 9. — , in Leinwand geb. ^H. 11. — 

SyStematiSChe ReChtSWiSSenSChaft. (U, 8.) Bearbeitet von R. Summler, 
R. Sohm, K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Har. L. v. Seuffert, F. v. Liszt, W. Kahl, 
P. Laband, G. Anschiitz, E. Bematzik, F. v. Martitz. [X, LX u. 526 S.] Lex.-8. 
1906. Geh. ,,/£ 14. — , in Leinwand geh. ..(t 16. — 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (H, lo. i.) Bearbeitet von w. Lexis. 

Geh. JC 7. — , in Leinwand gcb. JC 9. — 

Von Teil I und II (D\e geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete) 
befindcn sich nocli in Vorbereitung: 

Tcil I, Abt. 2: Die Aufgaben und Methoden der Gelsteswissenschaften. Abt. 3, II: 
Die europaische Religion des Altertums. Abt. 10: Die deutsche Literatur und 
Sprache. Al>t. ii.H: Englische Literatur und Sprache. skandinavische Literatur 
und allgemeine Literaturwissenschaft. .M>t. 12: Musik. Abt. ij: Die orientalische 
Kunst. Die europaische Kunst des Altertums. Abt 14: Die europaisohe Kun$t 
des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft. Teil II, Abt. 1 : 
Volker-, Lander und Staatenkunde. UJic anthropogoograpliisi-lien Gnincll.Ttien 
von Sta.at und Gosellsrh.iU, Rccht und Wirtschaft.) Abt. 2. II: Allgemeine Ver- 
fassungs- und Verwaltungsgesohichte. 2. Halfte. Abt. 4, II: Staat und Gesellschaft 
des Mittelalters. Abt. 5, II: Staat und Gesellschaft der neuesten Zeit <v m Bt'»;inM 
liir tranzr.sischcn Revolutioii . .Mit. 1: System der Staats- und Qesellschafts- 
wissenschaft. Abt. 7 : Allgemeine Rechtsgeschichte mit dcr (Jcsi liichte dcr Kcchts- 
wissenschaft. Abt.r»: Allgemeine Wirtschaftsgesohichte mit G.-scliichtc dcr Volks- 
wirtschaftslehre. .\bt. 10. 11: Spezielle Volkswirtschaftslehre. Abt. lo, III: 
System der Staats- und Gemeindewirtschaftslehre (Finanzwissenschaft). 

Prnhohoft ""'* 'nhaltsubersicht des Gesamtwerkes u. Probe- 
n UUCIICI L stiicken auf Wunsch ums. u. postfr. vom Verlag. ff^'^rf-.:<: ^023 

Al 

1910 Homerus 

Hyinni Homerici 
stereotypa Editio PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY